1. Aacheni Értesítő, Aachen, 1962. aug.--1971.: egyházközségi értesítő. -- Havonta 4 old. Szerk. aacheni r.k. Szt László Egyhközs. Kiadó: Szigeti István. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:1. (1.)] 88

 2. Abony, Abony, 1898. máj. 1.--1919. júl. 6.: társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi hetilap. -- Alapította: Máthé József. Fel. szerk. 1898. XI. 6--1899. X. 1: Víz Zoltán, 1899. X. 8: Temesközy Gerzson, 1912. IV. 7: Rados Móric, 1914. XI. 29: Temesközy Gerzson. Kiad. tul. Szerdahelyi János nyomdász. -- Víz Zoltán idejében r.k. lap volt. [Chobot 1917:968. -- Kemény 1942:3. -- Pest m. sajtóbibliogr. 1977:7.] 88

 3. Abonyi Katolikus Tudósító, Abony, 1943. okt. 31.--1944. okt. 1.: hitbuzgalmi lap. -- Megj negyedévente. Fel. szerk. és kiadó: Cselényi József plnos. Ny: Kapisztrán, Vác. -- Utóbb: Lelkipásztori Levelek (1946--47). [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:7.] 88

 4. Absztinens Pap, Batizfalva, 1913. jan.--1918. szept.: a magyarországi katolikus absztinens papság Kereszt egyesületének hivatalos lapja. -- Az Alkoholizmus Ellen (1907--17) c. lap melléklapjaként indították. Megj. havonta. Fel. szerk. Lukács József, 1914: Schrüger Ödön. Kiad. az egyes. Ny: Gyergyószentmiklós; Marosvásárhely; Kassa, Szt Erzsébet ny.; 1914: Pécs. [Kemény 1942:4.] 88

 5. Academia Hungarica, Bp., 1925. szept.: a Foederatio Emericana lapja. -- Megj. különkiadásként vsz. egyetlen sz., ang., ném., fr. nyelven. Kiadó: Bitter Illés OCist. [Emericana 1925:X. -- Viczián 1978:45. (96.)] 88

 6. Acies Ordinata, Róma, Olaszo., 1924. jan.--?: latin nyelvű hitbuzgalmi lap. -- Megj. havonta. Alapította: Bangha Béla SJ. 1925-től ang. nyelven is kiadták. [Gulyás II:223.] 88

 7. Adjatok a Munkásnapra!, Pápa, 1920. márc. 21.: röpirat. -- Megj. egyetlen alkalmi szám. Szerk. Boksay Endre. Kiad. a Pápai Ker. Szoc. Gazd. Párt. Ny: Főisk. ny. 88

 8. Afrikai Visszhang, Bp., 1919. jan.--1943. dec: képes, havi katolikus folyóirat az afrikai misszió előmozdítására. -- Fel. szerk. Vécsey Aurél br. teol. tanár. Főmunk-ai az afrikai hittérítők és az ott működő missziós nővérek. Kiadó: Ledochowska M. T. grnő, a Claver Szt Péter Társ. elnöke, 1926: Vécsey Aurél br., 1930: Claver Szt Péter Társ. -- Évente ifj. missziós naptármelléklettel, 10--16. old. -- Előbb: Visszhang Afrikából (1908--18). [Wünscher 1929:208.] 88

 9. Agapé, Újvidék, 1977. jan.--1989. dec.: katolikus hitbuzgalmi lap, testvéri szolgálat Krisztusban. -- Megj. évente 4x, 1982-től 6x, 1985-től 12x, mellékletekkel. Fel. szerk. Harmath Károly. Kiadó: ferences rendház.-- 1990. I: beleolvadt az újvidéki Hitéletbe. 88

 10. Ahogy Lehet, Párizs--São Paulo, 1948. dec.--1967. jún.: irodalmi és kulturális folyóirat. -- Megj. havonta, 1965 u. kéthavonta, 20--50 old. Alapító: Rezek Román OSB. Szerk-kiadói: Báthory Miklós, Csukássy Lóránt, Gáspár Loránd, Rezek Román OSB, Somogyi B. Gerő, Tamásy P. Gábor. [Mildschütz 1977:4. -- EH I:26.] 88

 11. Ahol a Pálmák Virágoznak, 1947--1965(?): az indiai magyar jezsuita misszió értesítője. -- Megj. rendszertelenül, 1947: Boddipurban, 1951-ig Khariban, 1958-ig Morapaiban, 1965-ig Raghabpurban. Szerk. és kiadó: Polgár István SJ, évente 3--5 sz. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:5.] 88

 12. Akadémia, Eger, 1914. márc. 1.--máj. 1.: félhavi folyóirat. -- Megj. 12--28 old., össz. 5 sz. Fel. szerk. Szabó Zsigmond. Szerk. biz. Babocsay Lajos, Fogel Zoltán, Sike János, Nemecsek Aurél, Alpár Imre, Légmán Leó, Székely György, Szőllősy Alfréd, Ajtay Gyula, Szabó Ernő. Kiadó: Egri Jogakadémiai Kör. Ny: Érs. Lyceumi ny. [Viczián 1978:3. (1.)]

 13. Akadémia, Bp., 1922. júl.--okt. 31.: a Magyar Katholikus Főiskolai Diákszövetség havi hivatalos közlönye. Megj. 16 old., 4+2 rk. sz. Fel. szerk. és kiadó: Rusznák Rezső. Szerk. Já-nosy István, 1922. IX. 1-i rk. szám: Vojnits Aladár. Ny: Pallas, Bp. [Viczián 1978:45. (97.)] 88

 14. Akarat, Debrecen, 1936. dec.--1944. febr.: a debreceni Piarista Gimnázium Révai Miklós önképző körének hivatalos lapja. -- Megj. havonta, 1940. XI: negyedévenként. Szerk. Pausz László, 1936. IV: Klimes Péter, 1940. XI: Vass Péter, 1944. II: Galambos László. Kiadó: debreceni Piar. Gimn., 1937: Klimes Péter. [Hajdú-Bihar m. sajtóbibliogr. 1973:(13.)] 88

 15. Akaratunk, Bp., 1933. márc.--ápr.: a Szt István-bazilika Credo egyesületének idő-szaki közlönye. -- Megj. össz. 2 sz. Fel. szerk. és fel. kiadó: Dauner József, az egyes. ig-ja. Szerk. Ortvai Rezső plnos, az egyes. elnöke. Ny: Attila, Bp. 88

 16. Akció, Pestszentlőrinc, 1934. márc.--1939. jún., 1943(?): a pestszentlőrinci katolikusok időszaki értesítője (1935-től tudósítója), röplap. -- Megj. havonta. Fel. szerk. Kiss István, 1935: Berky József, 1935. XII: Szabó László, 1937. IX: Gúthy Andor, 1938: Likó István. Fel. kiadó: Pestszentlőrinci AC Sajtószakoszt. Ny: Viktória. [Pest m. sajtóbibl. 1977:(14.)] 88

 17. Áldás, Szeged, 1991. aug. 12.--23.: tájékoztató a pápalátogatásról. -- Megj. naponta. Kiadó: Szt Gellért Egyhközs. 88

 18. Alkoholellenes Gyermeklap a jó absztinens gyermekek számára, Batizfalva, 1917. szept.--1918.: Megj. havonta. Fel. szerk. és kiad. Schrüger Ödön plnos. Ny: Dunántúli Ny., Pécs. [Kemény 1942:7.] 88

 19. Alkotmány, Bp., 1895. dec. 24.--1919. márc. 19.: katolikus napilap. -- Megj. hétfő kivételével naponta. Fel. szerk. Bonitz Ferenc, 1896. XII. 2: Dugovits Imre, 1897. XI. 16: Miller József, 1898. I. 1: Bonitz Ferenc, 1903. IV. 22: vledényi Schankelbank Károly, 1903. VI. 4: Bonitz Ferenc, 1906. V. 30: Túri Béla. Kiad. tul. Alkotmány ny., 1900. V. 29: Molnár János. Ny: Alkotmány, 1899. IV. 12: Szt Gellért műint., 1899. V. 2: Stephaneum. -- Mellékletei az egyh. ünnepek alk., 1909: 4, 1911: 4, 1912--18: évente 6--6, 1919:1. -- Az ~ volt az Idők Tanúja--Magyar Állam után a 2., országosan a 3. kat. napilap. A kat. Néppárt alapítói hozták létre, pártjuk hiv. lapjának számított. 1907: alig 5000 pld. készült naponta. 88

 20. Alleluja, Bp., 1937. febr. 21.--1938. júl.: az egyházi ének és zene szakfolyóirata. -- Megj. havonta 2x. Főszerk. és kiadó: Calligaris Ferenc. Ny: Pallas. -- A Musica Sacra eszméit hirdette s a hazai egyhzenészek elismertetését szorgalmazta. Híreiben a hazai énekkarok és karnagyok működését képekkel is ismertette. 88

 21. Alvilág, Gödöllő, 1939: a gödöllői premontrei diákok Fehéren és Kéken c. lapjának melléklete. -- Megj. rendszertelenül, össz. 3 sz. Fel. szerk. Fejes Gyula. Ny: Kultúra, Pécs. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:20. (32.)] 88

 22. Amerikai Magyar Kiadó Levelei, Rodenkirchen, 1957--1969: irodalmi időszaki tájékoztató. -- Megj. rendszertelenül, 1--4 old. Szerk. és kiadó: Amerikai M. Kiadó (Fenyvessy Jeromos OP). -- Társlapja: Pásztortűz (1948--69). [Mildschütz 1977:3. (15.)] 88

 23. Amerikai Magyarok Vasárnapja: (Katolikus Magyarok Vasárnapja

 24. Amicus, Bp., 1915: kőnyomatos ifjúsági havi folyóirat. -- Megj. egyetlen szám. 88

 25. Anastasia, Pest, 1838. jan.--1839. máj. 10.: katolikus társadalmi lap, alcíme szerint az Egyházi Szépművészetek, majd az Egyházi, polgári s családi érdekek Tára. -- Szerk. és kiadó: Gyarmathy János. Ny: Beimel, 1838. VII: Egyetemi. -- A Magyar Szion (1838), ill. a Szion (1838--40) melléklapja. [Busa 1986:9.] 88

 26. Angyalföldi Szent László Egyházközség Tudósítója, Az, Bp., 1922. dec.--1929. jún.: Megj. évi 3 sz. Szerk. Uhlár Béla. Kiadó az Angyalföldi Szt László Egyházközség. -- Utóbb: Budapest-Angyalföldi Szent László Egyházközség Tudósítója főcímmel, Budapest-Angyalföldi Szent László Egyházközség alcímmel (1929). 88

 27. Angyalkert, Kolozsvár, 1929. nov. 1.--1930. jan.: Földes Zoltán gyermekújságja. -- Megj. havonta 2x. Fel. szerk. Simon Sándor. Főmunk. W. Földes Anna. -- Utóbb: Erdélyi Kis Pajtás (1930). Ku.P.

 28. Année Commemorative de Saint Etienne Premier Roi de Hongrie 1938, Bp., 1938. jún.--dec. 29.: a Szent István év tájékoztatója. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Hivatal József. Fel. kiadó: Tóth László. Kiadó: Service de Presse International Catholique Courrier de l'Europe Centrale. -- Társlapjai: Anno Commemorativo di Santo Stefano Primo Re d'Ungheria 1938 (1938), Commemorative Year of St. Stephen First King of Hungary 1938 (1937--38). 88

 29. Anno Commemorativo di Santo Stefano Primo Re d'Ungheria 1938, Bp., 1938: a Szent István év tájékoztatója. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Hivatal József. Fel. kia-dó: Tóth László. Kiadó: Servizio Stampa Internationale Corriere Catolico dell'Europa Cent-rale. -- Társlapjai: Année Commemorative de Saint Etienne Premier Roi de Hongrie 1938 (1938), Commemorative Year of St. Stephen First King of Hungary 1938 (1937--38). 88

 30. Apostol, Az, Kolozsvár, 1935. okt. 2.--1940. aug. 25.: a Jézus Szíve Szövetség (imaapostolság), 1937. XII: az Actio Catholica heti értesítője. -- Megj. vasárnaponként. Főszerk. Dombi József. Fel. szerk. Napholcz Pál, 1936: Dávid László, 1937: Bálint József. Kiadó: a laptulajdonos Szívközpont, 1938: a gyulafehérvári ppség. -- Előbb: A Szív (1927--35). -- Melléklapjai: Szívgárdista (1929--1940); Gyermek Szív, Kis Apostol, Kis Keresztesek, Apostoli Iskola (1935--37), Az Apostol Gyermelléklete (1937--38). [Monoki 1941:168.] 88

 31. Apostol, Az (Der Apostel), Koppenhága, 1961.--1963. ápr.: dániai magyar katolikus lap. -- Megj. havonta többször, 107--112 old. 1962. IX--1963. IV: szünetelt. Szerk. Mátyás József. Kiadó: a Lourdesi füzér világi apostoli közösség. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:5. (25.)] 88

 32. Apostol-nyomda B(etéti) T(ársaság) Személyzetének Hivatalos Lapja, Az, Bp., 1920. jan.--?: munkahelyi tájékoztató. -- Megj. havonta. Kiadó és ny: Apostol. 88

 33. Aradi Élő Újság, Arad, 1923. febr. 12.: Megj. egyetlen szám. Szerk. az aradi újságírók és a kat. gimn. tanárainak közreműködésével Olasz Pál. Ny: Aradi Hírlap. -- A kat. gimn. javára rendezett estélyen előadták az aradi hölgyek. [Monoki 1941:6.] 88

 34. Aradi Katholikus Egyházi Tudósító, Arad, 1918. jan.--1919. szept.: irodalmi és társadalmi lap. -- Megj. 1918: havonta, 1919: hetente. Szerk. Monay Ferenc, 1918. VIII: Wild Endre. Kiadó: az egyhközs. -- Utóbb: Aradi Katolikus Tudósító (1919--20), Vasárnap (1920--40). [Monoki 1941:7. -- Kemény 1942:12.] 88

 35. Aradi Katolikus Tudósító, Arad, 1919. okt.--1920. márc. 12.: irodalmi és társadalmi lap, 1920-tól erdélyi katolikus kultúrszemle. -- Megj. hetente, 1920: kéthetente. Szerk. Wild Endre. Kiad. az egyhközs. Ny: Réthy Lipót és fia, 1920: Corvin. -- Utóbb: Vasárnap (1920--40). [Monoki 1941:7. -- Kemény 1942:12.] 88

 36. Arany-Ezüst, Pécs, 1939. jan.--1943. dec. 19.: a Pius Gimnázium lapja. -- Megj. tanévenként 8x, 16 old., 5--600 pld. Főszerk. 1940. IX. 3: Balás István, Pártos László. Fel. szerk. 1939. IX. 8: Horváth Mihály, 1940. IX. 3: Bodolay Gyula. Melléklapja: Sündisznó. -- A piusi diákok irod. szárnypróbálgatásainak lapja. Címe nincs rovatában saját pályázatainak díjnyertes alkotásait mutatta be folytatásokban. Egyéb rovatai: Tárca (novella), Kedélyes Pius (humoros írások az isk. életéből), Bélyegrovat, ... hó krónikája (hírek, érdekességek), Piusi sport, Könyvismertetés, Amit neked is illik tudni (szellemi torna), Emlékezzünk a régiekről (tört. visszapillantás), Diákkaptár hírei. -- Folytatásokban ismertette a JT tört-ét, s közölt építészet- és sajtótört. cikkeket is. Nekrológok mellett rendszeresen beszámolt az isk. cserkészcsapatának életéről. [Arany-Ezüst 1938. IX. 18:1; 1941. VI. 1:159; 1943. IX. 21. -- Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:20. (13.)] K.I.

 37. Aranyág, Bp., 1989. szept.--: gyermekújság. -- Megj. évente 10x, 8--16 old. Főszerk. Farkas Olivér. Fel. szerk. és kiadó: Csanád Béla. Kiadó: a Ker. Értelmiségiek Szöv-e. -- Cikkeket, meséket, fejtörőket közöl, valamint a gyermekek alkotásait. F.O.

 38. Armenia, Szamosújvár, 1887. jan.--1907. febr.: magyar--örmény havi szemle. -- Alapította: P. Govrik Gergely és Szongott Kristóf tanár. Megj. 241 füzetben havonta rendszertelenül. Szerk. és kiad. 1888--1907: Szongott Kristóf. Ny: Todorán Endre, Auróra, 1913: Első Váci Sajtó. -- A hazai örm. vallás- és egyhtört., néprajz, irod., nyelvtud., könyvészet és családtört. tárgyköréből közölt cikkeket. Egyes cikkei forrásértékűek. A Szongott halála után, 1908: és 1912/13: megjelent ~ c. folyóir. már nem a hazai örm-ek művelődésével foglalkozott. -- Szamosújvárt megj. Az ~ képes naptára az 1893. évre. Szerk. Szongott Kristóf. [Kiss--Sziklay 1902:507.] 88

 39. Árpád Népe, Linz, 1951 k.: cserkészlap. -- Megj. rendszertelenül(?). Szerk. v. Kátay Zoltán. Kiadó: 7. sz. Attila Cserkészcsapat. -- v. Kátay azonos címmel Malmöben is kiadta. [EH II:351.] 88

 40. Árpád Népe, Malmö, 1958. jan.--1960.(?): a svédországi magyar cserkészek lapja. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. v. Kátay Zoltán. Kiadó: malmöi 53. sz. Attila Cserkész-csapat. -- 1951 k. v. Kátay azonos címmel Linzben (Au.) is kiadta. [Mildschütz 1977:5. (29.) -- EH II:500.] 88

 41. Árpádházi Szent Erzsébet Egyházközség Értesítője, Bp., 1932:1. sz.--2. sz.: plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Török Zoltán kp. Kiadó: bp-erzsébet-városi egyházközség. -- Előbb: Árpádházi Szent Erzsébet Egyházközségi Tudósító (1927--32). 88

 42. Árpádházi Szent Erzsébet Egyházközségi Tudósító, Bp. 1927--1932: plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. 1930: Török Zoltán. -- Utóbb: Árpádházi Szent Erzsébet Egyházközség Értesítője (1932). 88

 43. Árpádházi Szent Margit, Vasvár, 1944. szept.--nov.: katolikus havi folyóirat. -- Megj. havonta, össz. 3(?) sz. Fel. szerk. és kiadó: Merényi L. Vince. Ny: Vasvm., Szom-bathely. -- Előbb: Boldog Margit (Szeged, 1943). [Vas m. sajtóbibliogr. 1964:11. (5.)] 88

 44. Assziszi Szent Ferenc III. Rendje, Vác, 1947:1. sz.; Bp., 1947. márc.--1948. okt.: hitbuzgalmi lap. -- Megj. havonta (változó címekkel). Fel. kiadó: Dám Ince. Ny: Kapisztrán, Vác. -- Címváltozatai: Assziszi Szent Ferenc Világi Rendjének Értesítője (1947:4. sz.), Assziszi Szent Ferenc Világi Rendje (1947. VI.). [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:21. (37.)] 88

 45. Asszonyok--Leányok, Bp., 1934. jan.--1944. nov.: katolikus nők folyóirata. -- Megj. havonta 15-én reggel (júl--aug. kivételével). Főszerk. 1936: gr. Zichy Rafaelné. Fel. szerk. Stadler Frida, 1936: Sztrilich Pálné, 1939: gr. Zichy Rafaelné. Fel. kiadó 1934--39: Springer Mária Marcella. Kiadó: M. Kat. Nőegyesületek Orsz. Szöv-e, 1940: gr. Zichy Rafaelné. Ny: Élet. Pi.E.

 46. Augsburgi Levél, Augsburg, NSZK, 1976: az Augsburgi Magyar Katolikus Misszió havi értesítője. -- Kiadó: Augsburgi M. Kat. Misszió. Ny: soksz. 88

 47. Aurora, Bp., 1886. aug. 20.--okt. 25.: az Aurora magyar keresztény írók könyvkiadó szövetkezetének hivatalos közlönye. -- Megj. 8 old., össz. 2 sz. Szerk. az igazgatóság által meghatalmazott szerk-biz. Kiad. tul. az Aurora m. ker. írók kv-kiadó-szövetk. Melléklete az Aurora 1886. X. 20-i sz-ához: Az Aurora kiskvtár, valamint Petrik Géza kv-kereskedő ajánlásai (egy old. röplap). Pi.E.

 48. Aurora, Félhavi revű, Társadalmi hetilap, Bp., 1919. dec. 24.--1923. márc. 20.: katolikus társadalompolitikai, művészeti, irodalmi és kritikai folyóirat, a magyar demokrácia lapja. -- Megj. az első 2 szám hetente, 1920. IV. 1: havonta 2x, 1921. I: havonta. Főszerk. és kiadó 1923. I. 20: Giesswein Sándor, II. 20: Szabó Dezső. Fel. szerk. és kiadó: Szakmári Gáspár. Ny: Stephaneum. -- Utóbb: Élet és Irodalom (1923). S.L.

 49. Ausztriai Tájékoztató, Salzburg, 1950. jún.--júl.: az ausztriai magyar Actio Catholica közleményei. -- Megj. havonta többször, 18 old., rendszertelenül. Szerk. és kiadó: Nagy Mihály Gáspár. Ny: soksz. -- Előbb és utóbb: Tájékoztató (1949--51). [Mildschütz 1977:6. (34.)] 88

 50. Autonómia, Pest, 1868. dec. 25.--1869. júl. 14.: egyházpolitikai napilap. -- Szerk. és kiadó: Zoványi Mihály. -- Előbb: Független Lapok (1867--68), utóbb: Szabad Egyház (1869--72), Szabad Sajtó (1872--73). [Szalády 1884:8. -- Kiss--Sziklay I:502.] 88

 51. Autonómia, Bp., 1897. jún. 15.--1899. jan.(?): a katolikus egyház folyóirata. -- A kat. önkormányzati konferencia (katolikus autonómia) alkalmával indították. Megj. havonta kétszer. Fel. szerk. és kiadó: Dedek Crescens Lajos. Ny: Fuchs Samu és Tsa. [Kiss--Sziklay 1902:505.] S.L.

 52. Ave Maria, Bp., 1938. ápr.--1944. dec.(?): a szerviták Mária tiszteletét terjesztő hitbuzgalmi folyóirata. -- Megj. 1938: 4x, 1939: 5x, 1942: 4x, 1943: 6x, 1944: 4x. Fel. szerk. Wimmer Anzelm, 1939. IX: Csete Ágoston. Kiad. a m. szervita rtart. S.L.

 53. Bácskai Napló, Szabadka, 1907. jún. 16.--1917. ápr. 23.: az Országos Keresztényszocialista Szövetség Bács megyei hivatalos közlönye, 1916-tól politikai napilap. -- Fel. szerk. Veréb Gyula. Kiadó és ny. tul. a Szabadkai Nyomda- és Hírlapkiadó Vállalat, későbbi nevén Szt Antal Nyomda. -- A lap eladása után, 1917. IV. 24: megjelent Délvidék c. lap nem kat. [Kolozsi 1973:531.] 88

 54. Bagi Harangszó, Bag, 1989--: lelkipásztori és közéleti értesítő. -- Megj. rendszertelenül (az ismert pld-szám nélkül). Fel. kiadó: Márton Mihály. 88

 55. Balatonfüredi Plébánia Értesítője, A, Balatonfüred, 1941. febr.: plébániai lap. -- Megj. egyetlen sz. Szerk. Balics Endre. Kiadó: balatonfüredi pléb. Ny: Balatonfüredi. 88

 56. Báli Híradó, Magyaróvár, 1930. febr. 2., 1931. jan. 10.: az Emericana báli lapja. -- Megj. évente egyszer 4 old. Szerk. 1930: Kégl László, Balassa Tibor, Bajusz Sándor, Csabai István, Kárpáti Béla. Ny: Mosonvm. kv-ny. [Viczián 1978:170. (525.)] 88

 57. Barania Babos Báljának Báli Beszámolója, Pécs, 1940. jan. 27., 1942. febr. 2.: az Emericana Barania Corporatiójának báli lapja. -- Megj. a bál alkalmából. Főszerk. Papp Ferenc, 1942: Rácz István. Fel. kiadó: Laczhegyi Béla, 1942: Szörényi István. Ny: Dunántúl, Pécsi Egyetemi Kv-kiadó és Ny. [Viczián 1978:171. (531.)] 88

 58. Barátainknak, Szeged, 1991--: a Jézus Társasága Szent Imre Noviciátusának értesítője. -- Megj. évente 2x. Kiad. a Fordham egy. m. jezsuita tanárai. 88

 59. Barátainknak a Magyar Jezsuiták, New York, 1972--: a magyar jezsuiták tájékoztatója. -- Megj. évente, 16 old. Kiad. a Fordham egy. m. jezsuita tanárai. 88

 60. Baráti Levél, Vác, 1992. jan.--: a váci Egyházmegyei Karitász lapja. -- Megj. negyedévenként. Fel. szerk. Lázár Ilona. Szerk. Hollik István. Kiadó: Segítő Szeretet Alapítvány. 88

 61. Barázda Mellől, A, Bp., 1919. szept. 26.: röpirat rendkívüli kiadása. -- Szerk. és kiadó: Köllő Gábor. Ny: Stephaneum. [Kemény 1942:21.] 88

 62. Bártfai Katholikus Egyházi Tudósító, Bártfa, 1916. febr.--1918.: a bártfai plébánia és egyesületek hivatalos közlönye. -- Megj. kéthavonta. Fel. szerk. Zsebráczky Géza. -- Előbb: Bártfai Katholikus Értesítő (1915). [Kemény 1942:23.] 88

 63. Bártfai Katholikus Értesítő, Bártfa, 1915. okt.--dec.: a bártfai plébánia és egyesületek lapja. -- Megj. össz. 8. sz. Fel. szerk. Zsebráczky Géza. Kiad. az egyhközs. -- Utóbb: Bártfai Katholikus Egyházi Tudósító (1916--18). [Kemény 1942:23.] 88

 64. Bauer, Der, Temesvár, 1907--1913: a Der Freimütige című hetilap ingyenes melléklete. -- Szerk. Blaskovich Ferenc. Kiadó és ny: Csanádegyházmegyei Ny. [Kemény 1942:22.] 88

 65. Bécsi Magyar Katolikus Tudósító, Bécs, 1948. jan.--1954. jan.: a bécsi magyarok közlönye. -- Megj. 1948: 11x, 1949--53: évente 4x, 1954: 1x, össz. 33 sz. szerk. és kiadói adatok nélkül. 88

 66. Béke, Pécs, 1920. márc. 27.: társadalmi, közgazdasági és kritikai heti riportlap. -- Fel. szerk. Perényi Perr Péter. Kiad. a Pécsi Keresztény Nemzeti Egyesülés. -- A pécsi kerszoc-k és harcos nacionalisták jelentették meg. Egyetlen sz. jelent meg, mert a megszálló hatóságok megszüntették. [A felszabadulás aranykv-e Pécs, 1931:66.] 88

 67. Béke, Kolozsvár, 1943. ápr.--dec.: erdélyi missziós üzenetek. -- Megj. időszakonként, össz. 6 sz. Kiadó: Kolozsvári Lazarista Missziósház. Ny: Glória. 88

 68. Békesség, Nyírgyulaj, 1918. márc.--1919. jan. 1.: hitvédő, társadalmi és közigazgatási hetilap a görögkatolikus magyar nép és minden békés ember számára. -- Megj. minden második héten, később havonta. Szerk. Ivancsó Jenő Ödön laptul. Ny: Fohn Adolf, Nyírbátor; 1919: Jóba ny., Nyíregyháza. -- Gazd., társad. híreket is közlő, főleg a földművesekhez szóló kat. szellemű lap. [Kemény 1942:25. -- Gulyás kz.] R.T.

 69. Békesség, Eger, 1946. dec. 24.: alkalmi lap. -- Az Egyházmegyei Szt János nyomda minden nagyobb ünnep alkalmából ki akarta adni, de csak egyetlen sz. jelent meg. [Heves m. sajtóbibliogr. 1972:7. (4).] 88

 70. Belgiumi Magyar Ifjúság, Lőven, 1957. márc. 15.--1958. jan.: a lőveni egyetem magyar diákjainak lapja. -- Megj. havonta 6 old., össz. 7 sz. Szerk. és kiadó: Muzslay István SJ. Ny: soksz. -- Utóbb: Virrasztók (1958). [Nemzetőr 1958. III. 1:8. -- Mildschütz 1977:9. (50.) -- Viczián 1978:156. (478.)] 88

 71. Belgiumi Magyar Közlöny, Brüsszel, 1945--56(?): magyar időszaki havi lap. -- Megj. havonta 2x (rendszertelenül). Szerk. Déry Béla belgiumi m. főlelkész. Kiad. a Belgiumi Magyarság Kat. Egyhközs. Szervezete. 1945--48: soksz., 1948. III: nyomtatott; 1954. I. 1--1955: fr. és flamand melléklettel. -- Utóbb: Magyar Ház (1955--67). [Németh 1972:120. (429.) -- EH I:174.] 88

 72. Belső Tájékoztató, Párizs--München, 1948--1959: a Magyar Keresztény Népmozgalom, utóbb a Magyar Keresztény Demokrata Unió tájékoztatója. -- Szerk. Közi-Horváth József. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:9. (51.)] 88

 73. Belvárosi Egyházközségi Értesítő, Szeged, 1941. aug. 6.--1943. ápr. 16.: plébániai lap. -- Megj. 4 old., folyamatos sorszámozással össz. 17 sz. kz. gyanánt, rendszertelenül. Szerzője Halász Pál. -- Utóbb: Szegedbelvárosi Egyházközségi Értesítő (1943--44). 88

 74. Belvárosi Egyházközségi Tudósító, Bp., 1927. ápr.--1931. máj.: plébániai lap. -- Megj. évente 4x, 1929. III: évenként 2x, össz. 13 sz. Szerk. Bednárz Róbert. Kiadó: Belvárosi Főpléb. Ny: Pallas, 1928. IX: Apostol, 1930. XI: Korda Rt. -- Kiadványa, a Belvárosi Keresztény Címtár (1928:3. sz.) a belvárosi pléb. ter-én lakó ker. iparosok címjegyzéke. S.L.

 75. Bencés Diák, Bp., 1930. okt.--1932. febr.: a bencés diákok lapja. -- Megj. havonta. Készítették a 7. o. tanulói, főszerk. 1930. X: Erdélyi Tibor. Társszerk. 1932: Olofsson Károly. Munk. 1932: Ceha László, Mlinkó Zoltán, Barczy Zoltán, Károlyi Károly, Lippai István, Puskás Ferenc. Ny: Madách. S.L.

 76. Bencés Öregdiák, Pestszenterzsébet, 1946. okt.: tagegyesületi értesítő. -- Megj. egyetlen sz. Ny: Béke. 88

 77. Beremendi Plébánia Hírnöke, Beremend, 1935. jan. 1.--1936. jún.: plébániai lap. -- Megj. 4 old. Fel. kiadó: Geosits Lajos. -- A kz-ként terjesztett kiadvány rovatai: hírek, rövid hírek, helyi események, akv. és egyesületi hírek. Egyhtört. részében tp-történetet közölt, megemlékezett régi plnosairól, kántortanítóiról. Vezércikkeit a plnos v. a Credo egyes. elnöke írta. Az 1. sz. címe: Beremendi Egyházközség Hírnöke. K.I.

 78. Bernardinus, Kolozsvár, 1912. jan.--1919. jan.(?): egyházszónoklati havi folyóirat. -- Alapította: Trefán Leonárd. Szerk. Hédly Jeromos, Trefán Leonárd, 1914: Zadravecz István. -- A zsebkv. alakú kiadvány prédikációs vázlatokat közölt a lelkipásztoroknak az év minden vasár- és ünnepnapjára. Írták: Albert Kasszián, Bálint Ágoston, Bécsi Vazul, Bendes Valérián, Bíró Benedek, Bíró Lőrinc, Bogáts Rajnér, Buttykay Antal, Czirfusz Viktorin, Deák Florid, Dizmacsek Nep. János., Dobos Dénes, Dobrovolny Florid, Eszterle Péter, Feisz Angelusz, Ferencz Vilmos, Fülöp Gyula, Gaál Balázs, Gábriel Gottfried, Gub Rafael, Gulyás Gellért, Havas Kapisztrán, Heidinger Jenő, Hompóth Atanáz, Hufnágel Károly, Imets Izra Károly, Jámbor András, Kiglits Ireneusz, Komáromy László, Kovács Atanáz, Kovács Kalliszt, Kristó Xavér, Kürtös Imre, Mattoska Libor, Máthé Özseéb, Medveczky Medárd, Miltényi Kelemen, Mlinarovits Kelemen, Nagy Pátrik, Orbán Gábor, Oslay Oswald, Paragi Leó, Pichler Emil, Pohlinger Bekény, Roznik Rajnér, Sóly Szaléz, Schrotty Pál, Szabó Piusz, Szakács Előd, Szathmáry Román, Szirmai Pátrik, Szillaba Emil, Tarcsafalvy Anaklét, Takács Ince, Tóth Leánder, Tótfalvi Domokos, Trefán Timoteus, Unyi Atanáz, Varga Bálint, Vargha Detre, Vinkovits Viktor, stb. [Kemény 1942:27.] Ku.P.

 79. Beszámoló, Salzburg, 1950. júl.--1951. márc.: a salzburgi Magyar Caritas heti tájékoztatója. -- Megj. 10--14 old. Szerk. Szathmáry Lajos. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:9. (53.)] 88

 80. Betlehem, A, Bp., 1937. okt.--nov.: a Ferences Közlöny melléklete. -- Megj. havonta, össz. 2 sz. -- Társlapjai: Misszióink (1929--30), Missziós Élet (1929. VI.). -- Főlap: Ferences Közlöny (1924--41). [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:23. (53.)] 88

 81. Biblia és a Tudomány, A, Bp., 1895--1898: hittudományi folyóirat. -- Szerk. Csuday Jenő, Dugovich Imre. [Kiss--Sziklay 1902:506.] 88

 82. BIK Híradó, Bp., 1933. dec.: a Budai Ifjúsági Kongregáció lapja. -- Megj. egyetlen szám. Fel. főszerk. Kemenes Tibor. Ny: Vörösváry, soksz. 88

 83. Bimbó, Székesfehérvár, 1861--1865 k.: a székesfehérvári papnövendékek kézírásos hetilapja. -- Alapította és szerk. 1861--63: Seidel (Pátkai) Pál, kinek a Pázmáneumba távozása után kiad. a Bimbó Kör. 1865: 4 köt-ben a szem. kvtárának tulajdona volt. [Fejér m. sajtóbibliogr. 1965:17. (9.)] 88

 84. Blagovesztnik -- Jó Hírnök, Ungvár, 1921.--1944. júl.: a görög katolikus ruszinok lapja. -- Megj. havonta, elsején reggel. Szerk. Baksay Emil, 1931. I: Choma Joakim, 1931. X: Skiba Teofan, Sztankavinec A., 1935. IX: Szabol Sebestyén, 1940. IX: Németh Sándor, 1941. IV: Dudás Bertalan. Kiadó: Vaszilijan monostor. Ny: Vaszilijan, 1941. I: Szt Bazil. 88

 85. Bocs, Bp., 1991--: a Regnum Marianum (gyermek)lapja. -- Megj. havonta(?). Főszerk. Koncz Levente. Szerk. Túrmezei Móni. Kiadó: Zászlónk Stúdió. 88

 86. Boldog Margit, Szeged, 1942. jan. 19.--1943. dec. 19.: magyar női szentekkel foglal-kozó, szépirodalmat is tartalmazó folyóirat. -- Megj. havonta 19-én, évente folyamatos lapszámozással. Fel. szerk. és kiadó: Merényi L. Vince. Kiadó: B. Margit Emlékbiz. és a Szt Domonkos-r. Nővérek. -- Utóbb: Árpádházi Szent Margit (1944). Gy.Gy.

 87. Boldogasszony, Miskolc, 1947. dec. 8.: plébániai híradó. -- Megj. egyetlen szám.

 88. Boldogasszony, Bp., 1947: körlevél az egyházi hitbuzgalmi leánycsoportok számára. -- Megj. egyetlen sz. Fel. szerk. Fekete Jánosné. Kiadó: AC Orsz. Elnöksége. Ny: Élet. 88

 89. Boldogasszony Adventje, Bp., 1949: alkalmi lap. -- Megj. egyetlen sz. -- Társlapjai: Dolgozók Nagyasszonya (1947), Boldogasszony Éve (1947). 88

 90. Boldogasszony Anyánk, Bp., 1942. jún.: kongregációs értesítő. -- Megj. egyetlen sz. 8 old. Szerk. Mayer M. Emerika. Kiadó: Szegény Betegeket Gondozó Kongregáció Szeretet Szakosztály Hivatala és konyhája. Ny: Merkantil. -- Előbb: Szent Vince Értesítő (1924--42). 88

 91. Boldogasszony Éve, Bp., 1947--1948: a római katolikus egyházközségek csoportjainak közleményei. -- Megj. össz. 2 sz. Fel. kiadó: Jolsvai Hedvig. Munk. Csekey Nikoletta, Ny: Hollósy. -- Előbb: A Kat. Dolgozó Nő (1943--46), Dolgozók Nagyasszonya (1947). -- Utóbb: Boldogasszony Adventje (1949). 88

 92. Boldogasszony Népe, Woodford Green--London, 1950--1967(?): az angliai magyar katolikusok értesítője. -- Megj. havonta többször, rendszertelenül, 16--22 old. Fel. szerk. Borsy György Engelbert OFM. Szerk. Ispánki Béla. Kiadó: Tüttő György. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:10. (57.)] 88

 93. Boldogasszony Útján, Bp., 1945. szept. 30.: alkalmi lap. -- Megj. egyetlen sz. szerk. adatok nélkül. Ny: Athenaeum. 88

 94. Borromaeus, Győr, 1886. okt.--1917. dec.: katolikus hitszónoklati folyóirat. -- Megj. havonta. Főszerk. 1901--04: Nagy Antal. Szerk. és kiadó: Horváth Lajos, 1890: Horváth Lajos, Varga János, 1891: Varga János, 1895: Nagy Antal, 1902: Gerebenics Sándor. S-szerk. 1901--02: Gerebenics Sándor. Ny: Surányi János, 1894: Győregyházmegyei ny. -- 1894: 600 előfizetője volt, 1896: 800 pld. jelent meg. [Kiss--Sziklay 1902:504. -- Kemény 1942:30.] 88

 95. Borsod, Mezőkövesd, 1921. jan. 8.--1944. okt. 14.: keresztény politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap. -- Főszerk. 1929. I. 5: és 1938. VIII. 24: Csepela Lajos, 1929. I. 12: Zimay Szilárd, 1932. XII. 31: Abrakovics Jenő. Fel. szerk. Peczina Endre, 1925. I. 10: Bódy Kálmán, 1927. XII. 24: Galántai Fekete Béla, 1929. I. 30: Stefanics József, V. 25: Bódy Kálmán, 1933. XII. 9: Újlaki Dezső, 1943. IV. 3: Csepela Lajos. Laptul. Néplányok Társasága. Ny: Szövetkezeti ny., 1926. VII. 26: Szív Szt József ny., 1929. V. 4: Nemzeti ny. [Borsod-Abaúj-Zemplén m. sajtóbibliogr. 1964:19. (23.)] 88

 96. Bölcseleti Folyóirat, Temesvár, 1886. márc. 15.--1888. dec.; Bp., 1889. márc. 15.--1906. dec.: vallásfilozófiai folyóirat. -- Megj. évente 4x. Szerk. és kiadó: Kiss János, Palmer Mátyás, 1889. III. 15: Kiss János. Ny: Csanádegyhm., 1889. III. 15: Szt István Műint., 1890. III. 15: Pallas, 1892. III. 15: Athenaeum. 1907: beleolvadt a Hittudományi Folyóiratba. 88

 97. Bölcseleti Közlemények, Bp., 1935--1944: az Aquinói Szent Tamás Társaság évente megjelent 7--14 íves kiadványsorozata, melyben katolikus filozófiai írók tanulmányait közölték (10 kötetben 1457 oldalon). 88

 98. Brassói Katholikus Tudósító, Brassó, 1918. márc. 18.--1919. febr. 10.: társadalmi és hitbuzgalmi folyóirat. -- Megj. havonta 1-jén és 15-én. Szerk. Veress Ernő. Kiadó: az egyhközs. Ny: Gött J. -- Folyt. Kolozsvárt: Erdélyi Tudósító (1919--36), Tudósító (1936). -- Kiadványa: Brassói Tudósító naptár 1919. (Brassó, 1919). [Monoki 1941:16. -- Kemény 1942:32.] 88

 99. Búcsú, Salgótarján, 1989--1990: a búcsújárók lapja. -- Megj. a búcsújáró helyeken. Szerk. M. Szabó Gyula. (Az I. évf. 1. sz. címe Szentkúti Búcsú.) -- Címváltozata: Máriapócsi Búcsú. 88

 100. Buda és Vidéke, Keresztények Lapja, Bp., 1893. jan. --1912. okt. 1.: helyi érdekű újság. -- Megj. kéthetente. Szerk. Jurisztovszky Ödön, mindszenti Erdélyi Gyula, 1912. X: mindszenti Erdélyi Ferenc. Ny: Pázmáneum. -- Előbb: Budai Hírlap (1892). -- 1903: kivált belőle a Keresztények Lapja. 88

 101. Budai Hírlap, Bp., 1892. máj. 22--nov. 27.: hetilap. -- Megj. össz. 28. sz. Szerk. Andreánszky Jenő. Ny: Heisler J. -- Utóbb: Buda és Vidéke, Keresztények Lapja (1893--1912). 88

 102. Budai Katolikus Tudósító, Bp., 1918. dec. 1.: hitbuzgalmi folyóirat. -- Megj. egyetlen sz. Szerk. és kiadó: Farkas Alberik (Albert) OCist. Ny: Élet. -- Melléklet: röplap, előfizetési fölhívás, 16 old. A budai tp-ok miserendje mellett gyűjtési fölhívásokat, tp-tervezéseket közölt. Pi.E.

 103. Budai Keresztény Újság, Bp., 1920. ápr. 29.--szept. 5.: Buda és környéke független politikai, társadalmi és közgazdasági hetilapja. -- Fel. szerk. Divényi Károly. Kiadó: Ötömösy Zénó. Ny: Keker Ernő. 88

 104. Budai Kollégista, Bp., 1934. nov.--1935. ápr.: a budai Szent Imre Collegiumi Club hivatalos lapja. -- Megj. havonta 8--12 old., össz. 3 sz. Fel. szerk. Nádasdy András, 1935: Simig Gyula. Ny: Élet. -- Előbb: Magyar Út (1927). [Viczián 1978:47. (105.)] Pi.E.

 105. Budapest Balparti Katolikus Tudósító, Bp., 1918. dec. 6.--1919. febr. 10.: egyházi és társadalmi folyóirat. -- Megj. havonta. Szerk. Pápay Ferenc. Kiadó: Csáktornyai István. Ny: Hunnia. -- Előbb: Budapest-Terézvárosi Katolikus Tudósító (1918: az 1. évf. 1--2. sz.). [Kemény 1942:33.] Pi.E.

 106. Budapest Környéke, Kispest, 1925--1943: politikai és társadalmi hetilap, a fővárost övező városok és községek helyi lapja. -- Megj. vasárnaponként. Szerk. Fabritzky Antal, 1925. VIII: Fabritzky Antal, Dunay Ödön, 1925. XI: Berkes Róbert, Kelemen Géza, 1926. II: Berkes Róbert. -- Laptul. a Közp. Sajtóváll. Rt. Ny: Pallas Rt. -- 1925. VI--IX: két változatban jelent meg. -- Főlap: Nemzeti Újság (1919--44). [Wünscher 1929:26.] Pi.E.

 107. Budapest-Angyalföldi Szent László Egyházközség Tudósítója, Bp., 1927. dec.--1932.: plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. Uhlár Béla. 88

 108. Budapest-Rómaifürdői Egyházközségi Tudósító, Bp., 1928. Karácsony: Megj. egyetlen sz., 16 old. Szerk. Légrády János lelkész. 88

 109. Budapest-Terézvárosi Katolikus Tudósító, Bp., 1918. szept.--nov.: hitbuzgalmi és társadalmi folyóirat. -- Megj. hathetenként 8--16 old. Fel. szerk. Pápay Ferenc prép. plnos. Laptul. és ügyvivő szerk. Csáktornyai István. -- Utóbb (I. évf. 3. sz-tól): Budapest Balparti Katolikus Tudósító (1918--19). Pi.E.

 110. Budapesti R.K. Egyházközségek Tudósítója, Bp., 1935--1944: a következő egy-házközségek hitbuzgalmi lapja: Alsóvízivárosi kapucinus, Angyalföldi Szt László, Árpádházi Boldog Margit, Belvárosi, Budavári, Erzsébetvárosi, Felsőkrisztinavárosi, Fel-sővízivárosi, Ferencvárosi, Herminamezői, Kövi Mária, Középferencvárosi, Krisztina-városi, Krisztus Király, Külső Kőbányai Szt Család, Lipótmezői, Magna Domina Hunga-rorum, Óbudai Szt Péter és Pál, Országúti ferences, Páduai Szt Antal, Rákosfalvi, Római-fürdői, Sarlós Boldogasszony, Soroksári úti, Svábhegyi Szt László, Szt Adalbert, Szt Csa-lád, Szt Domonkos-Rendi, Szt Gellért, Szentimrevárosi, Szt István-bazilika, Szt József, Szt Kereszt, Szt László, Szt Rókus, Tabáni, Terézvárosi, Tisztviselőtelepi Magyarok Nagy-asszonya, Törökőri, Tripoliszi Szt Mihály, Városmajori, Vizafogói, Zugligeti. -- Megj. évente legalább 4x. Főszerk. Mészáros János, 1941: Hamvas Endre érs. helytartó, 1944: Witz Béla ált. érs. helytartó. Fel. szerk. Czapik Gyula, 1939: Molnár Frigyes, 1944: Koszto-lányi István. Lapszerk. Ráth Sándor. Kiadó: Bpi R.K. Egyhközs-ek Közp. Tanácsa. Pi.E.

 111. Bukaresti Katolikus Tudósító, Bukarest, 1935. szept. 1.--1940. aug.: az imaapos-tolság havi értesítője. -- Fel. szerk. Horváth Sándor (1938--40: laptul. is). Kiadó: R.k. Ffi Liga. -- Címváltozása 1936: Bucurešti Katolikus Tudósító. [Monoki 1941:17.] 88

 112. Bulletin Catholique Hongrois, Bp., 1954. jan.--1956. jún.: francia nyelvű, képes havi folyóirat. Célja: a m. kat. egyh. működésének megismertetése a külfölddel. -- Szerk. biz.: Szabó Imre, Beresztóczy Miklós, Brezanóczy Pál, Szántay-Szémán István. -- Címváltozása: 1956. VII/VIII: La Vie Catholique en Hongrie (egyetlen sz.). Pi. E.

 113. Bunjevaèka i Šokaèka Vila, Kalocsa, 1871. jan. 5.--1873. okt. 27.; Baja, 1873. nov. 10.--1875. dec. 1.: bunyevác és sokac katolikus lap. -- Megj. hetenként, 1873. II. 20: kéthetenként, 1875. I. 7: rendszertelenül. Szerk. és kiadó: Ivan Antunovich (vál. pp.), 1875. XI. 10: Blaz Modroviè. Ny: Malatin és Holmeyer, Kalocsa; 1875. XI. 10: Tiskom J., Jilka, Baja. -- Előbb: a Bunjevaèke i Šokaèke Novine (1870--72) melléklete.[Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:91. (98.)] T.E.

 114. Bunjevaèke i Šokaèke Novine, Kalocsa, 1870. márc. 19.--1872. dec. 26.: bunyevác és sokac katolikus lap. -- Megj. hetenként. Szerk. és kiadó: Ivan Antunovich knk. Ny: Malatin és Holmeyer. -- Melléklete ill. utóbb: Bunjevaèka i Šokaèka Vila (1871--75). [Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:93. (99.)] T.E.

 115. Búzavirágok, Bp., 1938. márc.--1942. ápr.: az Országos Missziós Ifjúság (OMI) időszaki értesítője. -- Megj. kéthavonta, majd évente 8 sz., mint az Élet és Öröm OMI leányegyesületeinek szóló melléklete, a főlap évf-számozásával. Fel. szerk. Boér Judit. Kiadó: Szociális Missziótársulat. Ny: Stephanaeum Rt. -- Előbb: Élet és Öröm (1932--42), utóbb: Élet és Öröm, Búzavirágok (1942). 88

 116. Calgary-i Katolikus Hírnök, Calgary, Alberta, Kanada, 1952. júl.--aug.: az Árpádházi Szent Erzsébet plébánia havi értesítője. -- Szerk. és kiadó: Dallos Ferenc plnos. -- Utóbb: Katolikus Hírnök (1952). [Mildschütz 1977:53. (324.)] 88

 117. Caracas Hangja, La voz de Caracas. Revista Católica para Hungaros, Caracas, 1953. okt.--1954.: az első magyar katolikus lap Venezuelában. -- Megj. havonta. Szerk. és kiadó: Borbély Honor. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:12. (73.)] 88

 118. Caritas Hungarica, Wels, 1949: a felső-ausztriai magyar katolikus menekültek időszaki tájékoztatója. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. Laczkovits József. Ny: soksz. -- Utóbb: Hitünk (1949). 88

 119. Carpathia, Bp., 1928. febr.--1934. jún.: a Foederatio Emericana Carpathia corporatiójának lapja. -- Megj. rendszertelenül (havonta). 1929(?)--33(?): szünetelt. Szerk. Bálint Sándor. -- Tréfás különkiadás: 1934. II. 3. Ny: soksz. [Emericana 1928. II. 6, 1934. II/III, VI. -- Viczián 1978:47. (106.)] 88

 120. Catholics Central Europe, Bp., 1937--1938: a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus tájékoztatója. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Hivatal József. Fel. kiadó: Tóth József. -- Társlapjai: Correo Catolico Centro-Europeo (1937--38), Corriere Cattolico dell'Europa Centrale (1937--38), Courrier Catolique de l'Europe Centrale (1937--38), Középeurópai Katolikus Kurir (1937--44, melynek évf-számozását követték), Mitteleuropäischer Katholischer Kurir (1937--38). 88

 121. Cecilia, Czeczilia, Eger, 1889. jan. 5.--1891. dec. 31.: egyházzenei szaklap. -- Megj. havonta 8 old. Szerk. Katinszky Gyula. -- Főlapja: Népiskolai Tanügy (1877--1912). -- A kántortanítókat és orgonistákat segítette elméleti írásokkal és orgonaművek kottáival. [Heves m. sajtóbibliogr. 1972:8. (9.)] 88

 122. Cegléd és Környéke, Cegléd, 1925. dec. 25.--1933. dec. 30.: politikai és társadalmi hetilap. -- Megj. pénteken. Főszerk. 1928. II. 19: Halász Kálmán gimn. hittanár. Fel. szerk. Tury Károly r.k. isk. ig., 1926. IX. 24: Schweiger Gábor járásbíró, 1930. VIII. 17: Szilágyi Imre esp-plnos, IX. 21: Hunyadi Ferenc ügyvéd, 1933. XII. 2: Szilágyi Mátyás. Kiadó: Halász Kálmán, 1933. XII. 2: Szilágyi Imre. Munk. Donovitz Alajos tanító, Scheitz Emil, Velkei (Velker) János gimn. tanár. -- A kat. igényeket a felekezeti béke szellemében szolgálta, pol-val még az ogy. választások idején sem foglalkozott, bár a megválasztott képviselő, Lendvai István rendszeresen írt a lapba. [Szomorú István: A ceglédi hírlapírás tört. 2. r. 1919--1958. Bp., 1959:41. -- Pest m. sajtóbibliogr. 1977:422. (154.)] 88

 123. Ceglédi Római Katolikus Egyházközség Értesítője, Cegléd, 1921--1922: plébániai lap. -- Megj. negyedévenként 16 old., színes külső borítóval. Szerk. és kiadó: Hübner Emil. -- Beszámolt a hitélet eseményeiről, az egyhközs. életéről, egyh. érdekű közleményeket, híreket közölt. [Szomorú István: A ceglédi hírlapírás tört. 2. r. 1919--1958. Bp., 1959:43.] 88

 124. Celldömölki Plébániai Körlevél, Celldömölk, 1947. febr. 19.--ápr. 6.: a celldömölki plébánia hírei. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. és kiadó: Nemes Vazul Pál OSB plnos. Ny: Dinkgreve. [Vas m. sajtóbibliogr. 1964:12. (8.)] 88

 125. Centralista, Bp., 1937. dec.--1947. jún.: a budapesti Központi Papnevelő Intézet növendékeinek lapja. -- Megj. tanévenként XII. és VI. 12: 44 old., össz. 17 sz. 1944. XII--1945. XII: szünetelt. Fel. szerk. és kiadó: Papp György, 1947. VI: Nyéki Kálmán. Szerk. és kiad. a Bpi Növendékpapság M. Egyhirod. Isk-ja. Ny: Korda Rt. -- Utóbb: Új Centralista (1989). [Viczián 1978:48. (108).] 88

 126. Cerkovnaja Gazeta ('Egyházi Újság'), Buda, 1856. márc. 13.--1858. júl.: görög katolikus hetilap a hazai ruszinok számára. -- Megj. össz. 16 sz. Szerk. Rakovszky Ivan g.k. lelkész. Kiadó: SZIT. Ny: Bagó Márton. -- Legtöbb (390) előfizetőjével sem érte el a kritikus 500-at, de a SZIT a lapot fönntartotta. Orosz irod. nyelven jelent meg, bár ezt szerk-je nem bírta. "Ebből a kiadványból csak úgy áradt a pravoszlávia és az Oroszország iránti szimpátia szelleme..." A bécsi kormányzat azon indokkal, hogy nem a hazai ruszin nyelvet használta, betiltotta. -- Utóbb: Cerkovnüj Vistnik dlja Rusinov Avstrijskoj Derzavü (1858). [Mayer 1977:18.] 88

 127. Cerkovnüj Vistnik dlja Rusinov Avstrijskoj Derzavü, Buda, 1858. júl. 22.--okt. 22.: görög katolikus hetilap a hazai ruszinok számára. -- Megj. össz. 10 sz. Szerk. Rakovszky Ivan, g.k. lelkész. Kiadó: SZIT. Ny: Bagó Márton. -- Előbb: Cerkovnaja Gazeta (1856--58). [Mayer 1977:18.] 88

 128. Christiana Hungaria, Grác, 1955. jan.--1969:1. sz.: egyleti tájékoztató. -- Megj. rendszertelenül. Fel. kiadó és szerk. 1963--69: Mayer Rudolf. Ny: gépírásos soksz. -- Előbb: Magyar Egység (1949--54). [Mildschütz 1977:13. (79.)] 88

 129. Christianity -- Kereszténység. Magyar Irredenta, San Francisco, 1938--1941(?): Magyarország régi területi épségéért küzdő keresztények és a Magyar Keletei Katolikus Egyházmegye hivatalos lapja. -- Megj. minden kedden. Szerk. Stadler J. Rudolf. Kiadó: Most Rev Stephan Victor, Bishop of the Hungarian Eastern Catholic Church Diocese (of the Eastern Confession). [v. Nagy 1943:15.] 88

 130. Christianskoe Narodne Bratsztvo, Bp., 1911--1912: ruszin görög katolikus néplap. -- Ny: Unió kv-ny., Ungvár. 88

 131. Christlich-Soziale Zeitung, Pozsony, 1908. febr. 1--1909. júl. 7.: a pozsonyi keresz-tényszocialista párt hetilapja. -- Megj. heti 4 old., 1908: az 1--48., 1909: 49--75. sz. Fel. szerk. J. Millner, 1908. V. 30: Johann Gottlieb, 1909. I: Franz Machats. Ny: Kat. Irod. Váll. 88

 132. Christliches Volksblatt, Bp., 1896. ápr. 11.--1919.: katolikus politikai néplap. -- Megj. hetenként. Fel. szerk. 1896: Huber János. 1898: szerk. tul. Molnár János. Szerk. 1896. IV. 11: Auer István, 1905. VIII. 5: Ernszt Sándor, 1908. X. 24: Huber János. Kiadó: 1896. VI: Lepsényi Miklós, Németh Gellért, Molnár János. Ny: 1896: Szt Gellért, 1900. I. 6: Stephaneum Rt. S.L.

 133. Cronica Transsylvaniensis, Bp., 1924. febr.--okt.: a Foederatio Emericana Transsylvania corporatiójának közlönye. -- Megj. havonta (rendszertelenül). Ny: soksz. [Emericana 1924. IV. 2., X. 31. -- Viczián 1978:48.(110.)] 88

 134. Chrysostomos, Nyírcsászári, 1927--1929: görög katolikus lelkipásztori folyóirat. -- Megj. össz. 3 sz. Fel. szerk. Kozma János. Ny: M. Jövő, Miskolc.

 135. Circulares Administraturae Apostolicae Szatmariensis, Szatmárnémeti, 1939--1941: a Szatmári Egyházmegye hivatalos körlevele. -- Megj. rendszertelenül, össz. 16(?) sz. Kiadó: a szatmári adminisztratúra. 88

 136. Circulares Litterae, Kalocsa, 1858. I. 14.--1882. IX. 26.: a Kalocsai és Bácsi Érsekség hivatalos körlevele. -- Megj. rendszertelenül, szerk. adatok nélkül. Kiadó: Érs. Hiv. Ny: Malatin és Holmeyer. -- Utóbb: Litterae Circulares (1883--1921, 1943--56), Kalocsai Főegyházmegyei Hivatalos Közlemények (1922--42, 1957--61). T.E.

 137. Commemorative Year of St. Stephen First King of Hungary 1938, Bp., 1937--38: a Szent István év tájékoztatója. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Hivatal József. Fel. kiadó: Tóth László. Kiadó: International Press Service Central European Catholic Courir. -- Társlapjai: Année Commemorative de Saint Etienne Premier Roi de Hongrie 1938 (1938), Anno Commemorativo di Santo Stefano Primo Re d'Ungheria 1938 (1938). 88

 138. Connellsville és Vidéke, Connellsville, Pa., USA, 1923--1924: katolikus egyházi lap a pennsylvaniai magyarok számára. [Puskás 1982:613.] 88

 139. Cor Unum, Bp., 1990--: Megj. évente. Kiadó: Magyar Sacré Coeur Növendékek Egyesülete.

 140. Correo Catolico Centro-Europeo, Bp., 1937--1938: a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus tájékoztatója. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Hivatal József. Fel. kiadó: Tóth József. Kiadó: Serviciio Catolico de Informaciones de la Officina de Prensa de XXXIV. Congreso Internacional Eucharistico Budapest 1938. -- Társlapjai: Catholics Central Europe (1937--38), Corriere Cattolico dell'Europa Centrale (1937--38), Courrier Catolique de l'Europe Centrale (1937--38), Középeurópai Katolikus Kurir (1937--44, melynek évf-számozását követték), Mitteleuropäischer Katholischer Kurir (1937--38). 88

 141. Corriere Cattolico dell'Europa Centrale, Bp., 1937. aug. 1.--1938. júl.: a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus tájékoztatója. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Hivatal József. Fel. kiadó: Tóth József. -- Társlapjai: Catholics Central Europe (1937--38), Correo Catolico Centro-Europeo (1937--38), Courrier Catolique de l'Europe Centrale (1937--38), Középeurópai Katolikus Kurir (1937--44, melynek évf-számozását követték), Mitteleuropäischer Katholischer Kurir (1937--38). 88

 142. Courrier Catolique de l'Europe Centrale, Bp., 1937--1938: a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus tájékoztatója. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Hivatal József. Fel. kiadó: Tóth József. -- Társlapjai: Catholics Central Europe (1937--38), Correo Catolico Centro-Europeo (1937--38), Corriere Cattolico dell'Europa Centrale (1937--38), Középeurópai Katolikus Kurir (1937--44, melynek évf-számozását követték), Mitteleuropäischer Katholischer Kurir (1937--38). 88

 143. Corvina, Firenze, 1952--1955: a Korvin Mátyás Olasz--Magyar Tudományos Irodalmi Művészeti Egyesület olasz nyelvű folyóirata. -- Megj. évente 2x 90 old. Szerk. Pálinkás László. Kiadó: Mattia Corvino Società Italo Ungherese di Scienze Lettere ed Arti. -- A Bpen 1920: indított folyóir. folytatása. [Mildschütz 1977:14. (81.)] 88

 144. Credo, Bp., 1923. ápr.--1947. aug.: a Credo Egyesület hivatalos lapja, folyóirat katolikus férfiak számára. -- Megj. havonta a 2. és 4. vasárnap, 1943: 1-jén és 15-én, 1945: 1x, 1946: rendszertelenül, 1947: havonta. Fel. szerk. és kiadó: Bőle Kornél, 1943. I. 10: Márk Ágoston. Kiadó és laptul. Szt Domonkos Rend, Credo központ. Ny: Don Bosco Szalézi Művek, Rákospalota; 1940: Stephaneum. -- Címe: Üzen a Credo a Katolikus Férfiaknak (1946). 88

 145. Credo Vezető, Bp., 1946. nov.--1947. nov.: a Credo Egyesület vezetőinek tájékoztatója. -- Megj. össz. 8 sz. Kiadó: Credo Közp. Ny: Don Bosco, Rákospalota, Szalézi Művek. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:28. (133.)] 88

 146. Cronica Jaurinensis, Győr, 1927. okt.--1928. aug.: a Foederatio Emericana győri corporatiójának hivatalos közlönye. -- Megj. negyedévenként 32 old., össz. 4 sz. Szerk. és kiadó: Tóth József. Ny: Győri Hírl. -- Utóbb: Civitas Emericana (1928--31). [Viczián 1978:48. (111.)] 88

 147. Culturã Creştinã, Balázsfalva, 1911. okt.--1938.: görögkatolikus lap. -- Megj. évente 10x. Az 1916/17. isk-évben szünetelt. Szerk. és kiadó: Rusu Alexandra. Ny: g.k. szem. nyomda. 88

 148. Cuvântul Adevârului, Kolozsvár, 1913. jan.--1916.; Bikszád, 1922--1942: görögkatolikus lap. -- Megj. havonta(?). Szerk. és kiadó: Manu J. Leon. Kiadó 1922: a bikszádi Szt Bazil monostor. Ny: Carmen, Kolozsvár. 88

 149. Család és Iskola, Bp., 1883.--1886. dec.: képes folyóirat. -- Megj. havonta 2x. Fel. szerk. Csopey László, 1886. I. 27: Kador Sándor. Szerk. Wolafka Nándor. Kiadó: Dvorzsák János. Ny: Buschmann. -- Tört-eket közölt diákok számára a klasszikus irod. és a termtud. köréből. -- Kiadványa: Havi füzetek. [Kiss--Sziklay 1902:504.] S.L.

 150. Családi Kör, Szatmárnémeti, 1894--1899: a magyar nép olvasótára. -- Megj. havonta. Szerk. Bodnár Gáspár. Kiadó: Reizer János. [Kiss--Sziklay 1902:507.] 88

 151. Családi Kör, Bp., 1909. jan. 9.--1913. aug. 1.: szépirodalmi és oktató képes hetilap. -- Megj. hetente, 1912. VIII. 1: évente 13x, 1913. I. 1: évente 25x. -- Szerk. Buday Aladár. Kiadó és laptul. M. Néplap Lapváll. Ny: 1911. I. 1: Pázmáneum, 1912: Unió, 1913. V: Grosz és Nadel. -- Főlap: Nagy-Magyarország, Magyar Néplap (1909--11). 88

 152. Családi Kör, Bp., 1927. nov. 27.--1934. jan.: a Népújság melléklete. -- Megj. kéthetenként. Szerk. Frühwirth Mátyás, 1932. I. 31: Ötvös Lajos. Kiadó: Kat. Népszöv. Ny: Apostol, 1931. VII. 19: Stephaneum. -- Főlap: Népújság, melynek 1934. II. 4: állandó rovata lett. 88

 153. Családi Lapok, Pest, 1852. ápr. 15.--1860. dec.: tudományos, szépirodalmi folyóirat. -- Megj. kéthetente, 1856--57: hetente, 1858--60: rendszertelenül 1--2 köt. 4 füz. Szerk. Klezsó József, 1854: Ney Ferenc, 1856: Somogyi Károly. Kiadó: SZIT, 1858: Somogyi Károly. Ny: Emich Gusztáv, 1858: Herz. [Szalády 1884:25. -- Lakatos 1972:77. (130.)] 88

 154. Családunk -- Notre Famille, Párizs, 1955--1965: a franciaországi magyar katolikus misszió lapja. -- Megj. 2x havonta, 10--12 old., m. és fr. nyelven. Szerk. Rezek Román, Gánóczy Sándor. Kiadó: párizsi m. kat. misszió. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:14. (84.)] 88

 155. Csallóközi Hírlap, Dunaszerdahely, 1922. márc. 14.--1933. szept. 3.: politikai és társadalmi lap. -- Megj. 1922--24: hetente 2x, azután hetente. Fő- és fel. szerk. Szeiff Géza. Fel. szerk. Wiener Béla. Főmunk. 1925. VIII. 9: Dobler Kálmán. Ny: Merkur, 1922. XI. 3: Csallóközi Hírlap lapváll. -- Az Orsz. Kerszoc. Pártot támogatta; 1933. IX. 3--1937. XII: Csallóközi Hírlap--Magyar Vidék az Egyesült Orsz. Kerszoc. Párt és a M. Nemz. Párt lapja. 88

 156. Csanád, Temesvár, 1869. márc. 1.--1872. márc. 30.: a csanádi egyházmegye folyóirata. -- Megj. havonta, 1872: havonta 2x. Szerk. és kiadó 1869: Kun László, 1871: Csiky Gergely. [Szalády 1884:27.] 88

 157. Csángó Újság, Sepsiszentgyörgy, 1990. márc.--1992. febr.: a moldvai magyarság történelmével, hagyományaival, mindennapi életével foglalkozó lap. -- Megj. havonta 4 old., 10.000 pld. Alapítói: Erőss J. Péter, Nyisztor Tinka, Erőss Péter, Bartos János. Főszerk. 1990--91: Erőss J. Péter; 1992--: Ősz Erőss Péter. Kiadja a sepsiszentgyörgyi Csángómagyar Szervezet (Moldvai Csángó-magyarok Szövetsége). -- M. és rum. nyelven nyomják, hogy a m-ul írni-olvasni nem tudó csángók is olvashassák. Fontos szerepe van abban, hogy az erdélyi és a mo-i magyarság megismerje a Moldvában élő m-ok sorsát és hitéletét. A 22. számtól (1992. III.) címe: Moldvai Magyarság (Csángó Újság=Gazéta ceangãilor). H.P.

 158. Csányi Katolikus Tudósító, Csány, 1939: lelkipásztori irat. -- Megj. egyetlen sz. Kiadó: Kusner István (csányi plébánia). Ny: Hungária, Gyöngyös. 88

 159. Cselédotthon, Szeged, 1900. máj.: Megj. egyetlen sz. Kiadó: Szegedi Mária Egylet. Ny: Engel Lajos. 88

 160. Csepeli Őrszem, Csepel, 1941. márc. 1.--1944. dec. 22.: politikai hetilap. -- Megj. 4--6 old. Fel. szerk. és kiadó: Folláth József kp., 1943. V. 21: Róbl János knk. Ny: Rapid; 1941. IV. 12--1944. XI. 10: Bánsági Ádám, Kispest. 88

 161. Csíksomlyói Virágok, Csíksomlyó, 1935. okt.--1939. ápr.: az önkénytelen és minden célzatosság nélkül feltörő ifjúi akaratnak és tennivágyásnak szerény gyümölcse, időnként szabad perceikben összegyűjtik és csokorba fűzik a csíksomlyói klerikus testvérek. -- Megj. negyedévenként, 16--20 old., össz. 15 sz. Ny: soksz. -- Melléklete: Esztelnek (1936). [Viczián 1978:91. (269.)] 88

 162. Csillagunk, Sopron, 1933/34:1. sz.--1941/42:3. sz.: képes juvenista folyóirat. -- Megj. évente 4x. Kiadó: Szt Domonkos-rendi konviktus. Ny: soksz. 88

 163. Csodásérmű Szent Szűz Királyerdői Értesítője, Csepel-Királyerdő, 1943--1944: plébániai lap. -- Megj. össz. 4 sz. Ny: Rapid. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:40. (148.)] 88

 164. Csongrádi Közlöny, Csongrád, 1894. márc. 15.--1897. okt. 3.: politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap. -- Fel. szerk. és kiadó: Hegyi Antal (1886--1902: a csongrádi Nagyboldogassz. tp. plnosa). -- Mellékletei: 1894. III. 22: Hock János parlamenti beszéde a polg. házasságról szóló törv-javaslatról; 1895. III. 15: Márczius tizenötödike; 1895. XII. 25: Karácsonyi hírnök. [Chobot II:766. -- Csongrád m. sajtóbibliogr. 1974:31. (44.)]

 165. Csornai Egyházközségi Értesítő, Csorna, 1937. nov. 15.--1945. júl.: plébániai lap. -- Megj. havonta (rendszertelenül). Fel. szerk. Élő Pál plnos. Kiadó: csornai r.k. pléb-hiv. Ny: Martinovics. 88

 166. Cső, Bp., 1940. dec. 6.: alkalmi lap. -- Megj. egyetlen sz. 16 old. a Mikulás-ünnepségre. Fel. kiadó: Péterffy Gedeon. Kiadó: a bpi Pázmány Diákotthon Cső Köre. Ny: Korda Rt. [Viczián 1978:173. (539.)] 88

 167. Csusz, Bp., 1920. febr.--1929. febr. 10.: röpirat, a Csibukos Urak Szövetségének hivatalos lapja. -- A Sólyom lap farsangi száma, 8--10 old. Szerk. 1928--29: Schirilla György, rajz: Márton Lajos. Kiadó: Regnum Marianum Egyetemi Szövetség. Ny: Élet Rt. [Viczián 1978:173. (541.)] 88

 168. De Colores, Bp., 1991. dec.--: tagegyesületi ingyenes értesítő. -- Megj. kéthavonta. Szerk. Cursillo Titkárság Vizafogó Pléb. Kiadó: Mo-i Cursillo Lelkiségi Mozg. T.E.

 169. Debreceni Katolikus Figyelő, Debrecen, 1991. júl. 26.--: plébániai lap. -- Megj. évente 4x. Szerk. Keresztesné Vásárhelyi Ilona. Kiadó: Szt Anna Pléb. -- Előbb: Katolikus Figyelő (1925--45). 88

 170. Debreceni Római Katolikus Tanítóképző Intézet Mária Kongregációjának Körlevele, A, Debrecen, 1941--1943: kongregációs tájékoztató. -- Megj. évente. Kiadó: Debreceni R.K. Tanítóképző Int. Ny: Lehotai Pál. [Hajdú-Bihar m. sajtóbibliogr. 1973:74. (185.)] 88

 171. Debreczeni Katholikus Lap, Debrecen, 1906. júl.--dec.: egyházpolitikai és társadalmi havilap. -- Szerk. Roskowitz Artur. Kiadó: Ezres Biz. sajtóosztálya. Ny: Debrecen Városi Kv-ny. [Hajdú-Bihar m. sajtóbibliogr. 1973:60. (142.)] 88

 172. Decanatus Occidentalis, Győr, 1932. szept.--1933. máj.: a Foederatio Emericana Nyugati Dekanatusának hivatalos közlönye. -- Megj. negyedévenként, össz. 3 sz. 10--14 old. Főszerk. Jordán János. Szerk. Csizmadia Andor. Kiadó: Foederatio Emericana Nyugati Dekanatusa. Ny: Mercur, Győr. -- Utóbb: Katolikus Őrtüzek (1933--34). [Viczián 1978:49. (113.)] 88

 173. Dékán, Bp., 1938. máj.: tudnivalók az Eucharisztikus Kongresszusról. -- Megj. egyetlen(?) sz. Fel. kiadó: v. Pintér József. Ny: Máté. 88

 174. Dél Keresztje, Sydney, 1951. márc. 15.--1956. dec. 15.: ausztráliai magyar hírlap. -- Megj. havonta 2x. Szerk. és kiadó: Forró Ferenc SJ, 1954. XII: Nagy Kázmér. Főmunk. Jászay Antal. -- Kiadványa: Dél Keresztje Könyvei. -- Utóbb: Független Magyarország (1957--68). [Mildschütz 1977:15. (91.) -- Borbándi 1992:90. -- Nagy I:136.] 88

 175. Délafrikai Római Katolikus Magyar Egyházközségi Értesítő, Johannesburg, 1973--1975(?): plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül(?) 9 old. 500 pld. Szerk. 1973: Kondor Tibor plnos, 1974: Bárány József lelkész. Ny: Durbani M. Egyes. háziny. [EH I:407, 442. (s.v. Délafrikai Katolikus Egyházközségi Értesítő)] 88

 176. Délamerikai Magyar Hírlap, Gazeta Húngara, São Paulo, Brazília, 1948. febr. 1.--1966. dec. 31.: politikai, vallási és kulturális újság. -- Megj. havonta 3x, 1950: hetenként, 1966: kéthetenként 3000 pld. A São Paulo-i bencések alapították. Fel. szerk. és kiadó: Erdődy Gábor, 1960. V: Gácser Imre. Szerk. Kerényi Olaf OSB, 1950. IV: Kutasi Kovács Lajos. -- Kiadványa 1950--67: Délamerikai Magyar Hírlap Évkönyve. -- Utóbb: Magyar Hírlap. [Mildschütz 1977:16. (96.) -- Nagy I:131. -- Borbándi 1992:90. -- EH I:407.] 88

 177. Délamerikai Magyar Hírnök, Buenos Aires, 1935. dec.--1936. szept.: az argentínai és uruguayi magyarok folyóirata. -- Megj. havonta, össz. 11 sz. Szerk. és kiadó: m. Szt Ferenc-rendi misszió. [Sziklay--Szász 1937:350.] 88

 178. Déli Kurir, Kalocsa, 1934: a kalocsai Jézus Társasági Stephaneum III. szakaszának lapja. -- Megj. hetenként. Kiadó: a III. szakasz. Ny: kz-os. [Kalocsai Koll. 1934. II. 24.] 88

 179. Déli Vasárnap, Szeged, 1990. ápr. 1.--: közéleti, egyházi és sporthetilap. -- Megj. vasárnaponként. Fel. szerk. Szávay István. Fel. kiadó: Ungi Gyula. Kiadó: Vasárnap Kiadó Kft. -- A ~ az első 2 hónapban is átengedte 2. old-át az egyh-aknak, 1990. VI. 3: belépett a kft-be a szeged--csanádi ppség is, így a heti 8 old-ból 2 egyhpol. és hitbuzgalmi cikkeket, egyh. híreket közöl. Rovatvez-je Őrfi Ferenc. Gy.Gy.

 180. Délmagyarországi Görögkatolikus Élet, Szeged, 1937. máj.--1942. máj.: görögkatolikus egyházi tudósító. -- Megj. évente 10x, 12--18 old. Fel. szerk. Ladomérszky Béla, 1942. II: Lázár László. Szerk. 1939. I--1940. III: Lázár László. Társszerk. Moldván Lajos. Fel. kiadó 1942. I: Ladomérszky Béla. Kiadó: a szegedi g.k. egyh. kulturális biz-a. -- Előbb: Szegedi Görögkatolikus Élet (1936--37). Gy.Gy.

 181. Délvidék--Bácskai Napló, Szabadka, 1917. ápr. 23.--1919.: politikai napilap, az Országos Keresztényszocialista Szövetség Bács megyei hivatalos lapja. -- Megj. naponta. Fel. szerk. Kónyi Lajos. Kiadó és ny: Szabadkai Ny. és Hírlapkiadó Váll., 1919: Szt Antal ny. -- Előbb és utóbb: Bácskai Napló (1907--1920). [Kemény 1942:18. -- Kolozsi 1973:531.] 88

 182. Délvidéki Ifjúság, Szeged, 1935. szept.--1936. máj./jún.: az Emericana Clusia és Danubiana, 1936. II-tól a Banatia, Integra és Szegediensis corporatiójának hivatalos lapja. -- Megj. évente 10x, 8 old., össz. 9 sz. Fel. szerk. és kiadó: Buócz Elemér, Miklósi László, 1936. I: Miklósi László, II: Buócz Elemér is, IV: Miklósi László. -- Repertóriuma: Rácz Béláné--Szabó Éva: Az 1922--1980: megj. szegedi egy. ifj. lapok annotált cikkbibliogr-ja. Szeged, 1985. [Viczián 1978:49. (115.)] 88

 183. Délvidéki Ifjúsági Közlöny, Temesvár, 1904. szept. 28.--1905. okt. 1.: havi ifjúsági lap. -- Megj. össz. 10 sz. Szerk. Farkas János. Ny: Csanádegyhm. ny. [M. Kvszle 1904, 1905.] 88

 184. Délvidéki Újság, Újvidék, 1910. jan. 16.--jún. 12.: politikai hetilap. -- Megj. vasárnaponként. Szerk. és kiadó: az Újvidéki Ker. Társadalomtud. Liceum. Ny: Fuchs E. és Tsa. 88

 185. Derecskei R(ómai) K(atolikus) Egyházközségi Tudósító, Derecske, 1937. márc.--máj.: plébániai lap. -- Megj. havonta. Szerk. és kiadó: Szakács József. Ny: Nagy Károly és tsa. [Hajdú-Bihar m. sajtóbibliogr. 1973:84. (214.)] 88

 186. Deres, Bp., 1907. okt.--1908. jún. 7.: keresztény szellemű élclap. -- Megj. hetente, össz. 36 sz. Fel. szerk. és kiadó: Huszár Károly. Ny: Stephaneum. 88

 187. Diák, A, Arad, 1918. dec. 7.--dec. 28.: diáklap. -- Megj. szombaton. Fel. szerk. Nemcsik Lehel. Ny: Arad és Vidéke ny. 88

 188. Diák Kultúra, Bp., 1919. márc. 15.--dec. 15.: az öntudatos, gondolkozó és magyar diákság lapja. -- Megj. kéthetenként, 16--18 old., össz. 3 sz. Fel. szerk. és kiadó: Gosztonyi Jenő. Szerk. Radnai Endre, X. 20: Szabó Tivadar, Bakács György. Ny: Magvető kv-ny. [Viczián 1978:6. (11.)] 88

 189. Diák Újság, Esztergom, 1940. jan. 1.--dec. 5.: a líceumi növendékek lapja. -- Megj. évente 10x. Szerk. Porubszky Lajos testnev. tanár. Kiadó: Gáldi Ernő. Ny: Hunnia. -- Utóbb: Diákszárnyak (1941--42). 88

 190. Diák-Élet, Pécs, 1919. máj. 26.--1920. máj.: társadalmi és kulturális diáklap leányokhoz és fiúkhoz. -- Megj. havonta 2x. Kiadó: Pécsi Ciszt. Gimn. -- Utóbb: Diák-szemmel (1938--41). 88

 191. Diákélet Derbyben, Derby, N.Y., USA, 1954--1959: a magyar cserkészcsapatok lapja. -- Megj. rendszertelenül 4--8 old. Szerk. Hegedüs Jenő, Serafin Frigyes. Fel. szerk. P. Kővári Lajos. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:17. (104.)] 88

 192. Diákszárnyak, Esztergom, 1941. január. 25.--1942. május. 1.: a líceum és tanítóképző növendékeinek lapja. -- Megj. évenként 10x. Szerk. Porubszky Lajos testnev. tanár. Kiadó: Esztergomi Érs. Tanítóképző és Lyceum Hitelszövetk. Ny: Buzárovits. -- Előbb: Diák Újság (1940). [Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:10. (8.)] Vá.L.

 193. Diákszemmel, Szeged, 1938. nov.--1943. dec.: folyóirat piarista diákok számára. -- Megj. évente 10x. Főszerk. 1943. IX: Molnár József. Szerk. Dudás Béla, 1939. III: Máriaföldy Márton. Kiadó a Szegedi Kegyesr. Gimn. Mária-Kongregációja. -- Előbb: Don Bosco (1936). Gy.Gy.

 194. Diákszemmel, Pécs, 1938. dec. 18.--1941. márc.: a Pécsi Ciszterci Gimnázium lap-ja. -- Megj. 20 old., rendszertelenül. Szerk. 1938. XII. 18: Baka Zoltán, 1939. V. 6: Án-gyán András, 1940. I: Meszlényi György, Massay Valter, 1940. X: Arató Miklós. Fel. ki-adó 1938. XII. 18: Nyolcas Ipoly, 1940. I: Módly Dezső. Kiadó: Ciszt. Gimn. ifjúsága. -- Rovatai: Szerk. üzenetek, Nevessünk (diákhumor), Sport, Rejtvény, Zene, Diákkaptár, Hí-rek. Megemlékeztek a sztek évford-iról, közöltek nekrológot, zenekritikát, hangverseny-műsort és rendszeresen az isk-rádió műsorát. -- Előzménye: Diák-Élet (1919--20). K.I.

 195. Diákszemmel, Veszprém, 1943. okt.(?)--1944. márc. 18.: diáklap. -- Megj. kéthetente. Főszerk. Horváth Hubert. Szerk. a veszprémi diákság. Kiadó: Veszprémi Kegyesr. Gimn. 7. o. Ny: Vida. 88

 196. Diákvilág, Kecskemét, 1925. dec. 19.--1945. szept.: az Angolkisasszonyok Ward Mária Római Katolikus Leánygimnnáziumának (és Általános Iskolájának) ifjúsági lapja. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. 1939. III. 25: Tóth Imre, 1942. V. 1: Nagy M. Anna. Szerk. és kiadó: kecskeméti Angolkisassz. Leánygimn. VIII. (VII.) o. Ny: Hungaria. Bérlői: Szabó György és Tsa, 1942. V. 1: Első Kecskeméti Hírlapkiadó és ny. [Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:111. (127.)] T.E.

 197. Dicsértessék, Luzern, 1950. jan.--máj.: a svájci magyar katolikusok lapja. -- Megj. havonta. Szerk. Henkey-Hőnig Károly. Ny: soksz. -- Előbb: Svájci Magyar Katolikus Tudósító (1949), utóbb: Életünk (1969). [Mildschütz 1977:39. (237.)] 88

 198. Dicsőszentmártoni Római Katolikus Tudósító, Dicsőszentmárton, 1933. júl. 20.--dec. 20.: plébániai lap. -- Megj. minden hó 20-án, össz. 6. sz. Szerk. Dobay László, a Kat. Népszöv. helyi elnöke. Ny: Román és Puskás kv-ny. 88

 199. Dobrij Past'ir' -- Jó Pásztor, Ungvár, 1932--1944: ruszin görög katolikus hitszónoklati folyóirat.

 200. Dobrý Pastier, Bp., 1944. jan. 1.--dec. 12.: szlovák katolikus havilap. -- Fel. szerk. Mihalovics Zsigmond. 88

 201. Dohánygyári Munkásnők Lapja, Bp., 1918. jan.--okt.: a katolikus munkásnők keresztényszocialista lapja. -- Megj. havonta. Fel. szerk. Jóljárt Illés. Kiadó: Kat. Munkásnők Egyesületének közp. irodája. Ny: Élet Rt. -- Tagjai a járulék fejében kapták. A dohánygyári munkásnők jogaiért harcolt. [Kemény 1942:53.] S.L.

 202. Dohánygyári Munkások Lapja, Dorog, 1923.; Bp., 1938. jan. 1.--1944. szept.: a keresztényszocialista dohánygyári alkalmazottak országos szövetségének hivatalos lapja. -- Megj. havonta 30-án de. Szerk. Székely János. Ny: Pallas Rt. (Bp.) S.L.

 203. Dolgozó Leány, A, Bp., 1932. szept.--1934. dec.: időszaki értesítő, a katolikus dolgozó leányok nevelésének lapja. -- Szerk. 1933. IX: Rónai Paula. Főmunk. Leisen Erzsébet. Kiadóhiv.: "Tábor" papírkereskedés. Ny: 1934: Sárkány; 1934. X: Szt Imre, Szentes. -- Utóbb: A Dolgozó Nő (1935). S.L.

 204. Dolgozó Nő, A, Bp., 1935. febr.--1944. ápr. 16.: időszaki értesítő, a katolikus dolgozó nők érdekeit védő lap. -- Megj. havonta 1-jén. 1937: 6x, 1938: 9x, 1939--40: havonta, 1942: 6000 pld. Fel. szerk. és kiadó: Rónai Paula, 1939--1940:1. sz: Slachta Margit. Főmunk. Leisen Erzsébet. Kiadó és laptul. Kat. Dolgozó Leányok Orsz. Szöv-e. 1940--1941:3. sz.: Kat. Dolgozó Leányok és Nők Orsz. Szöv-e. Ny: Szt Imre, Szentes (1937--1938:7. sz: Pallas). -- Előbb: A Dolgozó Leány (1932--34). [Bpi Közl. 1944. IV. 16. (betiltották)] S.L.

 205. Dolgozó Nők Lapja, Bp., 1913. szept. 7.--1914.: a Mi Lapunk melléklete. -- Megj. évente 10x. Szerk. Báthory Nándorné. Kiadó: Kath. Háziasszonyok Orsz. Szöv-e. Ny: Stephaneum Rt. -- Főlap: A Mi Lapunk (1913--14). [Kemény 1942:135.] 88

 206. Dolgozók, Pécs, 1938. márc. 26.--1939. márc. 5.: a pécsi keresztényszocialista szervezetek közlönye. -- Megj. évente 10x, 4 old. Fel. kiadó és szerk. Ambrus József. Főmunk. 1939. III. 5: Kovács Sándor. -- A pécsi kerszoc. munkásság szervezeti életén s e szervezetek létrejöttén kívül beszámolt a külf. szervezetekről. Állandó rovata a "Szakszer-vezeti mozgalom". Tartalmazott közgazd. és munkajogi ért-eket, jogi tanácsokat, támogatta a bérköveteléseket, riportban mutatta be a felvidéki és kárpátaljai magyarság életét, keresztény üzletek hirdetéseit közölte. [Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:85. (150.)] K.I.

 207. Dolgozók Nagyasszonya, Bp., 1947: a r.k. egyházközségek csoportjainak közleményei. -- Megj. egyetlen sz. Ny: Hollóssy. -- Előbb: A Katolikus Dolgozó Nő (1943--46), utóbb: Boldogasszony Éve (1947). T.E.

 208. Don Bosco, Szeged, 1936. jan.--jún./júl.: a piarista diákok folyóirata. -- Megj. havonta. Szerk. Bartók József, 1936. II: Lakos Endre. Kiadó: Szegedi Kegyesr. Gimn. Mária Kongr-ja. -- Folytatása: Diákszemmel (1938--1943). Gy.Gy.

 209. Don Bosco Szalézi Műveinek Értesítője, Rákospalota, 1947. ápr.: szalézi értesítő. -- Egyetlen számozatlan darab. Ny: Szalézi Művek. -- Előbb: Szalézi Értesítő (1926). 88

 210. Don Bosco Szalézi Műveinek Közlönye, Bp., 1922--1925. okt.: szalézi értesítő. -- Megj. rendszertelenül, össz. 13(?) sz. Szerk. Ádám László, 1925. V: Lipcsei Mihály. Kiadó: a Szalézi Munkatársak Egyesesülete. Ny: Papíráru Szövetk., 1923. V: Jakab ny. 1923. XII: Hunnia, Esztergom, 1925. V: Typograph. -- Előbb: Szalézi Hírek (1919--21), utóbb: Szalézi Értesítő (1926). S.L.

 211. Donau, Die, Apatin, 1935. aug.--1944. ápr. 22.: német nyelvű r.k. hetilap. -- Megj. minden pénteken délben. Fel. szerk. és kiadó: Berencz Ádám kp. -- Kat. alapon szállt szembe a nácik eszmei térhódításával. A ~nak a Délvidék visszacsatolása után lett különös jelentősége. Érs-e, valamint Kállay min-elnök és Keresztes--Fischer belügymin. támogatásával az egyetlen legális ném. nyelvű lapként az államhű ném. kisebbség szószólója. Elítélte az SS-be való kényszersorozást, támadta a Volksbundot és a ném. nemzszoc. kormányt, nemegyszer pellengérre állítva Hitlert, Goebbelst stb. Védte a hitéhez, hazájához hű svábságot, s híven szolgálta a mo-i ném-ek antifasiszta csoportosulását, a kat. klérus befolyása alatt álló ún. Hűséggel a Hazához mozg-at. Franz Basch Volksbund-vezér nyilvános gyűléseken fenyegette meg Berencz szerk-t. A ~ állandó sajtóvitában volt -- elsősorban a külön e célra szánt Im Lichte des Scheinwerfers c. állandó rovatban -- a Mo-on megjelenő ném. nyelvű nácibarát lapokkal, kiváltképpen a bpi Deutsche Zeitunggal, az újvidéki Deutscher Volksbotéval és a Batschkaer Zeitunggal. A föltűnést keltő cikkek közül többet fölolvastak a szövetségesek rádióadásaiban. A lap szellemi arculatának kialakításában Berencz főmunkatársai kat. papok voltak; köztük a legtevékenyebbek: Negele József, Scherer Lőrinc, Buschbacher József, Fritz Ferenc, Moullion Kálmán (a bácsszentiváni kat. havi folyóirat, a Jugendruf főszerk-je), Schrőder Péter, Lorbach János és Egert Jakab. A ~t elsősorban pléb-kon, ill. tp-okban terjesztették. A ném. lapok támadásaira válaszoló cikkeit gyakran klny-ban, röpiratként is kiadták. A ~ a náci eszmék elleni harcával tört. feladatot teljesített: ha nem is tudta a Duna-völgyi ném. népcsoportot kivonni a náci befolyás alól, főként felvilágosító munkájának köszönhető, hogy a hazai ném. kisebbség egésze nem szolgálta ki maradéktalanul Hitlert, sőt egyes tagjainak ahhoz is volt erkölcsi ereje, hogy a Volksbundból való kilépéssel, a ném. katonai szolg. megtagadásával, a Hűségmozg-hoz való csatlakozással tiltakozzanak a fokozódó náci terror ellen. A Volksbund Berenczben és a ~ban látta a mo-i németség fasizálásának legádázabb ellenségét. Olykor fölvásárolta és megsemmisítette (pl. Apatin főterén nyilvánosan elégette) a lap teljes példányszámát. A bpi ném. követség jegyzékekben kérte a ~ betiltását, de ezt csak az 1944. III. 19-i megszállás után 5 héttel sikerült elérnie. [Saly Dezső: Szigorúan bizalmas! Fekete kv. 1939--1944. Bp., 1945:444. -- Lehmann, Michael: Die katolischen Donauschwaben in den Nachfolgestaaten 1918--1945. Freilassing, 1972. -- Mirnics, Josip: Nenciu Baèkoj u drugon svetskom ratu. Újvidék, 1974. -- Tilkovszky Lóránt: Ez volt a Volksbund. Bp., 1978. -- Új Ember 1978. X. 15. (Hetényi Varga Károly: Egy vidéki kp. küzdelme)] 88

 212. Drávavölgye, Barcs, 1921. okt. 2.--1927. márc. 20.: keresztény társadalmi, politikai hetilap. -- Megj. vasárnaponként 4 old. 3 hasábon. 1923--1925. X. 4: és 1925. XII. 20--1926. I. 3: szünetelt. Fel. szerk. Koncz János kp., 1925. X. 4: Biczi Gyula kp., 1926. XI. 21: Bérczi Béla, 1927. I. 30: Buzsáky Béla. Kiadó: Koncz János, 1926. XI. 21: Bérczi Béla és Mayer Géza. Ny: Gut Béla; 1925. X. 4: Somogyi Újság, Kaposvár; 1925. XI. 15: Haladás, Pécs; 1926. VI. 20: Új Délsomogy, Szigetvár. [Wünscher 1927:8. (s.v. Dráva Völgye, III. évf. fel. szerk. Biczy Gyula r.k. kp.) -- Somogy m. sajtóbibliogr. 1957:15. (25.)] 88

 213. Duchovný Pastier, Rózsahegy, 1917--1918: a katolikus papság lapja. -- Megj. kéthavonta. Fel. szerk. és kiadó: Buday József. Ny: Leo. [Kemény 1942:55.] 88

 214. Duna Népe, Bp., 1937. ápr.--1938. jan. 1./febr. 15.: a szociális fiatalság szemléje. -- Megj. havonta. Szerk. Riegler Imre. -- Előbb: Országút (1935--36). [Lakatos 1981:1750. (2207.)] 88

 215. Dunakeszi-i Katholikus Egyházi Tudósító, Dunakeszi, 1922. szept.: plébániai tudósító. -- Egyetlen sz., 4 old. Fel. szerk. Richter Béla. Kiadó: dunakeszi pléb-hiv. Ny: Apostol. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:52. (199.)] T.E.

 216. Dunántúl, Pécs, 1911. márc. 25.--1944. nov. 26.: napilap, a Katolikus Dunántúl Rt. lapja. -- Megj. hetente 6x, 8--16 old. -- Címváltozásai: 1920. I. 28: Dunántúl és Pécsi Napló együttes kiadása a sztrájk alatt, 1921. V. 1: Új Dunántúl. -- Mellékletei: Dunántúl Vasárnapja, Kis Dunántúl, Képes Dunántúl, Dunántúl Rádiója, Dunántúl Rádió melléklete. -- A békeidők utolsó nagy lapalapítása a ~ megindítása. Az első sz. vezércikkében gr. Zichy Gyula mpp. vázolta föl a lap célját: "Pozitív keresztény s öntudatos magyar eszmevilág leszen az oltóág, melyet a Dunántúl mindenkor képvisel... Keresztény szellem ápolása, az igazság és közérdek védelme. Védi az egyén és a család becsületét. Minden politikai párttól független." A ~ visszavágott a vallást ért bármilyen sérelemmel szemben, állandóan vitázott a szabadgondolkodókkal, és hangsúlyozta az isk. vallásokt. fontosságát, helytelenítve Pécs el. isk-inak államosítását. A legjobb vidéki lapok közé tartozott, szorosan kötődött a kat. Egyh-hoz: megemlékezett ünnepeiről, évford-iról, az Egyh-on belüli közig. változásokról, bemutatta a hazai és külhoni kegyhelyeket, beszámolt a pp-kari konf-król. [Dunántúl 1912. III. 24; 1921. III. 27; IX. 30; 1931. III. 21; 30; 1935. I. 3; 1936. II. 1; III. 25; 29. -- A felszabadulás aranykv-e Pécs, 1931:59. -- Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:87. (158.) K.I.

 217. Dunántúli Hazánk, Pápa, 1920. szept.(?)--1922. szept. 29.: egyesült nemzeti keresztény, kisgazda- és földműves párti politikai lap. -- Megj. hetente 2x. Fel. szerk. és kiadó: Zsilavy Sándor. Szerk. Hedly Jeromos. Ny: Főiskolai, 1922. IX. 2: Ker. Nemz. [Veszprém m. sajtóbibliogr. 1957:28. (61.)] T.E.

 218. Dunántúli Hírlap, Győr, 1893. dec. 24.--1945. márc. 24.: keresztény politikai lap. -- Megj. hetente 2x, 1901. X. 13: 3x, 1914. IV. 2: naponta, 1918. VII. 2: hetente 3x, 1919. X. 18: naponta, 1933. IV. 2: hetente szombat du. Főszerk. 1928. I. 15--1929. IX. 2: Mentes Mihály. Szerk. Rumy Sándor, 1894. IV: Haller József, 1894. VI. 3: Barabás Albert, 1895. XII. 12: Csippék Ferenc, 1896. VI. 4: Thewrewk István, 1896. VI. 21: Árvay Sándor, 1902: Giesswein Sándor, 1902. VIII. 3: Gelsei Bíró Zoltán, 1902. XI. 16: Bihar Jenő, 1913. I. 19: Harsányi Lajos, 1917: Nagy Gyula, 1919. I. 26: Harsányi Lajos, 1920. VII. 10: Nagy Gyula, 1923. XI. 11: Német István, 1928. I. 15: Öveges Kálmán, 1929. IX. 3: Horváth L. István, 1931. VIII. 2: Közi-Horváth József, 1933. IV. 2: Reiner Gyula, 1933. V. 28: Csizmadia Andor, 1933. XI. 26: Reiner Gyula, 1938. II. 6: Németh János, 1941. IX. 6: Szabó Árpád. Kiadó: Polgár Bertalan, 1894. VIII. 9--1902. VII. 31: Győregyhm. ny. 1914. IV. 12: uaz, 1916. IV. 2: Győregyhm. Alap sajtó, 1933. IV. 2: Reiner Gyula, 1938. II. 6: Németh János. Ny: Polgár Bertalan, 1894. VII. 5: Győregyhm. -- 1913. VI. 6: beleolvadt az Összetartás. 88

 219. Dunántúli Nép, Pápa, 1921. okt. 2.--1922. szept. 24.: politikai lap. -- Megj. naponta (hétfő kivételével), 1922. VII. 2: hetente 2x, VII. 16: hetenként. Főszerk. Kis Szerafin. Fel. szerk. Horváth József. Kiadó és ny: Ker. Nemz. ny. -- Előbb és utóbb: Pápa és Vidéke (1906--44). [Veszprém m. sajtóbibliogr. 1957:29. (66.)] T.E.

 220. Dunántúli Szemle, Tata, 1932. ápr.: folyóirat. -- Megj. egyetlen sz. Szerk. Vicenti Xavér Ferenc SJ. Kiadó: Korvineum. Ny: Végh és Szentes. [Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:12. (14.)] T.E.

 221. Dunántúli Tanítók Lapja, Szombathely, 1926. jan.--1940. dec.: a Vas, Sopron, Győr, Moson és Zala vármegyei tanítóegyesületek, királyi tanfelügyelőségek, a vármegyei iskolán kívüli népművelési bizottságok, testnevelési bizottságok és leventeegyesületek hivatalos közlönye. Vas, Sopron, Zala, Győr, Moson, Veszprém, Somogy, Baranya, Tolna és Komárom vármegyék felekezeti iskolái részére az egyházi főhatóság által ajánlott tanügyi lap. -- Megj. kéthetenként. Fel. szerk. Finta Sándor. Társszerk. Ézsöl Fábián, Újlaki Géza, Timaffy Endre, 1936-ig Kiss Gábor, Szalay Sámuel, 1936--40: Iwsits Gyula, 1937--40: Bendefy (Benda) László. Fel. kiadó: Bendefy (Benda) László. Ny: Vasvm. Ny. Váll. [Jáki 1962:9.] 88

 222. Duspasztür ('Lelkipásztor'), Munkács, 1923, 1930--1938; Ungvár, 1939--(1944?): a munkácsi g.k. egyházmegye hivatalos ruszin nyelvű lapja. -- Megj. havonta. Fel. szerk. Alexander Ilnickij. T.E.

 223. Ébredjünk, Bp., 1892--1894: hitbuzgalmi lap. -- Megj. rendszertelenül(?). Szerk. Kapisztrán (Kálmán Károly). Kiadó: Szt Péter-Lánc Szöv. [Kiss--Sziklay 1902:506.] 88

 224. Ébredjünk és Egyesüljünk!, Székesfehérvár, 1891. jan.--(1892): A Magyar Ifjúság Rózsafüzére és a Hunyadi Mátyás egyesült új évfolyama, a Szt Péter Láncz-Szövetségének közlönye. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. a Szt István írói kar. Kiadó: Pannon Ker. Irod. és Nyomdai Műint. -- Előbb: A Magyar Ifjúság Rózsafüzére (1888--90), Hunyadi Mátyás (1889--90). -- Belső címváltozata: Ébredjünk és Szövetkezzünk! [Vasárnapi Újs. 1892/6:109.] Ko.J.

 225. Ébredünk, Bp., 1902. jan.--1904. dec.: a magyar kispapok lapja. -- Megj. havonta 24--48 old. Fel. szerk. 1902. I--1904. V: Parth Iván, 1904. VI--XII: Glattfelder Gyula. Ny: Stephaneum. -- Beleolvadt a Keresztény Magyar Ifjúságba. [Viczián 1978:8. (18.)] 88

 226. Ébresztő, Kisújszállás, (1919) 1920. febr.--1928. jan.; Ózd, 1928. febr.--1936. nov.: a vallásos élet fejlesztését szolgáló folyóirat. -- Megj. a hó elején, 8 old. kéthasábos szedéssel (júl--aug. kivételével), 1934. I: kéthavonta. Fel. szerk., fel. kiadó és laptul. Mikes Lajos plnos. Főmunk. 1922. I--1930. XI: Baráczius József. Ny: Szekeres, 1921. II: Lading János, Kisújszállás; 1928. II: Ózdi Nemz. Sajtóváll. Rt.; 1930. X: Lading János. [Wünscher 1927:24. -- Szolnok m. sajtóbibliogr. 1976:15. (21.)] 88

 227. Ébresztő, Debrecen, (1923)--1938. dec.: kongregációs értesítő. -- Megj. rendszertelenül. (Egyetlen ismert száma a 12. évf. 1. sz. 1938. dec. 12 old. a hitbuzgalmi élet híreivel és a Svetits Int. tört-ével.) Szerk. és kiadó: Debreceni Svetits Int. Tanítónőképzője. Ny: Beke Zoltán, Debrecen. 88

 228. Ébresztő, Miskolc, 1942. jan. 1.--1943. szept. 15.: lelkipásztori közlemények a felső miskolci katolikusok számára. -- Megj. rendszertelenül, kz. gyanánt, évszámozás nélkül, a következő évre átmenő folytatólagos sorszámozással, össz. 5 sz. Fel. kiadó: Mikes Lajos. Ny: Ludvig István. -- Az AC mozgalmának Miskolcon megkezdett szervezése, támogatása céljából adták ki mint az AC miskolci értes-jét. [Borsod-Abaúj-Zemplén m. sajtóbibliogr. 1964:40.] 88

 229. Ecclesia, Bp., 1920. jan.--1926:8. sz.: egyházművészeti és gazdasági tudósító. -- Megj. havonta, rendszertelenül, össz. 75 sz. Fel. szerk. és kiadó: Rejőd Tiborc, 1922. IV: Székely István, 1926. I: Hafner Andor. Szerk. biz.: 1923. III: Angyal Pál, Czakó Elemér, Rejőd Tiborc. Ny: Stephaneum, 1922. III: Dunántúli Kv-kiadó és Ny. Rt. S.L.

 230. Ecclesia, Montréal, Quebec, Kanada, 1951. márc.--?:a kivándoroltak tájékoztatója. -- Megj. havonta 4--6 old., (egyetlen[?] sz.). Szerk. Comité des Néo-Canadiens. Kiadó: a Montréali Kat. Iskolabiz. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:18. (109.)] 88

 231. Ecsegi Tábor, Vác--Szuhavölgy, 1924. júl. 1.(?)--júl. 8.: a váci Kegyesrendi Gimnázium 192. sz. cserkészcsapatának tábori hivatalos lapja. -- Megj. a táborozás ideje alatt hetenként 1x. Szerk. a csapat parancsnoksága. Kiadó: Szepesi Bódog(?). Ny: Váci Kir. Orsz. Fegyint. Ny. [Kenyéri 1992:173. (4.)] 88

 232. Édesanyánk, Baja, 1947. febr. 12.--1948. jún.: a bajai ciszterci gimnázium kongreganistáinak körlevele. -- Megj. havonta, össz. 15 sz. Főszerk. Lévay László. Fel. szerk. Csehy Alfonz. Kiadó: Szt Alajos Mária Kongregáció IV. o. csoportja. Ny: sok [Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:122. (139.)] 88

 233. Eger, Eger, 1863. júl. 2.--1903. okt. 3.: politikai, társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi hetilap. -- Megj. csütörtökön 8 old. 1903. X. 3: egyesült az Egri Híradóval. -- Előbb: Egri Posta (1862--63). J.T.

 234. Eger, Eger, 1910. júl. 2.--1914. aug. 22.: független társadalmi és politikai lap. J.T.

 235. Eger, Eger, 1929. márc. 1.--1933. nov. 15. és 1938. jan. 1.--1944. okt. 28.: politikai napilap, 1939. I. 1: vm. pol. napilap. J.T.

 236. Egri Diákok Lapja, Az, Eger, 1908.--1909. okt.: diákújság. -- Megj. évente 4x. Szerk. Thury István. Ny: Lőw. [Heves m. sajtóbibliogr. 1972:12. (20.)] 88

 237. Egri Egyházmegyei Közlöny, Eger, 1869. jan. 15.--1944. okt. 15.: az egyházmegye félhivatalos lapja. -- Megj. 1869: havonta, 1870: havonta 1-jén és 16-án, 8--16 old. 1919. IV. 16--X: szünetelt. Fel. szerk. Debreczeni János, 1872: Rapaics Rajmund, 1880: Zudar Sándor, 1889: Böhm János, 1907: Ambrus István, 1914: Bozsik Pál, 1916: Kele István, 1923: Vízy Miklós, 1924: Petró József, 1925: Turtsányi Ambrus, 1930: Rubovszky József, 1939: Székely László, 1942: Kiss István. Kiadó: Zsendovics József, 1907: az Egri Egyhm. Irod. Egyesület. -- 1869: 403 előfizetője volt, az egyhm-n kívül 165, 1870: 430-ra gyarapodott. Egyhtört., teol., lpászt. dolgozatokat, egyhm. híreket közölt. -- Címe 1869: Egyházmegyei Közlöny. -- Melléklapja: Elemi Tanügy (1872--77). Repertóriuma: 1869--1944: Puskás Miklóstól (Eger, 1979.) [Szalády 1884:36. -- Kiss--Sziklay 1902:507. -- Kemény 1942:57. -- Heves m. sajtóbibliogr. 1972:13. (22.)] J.T.

 238. Egri Értesítő, Eger, 1860. szept. 1.--1861. dec. 30.: a Heves Vármegyei Gazdasági Egyesület közlönye, nemzetgazdasági és kereskedelmi hetilap. -- Megj. szerdán és szombaton, 1860. XII. 1: vasárnaponként. Szerk. Albert Ferenc, Danielik József. Kiadó: Czeisler (Zeisler) Lajos. Ny: Érs. Lyc. ny. -- Utóbb: Egri Posta (1862--63). [Kiss--Sziklay 1902:499. -- Heves m. sajtóbibliogr. 1972:13. (23.)] 88

 239. Egri Híradó, Eger, 1893. okt. 3.--1910. jún. 4.: politikai és társadalmi lap. -- Megj. hetente 2x, 6 old. 1903. X. 3. után beolvasztotta az Eger c. hetilapot. Fel. szerk. és kiadó: Luga László, 1895: Csutorás László. Kiadó és ny: Érs. Lyceumi Ny. -- Előbb és utóbb: Eger (1863--1914). [Kiss--Sziklay 1902:502. -- Heves m. sajtóbibliogr. 1972:15. (28.)] J.T.

 240. Egri Katholikus Egyházi Tudósító, Eger, 1916. jan. 1.--dec. 1.: hitbuzgalmi írások, hírek az egyházi és a társadalmi életből. -- Megj. havonta, 22 old. Szerk. Tóth Tihamér. Kiadó: az egri Hitbuzgalmi Egyesületek vez. biz-a. Ny: Érs. Lyceumi Ny. -- Utóbb: Egri Katholikus Tudósító (1917--44). [Kemény 1942:57. -- Heves m. sajtóbibliogr. 1972:15. (30.)]

 241. Egri Katholikus Tudósító, Eger, 1917. jan.--1944. okt.: az egri római katolikus hitbuzgalmi egyesületek lapja. -- Megj. havonta 1-jén reggel. Szerk. Tóth Tihamér, 1918. I: Petró József, 1926. I: Farkas István, 1926. VII: Székely László, Király Kálmán, 1936: Schmotzer Pál, 1936. VI: Rácz Pál, 1942. XI: Pétery (Petró) József, 1943. IX: Marnó Gyula. Kiadó: az egri r.k. hitbuzgalmi egyes-ek, 1941: Eger városi kat. pléb-hiv. Ny: Érs. Lyc. (Szt János) ny. -- Előbb: Egri Katholikus Egyházi Tudósító (1916). [Kemény 1942:57. -- Heves m. sajtóbibliogr. 1972:15. (30.)] 88

 242. Egri Katolikus Egyházközségi Értesítő, Eger, 1946. szept.--1947. dec.: plébániai lap. -- Megj. havonta, szerk adatok nélkül. Kiadó: r.k. egyhközs-ek közp. tanácsa. Ny: Egyhm. Szt János ny. [A m. sajtó bibliogr-ja 1945--1954. 1956:30. (s.v. Egri Katolikus Egyházközségi Értesítő) -- Heves m. sajtóbibliogr. 1972:16. (31.) (s.v. Egri Katolikus Egyházközségi Közlöny)] 88

 243. Egri Népkönyvtár, Eger, 1879--1884: katolikus irányú ismeretterjesztő folyóirat. -- Megj. negyedévenként, össz. 7 sz. Szerk. és kiadó: Luga László, 1880: Egri Irod. Egylet. Ny: Érs. Lyc. [Szalády 1884:37. -- Kiss--Sziklay 1902:502. (1873 óta!) -- Heves m. sajtóbibliogr. 1972:18. (37.)] 88

 244. Egri Néplap, Eger, 1911. febr. 22.: politikai hetilap. -- Megj. egyetlen(?) szám, szerk. adatok nélkül. Ny: Érs. Lyc. [Kemény 1942:57. -- Heves m. sajtóbibliogr. 1972:18. (38.)] 88

 245. Egri Népújság, Eger, 1876. jan. 6.--1893. jún. 30.: politikai és vegyes tartalmú katolikus hetilap. -- Megj. csütörtökön. Szerk. és kiadó: Luga László. Ny: Érs. Lyc. -- Előbb: Népújság (1870--75). [Szalády 1884:37. -- M. Sion 1891:79; 1893:79. -- Kiss--Sziklay 1902:501. -- Heves m. sajtóbibliogr. 1972:18. (40.)] 88

 246. Egri Posta, Eger, 1862. jan. 1.--1863. jún. 27.: a Heves Vármegyei Gazdasági Egyesület közlönye, vegyes tartalmú hetilap. -- Megj hetenként. Szerk. Danielik József, 1862. VI. 1: Erdélyi József, VII. 19: Szabó Ignác, X. 28: Pázmán Lajos plnos. Ny: Érs. Lyc. -- Előbb: Egri Értesítő (1861), utóbb: Eger (1863--1914). [Szalády 1884:37. -- Heves m. sajtóbibliogr. 1972:19. (42.)] 88

 247. Egri Tisztes Ipar, Eger, 1936. jún. 21.: az Egri Katolikus Legényegylet értesítője. -- Megj. egyetlen(?) sz. Szerk. Kőhler Imre. Ny: Egyhm. Szt János ny. [Heves m. sajtóbibliogr. 1972:20. (46.)] 88

 248. Egyesületi Értesítő, Sümeg, 1888.--1900. szept. 1.: a "Veszprém-egyházmegyei r. kath. Tanító Egyesület" keszthelyi és sümegi egyesült körének hivatalos tanügyi közlönye. -- Megj évenként legfeljebb 2x, folyamatos pld-számozással, össz. 18 sz. Fel. szerk. Pozsogár Gyula. Ny: Nóbel (Nádai) Ignác, Keszthely; 1890. IX. 15: Wajdits József és Danielisz László; 1892. IX. 1: ifj. Wajdits József, 1894. IX. 1: Egyhm., Veszprém. [Zala m. sajtóbibliogr. 1978:30. (46.)] 88

 249. Egyetemes Kritikai Lapok, Bp., 1903. jan. 15.--1907. dec.: a katolikus egyház tudományos világának és irodalmi életének hatása köréből. -- Megj. havonta (aug. kivéte-lével), össz. 53 sz. Szerk. és kiadó: Breznay Béla. Ny: Nagy Sándor. -- Főlapja: Religio (1849--1930). T.E.

 250. Egyetértés, Újpest, 1920. jan. 21.--1921. márc.: társadalmi és közgazdasági hetilap. -- Fel. szerk. és kiadó: Vadadi Albert. Társszerk. Juhász József. Fel. kiadó: Csintalan Andor, 1920. IX. 24: Csintalan Andor és Stanchich Béla. Ny: Apostol. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:54. (210.)] 88

 251. Egyetértés, Homestead, Pa., USA, 1924--?: a Magyar Görögkatolikus Egyház és a Szent György Szövetség lapja. -- Megj. havonta. Kiadó 1928: Szabó Miklós. 88

 252. Egyetértés, Toledo, Oh., USA, 1925--1931?: görögkatolikus lap. -- Beleolvadt A Jó Pásztorba (1927--64). 88

 253. Egyház és Élet, Kolozsvár, 1939: a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola kiadványsorozatának 1. száma az 1939/40. iskolai évről. -- Szerk. Erős Alfréd. Fel. kiadó: Sándor Imre. Kiadják a gyulafehérvári hittud. főiskolások. Ny: Minerva Rt., Kolozsvár. [Monoki 1941:33. -- Viczián 1978:91. (270.)] 88

 254. Egyház és Iskola, Eperjes, 1918. jan.--jún.(?): az eperjesi egyházmegye egyházi és tanügyi közlönye. -- Megj. havonta 2x. Fel. szerk. Szémán István. Kiadó és ny: Szt Mihály ppi ny. A g.k. népisk. egyh. hatósági ellenőrzésével, a vallásos nevelés kérdéseivel foglalkozott, közölte a ker. gyűlések jegyzőkv-ét. 88

 255. Egyházi Építészet, Miskolc, 1991--: építészeti és művészeti folyóirat. -- Megj. negyedévente. Fel. szerk. Jámbor Ildikó. Kiadó: Szt Maximilián Lap- és Kv-kiadó. 88

 256. Egyházi Értekezések és Tudósítások, Veszprém, 1820. márc.--1824. nov.: katolikus egyházi és irodalmi folyóirat. -- Megj. negyedévente, össz. 20 köt. Szerk. és kiadó: Horváth János. Ny: özv. Számmer Klára. [Szalády 1884:38. -- Kiss--Sziklay 1902:496.] 88

 257. Egyházi Értesítő, Dombegyház, 1935. dec.--1944:2. sz.: a dombegyházi r.k. egyházközség lapja. -- Megj. évente 2x, 6 old. Fel. kiadó: Varga Ferenc plnos. Kiadja a Dombegyházi R.K. Pléb-hiv. Ny: Árpád, Szeged. -- Híreken és akv. adatokon, vallástört. és időszerű hitéleti cikkeken kívül a falu gazd. életéről, tört-éről, népszokásokról és az okt-ról is tájékoztatott. [Békés m. sajtóbibliogr. 1974:10. (148.)] 88

 258. Egyházi Értesítő, Pestszenterzsébet, 1940. márc.: a pestszenterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Egyházközség tudósítója. -- Megj. egyetlen sz. Fel. szerk. Bencze Lajos. Fel. kiadó: Egyhközs. Tanács. -- Előbb és utóbb: Budapesti R.K. Egyházközségek Tudósítója (1935--44). Pi.E.

 259. Egyházi Értesítő, Bécs, 1956. dec.--1957.: magyar menekültek katolikus egyházi lapja. -- Megj. havonta rendszertelenül, 4 old. Szerk. Giannone Egon. Kiadó: Caritas der Erzdiözese Wien. -- Utóbb: Az Út (1958). [Mildschütz 1977:19. (114.)] 88

 260. Egyházi és Egyházi Ügyekre Vonatkozó Világi Törvények és Rendeletek Tára, Temesvár, 1904. jan.--jún.: Szerk. és kiadó: Havi Közlöny szerkesztősége. Ny: Csanádegyhm. ny. -- Főlap: Havi Közlöny (1878--1916). T.E.

 261. Egyházi és Iskolai Hetilap, Károlyfehérvár, 1867. jún. 5.--1872. szept. 25.: katolikus egyházi, iskolai, társadalmi és szépirodalmi hetilap. -- Megj. szerdánként. Szerk. és kiadó: Éltes Károly. Főmunk. Bíró Béla. -- Az el. nép- és középisk. szervezetével, az Egyh. és áll. viszonyával, a kispapok nevelésével, népnev. egyletek ügyeivel foglalkozott. [Szalády 1884:39. -- Kiss--Sziklay 1902:501.] 88

 262. Egyházi Folyóírás, Pest, 1832. ápr.--1834. febr.: tudományos folyóirat. -- Megj. m., lat. és fr. nyelven félévente, 1833: évente, össz. 4 sz. Szerk. Kováts Mátyás, 1833: Osvald Ferenc. Ny: Beimel József. [Busa 1986:49. (79.)] T.E.

 263. Egyházi Híradó, Szatmárnémeti, 1911: katolikus lap. -- Megj. évente 10x. Szerk. Kováts István. Ny: Nánásy István, Nagybánya. 88

 264. Egyházi Híradó, Székesfehérvár, 1911. dec.--1912. nov.: Megj. évente 10x. Szerk. Miklós Géza. Ny: Számmer Imre. 88

 265. Egyházi Híradó, Debrecen, 1929. nov. 1.--1931. dec.: a debreceni g(örög) kath(olikus) egyházközség havi értesítője. -- Megj. 4 old. Szerk. Papp Gyula. Kiadó: debreceni g.k. egyhközs. Ny: M. Nemz. Kv- és Lapkiadó Rt., Debrecen. [Hajdú-Bihar m. sajtóbibliogr. 1973:94. (247.)] 88

 266. Egyházi Körirat, Bp., 1945. X.--1948. II.: az Actio Catholica havi tájékoztatója. -- Megj. havonta. Fel. szerk. Mihalovics Zsigmond. Szerk. Nagy Miklós. Kiadó: AC. Ny: Stephaneum. -- Utóbb: Lelkipásztori Tájékoztató (1947). 88

 267. Egyházi Közlöny, Esztergom, 1872. okt. 1.--1873. szept. 15.: katolikus egyházi hetilap. -- Megj. hetenként. Fel. szerk. és kiadó: Zoványi Mihály. Ny: Hunyadi Mátyás kv-ny., Bp.; 1873. II. 20: Noseda Gyula; 1873. IV. 17: Franklin. [Szalády 1884:39. -- Kiss--Sziklay 1902:502.] Vá.L.

 268. Egyházi Közlöny, Bp., 1888. dec. 25.--1919. márc.: a magyar katolikus papság lapja. -- Megj. péntekenként, júl. és aug. 4-én és 19-én. Főszerk. Dedek Crescens Lajos, 1901: Czenner Lajos. Laptul. és fel. szerk. 1900--02: Schmiedt Ferenc. Fel. szerk. 1902. VIII: Gergely József, 1907: Géresi Vendel, 1912: Hivatal József. Szerk. biz.: Klinda Teofil, Kaposi József, Stokinger János, Winkler József, Kontur Béla, Gyürky Ödön. 1907: Járosy Dezső, Hivatal József. Ny: Stephaneum. -- Rovatai: Egyhpol.; Egyetemes Egyh.; Időszerű kérdések (külf.); Hitélet; Egyhtört.; Főpásztori körlevelek, rendeletek; Erkölcstan; Irod.; Különféle; Személyi hírek, apróságok. -- Közben: Katolikus Egyházi Közlöny (1891--99). [Kiss--Sziklay 1902:503. -- Kemény 1942:60.] T.E.

 269. Egyházi Lapok, Bp., 1867. máj.--1869. jan.: katolikus tudományos és társadalmi folyóirat a művelt katolikusok számára. -- Megj. havonként. Szerk. és kiadó: Hatala Péter, Bodnár Zsigmond, Zoványi Jánoska Mihály, 1868. V: Hatala Péter. -- Egyesült a Katholikus Közlönnyel, folyt-a: Havi Szemle (Nagyszombat, 1869). [Szalády 1884:40. -- Kiss--Sziklay 1902:501.] 88

 270. Egyházi Lapok (Papok Közlönye), Bp., 1920. nov. 1.--1944. dec.: egyházpolitikai, hittudományi és lelkipásztori folyóirat. -- Megj. kéthetente, 16--30 old. Fel. szerk. 1923:15/16. sz-ig és 1931. V--1939. X: Czapik Gyula, 1939. X: Baranyai Lajos. Szerk. 1924. XII: Czapik Gyula, 1943. XII: Nagy Miklós. Szerk. biz. vez-je 1940. I: Czapik Gyula. Szerk. biz. 1939. IX: Bangha Béla, Baranyai Jusztin, Czapik Gyula. Fel. kiadó: Baranyai Lajos. Kiadó: Pázmány Péter Irod. Társ., 1943. XII: Közp. Sajtó Váll. Rt. Ny: 1920. XI. 1: Pallas Rt., 1944. VIII: Stephaneum. -- Melléklete: Pázmány Péter (1922--27). -- Előbb: Papok Közlönye (1917--19). 88

 271. Egyházi Literaturai Lap, Buda, 1843. júl. 2.--1848. júl. 25.: katolikus egyházi és irodalmi közlöny. -- Megj. vasárnaponként, össz. 247 sz., 1022 old. 1848. IV. 30--V. 28: és VI. 4--25: szünetelt. Szerk. és kiadó: Somogyi Károly. Ny: Egyetemi, 1848. I. 2: Beimel József. -- Főlapja: Religio és Nevelés (1841--49). -- Előbb: Egyházi Tudósítások (1841--43). [Szalády 1884:39. (s.v. Egyházi és Literaturai Lap) -- Lakatos 1973:124. (226.) -- Busa 1986:50. (80.)] 88

 272. Egyházi Műipar, Bp., 1900. jan. 15.--1913. márc. 30.: egyházi iparművészeti szaklap. -- Megj. havonta, össz. 131 sz. Szerk. Aczél Lajos, 1900. X. 15: Cziklay Lajos, 1907. II. 28: Rétay Kálmán. Ny: Hunyadi Mátyás ny., 1905. II. 15: Stephaneum. [Kiss--Sziklay 1902:506.] 88

 273. Egyházi Szemle, Temesvár, 1922. ápr.--1926. dec.: lelkipásztorok folyóirata. -- Megj. évente 10x, össz. 36 sz. Szerk. Faragó János. Ny: Der Landbote ny. [Monoki 1941:37.] 88

 274. Egyházi Tár, Pest, 1832. jan.--1839. dec.; közben Pozsony, 1835:8. sz.--1836:6. sz.: katolikus hittudományi folyóirat. -- Megj. rendszertelenül, 1. és 2. füzete Vallás- és Egyházi Tár címmel, 1837: új folyamként. Szerk. Guzmics Izidor, 1839. X. 14. Briedl Beély Fidél. Kiadó és ny: Beimel József. [Szalády 1884:40. -- Busa 1986:303. (442.)] 88

 275. Egyházi Tudósítások, Pest, 1841. jan. 3.--1843. jún. 25.: vallási és politikai közlöny, a Religio és Nevelés melléklapja. -- Megj. vasárnaponként. Szerk. és kiadó: Szaniszló Ferenc. -- Utóbb 1843. VII. 2: Egyházi Literaturai Lap. [Szalády 1884:40. -- Busa 1986:51. (81.)] 88

 276. Egyházi Tudósító, Bp., 1926:1. sz.--1929:1. sz.: a Szt István bazilika egyházközségének értesítője. -- Megj. rendszertelenül, össz. 7 sz. Szerk. Madarász István. Ny: Pesti Kv-ny. Rt. 88

 277. Egyházi Tudósító, São Paulo, Brazília, 1939(?)--1940(?): a Szent István Király Római Katolikus Egyházközség lapja. -- Megj. rendszertelenül(?). Kiadó: bencés atyák. -- Előbb: Lobogó Tüzek (1937--38), Pax (1954--57?). [A m. bencések 50 é. Brazíliában. São Paulo, 1981:27. -- EH I:455.] 88

 278. Egyházi Tudósító, Egyházkarcsa, 1942. febr.: plébániai lap. -- Megj. egyetlen szám, szerk. és kiad. adatok nélkül. Ny: Adler, Dunaszerdahely. 88

 279. Egyházi Zene, Magyarkimle, 1906. nov. 22.: népszerű egyházzenei és liturgiai folyóirat. -- Megj. havonta (egyetlen szám?). Szerk. Tornyay Ferenc. Kiadó: Gladich Pál. Ny: Győregyházmegyei ny. 88

 280. Egyházi Zeneközlöny, Temesvár, 1915. jan.--1918. dec.: az ###Országos Magyar Cecília Egyesület hivatalos lapja. -- Megj. évente 10x, össz. 40 sz. Fel. szerk. Járosy Dezső. Kiad. Orsz. M. Cecília Egyes. Ny: Csanádegyhm. -- Előbb: Katholikus Egyházi Zeneközlöny (1893--1914). -- Melléklapja: Organológia (1918). 88

 281. Egyházi Zeneművészet, Temesvár, 1921. febr.--1927. márc.: havi folyóirat mindenkori egyházzenei melléklettel; a kalocsai--csanádi, erdélyi és szatmári egyházmegye, a Romániai Cecília Egyesület hivatalos lapja. -- Főszerk. és laptul. Járosy Dezső. Mo-i szerk. és kiadó megbízott: Koudela Géza. Ny: Gutenberg, Csendes Testvérek, Hunyadi. -- Utóbb: Musica Ecclesiastica (Egyházi Zeneművészet) (1929) [Monoki 1941:35.] T. E.

 282. Egyházjogi Tár, Temesvár, 1875--1876: katolikus egyházi folyóirat. -- Megj. havonta. Szerk. Csiky Gergely. [Szalády 1884:40. -- Kiss--Sziklay 1902:502.] T.E.

 283. Egyházközségi Apostol, Csíkszereda, 1948: Vízkereszt, Hamvazószerda, Húsvét, Pünkösd, Sarlós Boldogasszony ünnepére nyomatott hitbuzgalmi lap. -- Fel. szerk. és kiadó: Antal József plnos. Ny: Progresul, Csíkszereda. Ku.P.

 284. Egyházközségi Élet, Bp., 1924:1. sz.--1930:1. sz.: a Lipótváros-Lőportárdűlő plébánia életének tudósítója. -- Megj. rendszertelenül, össz. 18 sz. Fel. szerk. Zaymus Gyula. Ny: Pesti Kv-ny. Rt. 88

 285. Egyházközségi Értesítő, Bp., 1919. okt.--1932.: a Regnum Marianum plébánia értesítője, 1931. XI. 1: a Magna Hungarorum Domina egyházközség értesítője. -- Megj. havonta. 1928--29: szünetelt. Szerk. és kiadó az egyhközs., 1919--27: Shvoy Lajos, 1927. VI: Némethy Ernő, Klinda Pál. Ny: Élet. 88

 286. Egyházközségi Értesítő, Bp., 1930--1931: a Nagyboldogasszony plébánia lapja. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Farkas Alberik OCist. Kiadó: a Budapesti Ciszt. Nagyboldogasszony Plébánia. Ny: Élet. 88

 287. Egyházközségi Értesítő, Balassagyarmat, 1931--1938: időszakonként megjelenő vallásos folyóirat. -- Megj. negyedévenként, 1935: kéthavonta, 1935:2. sz.: rendszertelenül 8--16 old., össz. 18(?) sz. Fel. szerk. Kray Pál plnos. Szerk. 1935:1. sz.: Freesz József, 1935:2. sz.: egyhközs. szerk. biz., 1936:2. sz.: Farkas István. Kiadó: r.k. egyhközs. Ny: Hollósy Géza, Balassagyarmat. [Nógrád m. sajtóbibliogr. 1982:15. (23.)] 88

 288. Egyházközségi Értesítő, Füzesgyarmat, 1942. nov. 19.--1943. márc. 15.: a füzesgyarmati egyházközség lapja. -- Szerk. adatok, évf. és sorszámozás nélkül. Kz. gyanánt, 2 sz. ismert. Fel. kiadó: Varga Ferenc plnos. Ny: Szt Imre Ny., Szentes. [Békés m. sajtóbibliogr. 1974:108. (149.)] 88

 289. Egyházközségi Értesítő, Salgótarján, 1944. jan.--máj.: a salgótarjáni főplébánia időszaki közlönye. -- Megj. rendszertelenül, össz. 2 sz. Kiadó: Ferencz István. Ny: Végh. [Nógrád m. sajtóbibliogr. 1982:15. (29.)] 88

 290. Egyházközségi Értesítő, Székesfehérvár, 1945. dec.--1946:2. sz.: plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül, keltezés, évf- és sorszámozás nélkül, össz. 3 sz. Fel. kiadó: Berzsenyi Jenő. [Fejér m. sajtóbibliogr. 1930:65. (36.)] 88

 291. Egyházközségi Értesítő, Csepel, 1946. nov.--1947:2. sz.: plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül, össz. 3(?) sz. Kiadó: Csepeli I. ker. Egyházközs. Ny: Fortuna, Pestszenterzsébet, 1947: Rapid ny. 88

 292. Egyházközségi Értesítő, Lajosmizse, 1948. febr.: plébániai lap. -- Megj. egyetlen szám. Ny: Kapisztrán, Vác. 88

 293. Egyházközségi Értesítő, Vác, 1948. ápr.: plébániai lap. -- Megj. egyetlen szám. Ny: Kapisztrán, Vác. 88

 294. Egyházközségi Értesítő, Abony, 1948. júl.: plébániai lap. -- Megj. egyetlen szám. Ny: Kapisztrán, Vác. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:53. (216.)] 88

 295. Egyházközségi Értesítő, München, 1948--1971: magyar katolikus tájékoztató. -- Megj. évente, 4 old., 1500 pld. Kiadó: Patrona Hungariae r.k. m. egyhközs. Ny: soksz. -- Utóbb: Magyar Katolikus Tudósító. [Mildschütz 1977:19. (116.)] 88

 296. Egyházközségi Értesítő, New Brunswick, N.J., USA, 1971.--1981. jún.: a Szent László Egyházközség lapja. -- Megj. rendszertelenül, össz. 39(?) sz. Ny: soksz. 88

 297. Egyházközségi Értesítő, Weingarten, NSZK, 1981: a Magyar Misszió lapja. -- Ny: soksz. 88

 298. Egyházközségi Híradó, Bp., 1930--38: a Külső-Kőbányai Szent Család Egyház-község tudósítója. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. Valkony Ferenc, 1933: Kajnár Ferenc. Kiadó: Külső-Kőbánya Egyházközség, 1933: Kajnár Ferenc. Ny: Germ Károly. -- Az adományozók ingyen kapták. -- Előbb: Körzeti Híradó (1926-29). 88

 299. Egyházközségi Lap, Bp., 1924--1931: a Szent Anna plébánia közlönye. -- Megj. kéthavonta. Fel. szerk. és kiadó 1930: Molnár László. Kiadó: Budai B. Károly. Laptul. Bp-Felsővízivárosi r.k. autonóm egyhközs. Ny: soksz. 88

 300. Egyházközségi Lap, Bp., 1926--1934: a Szent István Bazilika Egyházközsége lapja. -- Megj. rendszertelenül. Kiad. az Egyházközs. -- Folytatása: Budapesti R.K. Egyházközségek Tudósítója (1935--44). 88

 301. Egyházközségi Levél, Bp., 1947--1948: tájékoztató. -- Megj. össz. 6 sz. Fel. szerk. Csertő Sándor. Kiadó: AC bpi igazgatósága. Ny: Élet. 88

 302. Egyházközségi Levél, Pécs, 1947. aug.: egyházközségi körirat. -- Megj. egyetlen sz. 4 old. Kiadó: Ferences plébánia. Ny: Barátság. -- Hitéleti és hitbuzgalmi ügyekben tájékoztatta a híveket, közzétette Virág Ferenc mpp. fölhívását a hit fontosságáról, a lakosság anyagi támogatásáról. Megemlékezett a Boldogasszony évéről, közölte a Ferences Plébánia híreit és fölhívta a figyelmet az ingyenes kat. kvtár használatára. [Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:104. (180.)] K.I.

 303. Egyházközségi Napló, Szentgotthárd, 1928.--1930. márc.: a szentgotthárdi r.k. egyházközség hivatalos tudósítója. -- Megj. havonta, össz. kb. 14 sz. Szerk. Cser Cézár OCist. Ny: Wellisch Béla. [Vas m. sajtóbibliogr. 1964:15. (34.)] 88

 304. Egyházközségi Szemle, Bp., 1926--1930: a Szt Kereszt Egyházközség hivatalos közlönye. -- Megj. évente 4x. Fel. szerk. 1927. I. 1: Farkas Adolf. 88

 305. Egyházközségi Tudósító, Bp., 1922.--1934:10. sz.: a Szent Domonkos Rend Egyházközség hivatalos közlönye. -- Megj. évi 1, később 12, 8, 3, 10 sz. Fel. szerk. Badalik Bertalan, 1929: Szóka Imre, 1934: Marton Bernát. -- Folytatása: Budapesti R.K. Egyházközségek Tudósítója (1935--44). Pi.E.

 306. Egyházközségi Tudósító, Bp., 1924:1. sz.--1934:2. sz.: a középső-ferencvárosi r.k. plébánia lapja. -- Megj. évente 1--3, össz. 25 sz. Ny: Pallas Rt. -- Folytatása: Budapesti R.K. Egyházközségek Tudósítója (1935--44). 88

 307. Egyházközségi Tudósító, Bp., 1925:1. sz.--1935:57. sz.: az Óbudai Szent Péter és Pál egyházközség lapja. -- Megj. évi 6 sz., folyamatos számozással. Főszerk. Sagmüller József. Kiadó: Óbudai Szt Péter és Pál egyhközs. Ny: Held J. -- Folytatása: Budapesti R.K. Egyházközségek Tudósítója (1935--44). Pi.E.

 308. Egyházközségi Tudósító, Bp., 1926:1. sz.--1934:1. sz.: a Szent József egyházközség értesítője. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Molnár Frigyes, 1929: Rabenseifer Alfréd, 1932: Tarnóczi János. Ny: Élet Rt., Apostol. -- Folytatása: Budapesti R.K. Egyházközségek Tudósítója (1935--44). Pi.E.

 309. Egyházközségi Tudósító, Bp., 1927:1. sz.--1930. szept.: a külső Váci úti Szent Mihály főangyalról elnevezett (Tripoliszi) egyházközség hivatalos közlönye. -- Megj. évi 1--4 sz. Fel. szerk. Mester Jenő. -- Folytatása: Budapesti R.K. Egyházközségek Tudósítója (1935--44). Pi.E.

 310. Egyházközségi Tudósító, Bp., 1929:1. sz.--1932:1. sz.: a Szent Rókus egyházközség (VIII. Gyulai Pál u. 13.) hivatalos közlönye. -- Megj. évente. Fel. szerk. és fel. kiadó: Krizs Árpád. Ny: Apostol. -- Folytatása: Budapesti R.K. Egyházközségek Tudósítója (1935--44). Pi.E.

 311. Egyházközségi Tudósító, Székesfehérvár, 1929. nov.--1932. dec.: plébániai lap. -- Megj. havonként (júl--aug. kivételével). Fel. szerk. Kocsis Lajos. Szerk. Büttner Ferenc. Fel. kiadó: Zeke József. Kiadó: székesfehérvári egyhm. -- Az egyhm-ben megindított kat. akció mozg. támogatására alapították. Megszűnése után az egyhm. napilapjának, a Fehérvárnak "Egyházközségi Élet" c. rovata vette át szerepét. [Fejér m. sajtóbibliogr. 1965:30. (37.)] Ko.J.

 312. Egyházközségi Tudósító, Brassó, 1940. jún. 29.--1943(?): plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. Vasvári Aladár. Kiadó: a brassói r.k. pléb-hivatal. Ny: Cultura, Hunyadi. 88

 313. Egyházközségi Tudósító, Esztergom, 1941. márc.: plébániai lap. -- Megj. egyetlen szám. Fel. szerk. Felber Gyula plnos. Kiadó: esztergom-belvárosi egyhközs. Ny: Laiszky János. Vá.L.

 314. Egyházközségi Tudósító, Vác, 1948. febr.: plébániai lap. -- Megj. egyetlen szám. Szerk. és kiadó: Nagy Géza. Ny: Kapisztrán, Vác. 88

 315. Egyházközségi Tudósító, Stockholm, 1950. márc.--máj.: a svédországi magyar ka-tolikusok egyházközségének hivatalos lapja. -- Megj. havonta 4 old. Szerk. és kiadó: Gás-pár Pál. -- Előbb majd utóbb: Magyar Hírek (1948--59). [Mildschütz 1977:20. (118.)] 88

 316. Egyházközségi Tudósító, Bp., 1991:1. sz.--: az Árpádházi Szent Margit plébánia tudósítója. -- Megj. rendszertelenül. Fő- és fel. szerk. Bölcsvölgyi Zoltán. Kiadó: Márton Áron Kiadó. 88

 317. Egyházközségi Tudósító, Romhány, 1991. okt.--: a romhányi r.k. plébánia lapja. -- Megj. egyetlen(?) sz. (a próbaszám, 1000 ingyenes pld. ismert). Fel. szerk. Németh József. Szerk. Hajdú István. 88

 318. Egyházközségi Tudósító, Bp., 1991. dec.--: plébániai lap. -- Megj. kéthavonta (3. sz.: 1992. IV. 1.). Kiadó: Óbudai Szent Péter és Pál egyhközs. -- Előbb: Egyházközségi Tudósító (1925--35). 88

 319. Egyházközségünk Lapja, Bp., 1930. dec.--1934/35. dec.: a budapesti IX. ker. Soroksári úti egyházközség hivatalos tudósítója. -- Megj. évente 4x. Szerk. Katona Imre. Fel. kiadó: Franyó Béla. Ny: Korda Rt. -- Folytatása: Budapesti R.K. Egyházközségek Tudósítója (1935--44). Pi.E.

 320. Egyházmegyei Szent István Segélyzőegyesület Értesítője, Az, Székesfehérvár, 1935. jún.--1940. okt.: hivatalos közlemények az egyesületi tagok tájékoztatására. -- Megj. évenként 2x, 1936. VI: évente. Szerk. és kiad. az Egyhm. Szt István Segélyzőegyes. Ny: Vörösmarty, 1940. X: Debreczeni. -- Előbb: Székesfehérvár-Egyházmegyei Szent István Segélyzőegyesület Értesítője (1933--35). [Fejér megyei sajtóbibliogr. 1965:99. (176.)] T.E.

 321. Egyházművészeti Lap, Bp., 1880. jan. 1.--1886. jan. 15.: Megj. évenként, ábrákkal és műmellékletekkel. Szerk. Czobor Béla. -- Célja: "az egyházi művészetek körébe vágó értekezésekkel terjeszteni a vallásos ihletű irányt, a templomi szerelvények a liturgia szabályainak megfelelő előállítása, műemlékvédelem." Indítását a SZIT 1879. évi ülése kezdeményezte. -- Főlap: Tájékozó (1878--86). 1886. I. 15: elvált a Tájékozótól, hogy önállóan jelenjen meg, de a köv. évben megszűnt. [Kiss--Sziklay 1902:502.] S.L.

 322. Egyházszónoklati Lapok, Bp., 1879. júl.--1880. jún.: havi folyóirat, az egyházi szónoklat és katéchetika közlönye. -- Megj. havonta 192 lapon. Szerk. Toldy László. Kiadó: Mecher Vilmos. -- Főlap: Katholikus Hitszónok (1878--80). [Szalády 1884:40.] 88

 323. Egykrajczáros Tréfás Képes Herkó Páter, Bp., 1912. jan.--1913. dec.: a Magyar Herkó Páter melléklapja. -- Megj. hetenként. Szerk. és kiadó: Markos Gyula. Ny: Somogyi és Kardos, IX. 22: Műszaki ny., 1913. VII. 13: Müller Mátyás, Erzsébetfalva. [Kemény 1942:174.] 88

 324. Egyleti Értesítő, Sümeg, 1888.--1900. szept. 1.: hivatalos tanügyi közlemények a "Keszthely és Sümegh esp. kerülethez tartozó róm. kath. tanítóegylet"-nek; 1890. IV. 15: a Veszprém-egyhm. r.k. tanítóegyesület keszthelyi és sümegi egyesült körének hivatalos tanügyi közlönye. -- Megj. évente legfeljebb 2x, össz. 18 sz. Fel. szerk. Pozsogár Gyula. Kiadó: Tanítóegylet. Ny: Nobel (Nádai) Ignác, Keszthely; 1890. IX. 15: Wajdits József, Nagykanizsa; 1894. IX. 1: Egyhm., Veszprém. [Veszprém m. sajtóbibliogr. 1957:34. (73.) -- Zala m. sajtóbibliogr. 1978:30. (46.) (Egyesületi Értesítő!)] T.E.

 325. Egyleti Közlöny, Kismarton, 1889.--1892. júl. 1.: a Kismarton vidéki r.k. néptanítóegylet tanügyi szaklapja. -- Megj. évente 2x, össz. 15(?) sz. Szerk. Hackl J. Kiadó: a Néptanítóegylet. Ny: Dick Ede, 1891. IX: Litfass Károly. 88

 326. Egység Útja, Az, Bp., 1943. jan.--1944. nov.: tudományos folyóirat a katolikus és protestáns hívek közeledésének előmozdítására. -- Megj. 32 old. havonta. Fel. szerk. és fel. kiadó: Kőnig Kelemen OFM. Kiadó: a Kapisztrán Szt Jánosról nev. Ferences Tartományfőnökség. Munk. Antal István, Bártfai Szabó László, Schütz Antal, Pfeiffer Miklós, Horváth Konstantin, Izay Géza, Fenyvessy Jeromos, Solymos Vendel, Magyarász Ferenc, Városi István, Erőss Alfréd, Szamek József, Szigeti Kilián, Pénzes Balduin, Szaloczy Pelbárt, Tarczafalvy Anaklét, Tátrai Gyula. -- A viták kerülésével igyekezett az Egyh. egységre törekvését szolgálni. -- Kiadványa: Kőnig Kelemen: A keresztény egyházak egysége. Bp., 1943. S.L.

 327. Együtt az Egyházzal, Bp., 1930--1932: füzetes magyar miseszövegek. -- Megj. szerdánként. Fel. szerk., kiadó és laptul. Klinda Pál. [Wünscher 1931:41. (II. évf.)] 88

 328. Éjféli Híradó, Hódmezővásárhely, 1936. febr. 24.: a Hódmezővásárhelyi Római Ka-tolikus Társaskör farsangi báli lapja. -- Megj. évente 1x. Szerk. ifj. Radics István, Köz-gyűjt-ben nem található. -- Utóbb: Éjféli Újság (1937). [M. könyvészet 1937:568.] Gy.Gy.

 329. Éjféli Újság, Hódmezővásárhely, 1937. febr. 8--1941.: Megj. évente a farsangi bálra, össz. 5 sz. Fel. szerk. 1937--39, 1941: Héjja József, 1940: Fejes Sándor (kiad. is). Kiadó: Hódmezővásárhelyi R.K. Társaskör. Ny: Dura Lajos. 88

 330. Elemi Tanügy, Eger, 1872. jan. 1.--1877. febr. 5.: iskolai és nevelészeti szaklap, az Egri Egyházmegyei Közlöny melléklapja. -- Megj. havonta 2x, 4--8 old. Szerk. Parizsa János, 1873: Katinszky Gyula. Kiadó: Zsendovics József. Ny: egri érs. lyceumi ny. -- Ped., módszertani cikkeket, néptanító-egyleti híreket, kv-ismertetéseket közölt. 1877. II: Népiskolai Tanügy címen egyesült a Népiskolával. [Szalády 1888:41. -- Kiss--Sziklay 1902:502.] J.T.

 331. Élet, Bp., 1909. jan. 3.--1944. dec. 24.: szépirodalmi és kritikai képes hetilap. -- Alapította: Glattfelder Gyula. Megj. minden vasárnap. 1919. IV. 7--1921. X. 9: szünetelt. Fel. szerk. 1909. I. 3: Andor József, 1910. IX. 4: Izsóf Alajos, 1912. VII. 7: Pethő Sándor, 1915. VII. 4: Andor József, 1918. X. 27: Anka János, 1924. I. 6: Alszeghy Zsolt, 1936. I. 5: Erdősi Károly. H. szerk. 1944: Berényi László, Thurzó Gábor. Fel. kiadó: Krywald Ottó. Kiadó: Szt Imre Collegium, 1912. VII. 7: Regnum Marianum, 1915. VII. 4: Élet Rt., 1936. I. 5: Erdősi Károly, 1939. XII. 3: SZIT. Ny: Stephaneum, 1911. V. 14: Élet ny., 1938. I. 2: Stephaneum. -- Alapításakor megfogalmazott programja az elterjedt nemzetietlen és dekadens kiadványok, lapok és folyóiratok ellensúlyozása. Az irodtört-írás a Nyugat ellentáborában, a konzervatív ízlésű folyóiratok között jelölte ki helyét. Szerzői: Birkás Endre, Jékely Zoltán, Mándy Iván, Pilinszky János, Rónay György, Sőtér István, Szabó Zoltán, Toldalagi Pál stb. Nem zárkóztak el a korszerű irod. törekvésektől, ám a m. irod-ban a nemzeti jelleg és a vallásos világkép megtartását elkerülhetetlennek tartották. [Vigilia 1993:705. (Jobst Ágnes: Az Élet és köre)] J.Á.

 332. Élet, Innsbruck, 1950. dec. 3.--1951.; Róma, 1951. nov.--1953. jan. 25.: a külföldi katolikus magyarság lapja. -- Megj. 2x havonta, 6 old. Szerk. és kiadó: Zágon József, 1951. XI: Renato di Tillo. Szerk. Lebmayer Adalbert, Fennesz Imre, 1951. XI: Gino Leoncini. [Mildschütz 1977:21. (124.) -- EH I:513. (adatok nélkül)] 88

 333. Élet és Öröm, Bp., (1928?) 1932. jan.--1941/42:8. sz.: a Szociális Missziótársulat Ifjúságának lapja; 1937: a Szociális Missziótársulat ifjúsági mozgalmának (Országos Missziós Ifjúság) a lapja; 1938: OMI-vezetők és leányklubok lapja. -- Megj. havonta, 1937. X: negyedévenként, 1940. III: évente 8x. Szerk. Mócsy Gabriella, 1933. III: Elekes Klára, 1935. II: Boér Judit. Kiadó: Szociális Missziótársulat. (Az 1935/36. évet XXXVIII. évf-ként jelzi.) -- Utóbb: Élet és Öröm. Búzavirágok (1942). -- Főlap: A Keresztény Nő (1922--44). Pi.E.

 334. Élet és Öröm. Búzavirágok., Bp., 1942/43. okt.--1944/45:2. sz.: az Országos Missziós Ifjúság lapja. -- Megj. 8x évente. Szerk. Boér Judith. Kiadó: Szociális Missziótársulat. -- Előbb: Élet és Öröm (1928--42), Búzavirágok (1938--42). 88

 335. Élet és Világosság, Nyíregyháza, 1989.--1992. aug.: a Nyíregyházi G.K. Hittudományi Főiskola lapja. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. Orosz Árpád, Kocsis István. Kiadó: G.K. Hittud. Főisk. Szt Athanáz Kör. 88

 336. Életerő, Balassagyarmat, 1993. jan. 31.--1995. jan. 31.: plébániai lap. -- Megj. évente 5x. Fel. kiadó: Vendrey Gábor. Kiadó: Kat. Egyhközs. 88

 337. Életnek Kenyere, Az, Windsor, Kanada, 1970. aug.--1974. jan.: egyházközségi lap. -- Megj. havonta. Fel. szerk. Végh Ferenc. Ny: soksz. 88

 338. Életünk, Bp., 1931. nov. 1.--1933. jan.: a budapesti ifjak Mária kongregációjában. -- Fel. szerk. és kiadó: Belányi István. Ny: Stephaneum; kőnyomatos. [Mildschütz 1977:22. (128.) -- EH I:514.] T.E.

 339. Életünk, London, (1955)--1981(?): az Angliai R.K. Magyarok Egyesületének lapja. -- Megj. havonta, rendszertelenül. Szerk. az Angliai R.K. M-ok Egyes-e és a M. Kat. Főlelkészség. Ny: sok [Mildschütz 1977:22. (127.) -- EH I:514.] T.E.

 340. Életünk, St. Gallen--München, 1969. jan. 1.--: az európai magyar katolikusok lapja. -- A Kereszt Népe (Holl.), Az Út (Bécs), Hírnök (Linz), Hiszek (Svájc), Magyar Ház (Brüsszel), Pannonia Sacra (No.), Sorsunk (Fro.), Új Értesítő (skandináviai bécsi és párizsi melléklettel) egyesítéséből alapították. Megj. havonta 8 old., 16.000 (1988: 12.500) pld. Szerk. és kiadó: Vecsey József. [Mildschütz 1977:22. (128.) -- EH I:514.] Pi.E.

 341. Élni Akarunk, Traiskirchen, 1956. nov. 21.--1957. júl.: az ausztriai magyar menekültek lapja. -- Megj. hetente 4--5 sz. 2 old. Szerk. Galambos Ireneus OSB, Schermann Rudolf. Kiadó: a tábori lelkészség. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:22. (129.)] 88

 342. Elnöki Útmutató, Bp., 1899. jan. 8.--1902:1. sz.: ingyenes tagértesítő a katolikus egyesületek elnökei számára, a Társulati Értesítő melléklete.. -- Megj. 2x havonta. Fel. szerk. és kiadó: Gyürky Ödön. Pi.E.

 343. Elnöki Útmutató, Bp., 1929--1930: Megj. egyetlen sz. Kiadó a Szociális Missziótársulat orsz. közp-ja. Pi.E.

 344. Élő Búcsú, Karancskeszi, 1990. jún.--: plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. és szerk. Szabó József. Kiadó: Szt Mihály pléb.

 345. Élő Hit, Delhi, Ontario, Kanada, 1950--1951: kanadai magyar kiadvány Jézus Krisztus szolgálatában. -- Megj. rendszertelenül, 32 old. Szerk. Metzger Frigyes. Szerk. és kiadó: The Hungarian Gospel Mission. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:22. (131.)] 88

 346. Előadások, Nyitra, 1910: röpirat. -- Megj. egyetlen(?) sz. 4 old. Kiadó: a nyitrai kat. ifjúságot védő egyes. Ny: Kramer és Risnyovszky, Nyitra. 88

 347. Előre, Szeged, 1891. dec. 1.: ifjúsági szépirodalmi havi folyóirat. -- Megj. egyetlen sz., 16 old. Fel. szerk. és laptul. Szegedi Árpád. Társszerk. Mándoki Sándor, Horváth Jenő. [Lakatos 1973:141. (261.)] 88

 348. Előre, Kiskunfélegyháza, 1898. febr. 2.--1899. júl. 1.: szépirodalmi és kritikai hetilap. A kiskunfélegyházi városi katolikus főgimnázium ifjúságának közlönye. -- Megj. hetenként, 1898. X. 1: havonta 2x. [Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:125. (144.)] T.E.

 349. Első Szent Királyunk, Bp., 1946. jan. 20.: lap. -- Megj. egyetlen sz., szerk. és kiad. adatok nélkül. Ny: Arany János ny. 88

 350. Emericana, Bp., 1924. jan.--1944. szept. 20.: ###Foederatio Emericana színeket viselő katholikus egyetemi és főiskolai hallgatók szövetségének hivatalos központi tudósítója, 1934. I--1944. IX. 20: katolikus egyetemi és társadalmi folyóirat. -- Megj. kéthetente, 1926. IX--1938. XI: évente 10x, 1938. XII--1944. IX: havonta. Az 1932/33. tanévben szünetelt. Főszerk. 1924. IX. 15--1928. IX: Marsovszky Ivor. Fel. szerk. és kiadó 1924. IX--1925. XII: Szendrei Zsigmond, 1927. III--1928. IX: Ambrózy Ágoston, 1931. X--1932. V: Saád Béla, 1933. IX--1934. XII: Tóth József, 1936. IX--1944. IX. 20: Kalmár János. Fel. szerk. 1924: Holik Flóris, Márton Lajos, 1926: Szendrei Zsigmond, Schönwitzky Bertalan, 1927: Ambrózy Ágoston, 1928: Saád Béla, 1935/36: Tóth József. Ifj. szerk. 1936: Kassay Krantz Dezső, 1937: Kerékgyártó László, 1940: Szövérffy József. Női szerk. 1943/44: Kahrein Erzsébet. Fel. kiadó: Légmán Leó. Kiadó: Foederatio Emericana. [Viczián 1978:52. (127.)] 88

 351. Emericana Báli Híradó, Pécs, 1941. febr. 1.--1942. febr. 14.: farsangi lap. -- Megj. az Emericana báljára, 4 old., össz. 3(?) sz. Főszerk. 1936: Karg Norbert, 1942: Kiss Dezső. Szerk. 1936: Prigly Jenő, 1941: Blumm Antal, Roszprim Lajos, 1942: Ifjú Lajos. Fel. kiadó 1936: Klébert Márton, 1941: Szelenczy Tibor, 1942: Kövecs Ferenc. Ny: Dunántúl Pécsi Egyetemi Ny. [Viczián 1978:175. (549.) -- Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:107. (189.)] T.E.

 352. Emericana Báli Újság, Kecskemét, 1934. jan. 20.: alkalmi vigalmi lap. -- Megj. az Emericana báljára 4 old., egyetlen(?) sz. Fel. szerk. és fel. kiadó: Jenei Vilmos. Ny: Hungária ny. és lapkiadó. [Viczián 1978:175. (550.) -- Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:126. (147.)] T.E.

 353. Én Örömöm, Az, Nagyvárad, 1931. jan.--júl.: katolikus ifjúsági folyóirat. -- Megj. havonta, össz. 6/7 sz. Fel. szerk. és kiadó: Kürthy Lajos. Ny: Szt László. [Monoki 1941:37.] 88

 354. Eperjes, Eperjes, 1913. jan. 5.--1917. nov. 1.: tanügyi és társadalmi lap, az Eperjes egyházmegyei népiskolák hivatalos lapja; 1917: egyházi és tanügyi lap. -- Megj. kéthetenként, 1916: hetenként. Főszerk. Vojtovich József, 1914: Hodobay Andor. Fel. szerk. Szémán István. Ny: Zavaczky Gyula, 1913. V. 15: Szt Miklós ny., Eperjes. -- Folytatása 1917. XI. 1: Eperjesi Újság. [Kemény 1942:64.] T.E.

 355. Eperjesi Szemle, Eperjes, 1907. okt. 1.: egyházi tanügyi és társadalmi lap. -- Megj. egyetlen szám. Szerk. Kozma János. [Eperjesi Lapok 1907. X. 13.] 88

 356. Erdély, Marosvásárhely, 1870. dec. 24.--1876. dec. 30.: szépirodalmi közlöny. -- Megj. hetenként csütörtökön, 1876: szombaton, 1871. IV--V: szünetelt. Szerk. Tolnay Lajos, 1871. VI. 1--1872. XII: Balás Antal plnos, 1872. V: Kerekes Sámuel. Kiadó: Imreh Sándor, 1873: Balás Antal, 1876. X: Szabó Lajos. Ny: ref. főtanoda, 1872: r.k. leányisk. kvny. -- Utóbb: Maros-Vidék (1877). [Szalády 1884:42.] T.E.

 357. Erdély, Gyulafehérvár, 1921. dec. 22.--1923. febr. 18.: társadalmi, irodalmi, tudományos, egyházi és iskolai katolikus lap. -- Megj. minden 2. csütörtökön, össz. 31 sz. Merész hangja miatt további megjelenését a rumének megakadályozták. Fel. szerk. Floznik György. Társszerk. 1922-ig Jakubek István, Baráth Béla. Ig. Király Pál. Kiadó: a teol. tanári kar. Ny: Püspöki lyceumi kv-ny. [Monoki 1941:39.] T.E.

 358. Erdély Egyházmegyei Értesítő, Gyulafehérvár, 1876. jan. 1.--1877. dec. 30.: az egyházmegye hivatalos közlönye. -- Megj. 15-én és 30-án 8 old., folyamatos számozással. Szerk. és kiadó: Éltes Károly, Bíró Béla. Ny: Volz és Kőrner. [Szalády 1884:43.] 88

 359. Erdélyi Ferences Futár, Máriaradna, 1951. szept. 1.--1952. máj. 10.: a 10 nappal korábban Máriaradnára hurcolt erdélyi ferencesek "szamizdat" lapja. -- 4 gépelt félíven jelent meg szombatonként. Szerk. Papp Asztrik. -- 1952. I. 12-i számának melléklete a Lajhár. Ku.P.

 360. Erdélyi Ferencesek Útja, Kolozsvár, 1930. szept.--1936. jún./szept.: a rendtartomány hivatalos közlönye. -- Megj. 1930: 1x, 1931--33: évente 4x, 1934--36: évente 3x, össz. 22 sz. Szerk. 1930--36: Ferencz Vilmos, 1930--33: Szakács Előd, 1933--36: Máthé Benvenut. -- Tartfőn. körlevelek, közlemények, hírek; egyhjogi, lit. és erkölcsi esetek, azok megoldása; kv-ismertetések; sorozatok: Provinciatört. (Boros Fortunát), Missionarius franciscanus, Gyakorlati lpászt. -- Az utolsó szám címe: Ferencesek Útja. A hatóság 1936: betiltotta. [Monoki 1941:41.] Ku.P.

 361. Erdélyi Kis Pajtás, Kolozsvár, 1930. jan. 15.--jún. 15.: gyermeklap. -- Megj. 1-jén és 15-én. Főszerk. Földes Zoltán. Fel. szerk. Simon Sándor. Főmunk. W. Földes Anna. -- Előbb: Angyalkert (1929--30). Ku.P.

 362. Erdélyi Lapok, Nagyvárad, 1932. jan. 3.--1936. máj.: keresztény magyar politikai napilap. -- Megj. össz. 2449 sz. Főszerk. Paál Árpád (1936: fel. szerk. is). Fel. szerk. Perédi György. -- Többszöri letiltás ellenére saját erejéből és Fiedler szatmár--nagyváradi pp. támogatásából tartották fönn. -- Utóbb: Új Lapok (1936), M. Lapok (1936). [Monoki 1941:44. -- Salacz 1975:65.] T.E.

 363. Erdélyi Magyar Lányok, Kolozsvár, 1920. nov. 15.--1931. dec. 20.: ifjúsági havi folyóirat. -- Megj. júl--aug. kivételével havonta 15-én, 1922--23: 15-én és 30-án, 1925--26: hetente. Fel. szerk. Kende János. Szerk. Hirschler József plnos, a Marianum ig-ja. Kiadó: Marianum. Ny: Minerva Rt., 1921--22: Providentia, 1928--29: Lengyel. -- 1927. VII. 3--IX. 4: a nyári szünidőben vasárnaponként Erdélyi Magyar Lányok Ifjúsági Melléklete, össz. 10 sz. 1921/22--1923:3. sz. Xantus János: Erdély földje képekben c. melléklet (össz. 114. old.). [Monoki 1941:45. -- Salacz 1975:65.] T.E.

 364. Erdélyi Néplap, Nagyvárad, 1934. nov. 2.--1936. máj.: politikai napilap az erdélyi keresztény magyar nép számára. -- Megj. össz. 1653 sz. Fel. szerk. Bélteky László. Székelyföldi szerk. Albert István. Tulajdonos és ny: Szt László ny. -- Utóbb: Néplap (1936--41). [Monoki ] T.E.

 365. Erdélyi Oltáregyesületi Lap, Gyulafehérvár, 1903. jún.--1914. jún.: az Oltáregyesületek hivatalos közlönye. -- Megj. évente 10x (júl--aug. kivételével), össz. 110 sz. Szerk. Soóthy Gyula. Főmunk. 1903--08: Balázs Ferenc és Hirschler János. Ny: Papp György. -- Az első sz. címe: Erdélyi Oltáregyesület. 88

 366. Erdélyi Római Katolikus Népszövetség, Nagyvárad, 1930:1--3. sz.; Kolozsvár, 1931. 1--2. sz.: tagértesítő. -- Megj. rendszert. 16 old., a tagok ingyen kapták. Szerk. Oswald Pál, 1931: Sándor Imre üv. ig. Ny: Szt László, 1931: Lengyel Sándor. -- Az 1931:1. sz. a kat. ifj. egyesületek ügyrendje. [Monoki 1941:47.] T.E.

 367. Erdélyi Tudósító, Kolozsvár, 1919. ápr.--1936. máj.; 1941. jan.--1943. dec.: társadalmi és hitbuzgalmi folyóirat, 1922: társadalmi és közgazdasági hetilap, 1936: katolikus havi szemle. -- Megj. havonta 1-jén és 15-én 4--8 old., 1933: havonta 36--40 old. Fel. szerk. és szerk. Veress Endre. Kiadó: Erdélyi Tudományos Lapkiadó Váll. Ny: Égető, 1919--20: és 1922--23: Antal, 1921: és 1924--29: Gött, 1929: Hunyadi, 1929--31: Lengyel és Mayer, 1931: Fortuna. -- Kiadványai 1923--30: Az Erdélyi Tudósító kvtára. Ádventi ajándéka: Az Erdélyi Tudósító alm-ja. Szerk. Veress Ernő (Kolozsvár, 1933). -- Előbb: Brassói Katholikus Tudósító (1918--19), utóbb: Tudósító (1936). T.E.--B.J.

 368. Erdőnyaralói Hírek, Bp., 1934. dec. 24.--1936. febr.: az Egri Főkáptalan Monori Erdőnyaraló parcellázásának hivatalos lapja. -- Megj. havonta, össz. 14 sz. Szerk. és kiadó: Komjáthy Kázmér. Ny: Egyesült Kő- és Kvny. Rt. T.E.

 369. Erő és Egészség, Bp., 1911. jan. 7.--1914. febr.(?): a természetes gyógymód közlönye. -- Megj. kéthetente. Szerk. és kiadó: Zelenyák János plnos. -- Ny: May; 1912. VIII. 10: Sárik Gyula, Cegléd. T.E.

 370. Érsek Újvár és Magyar Vidék, Érsekújvár, 1933. aug. 27.--1944. jún. 1.: katolikus politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap. -- Megj. össz. 554 sz. Főszerk. Horváth István. Fel. szerk. 1939: Vadász Ferenc, 1940: Kovács Endre. Mo-i szerk. Nyáry László. Kiadó: Supala Ferenc, 1934. I. 14: Schneider Ede, 1939: Szabó Kálmán. Ny: Farkas Mihály, 1939: Vadász Ferenc. -- Előbb: Érsek-Újvár (1932--33). -- Címe 1938. XI. után a m. helyesírású Érsekújvár és Magyar Vidék. (A csehszl. kormány a m. helységnevek használatát csak az 1898:4. tc. [a helységnevek törzskönyvezéséről] előtti és régi helyesírású alakjában engedélyezte.) A lap 1940: évf-számozást váltott: I. (IX.) évf.

 371. Érsek-Újvár, Érsekújvár, 1932. nov. 20.--1933. aug. 20.: katolikus politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap. -- Megj. össz. 39 sz., 4--16 old. Fel. szerk. Schneider Ede. Főmunk. 1933. II. 12: Franciscy Lajos, 1933. VI. 14: Gregorovits Lipót. Kiadó: Supala Ferenc. Ny: Loderer. -- Utóbb: Érsek Újvár és Magyar Vidék (1933--44). T.E.

 372. Érsekújvár, Kis Magyar Alföld, Érsekújvár, 1911. nov. 19.--1914. okt. 4.: néppárti hetilap. -- Főszerk. 1913. V. 4: Gunda Jenő r.k. hittanár. Fel. szerk. Vári Ernő. Szerk. Gunda Jenő, Vári Ernő. Ny: Schulz Ignác. -- Előbb: Kis Magyar Alföld (1902--11). T.E.

 373. Érsekújvárvidéki Római Katholikus Népnevelők Egyesületének Időszakos Értesítője, Az, Galánta, 1902. jan.--1904. jún.: tagértesítő. -- Megj. évente 2x. Szerk. és kiadó: az egyes. közp. biz. Ny: Neufeld, Galánta. 88

 374. Értesítő, Bp., 1886/87--1895: az országos keresztény önsegélyező és fogyasztási szövetkezet működése köréből. Megj. havonta, ingyenes tagértesítőként. Szerk. P. Szabó Endre. 88

 375. Értesítő, Szatmárnémeti, 1889. okt. 15.--1900. dec. 8.: a szatmáregyházmegyei Irodalmi Kör közlönye. -- Megj. kétévente, össz. 8 sz. Szerk. 1891. III-ig Sarmaságh Géza. Kiadó: Szatmáregyhm. Irod. Kör. Ny: Molnár János, 1893. III. 1: Pázmány sajtó. -- Címe 1897: A Szatmár-Egyházmegyei Irodalmi Kör Értesítője. T.E.

 376. Értesítő, Bp., 1900. nov. 1.--1910. szept. 1.: a váci egyházmegyei és központi oltáregyesület szervezéséről és működéséről. -- Megj. havonta(?). Kiadó: Váczi Egyhm. és Közp. Oltáregyes. Ny: Stephaneum. 88

 377. Értesítő, Bp., 1912:1. sz.--1914:5. sz.: a Szociális Missziótársulat és a vele cooperáló Katholikus Női Egyesületek Lapja. -- Megj. éventei 2x, össz. 5 sz. Szerk. Ghitay Margit. Kiadó: Szociális Missziótársulat. Ny: Stephaneum. [Kemény 1942:69.] T.E.

 378. Értesítő, Verebély, 1913. máj.: a verebélyi alesperesi kerület r.k. tanítói körének 1913. V. 8: tartott gyűléséről. -- Megj. egyetlen sz. Szerk. a kör tisztikara. Kiadó: verebélyi alesp. ker. Ny: Hungária. 88

 379. Értesítő, Dorog, 1923. szept.--1927.: bányatelepi újság. -- Megj. havonta 16 old. Kiad. a dorogi bányatelep egyh. vezetősége. Szerk. Zsigovits Béla adm. Ny: Községi Sajtóváll. RT. [Szalády 1884:39.] Vá.L.

 380. Értesítő, Miskolc, 1944. márc. 15.: egyházközségi közlemények a felsőmiskolci katolikusok számára. -- Megj. rendszertelenül, kz. gyanánt, évf- és sorszámozás nélkül, egyetlen sz.(?). Fel. kiadó: Mikes Lajos. Ny: Ludvig István. [Borsod-Abaúj-Zemplén m. sajtóbibliogr. 1964:46. (101.)] T.E.

 381. Értesítő, Buenos Aires, 1957. ápr.--1962. dec.: a Magyar Katolikus Missziós Központ lapja. -- Megj. 3 hónaponként, 8--44 old., 1500 pld. Szerk. Pesti József SJ. Kiadó: M. Kat. Missz. Közp. -- 1963. XII. 15--1966: körlevelekben folytatták. Folyamatosan számozták. [Mildschütz 1977:24. (142.) -- EH I:519.] T.E.

 382. Értesítő, Montreal, Quebec, 1961--: a Magyarok Nagyasszonya Egyházközség értesítője. -- Megj. rendszertelenül, hetente 4 old. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:25. (146.)] 88

 383. Értesítő, Bp., 1971--1989: egyházközségi lap. -- Megj. rendszertelenül, belső terjesztésben. -- 1990: beolvadt A Szent Gellért Egyházközség Értesítőjébe, mely évf-számozását folytatta. 88

 384. Értesítő, München, 1979?--1990?: a Magyar Katolikus misszió időszaki értesítője. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. Rozsály Ferenc. Kiadó: M. Kat. Misszió. [EH II:613. (minden adat nélkül)] 88

 385. Értesítő a Katholikus Kongresszusból, Bp., 1871. márc. 4.--1871. ápr.: a kongresszus üléseinek értekezéseit, jelentéseit és tudósításait tartalmazó napilap, a 27-es bizottság többségének közlönye. -- Megj. naponta. Szerk. Kecskeméti Aurél, Szilágyi Virgil, Zorányi Mihály. Kiadó és ny: Kertész József. -- A Magyar Állam és a Reform c. lapokkal együtt terjesztették. [Szalády 1884:51.] T.E.

 386. Értesítő a Mindszenty Magyar Tudományos és Kulturális Akadémia Munkásságáról, Buenos Aires, 1960--1968(?): tagértesítő. -- Megj. 2--10 old., évi 1--3 sz. Szerk. Vácz Elemér. Kiadó: Mindszenty M. Tud. és Kulturális Akad. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:151. -- EH I:519.] T.E.

 387. Értesítő a Montevideói Katolikus Magyar Egyházközségtől, Montevideo, 1947--1948: az uruguayi magyar katolikusok lapja. -- Megj. rendszertelenül. -- Utóbb: Értesítőnk 1948--49(?). 88

 388. Értesítő Magyarország Katholikus Papsága Részére, Pozsony, 1901. márc.--1905. febr.: ingyenes tájékoztató. -- Megj. havonta 16 old., össz. 48 sz. Fel szerk. és kiadó: Heindl János. Ny: Kat. irod. Rt. ny., Pozsony. 88

 389. Értesítőnk, Montevideo, 1948. VIII. -- 1949(?): a montevideói katolikus magyar egyházközség lapja. -- Megj. hetente rendszertelenül. Ny: soksz. -- Előbb: Értesítő a Montevideói Katolikus Magyar Egyházközségtől (1947--48). T.E.

 390. Esti Újság, Kassa, 1919. márc.--1921. jún.: politikai napilap. -- Megj. 2--12 old. Fel. szerk. Katona János, 1919. VII. 24: Patak László, X. 4: Katona János, XI. 9: Sziklay Ferenc. Szerk. 1919. XI. 9: Forgách Géza. Kiadó: Katona János. Ny: Szt Erzsébet Rt. -- Előbb: Felvidéki Újság (1907--19). -- Melléklete: Az Esti Újság Vasárnapja (1921). T.E.

 391. Esti Újság Vasárnapja, Az, Kassa, 1921. jan. 11.--okt. 9.: az Esti Újság irodalmi melléklete. -- Megj. vasárnaponként 16 old., össz. 31 sz. Fel. szerk. Sziklay Ferenc. Kiadó: Katona János. Ny: Szt Erzsébet, Kassa. [Lakatos 1974:203. (358.)] 88

 392. Esztergom, Esztergom, 1895. dec. 25.--1938. máj. 20(?): politikai és társadalmi hetilap, az Esztergomi Keresztényszociális Gazd. Párt hivatalos lapja; 1920. VIII. 18: az Esztergomi Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának hiv. lapja; 1935. I. 1: Komárom--Esztergom m. keresztény politikai és társadalmi lapja. -- Megj. vasárnaponként 8 old. 1919. III. 16--VIII. 24: szünetelt. Szerk. Keményfy Kálmán Dániel, 1898. I. 16: Okányik Lajos, 1899. VII. 9: Horák Ede, 1901. I. 1: Csajka Ernő, XII. 1: Dvihally Géza, 1910. VIII. 14: Rolkó Béla, 1918. IX. 17: Szvoboda Román, XI. 24: Marcell Mihály főszerk., 1919. X. 19: Reviczky Aladár, X. 26: Gábriel István, 1931. I. 23: Homor Imre, X. 9: Gábriel István, 1933. V. 7: Marcell Árpád. Alapító főmunk. Prohászka Ottokár. Kiadók: Keményfy Kálmán Dániel, 1898. I. 16: Prohászka Ottokár, 1910. VII. 3: Pécsi Gusztáv, 1916. I. 23: Rolkó Béla, 1918. XI. 24: Marcell Mihály, 1919. XII. 17: Krompaszky Sándor, 1922. I. 1: Homor Imre, 1932. X. 3: Esztergomi Lapkiadó. Ny: Buzárovits Gusztáv, 1924. I: Hunnia. [Kiss--Sziklay 1902:507. -- Kemény 1942:27.] 88

 393. Esztergom Ősrégi Szemináriuma, Esztergom, 1942. dec. eleje--1944. jún.: az esztergomi kispapok lapja. -- Megj. 2x évenként, 30--44 old. Fel. szerk. Boér Miklós. Szerk. és kiadó: az Esztergomi Növendékpapság M. Egyházirod. Isk-ja. Ny: Élet RT. [Viczián 1978:54. (130.)] Vá.L.

 394. Esztergom--Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjának Szent Erzsébet Levele, Bp., (1992)--: tagtájékoztató. -- Megj. évente 4x. Kiadó: Szt Erzsébet Szegényekért Alapítvány. -- Címváltozata: Szent Erzsébet Levele. -- (OSZK: 1993. XI-től, a 2. évf. 5. sz-tól ismert) -- Előbb házi soksz. belső terjesztéssel. 88

 395. Esztergom-Érsek-Vízivárosi Tudósító, Esztergom, 1936. júl. 15.: egyházközségi lap -- Megj. egyetlen sz. Kiadó: Hóka Imre. Ny: Buzárovits Gusztáv. Vá.L.

 396. Euchar(isztikus) Apostol, Pozsony, 1927. jan.--1930. dec. 31.: a Katholikus Lelkipásztor melléklete. -- Megj. negyedévenként 32 old., össz. 16 sz. Fel. szerk. és kiadó: Kőhegyi József. Ny: Concordia, Pozsony. -- Főlap: Katholikus Lelkipásztor (1923--45). 88

 397. Eucharisztikus Értesítő, Győr, 1912. jan.--1950:1. sz.: a Magyarországi Papi Imaegyesület és az Eucharisztikus Társulat lapja. -- Megj. évente 10x. 1919--20: és 1945--46: szünetelt. Fel. szerk. Kainer Gyula, 1941: Gyirmóti Gyula. Szerk. Wágner Mihály, 1921. X: Bürchner László, 1938: Póka György. Kiadó: Győri Papnev. Int. Ny: Egyházmegyei. -- Előbb: Magyarországi Papi Imaegyesület Értesítője (1885--1911). [Kemény 1942:72.] 88

 398. Fáklya, Sao Paulo, 1959. febr.--1961. jún.: cserkészlap. -- Megj. rendszertelenül. 8--16 old. Szerk. Raboczkay Tibor. Kiadó: a 25. sz. Szt Imre cserkészcsapat és a 36. sz. Dobó Katica leánycserkészcsapat. Ny: soksz. -- Címe 1958. X--XI: Értesítő. [Mildschütz 1977:29. (169.)] T.E.

 399. Fáklya, A, Lorain, Oh., USA, 1971(?)--: a Szent László R(ómai) K(atolikus) Magyar Hitközség lapja. -- Megj. havonta(?). Kiadó: a Szt László Egyhközs. Szt Név Társulata. [EH II:362.] 88

 400. Fáklyaláng, Iselberg, 1960. márc. 15.--?: az Iselbergi Magyar Gimnázium Önképzőköre lapja. -- Megj. havonta(?). Kiadó: az Önképzőkör. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:29. (172.)] T.E.

 401. Farkaskölyök, Bp., 1933. márc. 1.--júl. 27.: a 418. sz. Prohászka Ottokár cserkészcsapat farkasfalkáinak kiképzési segédlete. -- Megj. hetente, össz. 9 sz. Fel. szerk. és fel. kiadó Luzsénszky Alfonz. Ny: Rákospalota, Don Bosco Szalézi Művek. 88

 402. Farsang, Cegléd, 1940. febr. 3.: a Foederatio Emericana Ciglia Corporatio politikai lapoktól merőben ellentétes irányú báli lapja. -- Egyetlen szám. Fel. szerk. Schneider László. Fel. kiadó: Kovács Andor. Kiadó: a Foederatio Emericana Ciglia Corporatioja. Ny: Sárik, Cegléd. [Viczián 1978:176. (555.)] T.E.

 403. Farsang, Bp., 1947--48: katolikus leányok lapja. -- Megj. évente. Szerk. Nagy Erzsébet. T.E.

 404. Fasciculi Ecclesiastico-Literarii, Pest, 1841. jan. 10.--1842. febr. 3.: kéthavonkénti folyóirat. -- Megj. össz. 3 köt. Szerk. és kiadó: Szaniszló Ferenc. [Géfin II:368.] T.E.

 405. Fatimai Kálvária Hírei, Nouveaux, 1955. máj.--1958. nov.; Roubaix, 1957. nov.; Malaga, 1958. dec.--1961. dec.; Youngstown, USA, 1962. jan.(?)--1964. jún.; Fatima, Port., 1964--67: Megj. havonta 12--40 old., 1964 u. évi 2--3 sz. 4 old. Szerk. Kardos Illés, Győrfy G. Albert. Szerk. és kiadó 1964: Kondor Lajos. Kiadó: a Mindszenty bíb-ról nev. Fatimai Kálvária. Ny: soksz. 88

 406. Fatimai Látnokok, A, Fatima, 1964. jan--: a kegyhely hivatalos közlönye. -- Megjelenik kéthavonként 4 old., 7 nyelven, m-ul is. Szerk. és kiadó: Kondor Lajos SVD. -- Elsősorban Jácinta és Ferenc b-gá avatási peréről tudósít, melynek posztulátora 1961. III. 19-től Kondor Lajos SVD. [Mildschütz 1977:30. (176.) -- EH I:23.] 88

 407. Fehér Zászló, Batizfalva, 1917. szept.--1918. szept.: alkoholellenes ifjúsági lap. -- Megj. 10x évente, össz. 19 sz. Fel. szerk. és kiadó: Schüger Ödön. Ny: Wessely és Horvát Dunántúl ny., Pécs. T.E.

 408. Fehér/Fekete, Pécs, 1991. ősz--: a Magyar Ciszterci Diákok Szövetsége Pécsi Osztályának közlönye, ingyenes tagértesítő. -- Megj. évente 4x. Fel. szerk. Béldi Imre. 88

 409. Fehéren és Kéken, Gödöllő, 1938: a gödöllői premontrei diákok lapja. -- Megj. össz. 5 sz. Fel. szerk. és kiadó: Zimándi Pius. Szerk. a Mécs László önképzőkör. Ny: Kultúra, Pécs. -- Melléklapja: Alvilág (1939). [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:65. (266.)] T.E.

 410. Fehérvár, Székesfehérvár, 1932. nov. 29.--1934. jún. 16.: politikai napilap. -- Megj. hetenként 6x. Főszerk. Mezgár Lajos. Fel. szerk. Skorka Károly. Fel. kiadó: Kéri Nándor. Laptulajdonos: székesfehérvári egyhm. -- 1934. VI. 8-i, a Gömbös-kormány külpol-ját bíráló Balkéz c. cikke miatt betiltották. Új Fehérvár c. indították újra. Melléklete: Kis Fehérvár (1932--44). -- Előbb: Székesfehérvári Napló (1928--32), utóbb: Új Fehérvár (1934--44). [Fejér m. sajtóbibliogr. 1965:109. (194.)] T.E.

 411. Fehérvári Vasárnap, Székesfehérvár, 1923. ápr. 29.--júl. 29.(?): a Fejérmegyei Napló melléklete. -- Megj. hetenként, rovatai: irod., tarka krónika, közgazd., sakk, rejtvény. [Fejér m. sajtóbibliogr. 1965:41. (51.)] T.E.

 412. Fejérmegyei Hírlap, Székesfehérvár, 1925. nov. 8.--1928. márc. 31.: politikai napilap. -- Megj. hetente 6x. Főszerk. 1925. XI. 8--1926. VI. 6: Dvihally Géza. Fel. szerk. B.(Baróti) Szabó István. Fel. kiadó 1925. XI. 8--1926. VI. 9: Dvihally Géza. -- Utóbb: Székesfehérvári Napló (1928--32). [Fejér m. sajtóbibliogr. 1965:48. (67.)] 88

 413. Fejérmegyei Napló, Székesfehérvár, 1894. ápr. 16.--1944. jún. 1.: politikai, társa-dalmi, szépirodalmi és közgazdasági közlöny. -- Megj. 1894. IV. 16: hetente 3x, 1896. I. 4: hetente 2x, 1898. VII. 2: hetente 3x, 1911. XII. 3: hetente 6x. 1919. III. 24--VIII. 11: betil-tás miatt szünetelt. Főszerk. 1898. XII. 24--1899. V. 16: Németh Ödön, 1906. X. 2--1907. III. 12: Bilkei Ferenc, 1912. IX. 1--1915. I. 16: Baranyay Lajos, 1923. I. 14--1923. VIII. 23: Monory-Kovács Ferenc. Fel. szerk. 1894. IV. 16: Kovács István, 1894. VII. 28: Bonitz Ferenc, 1895. XII. 22: Barabás Albert, 1896. VII. 8: Németh Ödön, 1898. XII. 24: Proff Kocsárd, 1899. V. 24: Chay Antal, 1901. I. 2: Bilkei Ferenc, 1906. X. 2: Helvey Lajos, 1907. III. 14: Bilkei Ferenc, 1911. XII. 8: Major Mihály. 1915. I. 17: Baranyay Lajos, 1918. I. 1: Hajós József, 1922. X. 10: Monory-Kovács Ferenc, 1923. I. 14: Csendes Géza, 1923. VII. 29: Rakács Lajos, 1935. VIII. 14: Csendes Géza, 1936. X. 1: v. Máté András, 1938. III. 1: Csendes Géza. Szerk. 1911. XII. 3--7: Bilkei Ferenc, Csúcs István, 1923. I. 14--VII. 28: Rakács Lajos. Társszerk. 1894. IV. 16--VII. 23: Bonitz Ferenc, 1918. XII. 8--1919. II. 28: Alapi Nándor. S-szerk. 1904. IX. 12--1905. IV. 29: Ketskés Elek, 1911. XII. 3--7: Major Mihály. Fel. kiadó 1927. III. 18--1944. VI. 1: Csendes Géza. Kiadó: 1894. IV. 16--VII. 23: Kováts István, 1912. II. 15--1914. I. 10: Baranyay Lajos, 1923. I. 14--VII. 28, 1927. III. 18--1944. VI. 1: Pannónia nyomdaváll. Kiad. tul. 1894. VII. 28--1895. XII. 21: Miller József, 1914. I. 1--1915. I. 16: Baranyay Lajos, 1918. XII. 8--1919. II. 26: Székesfehérvári Egyhm. Laptulajd. 1898. VII. 2--1899. V. 16: Németh Ödön, 1911. XII. 8--1912. II. 14: Hálnek Béla, 1915. I. 17--1917. XII. 31: Baranyay Lajos. -- 1895: a Fejér vm-ben is szervezkedő Néppárt orsz. lapjának tekintette az Alkotmány dec. végi megjelenéséig. Az egyhm. tulajdonából 1923: Prohászka Ottokár átadta a székesfehérvári kerszoc. pártnak, 1923. I. 14: beleolvasztották a kerszoc. Fejérmegyei Friss Híreket. Shvoy Lajos megpróbálta bírósági úton visszaszerezni, a döntésig kiadta 1928: a Székesfehérvári Naplót, mely az elutasítás után is megmaradt. -- Társlapjai: Fehérvári Vasárnap (1923), A ~ Irodalmi Melléklete (1924--27), Vár (1938--39). -- Melléklete: Színházi Hét (1924--25), Ifjúságunk (1930--36), Új Erő (1933--38), A ~ Képes Híradója (1939). [Kiss--Sziklay 1902:505. -- Fejér m. sajtóbibliogr. 1965:50. (72.)] 88

 414. Fejérmegyei Napló Irodalmi Melléklete, A, Székesfehérvár, 1924. I. 6.--1927. I. 30.: irodalmi melléklet. -- Megj. hetente, 1926. IV--X: szünetelt. (A szerk-ben közreműködött: Gaál János tanár.) -- Címváltozása 1924. III. 23--1926. III. 28: A Fejérmegyei Napló Vasárnapi Melléklete. Karácsonyi számai 1924: és 1925: A Fejérmegyei Napló Karácsonyi Melléklete. -- Előbb: Fehérvári Vasárnap (1923). [Fejér m. sajtóbibliogr. 1965:50. (72.)] T.E.

 415. Fejérmegyei Napló Képes Híradója, A, Székesfehérvár, (1939. máj. 14.?)--1939. máj. 28.: a Magyar Élet Pártja országos választási hetilapja. -- Megj. hetenként. Fel. szerk. és kiadó: Timáry Mihály. Ny: Tolnai Ny. Műint. és Kiadóváll. Rt., Bp. [Fejér m. sajtóbibliogr. 1965:50. (74.)] T.E.

 416. Felebarát, Bp., 1887. szept. 25.--1888. márc. 25.: katolikus képes heti néplap. -- Megj. hetenként, össz. 26 sz. Szerk. és kiadó: Sziklay János. Ny: Légrádi. [Sziklay 1902:503.] 88

 417. Félegyházi Híradó, Kiskunfélegyháza, 1895. jan. 3.--1903. jún. 14.: közművelődési, közgazdasági, társadalmi és szépirodalmi hetilap. -- Megj. hetente. Fel. szerk. Szalay Gyula, Feuer Illés, 1897. IX. 5: Szente József, 1898. X. 9: Molnár József, 1899. II. 26: Berger Károly Lajos, 1901. VII. 21: Gluck Miklós, 1902. I. 5: Vesszősi József. Szerk. h. 1899. II. 26: Szűcs Gyula. Kiad. tul. Feuer Illés, 1899. XI. 5: Kertész Sándor, 1900. VI. 3: Feuer Illés, 1900. X. 7: Berger Károly Lajos, 1901. XII. 22: Vesszősi József. Ny: Feuer Illés, 1901. XII. 22: Vesszősi József. -- A város és D-Pest vm. eseményeiről tudósított. -- Utóbb: Félegyházi Hírlap--Egyesült Félegyházi Híradó (1918). [Kiss--Sziklay 1902:507. -- Pest m. sajtóbibliogr. 1977:66. (274.)] 88

 418. Felsőváros, Szeged, 1991. szept. 8--: a szeged-felsővárosi plébánia értesítője. -- Megj. hetente. Előbb: Vasárnapról--vasárnapra. 88

 419. Felsővárosi Harangszó, Bp., 1990. szept.--: a ###Budafok-Felsővárosi Jézus Szíve plébánia lapja. -- Megj. havonta. 88

 420. Felsővidék (Abaúj, Sáros, Zemplén), Kassa, 1900. jan.--1903. dec.: társadalmi és politikai hetilap, a kassai egyházmegye félhivatalos lapja. -- Megj. össz. 148 sz. Főszerk. Telkessy János. Fel. szerk. Schleiminger Jenő, 1901. XI. 1: Kaminszky Sándor. Ny: Werfel Károly. -- Utóbb: Felsővidéki Szemle (1906--07), Felvidéki Újság (1907--19). 88

 421. Felsővidéki Szemle, Kassa, 1906. febr.--1907. máj. 30.: társadalmi és politikai lap. -- Megj. 1906. II--IX: hetente, 1906. X. 4: hetente 2x, össz. 104 sz. Főszerk. Holló Ferenc. Segédszerk. Ottó Lajos. Ny: Vitéz és utóda. A kassai egyhm. félhivatalos lapja. -- Előbb: Felsővidék (1900--03), utóbb: Felvidéki Újság (1907--19). 88

 422. Felsővárosi Szent Anna Egyházközség Értesítője, Bp., 1989. jún.--: plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül. Kiadó: Bp-felsővízivárosi Szt Anna Pléb. 88

 423. Felvidék, Pozsony, 1878. okt. 31.--1879. jan. 20: társadalmi, közgazdasági és szép-irodalmi közlöny. -- Megj. kedden, csütörtökön és vasárnap 4 old., össz. 31 sz. Szerk. és kiadó: Sziklay János. Ny: Lőwy és Alkalay. [Szalády 1884:54. -- Szinnyei XIII:865.] T.E.

 424. Felvidéki Sion, Ungvár, 1889. jan. 15.--1891. dec. 29.: görög katolikus egyházi és irodalmi folyóirat. -- Megj. havonta 2x, 1889. III. 15: havonta 3x, 1891. I. 13: hetente 2x, össz. 95 sz. Szerk. és kiadó: Mikita Sándor. Ny: Fésüs József. -- Szembeszállt a g.k. egyh. szert. nyelvéről folyó vitában a m. nyelvet bevezetni kívánó Melles Emillel. 88

 425. Felvidéki Újság, Kassa, 1907. jún. 9.--1919. jan. 7.: politikai napilap. -- Megj. össz. 3375 sz. Fel. szerk. Horváth Lajos, 1907. VII. 26: Holló Ferenc, 1910. VII. 1: Karaszycsaby Ödön, 1912. IV. 2: Dzurányi László. Főmunk. Holló Ferenc, 1907. VII. 26: Horváth Lajos, 1910. VII. 1: Jósika Gyula br., 1912. IX. 1--X. 9: Ferdinandy Gyula. Kiadó: Katona János, közben 1909. V. 1--1910. VI. 24: szerkesztőség. Ny: Szt Erzsébet. -- Előbb: Felsővidéki Szemle (1900--03), utóbb: Esti Újság (1919--21). 88

 426. Fényszóró, Bp., 1918. febr. 17.--aug. 25.: a Jézus Szíve Szövetség népművelő képeslapja. -- Megj. kéthetenként, össz. 14 sz. Fel. szerk. Páli Gábor. Kiadó: Jézus Szíve Szöv. sajtóosztálya. Ny: Európa. -- Társlapja: SLNCE (1918). [Kemény 1942:80.] T.E.

 427. Ferences Ifjúság, Szombathely, 1942. karácsony--1948. jún.: a szombathelyi ferences teológusok közlönye. -- Megj. évente 2x. Főszerk. 1942 karácsony: Nagy Edö-mér. Szerk. 1943. VI: Nagy Edömér, 1944. VII: a szombathelyi ferences teol-ok. Fel. ki-adó: 1942 karácsony--1943. VI: Királyi? Pacifik, 1943. XII: Szakály Celesztin, 1944. VII--1946 karácsony: Takács Imre??. Kiadó: A Szűz Máriáról nev. ferences rendtart. szombat-helyi hittud. hallg. Szt Bonaventura önképzőköre. Ny: Ker. Nemz. nyomdaváll., Pápa; 1943. XII: Kapisztrán, Vác. -- Előbb: Ifjúság (1924--42). [Viczián 1978:54. (133.)] 88

 428. Ferences Ifjúság, Kolozsvár, 1943--1947: a rendi növendékek közlönye. -- Megj. évente 1x, össz. 5 sz. Szerk. Torday Mária Erzsébet. Ku.P.

 429. Ferences Közlöny, Bp., 1924. dec.--1941. dec.: a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány, a ferences mozgalmak, terciáriusok és a ferences missziók hivatalos lapja. -- Megj. havonta 1-jén. Főszerk. 1936: Bende Szaniszló. Fel. szerk. 1936: Majsai Mór. Szerk. 1925. I--1926. XII: Borsányi Balázs, 1927. I: Majsai Mór, 1936: Dám Incze. Ny: Kapisztrán, Vác. -- Melléklapjai: Missziónk (1929--30), Missziós Élet (1929), A Betlehem (1937). -- Előbb: Terciárius Közlöny (1921--24), utóbb: Magyar Barát (1942--44). [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:70. (289.)] 88

 430. Ferences Nemzedék, Vajdahunyad, 1929. okt. 1.--1938. márc.: az erdélyi ferences ifjúság évnegyedes folyóirata. -- Szerk. a ferences teol-ok. Ny: 1929. X--1930. VI: Dreptaea, Déva; 1930. X--1935:4. sz.: Szt Bonaventura ny., Kolozsvár; 1936--38: Hirsch ny., Déva. [Monoki 1941:55. -- Viczián 1978:93. (273.)] 88

 431. Ferences Plébánia Üzenetei, A, Pécs, 1937. márc. 3.--1939:2. sz.: plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül, 4 old. Szerk. és kiadó a szigeti külvárosi Szt Ferenc egyhközs. AC. Fel. kiadó: Jagicza Juvenál. Ny: Dunántúl. -- Melléklete 1937. X. 3: A külv. Szt Ferenc pléb. egyesületeinek gyűlése. -- Kz-ként terjesztették, a pléb. belső életét mutatta be. Rovatai: Pléb. hírek, Egyes. hírek, Misenaptár, Pléb. naptár, EMSzO-hírek. Fölhívta a fiatalokat az egyes-ekbe való tömörülésre, a lányokat, hogy csatlakozzanak a KLOSZ és az EMELKA tagságához, tudósított a Pécsi Szeráfi Kórus hangversenyeiről, karitatív akciókra mozgósított. [Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:112. (202.)] K.I.

 432. Ferences Szent Erzsébet Plébánia Értesítője, A, Szombathely, 1930--31: plébániai értesítő. -- Megj. évente, össz. 2 sz. Kiadó: Ferencrendi Plébánia. Ny: Gábriel Ágoston utóda. [Vas m. sajtóbibliogr. 1964:17. (49.)] T.E.

 433. Ferencesek Útja, Kolozsvár, 1936. júl./szept.--?: a Rendtartomány hivatalos közlönye. -- Szerk. Máthé Benvenut. Kiad. tul. az Erdélyi Ferencrendiek Tartományfőnöksége. Ny: Szt Bonaventura. -- Előbb: Erdélyi Ferencesek útja (1930--36). [Monoki 1941:41.] 88

 434. Ferencváros, Bp., 1947. jan.--szept.: az Assisi Szt Ferenc Egyházközség (Bakáts tér) hivatalos körlevele. -- Megj. havonta, össz. 7 sz. Fel. szerk. és kiadó: Ferenczy Géza plnos. Kiadó: Ferencvárosi Egyhközs. Ny: Otthon. 88

 435. Foaia Basericesca, Balázsfalva, 1883. jan. 10.--1886. dec. 25.: görögkatolikus egyházi és kulturális néplap. -- Megj. havonta 2x, össz. 96 sz. Szerk. és kiadó: Grama, Alexandru. Ny: g.k. szem. ny. 88

 436. Foaia Diecesanã, Karánsebes, 1886. jan. 5/18---1918. szept. 16.: görögkatolikus hetilap. -- Megj. 120 (32+52+36) sz. Szerk. Bartolomein, Ioan; 1889. X. 15--17: Ionasiu, Iuon; 1892. IV. 5--17: Barbu, Petru; 1908. V. 11: Olariu, Josif; 1917. X. 17--30: Corneam, Cornel. Kiadó: a karánsebesi g.k. egyhm. -- Címváltozata 1891. I. 16 és 1905. I. 30: Foaia Diecensana. [Kemény 1942:82.] 88

 437. Foaia Scolastica, Balázsfalva, 1883. jan. 10.--1886. dec. 15.: tanügyi és irodalmi folyóirat. -- Megj. havonta 2x, össz. 96 sz. Szerk. és kiadó: Germanu, Oanu. Ny: G.k. szemináriumi ny. 88

 438. Folia Theologica, Bp., 1990:1. sz.--1994:5. sz.: a Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémia szemléje. -- Megj. évente, össz. 5 sz. Tanulmányai váltakozva angol, fr., ném. nyelven. Szerk. Erdő Péter. Kiad. Márton Áron Kiadó. T.E.

 439. Formózai Magyar Jezsuiták, Potzu, 1964--?: időszaki tudósító misszióink barátainak. -- Megj. alkalmanként, évente többször, 18--14 old. Szerk. Vajda Tibor SJ. Kiadó: Lischerong Gáspár SJ, Rab Pál SJ. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:32. (186.)] 88

 440. Fosztóka, Bp., 1947: körlevél katolikus leányok számára, küldi a Katolikus Akció országos elnöksége. -- Megj. egyetlen sz. Szerk. és kiadó: Nagy Erzsébet. 88

 441. Föld Népe, Bp., 1927. dec. 18.--1930. ápr. 20: a Népújság melléklapja. -- Megj. havonta 2x, össz. kb. 45 sz. Kiadó: Kat. Népszöv. Ny: Apostol. -- Főlap: Népújság (1910--42). T.E.

 442. Föld Népe, A, Pozsony, 1921. máj. 14.--1924. okt.: földmunkások, béresek, cselédek és zsellérek lapja, 1923. XII: a keresztényszocialista gazdák és földmunkások központi értesítője. -- Megj. havonta 4--8 old., össz. 35 sz. Főszerk. Fehér István. Fel. szerk. Niederhauser Károly, 1922. III. 15: Poor Ferenc. Kiadó: Kerszoc. Földmunkások Orsz. Közp-ja. Ny: Angelmayer Károly, 1922. I. 15: Concordia. 88

 443. Földeáki Katolikus Tudósító, Földeák, 1938. máj.--1939. febr.: a földeáki r.k. egyházközség hivatalos lapja. -- Megj. 5x évente. Fel. szerk. Virág Sándor. Kiadó a földeáki r.k. pléb. [Csongrád m. sajtóbibliogr. 1974:47. (95.)] Gy.Gy.

 444. Fővárosi Napilap, Bp., 1880. szept.--1881. jan. 25.: társadalmi és szépirodalmi közlöny. -- Megj. hetente, össz. 20 sz. Szerk. Komlóssy Ferenc. Kiadó: Kádas Józsefné Vertán Anna. Ny: Kocsi Sándor, 1881. I: Fanda József. 88

 445. Fráter, Miskolc, (1923) 1933. dec.?--1943. szept.?: a miskolci királyi katolikus Fráter György Gimnázium ifjúsági lapja. -- Megj. kéthavonta (rendszertelenül?) júl./aug. kivételével. Fel. szerk. 1933. XII: Komán Andor, Horváth József, 1934. X: Komán Andor, 1940. X--1943. III/IV: Pödör László, 1940. X: Koncz Balajthy Árpád, 1941. X: Boros Ervin, 1942. IX/X--1943. III/IV: Rónay Ferenc, Hayn Kornél, Körmendy László, Barkóczy János. Ny: Universal stb. -- (Közgyűjt-ben a 11. évf-tól található.) -- Utóbb: Üzen a Fráter (1947--48). [Borsod-Abaúj-Zemplén m. sajtóbibliogr. 1964:55. (128.)] T.E.

 446. Freimütige, Der (Südungarisches Volksblatt), Temesvár, 1889. jan. 15--1919. aug. 28.: politikai lap. -- Megj. vasárnaponként. Szerk. és kiadó: Kádár, Anton, 1893. VIII. 26: Blaskovics, Franz. Szerk. 1890. VIII. 2--1893. VIII. 24: Kádár, , Emile, 1904. V. 14: Dold, Stefan, 1904. XII. 17: Meissner, , Wilhelm, 1905. III. 14: Makay, , Iván, 1905. IX. 23: Blaskovics, , Franz. Kiadó 1904. XI. 19: Kraushaar, , Karl, 1904. XI. 26: Kraushaar és Emmer. Ny: Délmagyarország. -- Melléklapja: Der Ungarische Landwirt (1890--1913), Sonntagsblatt (1898--1918). -- Melléklete: Der Bauer (1907--13), Sonntagsblatt (1917--19). -- Előbb: Der Freimütige Landbote (1886--88). [Kiss--Sziklay 1902:507.] T.E.

 447. Freimütige Landbote, Der (Südungarisches Volksblatt), Temesvár, 1886. dec.?--1888. aug.?: katolikus hetilap. -- Megj. minden vasárnap. Szerk. Blaskovics Ferenc. Ny: D-Mo. ny. 88

 448. Független Lapok, Bp., 1867. júl. 2.--1868. dec. 31.: katolikus politikai lap. -- Megj. kedd, csütörtök, szombat, 1868: hetente 6x. Szerk. és kiadó: Zoványi Mihály. Ny: Első m. egyesült kv-ny. -- Melléklapja: Hétfői Lapok (1867--68). Kiadványa: Közhasznú Könyvtár. -- Utóbb: Autonomia (1868--69), Szabad Egyház (1869--72). [Szalády 1884:60. -- Kiss--Sziklay 1902:501.] T.E.

 449. Független Magyarország, Melbourne, 1957. jan. 15.--1968. dec.: politikai lap. -- Megj. havonta 2x, 8--16 old. 2500--3000 pld. Szerk. és kiadó: Nagy Kázmér. Főmunk. Jászay Antal, Saly Dezső, Dettre András, Haudi Péter, Zsigmond Endre. -- Melléklapja: Tükör (1963--64), FM Press (1968). -- Előbb: Dél Keresztje (1951--56). [Mildschütz 1977:32. (192.) -- Borbándi 1992:126.] 88

 450. Fülöpkei Plébánia Tudósítója, Fülöpszállás, 1941. jan. 1.: alkalmi lap. -- Megj. egyetlen sz. Fel. kiadó: Tóth István. Ny: Vesszősi, Kiskunfélegyháza. T.E.

 451. Füzér, Nyitra, 1872. jan. 10.--1875. aug. 30.: a nyitrai római katolikus főgimnázium önképző egylete havi közlönye. -- Megj. havonta (júl--aug. kivételével), össz. 12 sz. Szerk. Persay Ferenc, 1873: Dunsits Géza. Kiadó: Önképző Egylet. Ny: Siegler Mihály. [Szalády 1884:62.] 88

 452. Gádorosi Katolikus Tudósító, Gádoros, 1942. dec. 8.--1943. máj. 25.: plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül, évf- és sorsz. nélkül. Fel. kiadó Libor István. Ny: Szt Imre Ny., Szentes. -- Címváltozás minden számon: Egyhközs. Értes. (1943. II. 2.), Gádorosi Kat. Egyhközs. Értes. (III. 21.), Gádorosi Kat. Pléb. Tudósítója (V. 28.), Gádorosi Kat. Egyhközs. Értes. (XI. 28.). [Békés m. sajtóbibliogr. 1974:179.] T.E.

 453. Galamb, Regnum Marianum, Bp., 1988--1995. jan.: katolikus ifjúsági lap. -- Megj. havonta 2x, össz. 32 sz sz. Főszerk. Ugron Zoltán Gábor. Szerk. Török Péter. Kiadó: Zászlónk Stúdió. 88

 454. Gárdavezető, Bp., 1926:1. sz.--1944/45:1. sz.: időszakonként megjelenő értesítő és anyagtár a Szívgárdák részére. -- Megj. negyedévenként, majd kéthavonta. Fel. szerk. és kiadó: Blaskó Mária.

 455. Gárdavezető, Szatmárnémeti, 1929. jan.--1930:2. sz.; Brassó, 1930:3. sz.--1935:2. sz.: időnként megjelenő értesítő és anyagtár, kézirat gyanánta gárdavezetőknek, a Szívgárdák részére. -- Fel. szerk. és szerk. 1934:4. sz.: Kiss József. Kiadó: Szívgárdaközpont, Szatmárnémeti. Ny: Lengyel és Mayer, Kolozsvár; 1929:3. sz.: Szt Bonaventura, Kolozsvár; 1930:1--2. sz.: Pallas, Szatmárnémeti; 1930:3. sz.: Hunyady, Brassó. -- Utóbb 1933:4. sz.--1935:2. sz.: A Szív melléklete, 1935. III--1937. I: Apostoli Iskola. [Monoki 1941:63.] 88

 456. Gaudeamus, Veszprém, 1902. márc. 1.--jún.: a piarista gimnázium diákjainak képes élclapja. -- Megj. hetente, össz. 15 sz. 88

 457. Gaudeamus, Temesvár, 1915.--1916. dec.: a piarista gimnázium diákjainak időszaki folyóirata. -- Megj. havonta(?). Szerk. a szerk. biz. Kiad. a piar. gimn. T.E.

 458. Gaudeamus, Temesvár, 1946?--1947?: a Piarista Líceum diákjainak időszaki folyóirata. -- Megj. rendszertelenül. Ku.P.

 459. Gazdasági Jog Tára, Bp., 1943. jan.--1944. júl.: hiteljogi munkaügyi és társadalombiztosítási szaklap. -- Megj. évente 10x, össz. 18 sz. Fel. szerk. 1943. II: Angyal Pál. Szerk. Kőháti Endre. Ny: Attila ny. -- Előbb: Hiteljog Tára (1920--42). -- Főlap: Magyar Jogi Szemle (1920--44). 88

 460. Genéz, Pécs, 1919. ápr. 6.--jún. 8.: kulturális, társadalmi és szépirodalmi lap. -- Megj. havonta 16 old. Fel. szerk. 1919. IV. 6: Galambos Kálmán. Kiadó a Pécsi Ker. Szociális Egyesület Arany János önképzőköre. Ny: Dunántúl. Előadásra alkalmas verseket és színdarabokat közölt folytatásokban. [Genéz 1919. IV. 6. -- Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:122. (222.)] K.I.

 461. Genter, Sopron, 1929--1934: a Szt Imre Kör diáklapja. -- Megj. évente, 4--20 old. Főszerk. és szerk. 1929--32: Ruzsinszky László. Szerk. 1934: Szederjei O. Ákos. Főmunk. 1929--30: Binder Béla, 1929--31: Remenyik Lajos. Rajzolta 1929--30: Schnetzer Tamás, Jellasich Lajos, Remenyik Lajos, 1934: Salamon Márton. Kiadó: Főisk. Szt Imre Kör. Ny: 1929: egyetlen kézírásos pld., 1930--34: Székely és Tsa. [Viczián 1978:177. (560.)] 88

 462. Gesta, Stuttgart, 1964. dec.--1969.?: a Szt László Rend tájékoztatója. -- Megj. 20--30 old., évente 3--4x (1968:15. sz.). Szerk. Maczky László. Kiadó: Szt László Társ., utóbb a Szt László Rend. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:33. (197.)] 88

 463. Gimi, Győr, 1940. jan.--dec.: a győri bencés gimnázium lapja. -- Megj. havonta, össz. 12. sz. Főszerk. Bedő Ferenc. Fel. kiadó: Zoltai Tibor. Ny: Széchenyi. 88

 464. Gimnazisták, Kaposvár, 1936. febr. 15.--1936. ápr. 15.: diáklap. -- Megj. az isk. évben 2x havonta. 1936. II. 15--III. 15: szünetelt. Fel. szerk. és kiadó: Szente László. S.Cs.

 465. Gimnazisták, Bp., 1938. szept.--1939. jún.: diáklap. -- Megj. havonta, össz. 5 sz. Fel. szerk. Bartha Dóra, Jegesi Leontin. Kiadó: Patrona Hungariae Leánygimn. 5. o. Ny: soksz. 88

 466. Glória, Patak, 1993. advent--1995. nagyböjt: hitbuzgalmi lap. -- Megj. az egyh. alkalmakra (200 pld.). Fel. szerk. és fel. kiadó: Domby László, Tarnai Imre plnos. 88

 467. Gondolat, Bp., 1919. szept. 27.--1921. márc. 19.: közérdekű hetilap. -- Megj. csütörtökön, össz. 74 sz. Szerk. Bartha József, 1919. XI. 13: Burján Károly, 1919. XII. 4: Kemenes Lajos. A szerk. biz. tagja 1919. XII. 25: Mihelics Vid. Kiadóhiv. főnök 1919. XI. 20: Olasz Jenő. Kiadó 1919. XI. 13: Közp. Sajtó Váll. Ny: Apostol, 1919. XI. 13: Globus, 1920. VII. 15: Pallas. -- 1919. XI: a rum. cenzúra betiltotta, Romanelli alezr. közbelépésére jelent meg ismét. [Kemény 1942:93.] 88

 468. Görög Katholikus Egyházi Értesítő, Bp., 1904: hitbuzgalmi lap. -- Megj. egyetlen(?) sz. Szerk. Gavora József. Ny: Morvai János, Szatmárnémeti. 88

 469. Görög Katholikus Hírlap, Bp., 1903. dec. 25.--1907. febr. 1.: egyházi, népnevelési, társadalmi és közgazdasági hetilap. -- Megj. 157 sz., 18 melléklettel. Főszerk. és kiadótul. Demkó Kálmán. Fel. szerk. Prodán János, 1905. VI. 10: Kutkafalvi Miklós. Ny: Stephaneum. -- Melléklete: Az Eperjesi Görög Szertartású Katholikus Egyházmegye Rendeleteinek Tára (18. sz.). -- Államsegélyét utolsó éveiben megvonták; elutasította a parasztság között pánszlávizmussal együtt terjesztett pravoszláviát. Célja: "a magyar nyelvnek oltári nyelvvé tétele", foglalkozott a m. lit. nyelv és az egyh. szerkönyvek m. nyelvű kiadása, az áttérés és kivándorlás gondjával, elutasította a papnev. lat. nyelvét. 88

 470. Görög Katholikus Népiskola, Ungvár, 1913. jan.--1914. jún.?: a Munkácsmegyei Görög Katholikus Kántortanító Egyesület hivatalos közlönye. -- Megj. évente 10x, össz. 16 sz. Szerk. Melles Emil. Kiadó: az Egyesület, 1914. V: Volosin Ágoston. Ny: Unió. 88

 471. Görög Katholikus Szemle, Ungvár, 1899. dec. 24.--1915. dec.; 1918. jan.--dec.: egyházi, tanügyi és társadalmi hetilap. -- Megj. vasárnaponként, 1916--17: szünetelt. Főszerk. 1902. X. 7: Kaminszky Géza Viktor. Fel. szerk. 1902. IX. 7: Duliskovich Elek. Szerk. Kaminszky Géza Viktor, Duliskovich Elek. Kiadótulajdonos: Unio Rt. Kiadó: Szt Bazil Társ., 1902. IV. 6: Unio Irod. és Kv-nyomda, 1914. V. 3: Kaminszky Géza Viktor. [Kiss--Sziklay 1902:505. -- Kemény 1942:96.] 88

 472. Görög Katholikus Tudósító, Miskolc, 1921. ápr.--dec.?: egyházközségi lap. -- Megj. kéthavonta. Fel. szerk. és fel. kiadó: Schirilla Sz. Andor. Ny: M. Jövő. -- Az USA-ban 1924: szintén kiadtak egy ~t (egyéb adata ismeretlen). [B-A-Z m. sajtóbibliogr. 1964:57. (135.) -- Puskás 1982:615.] 88

 473. Görög Katolikus Szertartási Utasítás a Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Exarchatus Részére, Nyíregyháza, 1989--: hivatalos lap. -- Megj. évente. Kiadó: egyhm. hivatal. -- Előbb 1949- 88: Görögkatolikus Egyházmegyei Szertartási Utasítás Nyivános Istentisztelet végzésére a Hajdúdorogi Egyházmegye Részére. 88

 474. Görög Szert(artású) Katholikus Hitszónok, Ungvár, 1887--?: egyházszónoklati folyóirat. -- Megj. havonta. Szerk. Melles Emil. -- Utóbb: Hitszónok (1890--94). [M. Sion 1896:79.] 88

 475. Görögkatolikus Élet, Nyíregyháza, 1937. jan.--1940. ápr.; Szeged, 1940. máj.--dec.: hitbuzgalmi folyóirat. -- Megj. havonta 1-jén, össz. 45 sz. Szerk. 1937. I--1940. V: Sereghy László, 1937. I--II: Mihalovics Sándor, 1937. III--1940. V: Papp György, 1940. VI: és X: Ladomérszky Béla, 1940. IX: Lázár László. Ny: Klafter Ignác, Nyíregyháza, 1940: Nágler Béla és Tsa, Nyíregyháza. -- Címe 1940. IX: Délmagyarországi Görög-katolikus Élet. 88

 476. Görögkatolikus Lelkipásztor, Nyírcsászári, 1927--1931. máj.: lelkipásztorok lapja. -- Megj. havonta. Fel. szerk. Kozma János. Ny: M. Jövő, Miskolc. -- Melléklete: Chrysostomos hitszónoklati füzet. 88

 477. Görögkatolikus Népiskola, Nyíregyháza, 1921. jan.?--1923. dec.: a magyar Görögkatolikus Tanítók Országos Egyesületének hivatalos közlönye. -- Megj. havonta. Szerk. Ivancsó Jenő, Tóth István. Kiadó: a M. G.K. Tanítók Orsz. Egyes-e. Ny: Jóba ny. -- Főlap: Görögkatolikus Tudósító (1921--26). 88

 478. Görögkatolikus Szemle, Bp., 1929. márc. 31.--1941. dec.; Nyíregyháza, 1942. jan.--1944. márc. 26.: a Magyar Görögkatolikusok Országos Szövetségének hivatalos közlönye, társadalmi és hitbuzgalmi lap. -- Megj. kéthetente, 1942--44: hetente, össz. 414 sz. Fel. szerk. és kiadó: Mikulich Károly, 1937. VI. 13: Gróh István. Ny: Stephaneum, 1942: Venkovits, Nyíregyháza. 88

 479. Görögkatolikus Szemle, Nyíregyháza, 1990. jún.--1995. jan.(?): hittudományi folyóirat. -- Megj. havonta. Főszerk. Bacsóka Pál. Kiadó: Görögkatolikus Hittud. Főisk., Nyíregyháza. -- Előbb 1929--44: Görögkatolikus Szemle. 88

 480. Görögkatolikus Tanító, Sárospatak, 1925--28: a Görögkatolikus Tanítók Országos Egyesületének hivatalos közlönye. -- Megj. havonta. Fel. szerk. Reskó János. Kiadó: G.k. Tanítók Orsz. Egyes-e. Ny: Főisk. ny. 88

 481. Görögkatolikus Tudósító, Nyíregyháza, 1921:1--3. sz.--1926:23. sz. (okt. 17.?): a Magyar Görögkatolikusok Országos Szövetsége hivatalos közlönye. -- Megj. hetente 2x, 1922. IV: hetente. Főszerk. Vaszkó Endre. Fel. szerk. 1921: Dobránszky Sándor, 1922. IV: Kozma János. Ny: Jóba ny., Nyíregyháza. -- Melléklapja: Jövőnk (1923--24). 88

 482. Görögkatolikus Tudósító, Nyírcsászári, 1990. márc.--jón. (4. sz.): a nyírcsászári g.k. egyházközség lapja. -- Megj. havonta. Szerk. Szaplonczay György lelkész. Kiadó: Nyírcsászári G.K. Egyh. -- Utóbb: Görögkatolikus Szemle (1990--95). -- Azonos címen 1921--26: is kiadták. 88

 483. Grüss Gott, Bp., 1894:1. sz.--1899. dec. 27.: keresztény családi hetilap. -- Megj. össz. 169 sz., 1895. XI. 25--1897. X. 1: szünetelt. Szerk. Fauler, , Gustav Adolf; Ludwig, , Emanuel; 1897. X. 6: Gladischefszky, , Karl; 1898. I. 1: Fauler, G. A.; Gladischefszky, K.; 1899. VII. 5: Fauler, G. A. Kiadó és ny: Horánszky Viktor. 88

 484. Gyermek, A, Bp., 1907--43: a Magyar Gyermektanulmányi Társaság közlönye. -- Megj. évente 10x, 1936: rendszertelenül, 1923, 1928--29: szünetelt. Fel. szerk. Nagy László, 1927: Nagy László, Nógrády László, 1931: Ballai Károly, Nógrády László, 1933:5. sz.: Kenyeres Elemér, 1933:6. sz.: Weszely Ödön közreműködésével Cser János, 1935:3. sz.: Bognár Cecil közreműködésével Cser János, 1939:1. sz.: Koszterszitz József. Fel. kiadó 1936: Cser János, 1939:1. sz.: Koszterszitz József. Kiadó a M. Gyermektanulm. Társ. Ny: Sárkány Rt., 1939:1. sz.: Élet. -- Címe 1934:1--3. sz.: A Gyermek és az Ifjúság. 1907--08: a Gyermekvédelmi Lap melléklete. -- Kiadványa: Gyermektanulmányi füzetek. [Jáki 1962:17.] 88

 485. Gyermek Melléklet, Pozsony, 1922. szept.--1923. jún.: az Új Szív gyermekmelléklete. -- Megj. össz. 10 sz., 4 old. Szerk. és kiadó: Hladik Ágoston. Ny: Concordia. -- Utóbb: Szívgárdista (1923--33). 88

 486. Gyermekvédelem, Szombathely, 1904. jan.--1917.: a Szombathelyi Fehér Kereszt Egyesület és a Dunántúli Tuberkulózis Ellen Védekező Szövetség hivatalos közlönye. -- Megj. havonta. Fel. szerk. Jánossy Gábor, 1911. V: Gerlits Sándor. Kiadó: Szombathelyi Fehér Kereszt Egyesület, 1905. V: Jánossy Gábor, Gerlits Sándor, 1914. V: Breitfeld Dezső. Ny: Egyházmegyei, 1911. V: Vas vm., VII: Seiler Henrik utódai. -- Melléklete 1911. VI: Gyermeknap. [Kemény 1942:99. -- Vas m. sajtóbibliogr. 1964:18. (56.)] 88

 487. Gyermekvilág, Szeged, 1946. dec. 25.--1947:7. sz.: a Gyermekvilág hitoktatási központ lapja. -- Megj. rendszertelenül, össz. 7 sz. Fel. kiadó: Dániel Géza. Ny: Corvin, 1947:5. sz.: Szt Gellért. T.E.

 488. Gyertyafény, Szatmárnémeti, 1992. márc.--: a Szent Család plébánia értesítője. -- Megj. rendszertelenül. Házi soksz. Ku.P.

 489. Gyerünk!, Szeged, 1989.--1995. febr. 19.: katolikus ifjúsági lap. -- Megj. évente többször. Főszerk. Váradi Edit. Szerk. Molnárné Berta Klára. Kiadó: Kat. Ifj. Iroda. 88

 490. Gyorsíró, Gyulafehérvár, 1904. jan.--1905. máj. 1.?: kétheti folyóirat a Gabelsberger--Markovics-féle gyorsírás terjesztésére. -- Megj. kéthetente. Főszerk. Faustinus. Társzerk. Fazekas Endre. Kiadó a gyulafehérvári Szalézi Szt Ferenc M. Egyhirod. Isk. növendékpapsága. Ny: litográfia. [Viczián 1978:19. (42.)] 88

 491. Gyömrői Katolikus Értesítő, Gyömrő, 1935--1938: a Gyömrői Jézus Szíve Templomépítő Egyesület lapja. -- Megj. negyedévente (rendszertelenül?). Szerk. Prause József. Ny: 1938: Czeich József. 88

 492. Gyöngyös és Vidéke, Gyöngyös, 1917. aug. 12.--1930. aug. 29.: politikai hetilap. -- Megj. vasárnaponként, 1919. III. 20--IX. 7: és 1930. VI. 2--VIII: szünetelt. Fel. szerk. Somogyi István, közben 1924. XI. 16--1927. IV. 2: Jesztrebényi Lajos. Kiadó: Gyöngyös és Vidéke lapváll. Ny: Stephaneum. [Kemény 1942:101. -- Heves m. sajtóbibliogr. 1972:27. (69.)] 88

 493. Gyöngyösi Kath(olikus) Egyházi Tudósító, Gyöngyös, 1916. jan. 1.--1918. nov. 1.: plébániai lap. -- Megj. havonta, össz. 28 sz. Szerk. Véber János. Kiadó: a gyöngyösi felső- és alsóvárosi pléb. Ny: Stephaneum. [Kemény 1942:101.] 88

 494. Gyöngyösi Katolikus Tudósító, Gyöngyös, 1929. jan. 1.--1947.: hitbuzgalmi lap. -- Megj. havonta 1-jén, 1938: havonta 2x, 1946: rendszertelenül. Fel. szerk. Darvas Zénó. Kiadó: Gyöngyösi r.k. egyhközs-ek. Ny: Hungária. [Heves m. sajtóbibliogr. 1972:29. (75.)] 88

 495. Gyöngyösi Népújság, Gyöngyös, 1923. nov. 18.--1939. jan.: polgári, társadalmi, gazdasági keresztény irányú hetilap. -- Megj. vasárnaponként. Szerk. Schlosser János (plnos), 1924. VIII. 31: Pápay Gyula, 1927. II. 13: Takáts Tamás, 1931: Kovács László, 1935: Szenthegyi H. István, 1935. VI. 2: Somogyi István, 1935. VII. 26: Bölcskevy László, 1938. I. 9: Oswald Géza. Kiadó: Gyöngyösi Újságváll., 1925. XI. 29: Gyöngyösi Népújság Lapkiadó Társ., 1931: Kováts László, 1938: Huntik Imre. Ny: "Hangya", 1932: Nigrinyi Antal, 1936: Hungária, 1936. III: Hablicsek István, 1938. V. 8: Mátra ny. [Heves m. sajtóbibliogr. 1972:32.(80.)] T.E.

 496. Győr és Vidéke, Győr, 1885. okt. 1.--1886. jan. 10.: közérdekű hírlap. -- Megj. össz. 16 sz. Szerk. és kiadó: Ernyei Károly. Ny: Sauervan Gézáné. 88

 497. Győregyházmegyei Katholikus Tanügy, Győr, 1902. okt. 1.--1906. máj.: felekezeti tanügyi folyóirat. -- Megj. 1-jén és 15-én, össz. 89 sz. Szerk. és kiadó: Öveges Kálmán. Ny: Győregyházmegyei. -- Utóbb: Győregyházmegyei Tanügy (1911--14). 88

 498. Győregyházmegyei Tanügy, Győr, 1911. jan. 15.--1914. jún. 15.: a Győregyházmegyei Római Katolikus Tanító Egyesület hivatalos lapja. -- Megj. havonta 15-én, össz. 37 sz. Szerk. Öveges Kálmán, 1911--13: Magyar Árpád, Jareczky Lajos, 1911. X--1913. XII: Káth József, Seywarth Gyula, Pinfsich János. Kiadó: az Egyesület. Ny: Győregyházmegyei. -- Előbb: Győregyházmegyei Katholikus Tanügy (1902--06). [Kemény 1942:102.] 88

 499. Győri Katholikus Tudósító, Győr, 1929. jún.?--1948. márc.?: a győri katolikus egyházközségek hivatalos értesítője. -- Megj. évente 10x (júl--aug. kivételével), össz. 8+142 sz. -- Szünetelt: 1945. IV--1947. I. és 1948. I--II(?). Fel. szerk. Winkler Mihály, 1931. I: Szabó József, 1932. I: Sebestyén Béla, 1932. II: Osztovics József, 1932. IX: Csizmadia Andor, 1934. I: Szelestey Béla, 1935. X: Németh János, 1940. I: Pokorny Miklós, 1947: Szelestey Béla. Kiadó: a Győri Kat. Akció Közp. Tanácsa. Ny: Győregyhm. Alap ny. -- 1930: csak a 4. sz. jelent meg, 1929--31: a számozása folyamatos 1--9. sz. 88

 500. Győri Történelmi és Régészeti Füzetek, Győr, 1861--1868: időszaki folyóirat a történelem és régészet köréből. -- Megj. össz. 4 köt-ben 16 füz. (1861, 1863, 1868). Szerk. és kiad. Simor János győri pp. pártolásával Ráth Károly, Rómer Flóris, m--lat--ném. nyelven. Ny: Sauerwein Géza. [Szalády 1884:70.] 88

 501. Győrszentiváni Katolikus Értesítő, Győrszentiván, 1942. jan.--1945. jan.: egyházközségi lap. -- Megj. negyedévente(?), össz. 13 sz. Fel. kiadó: Markos János. Kiadó: Győrszentiváni Kat. Akció. Ny: Győregyhm. Alap. 88

 502. Győrvidéki Keresztény Kalauz, Győr, 1920. szept.--1921:1. sz.: a Győrvárosi és Megyei Egyesült Keresztényszocialista Párt hivatalos értesítője. -- Megj. havonta, össz. 5 sz. Fel. szerk. és kiadó: Köninger Miklós. Ny: Főisk. ny., Pápa. 88

 503. Győrvidéki Tanítóegylet Értesítője, Győr, 1879. jan.--1893. máj.: tanügyi lap. -- Megj. 1879: kéthavonta, 1880: havonta. Szerk. Kárpáti Endre, 1893. V: Jilg J. Ede és Kárpáti Endre, 1883. X: Jilg J. Ede. Kiadó: Győrvidéki Tanítóegylet. Ny: Gross Gusztáv és Tsa, 1880. XII: Czéh Sándor, 1885. III: Surányi János. -- Utóbb: Tanügyi Értesítő (1893--1914). [Szalády 1884:71.] 88

 504. Gyulafehérvár, Gyulafehérvár, 1887. ápr. 6.--1892. dec. 24.: politikai, társadalmi és szépirodalmi hetilap. -- Megj. össz. 323 sz. Szerk. Máyer Ödön, 1888. VI. 13: Ávéd Jákó, 1890. VI. 18: Issekutz János. Kiadó: Ávéd Jákó, 1890. VI. 18: Issekutz János. Ny: Hungária, 1887. VI. 29: ppi lyc., 1887. X. 12: Papp és Ferdinánd, ppi lyc., 1890. VIII. 2: ppi lyc. -- Címe 1893--1918: Gyulafehérvári Hírlap. 88

 505. Gyulafehérvári Hírlap, Gyulafehérvár, 1893. jan.--1918. dec. 3.: politikai, társadal-mi, szépirodalmi és közigazgatási közlöny. -- Megj. vasárnaponként, össz. 1286 sz. 1914. VIII. 9--1917. I. 1: szünetelt. Szerk. Issekutz János, 1902. I. 23: Ávéd Jákó, 1907. VI. 11: Papp György, 1907. XII. 8: Mika Ottokár, 1908. VI. 14: Ávéd Jákó, 1908. X. 25: Roska Mihály, 1909. XII. 5: Papp György, 1909. XII. 12: Friedmann Gyula, 1917: Vizsolyi Manó. Kiadó: Issekutz János, 1902. I. 23: Ávéd Jákó. Ny: ppi lyc., 1893. VI. 22: Papp György, ppi lyc., 1856. VI. 14: Papp György. -- Előbb: Gyulafehérvár (1886--92). 88

 506. Gyulafejérvári Füzetek, Gyulafehérvár, 1861. okt. 20.--1862. dec.: történelmi és honismertető folyóirat. -- Megj. időszakonként 8--9 kisíven. Szerk. és kiadó: Veszely Károly. Ny: r.k. lyc. ny., Kolozsvár. [Szalády 1884:71.] 88

 507. Gyulai Katolikus Egyházi Tudósító, Gyula, 1921. jan.?--1922. nov.?: plébániai lap. -- Megj. havonta. Főszerk. Apor Vilmos br. Fel. szerk. Tokácsy Dénes. Kiadó a Kat. Pléb. Ny: Kultúra Rt. Kvnyomda. -- Állandó rovatok: Tájékoztató naptár; Egyesületi élet; Hírek; A tudósító postája; Havi védősztek; Harangjainkért. -- Címváltozás: 1922. XII: Őrszem, 1939. IV. 1: Gyulai Katolikus Tudósító.[Békés m. sajtóbibliogr. 1974:203.] V.G.

 508. Gyulai Katolikus Tudósító, Gyula, 1939. ápr. 1.--1940. jan.: egyházközségi lap. -- Megj. havonta 4 old. 1939. VII. 1--XII: szünetelt. Szerk. és fel. kiadó: Farkas István. Ny: Dobay Ny., Gyula. -- Beszámolt a sztmisék rendjéről, a tp-sztelésről, személyi változásokról. -- Előbb: Őrszem (1938). [Békés m. sajtóbibliogr. 1974:204.] V.G.

 509. Hagyomány Szava, A, Bp., 1940. szept.--1944. okt.: társadalmi folyóirat. -- Megj. havonta, össz. 44 sz. Fel. szerk. és kiadó: Paulini Béla. Ny: Élet ny. T.E.

 510. Hajdúdorogi Katholikus Ébredés, Hajdúdorog, 1932. szept.--dec.: görögkatolikus lap. -- Megj. havonta 8 old. "kézirat gyanánt". Fel. szerk. Galamb György. Kiadó: Hajdúdorogi Kat. Kör. Ny: Kapisztrán, Vác. [Hajdú-Bihar m. sajtóbibliogr. 1973:130. (348.)] 88

 511. Hajnal, Bécs, 1896--1897(?): a Pázmáneum növendékeinek tudományos és szépirodalmi közlönye. -- Megj. rendszertelenül, össz. 4--5 sz. [Pazmanita Tudósító 1940/41:16. (Torday Ányos: Pazmanita emlékeimből) -- Viczián 1978:40. (93.)] T.E.

 512. Hajnal, Passaic, N.J., USA, 1908:1. sz.--1909:12. sz.(?): katolikus hetilap. -- Megj. hetente, össz. 56(?) sz. -- Szerk. Messerschmiedt Géza. [Puskás 1982:615.] 88

 513. Hajnal, Érsekújvár, 1923.(?)--1924. máj.: ifjúsági folyóirat. -- Megj. havonta(?) 8 old., össz. 5 sz. (1924 már II. évf.) Főszerk. Somos Elemér. Kiadó: a gimnáziumi Mária Kongregáció. Ny: Winter Zsigmond fia kv-ny. 88

 514. Hajós Hírlap, Bp., 1926. okt.--1927. dec.: gazdasági és társadalmi havilap. -- Megj. 1926: 3, 1927: 12 sz. Fel. szerk. Papp Sándor. Fel. kiadó: Jesze Károly. Laptulajdonos: Kerszoc. Hajósok Orsz. Gazd. Egyes-e. Ny: Centrum. -- Utóbb: Hajózási Hírlap (1928--44). [Wünscher 1928:44.] T.E.

 515. Hajózási Hírlap, Bp., 1928. jan. 20.--1944. szept. 1.: társadalmi és közgazdasági lap. -- Megj. havonta 1-jén reggel. 1932. III--XII: szünetelt. Fel. szerk. és kiadó: I. Pillér Vilmos. Fel. kiadó: Papp Sándor. Laptulajdonos: Kerszoc. Hajósok Orsz. Gazd. Egyes-e. Ny: Helios. -- Előbb: Hajós Hírlap (1926--27). [Wünscher 1928:44.] 88

 516. Haladás, Gyulafehérvár, 1902(?)--1903(?): a gyulafehérvári Szalézi Szent Ferenc Magyar Egyházirodalmi Iskola növendékpapságának lapja. -- Megj. hetente, össz. 3(?) sz. Főszerk. Chobod Árpád. Társszerk. Márkus Endre. [Viczián 1978:20. (44.)] T.E.

 517. Haladjunk, Pécs, 1919. márc. 29.--ápr. 11.: a Pécsi Püspöki Tanítóképző Intézet lapja. -- Megj. havonta 2x, 8--12 old. Fel. szerk. 1919. IV. 11: Pfundstein Antal. Szerk. a tanítóképző int. ifj. Ny: 1919. III. 29: Rein József, 1919. IV. 11: Dunántúl. -- A negyedéves tanulók irod. próbálkozásait, humoros elbeszéléseket, rejtvényt és hirdetéseket közölt. [Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:133. (245.)] K.I.

 518. Halasi Katolikus Lap, Kiskunhalas, 1929. máj. 15.--1933. máj. 25.: plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül. Fel. kiadó: Kapitány István. Ny: Helyi Értesítő Lap váll. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:83. (351.) -- Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:195. (223.)] T.E.

 519. Hangok Hazulról: 1. Pécs, 1917. ápr.--1918. júl.: a pécsi szeminárium katona-kispapjainak lapja. Megj. havonta, 1918. I: kéthavonta 9 old. 1917. X: szünetelt. Szerk. 1917. IV--IX. 25: Magyar István, 1917. XI. 5--1918. VII: Faludi Ferenc. Ny: Dunántúl. A harctéren küzdő kispapok leveleit, a katona-kispapok címeit és esetenként az egyhm-ből bevonult táb. lelkészek névsorát, a hierarchián belüli változásokat közölte, az előléptetett egyh. személyek munkásságát méltatta. Szerkesztői a papnev. első évf. hallg. Rovatai: Levelek a frontról; Hírek, apróságok (nekrológok, fronthírek, kispapok előléptetései a fronton stb.); Válasz többeknek (szerkesztői üzenetek). -- 2. Pécs, 1944. jún. 1.--aug.: a pécsi kispapok vakációs lapja. Megj. havonta 6 old. Szerk. Knauer Gyula. Kiadó: Szt Pál Egyházirod. Társ. Ny: soksz. Rovatai: Levelesláda, üzenetek; Pillanatfelvételek (rövid történetek). Közölt nekrológot, kv-ismertetést, vallásos novellákat és verseket. [Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:133. ((246, 247.)] K.I.

 520. Hany Istók, Győr, 1902. aug. 3.--nov. 9.: dunántúli élc-lap. -- Megj. hetente, össz. 15 sz. Szerk. Gelsei Bíró Zoltán. Kiadó: Győregyhm. kv-sajtója. Ny: Győregyhm. alap. 88

 521. Harang, Újpest, 1923. febr. 10.--1925. febr./márc.: szépirodalmi és társadalmi lap, az Újpesti Katolikus Legényegylet hivatalos lapja. -- Megj. havonta, össz. 18 sz. Főszerk. Sztankó Albert, 1923. IX: Antal Pál. Fel. szerk. Mihalik Dezső, 1924. VI: Korpás István, 1925. II: Antal Pál. Kiadó tul. Újpesti Kat. Legényegylet. Ny: Bognár, Újpest. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:84. (357.)] T.E.

 522. Harang, Montreal, Quebec, Kanada, 1960. nov.--1963.(?): cserkészlap. -- Megj. évente 2--3 sz., 12--18 old. Kiadó: a 37. sz. Szt Margit Leánycserkészcsapat és a 23. sz. Szt László cserkészcsapat. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:34. (202.)] 88

 523. Harangszó, Bp., 1899. júl. 16.--júl. 30.: társadalmi katolikus hetilap ipari és mezei munkások számára. -- Megj. össz. 3 sz. Szerk. Tóth József. Kiadó: M. Gazdák Közlönye. Ny: Árpád ny. [Kiss--Sziklay 1902:505.] T.E.

 524. Harangszó, Bp., 1920. jan.--?: fiatal magyar nők lapja. -- Megj. kéthetenként. Szerk. Gerely Jolán, Lőrinczy Erzsébet. Ny: Apostol. [Kemény 1942:107.] 88

 525. Harangszó, Kolozsvár, 1934. dec.: falusi asszonyok és leányok lapja. -- Megj. egyetlen sz. Szerk. Zakariás Flóra. Kiadó: Romániai Kat. Nőszöv. Ny: Glória. -- Utóbb: Vasárnapi Harangszó (1935--40). [Monoki 1941:72.] T.E.

 526. Harangszó, Zalaegerszeg, 1993. dec.--: ingyenes plébániai lap. -- Megj. kéthavonta. Főszerk. Mohos István. Kiadó: Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyhközs. T.E.

 527. Harangvirág, Zalaegerszeg, 1940. nov.--1944:1. sz.: diáklap. -- Megj. rendszertelenül, össz. 14 sz. Kiadó a Notre-Dame Zárda Önképzőköre. [Zala m. sajtóbibliogr. 1978:43. (77.)] 88

 528. Hármas Körös, Endrőd, 1934. jún. 15.--1944. jún. 15.: hitbuzgalmi, közgazdasági és szociálpolitikai folyóirat. -- Megj. havonta 15-én. Fel. szerk. Stefán Béla (fel. kiadó is), 1936. IX. 15: Walthier György, 1941. I. 15: Csernus Mihály (1941. VIII. 15: fel. kiadó is). Főmunk. 1937. II. 15--1940. XII. 15: Csernus Mihály. Ny: Hungária, Gyoma; 1937. I. 17: Kongorácz János, Törökszentmiklós, 1938. X. 15: Nádudvary Mihály, Gyoma; 1944. V. 15: Szt László, Nagyvárad. [Békés m. sajtóbibliogr. 1974:146. (212.)] 88

 529. Harmatozzatok Egek, Győr, 1948. nov.: katolikus hitmozgalmi röpirat. -- Megj. egyetlen sz. T.E.

 530. (Harmincötödik) XXXV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, Budapest 1938 Sajtóirodája, Bp., 1937. okt.--1938. máj. 6.: időszaki tájékoztató a kongresszus előkészületeiről. -- Megj. 1937: 7 sz., 1938: 14 sz. Ny: házi soksz. -- Társlapja: Középeurópai Katolikus Kurír (1937--44). 88

 531. Harsona, Kisbér, 1934. okt. 7.--1935. szept. 15.: a Kisbéri Katolikus Ifjúsági Egyesület értesítője. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. és kiadó: Kiss Antal. Szerk. 1935. IX. 15: Fodor Imre. Ny: Kaftl Kálmán. [Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:23. (64.)] Vá.L.

 532. Határőr, Csíkszereda, 1942. dec.--1943. máj.: a Segítő Mária Gimnázium Sarlós Boldogasszonyról nevezett Mária Kongregációjának értesítője. -- Megj. havonta. Ny: Vákár ny. T.E.

 533. Hatvan Plébániai Híradó, Hatvan, 1947. okt.: plébániai lap. -- Megj. egyetlen sz. Kiadó a belvárosi és az újhatvani pléb. Ny: Palásthy Sándor. [Heves m. sajtóbibliogr. 1972:28. (100.)] 88

 534. Havi Értesítő, Bp., 1920(?)--1929(?): pártértesítő. -- Megj. negyedévenként, rendszertelenül(?), össz. 20(?) sz. Kiadó: Egyesült Ker. Nemz. Liga. Ny: Budai ny. T.E.

 535. Havi Értesítő, Vác, 1930. jan.--dec.; 1936. jún.--1942. dec.: a Váci Férfiak Credo Egyesülete havi értesítője. -- Megj. havonta, rendszertelenül, 1936--42: évi 6--10 sz. 1931(?)--35(?): szünetelt. Fel. kiadó: Jávor István, 1938. II: Cserháthy József, 1938. XII: Oetter György, 1939. X: Melha Endre. Kiadó: Credó, Váci Férfiak Credo Egyes. Ny: Kapisztrán, Vác. -- 1943. I: beolvadt a Váci Katolikus Tudósítóba. [Kenyéri 1992:173. (11.)] 88

 536. Havi Füzetek, Bp., 1875. dec.--1878. dec.: irodalmi folyóirat. -- Megj. havonta. Szerk. és kiadó: Winter Árpád. [Szalády 1884:75.] T.E.

 537. Havi Körlevél, Sydney, 1952--54: egyesületi lap. -- Megj. havonta 12 old. Kiadó: Szt István Egyes. Ny: soksz. -- Utóbb: Becsülettel (1958--64). [Mildschütz 1977:35. (209.)] 88

 538. Havi Közlöny, Temesvár-Újpécs, 1878. jan.--1916. dec.(?): az elméleti és gyakorlati lelkipásztorság köréből. -- Főszerk. 1914. I--XII: Kováts Sándor. Szerk. Tokody Ödön, 1886. I: Patzner István, 1907. X: Kováts Sándor. 1914. I: Czapik Gyula. Kiadó: Tokody Ödön, 1902. I: Patzner István (Újpécs), 1907. X: Kováts Sándor, 1915. I: Czapik Gyula. Ny: Csanád Egyhm., 1914. XI: Hunyadi Mátyás ny. -- Melléklete: Egyházi és Egyházi Ügyekre Vonatkozó Világi Törvények és Rendeletek Tára (1904. I--V.) -- 1894: tárgy és névmutató, 1895: az 1--17. évf. név- és tárgymutatójával, 1902: és 1913: név- és tárgymutatóval. -- Utóbb: Papok Közlönye (1917--20). [Kiss--Sziklay 1902:509. -- Szalády 1884:75. -- Kemény 1942:109.] 88

 539. Havi Szemle, Nagyszombat, 1869. jan. 31.--dec.: katolikus tudományos havi folyóirat. -- Össz. 12 sz. Szerk. és kiadó: Bodnár Zsigmond. Ny: Winter Zsigmond. -- Az Egyházi Lapok (1867--69) és a Katolikus Közlöny (1868) összevonásával alapították. -- Előbb: Egyházi Lapok (1867--69). [Szalády 1884:75.] 88

 540. Havi Szemle, Bp., 1878. okt.--1880. ápr.: katolikus folyóirat. -- Kiadó: Bodnár Zsigmond. Ny: Wilckens és fia. [Szalády 1884:75.] T.E.

 541. Havi Szónok, Bp., 1887. júl.--1889. dec.: katolikus egyházi beszédek az év minden ünnep- és vasárnapjára, s több jelesebb alkalomra. -- Megj. havonta, össz. 30 sz. Szerk. és kiadó tul. Ribényi Antal. Ny: Hunyadi Mátyás ny. -- 1890. I: beolvadt a Külföld Szónokaiba. -- Előbb: Hazánk és a Külföld Jelesebb Szónokai (1887). 88

 542. Hazánk, Bp., 1887. jan.--ápr. 14.: politikai, társadalmi, közgazdasági és ismeretterjesztő katolikus hetilap. -- Szerk. és kiadó: Ribényi Antal. Ny: Budapest, II. 5: Athenaeum. -- Előbb: Magyar Katholikus (1884--85). [Kiss--Sziklay 1902:502.] 88

 543. Hazánk, Bp., 1893. dec. 24.--1905. dec. 31.: politikai, társadalmi és közgazdasági napilap. -- Fel. szerk. 1901. III. 1.: Budai Barna. Szerk. tul. 1897. II. 2: Korbuly József, helyettese Jancsó Dénes. Szerk. Bernát István, 1894. IX. 30: Baross Károly, 1896. II. 1: Jancsó Dezső, 1897. II. 2: Korbuly József, 1901. III. 1: Buday Barna. Kiadó tul. Hazánk Kiadóváll. Ny: Hazánk, 1894. XI: Pátria, 1895. VIII: Európa, 1899. II: Belvárosi, 1899. X: Valter, 1900: Stephaneum. -- Melléklapjai: Vasárnap (1897--99), Tanulmányok (1898), Kiállítás (1899), Szövetkezés (1900--01). -- Utóbb: Az Ország (1906). 88

 544. Hazánk, Bp., 1945. okt. 18.--1949. jan. 29.: a Demokrata Néppárt lapja. -- Megj. hetenként. Szünetelt: 1945. X. 18--1947. VIII. 17. Fel. szerk. Barankovics István. Kiadó: Demokrata Néppárt. Ny: Hungária Hírlapny. T.E.

 545. Hazánk, Stuttgart, 1948. jan.--1949. márc.: magyarok tájékoztatója. -- Megj. havonta 4--8 old. Szerk. Szebedinszky Jenő. Kiadó: Sancta Hungaria no-i m. kulturális és szoc. egyes. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:35. (210.)] 88

 546. Hazánk s a Külföld Jelesebb Szónokai, Bp., 1887. ápr.: egyházszónoklati folyóirat. -- Megj. egyetlen sz. Szerk. és kiadó: Reindl Román. Ny: Hunyadi Mátyás int. -- Előbb: A Külföld Szónokai (1886--87). -- Utóbb: Havi Szónok (1887--89). 88

 547. Háziáldás, Debrecen, 1948. márc.--szept.: körlevél a Nagyváradi Egyházmegye tanyán lakó híveinek. -- Megj. havonta. [Hajdú-Bihar m. sajtóbibliogr. 1973:143. (388.)] T.E.

 548. Hegyvidék, Bp., 1936: röpirat. A ker. községi párt XII. ker. munkás szervezetének tudósítója. A "Kék Kereszt" mozg. lapja. -- Megj. évente 10x. Fel. szerk. és kiadó 1937: Bihari Ferenc. Ny: Germ Károly. 88

 549. Heideboden, Der, Magyaróvár, 1919. szept.--1929. dec.: keresztény nemzeti politikai hetilap. -- Megj. minden csütörtökön, 4 old. Fel. szerk. és kiadó: Sós, , August, 1920. I: Simonyi, , Iván, 1920. III: Nemetz, , Jozef. Fel. szerk. Pintér László. Laptulajdonos: Keresztény Nyomda Rt. [Wünscher 1927:25.] T.E.

 550. Helios, Szatmárnémeti, 1933. jan.-1935. márc.: szépirodalmi, filozófiai, etikai tudományos heti folyóirat. -- Megj. össz. 27(?) sz. Fel. szerk. Kluger Elemér. Ny: Uránia Scheimann kv-ny.

 551. Helyzet, A, Salzburg, 1949. febr.--ápr.: független magyar politikai hetilap. -- Megj. 8--8 old., össz. 8 sz. Szerk. és kiadó: Farkas István, Szathmáry Lajos. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:36. (213.)] T.E.

 552. Herkó Páter, Szombathely, 1882. okt. 8.--nov. 19.: élc- és gúnylap. -- Megj. kéthetente, össz. 4 sz. Fel. szerk. Herkó Páter. Kiadó tul. Rusa Kálmán. Ny: Koper--Rácz, Körmend. 88

 553. Herkó Páter, Bp., 1893. ápr. 23.--1898. dec. 24.: politikai élc-lap. -- Megj. minden vasárnap. Fel. szerk. és laptulajdonos kiadó: Markos Gyula. -- 1895. XII. 2--1897. VIII. 1: tótul, 1896. III. 8--1898. IV. 24: ném-ül is megjelent. -- Utóbb: Magyar Herkó Páter (1899--1919). 88

 554. Hétfői Lapok, Bp., 1867. júl. 8.--1868. márc. 30.: katolikus egyházi közlöny. -- Megj. hetente. Szerk. és kiadó Zoványi Mihály. Ny: első m. egyesületi ny. -- A Független Lapok (1867--68) melléklapja; könyvészetekből ismert, hazai közgyűjt-ekben nincs. [Szalády 1884:80.] 88

 555. Heti Értesítő, Courtland, Ontario, Kanada, 1980(?)--: egyházközségi tájékoztató. -- Megj. rendszertelenül (1992: is létezett). Kiadó: a Courtlandi Szt György M. G.k. Egyhközs. [EH I:342. (adatok nélkül)] 88

 556. Heti Hírlap, Bp., 1893:1. sz.--3. sz.: katolikus hetilap. -- Megj. össz. 3 sz. Szerk. Gyürky Ödön, Ribényi Antal. [Szinnyei IV:196. (Gy. Ö. cikkében)] 88

 557. Heti Plébániai Értesítő, Lackawanna, N.Y., USA, 1991(?)--1993(?): egyházközségi lap. -- Megj. rendszertelenül(?). Kiadó: a Lackawannai Nagyboldogasszony Egyhközs. [EH II:303.] 88

 558. Heti Szemle, Szatmárnémeti, 1891. dec. 29.--1914. máj. 17.: politikai és társadalmi hetilap. -- Megj. minden szerdán. Szerk. Varjas Endre, 1900: Báthory Endre, Búza Sándor, 1914. IV: Bakay Kálmán. Kiadó: Szatmárgyhm. Irod. Kör. Laptulajdonos: Pázmány sajtó. -- Utóbb: Szatmári Hírlap (1914--19). [Kiss--Sziklay 1902:507. -- Kemény 1942:112.] 88

 559. Hildegarda, Szatmárnémeti, 1929. júl.--1944. (márc.?): egyházközségi értesítő. -- Megj. havonta. 1940. III--X: szünetelt. Fel. szerk. Schlagetter Nándor OFM plnos, Schaunen Béla. Szerk. és kiadó: a németi ferences pléb. Kiadó: a r.k. Hildegarda hitközs. Ny: 1929: Pallas, 1931: Patria, 1934: Weiss, 1934. VI. 6: Balogh. [Monoki 1941:78.] T.E.

 560. Híradó, Perth Amboy, N.Y., USA, 1921--1941(?): felekezetek lapja. -- Megj. rendszertelenül(?). Fel. szerk. és kiadó: Jámbory Sándor. Főmunk. Bodnár István. Munkatársai r.k., g.k. és prot. lelkészek. (Évf-számozása szerint 1935: a 14., 1941: a 20. évf.) [Sziklay--Szász 1935:251.] 88

 561. Híradó, Bp., 1936--?: a 424. sz. Szt Rókus Cserkészcsapat lapja. -- Megj. rendszertelenül. Ny: Vörösváry, soksz. T.E.

 562. Híradó, Székesfehérvár, 1939 nyara--1944. aug. 1.: a ciszterci rend székesfehérvári Szt István Gimnáziuma Mária Kongregációjának nyári közlönye. -- Megj. össz. 10(?) sz. Fel. kiad. 1943. VII. 28: Marschall Rafael. -- Kézirat gyanánt megjelent idénylap. [Fejér m. sajtóbibliogr. 1965:64. (98.)] T.E.

 563. Híradó, Bp., 1940. aug. 16.--1942. dec. 31.: a Ranolder Intézet lapja. -- Megj. évente 2x(?), össz. 6 sz. Kiadó: Csorda Romana. -- Előbb és utóbb: Ranolder Híradó (1936--40; 1943). T.E.

 564. Híradó, Bp., 1941. márc. 15.--1943. jan.: a 25. sz. Szt Imre Cserkészcsapat körlevele. -- Megj. össz. 7 sz. Kiadó a 25. sz. Szt Imre Cserkészcsapat. Ny: Vörösváry, soksz. T.E.

 565. Híradó, Pécs, 1943: a pécsi Emericanás Bál alkalmából. -- Megj. egyetlen(?) sz. 4 old. Szerk. Huber Henrik. Fel. kiadó: Szupper Márton. Ny: Dunántúl Pécsi Egyetemi Ny. és Kv-kiadó. [Viczián 1978:181. (578.)] T.E.

 566. Híradó, Bp., 1989. júl.--1990. dec.: a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának értesítője. -- Megj. negyedévente. Fel. szerk. Margittay Erzsébet. Kiadó: Ker. Orvosok Mo-i Társasága. -- Utóbb: Tál és Kendő (1991--94). 88

 567. Híradó, Pécs, 1991--: a pécs-kertvárosi Szt Erzsébet Egyházközség értesítője. -- Megj. rendszertelenül. T.E.

 568. Hírek a Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom Életéből, München, 1980--1991. okt.: tagegyesületi értesítő. -- Megj. évente 2x, össz. 21 sz. Kiadó: Kat. M. Egy. Mozg. -- Címváltozása: Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom (1980:2. sz.) 88

 569. Hírek a Kongregációból, Bp., 1939. jan.--1941. jún. 20.: az Apostolok Királynője Úrhölgyek Mária Kongregációja havi értesítője. -- Kiad. a kongr. tagjai. Ny: Vörösváry, soksz. T.E.

 570. Hírek a Provinciából, Bp., 1927.--1931. máj.: a magyar jezsuiták időszaki értesítője. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. Tibor Mátyás SJ. Kiadó: jezsuita rendfőnökség. Ny: Korda. 88

 571. Hírek Mindenfelől, Stockholm, 1950--1955: a stockholmi magyar katolikusok értesítője. -- Megj. rendszertelenül, 4--12 old. Szerk. és kiadó: a stockholmi m. lelkész. [Mildschütz 1977:38. (229.)] T.E.

 572. Hírharang, Eger, 1893. okt. 22.--1894. máj. 30.: az Egri Növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Társulatának időszaki lapja. -- Megj. rendszertelenül. "Szerkesztik Azok Akik." (Kéziratos) [Kiss 1993. (pótlás)] 88

 573. Hírnök, Kalocsa, 1919. febr.--1923. dec.: hitbuzgalmi havi folyóirat az Imaapostolságnak és Jézus Szentséges Szíve tiszteletének terjesztésére és ápolására. -- Megj. havonta. 1919. VI--1920. I: szünetelt. Szerk. Zsíros Ferenc SJ. Kiadó: a Hírnök szerkesztősége. Ny: Szt Antal ny., Szabadka; 1919. III: Szeidler A.; 1920. VII: Árpád Rt. -- Előbb és utóbb: Jézus Szentséges Szívének Hírnöke (1884--1936), utóbb: Jézus Szívének Hírnöke (1937--44). [Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:225. (267.)] T.E.

 574. Hírnök, Toronto, 1949. márc. 19.--: a torontói Szt Erzsébet egyházközség heti értesítője. -- Megj. hetenként 2 old., 500 pld. Kiadó: Szt Erzsébet kat. pléb. Ny: soksz. -- Melléklapja: Szt Erzsébet Mozaik (1988) [Mildschütz 1977:39. (233.)] 88

 575. Hírnök, Vancouver, 1961. nov.--: a Magyarok Nagyasszonya Egyházközség híradója. -- Megj. hetenként rendszertelenül 2 old. 200--250 pld. Kiadó: a M-ok Nagyasszonya Egyhközs. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:39. (234.)] T.E.

 576. Hírnök, Linz, 1968: a felső-ausztriai katolikus magyarság értesítője. -- Megj. rendszertelenül, 4--8 old. -- Szerk. Balogh Vince. Kiadó: Röm. Kath. Flüchtlingsseelsorge der Diözese Linz. -- Utóbb: Életünk (1969). [Mildschütz 1977:39. (232.)] 88

 577. Hírnök, Pregon informativo de la Mission Franciscana Hungara, Buenos Aires, 1972. júl.--aug.(?): a magyar ferences misszió közlönye.. -- Megj. havonta 4--8 old. Kiadó: a Magyar Ferences Misszió. [Mildschütz 1977:38. (231.)] T.E.

 578. Hírnök, A, Kolozsvár, 1921. júl. 1.--1944. aug. 15.(?): a katolikus családok társadalmi, irodalmi és művészeti folyóirata. -- Megj. havonta 1-jén és 15-én, 1932: havonta 15-én, 32 old., 2 hasábos szedéssel, képekkel. Főszerk. 1934. I. 15--1941. II. 15: Trefán Leonárd, 1942. XI. 15: a kolozsvári ferencrendi ktor. Fel. szerk. 1925. VII. 1: Jánossy Béla, 1937. X. 15: Boros Fortunát. Szerk. 1922. VII. 1--1933. XII. 15: Trefán Leonárd, szerk. és fel. kiadó 1940. IX--1944. VIII: Boros Fortunát. Kiadótul. a kolozsvári ferencrendi zárda. -- Előbb: Szt Ferenc Hírnöke (1903--21), melynek évf-számozását folytatta. -- 1923. I. 20: kivált belőle a Katolikus Világ (1923--44), mely évf-számozását folytatta. -- Társlapja: Szt Ferenc Hírnöke (1943--44). [Monoki 1941:79.] 88

 579. Hiszek, Luzern, 1950. júl.--1968. dec.: a Svájci Magyar Katolikus Karitasz (1961-től Misszió) időszaki értesítője. -- Megj. havonta 2x (6--8 old.), 1951--1954. III: és 1957. IV--XII: szünetelt. Fel. szerk. 1958. III: Pfeiffer Miklós. Szerk. Henkey-Hőnig Károly, Párdányi Emil, Pfeiffer Miklós, Vecsey Lajos. Kiadó: a svájci karitasz közp., Luzern; 1961: a Svájci M. Kat. Misszió. -- Előbb: Svájci Magyar Katolikus Tudósító (1949), Dicsértessék (1950), utóbb: Életünk (1969). [Mildschütz 1977:39. (237.)] 88

 580. Hitélet, Szilágyi, 1924. jan. 1.--1944. jún. 15.: hitbuzgalmi folyóirat. -- Megj. 1924--30: havonta 2x, 1941: havonta 15-én. Fel. szerk. és kiadó 1941: Quotidian Lajos plnos. Ny: Blecht József, Bácsszentiván; 1944. VI. 15: Szavadil J., Apatin. T.E.

 581. Hitélet, Újvidék, 1963. jan.--: vallásos folyóirat. -- Megj. havonta. Fel. szerk. Csipek Ferenc, 1977: Huzsvár László, 1990: Harmath Károly. Szerk. 1966: és 1972--79: Huzsvár László, 1967--71: Csipek Ferenc, 1980: szerk. biz. Kiadó: a Szűz Máriáról nev. újvidéki r.k. pléb. Ny: Pannonia, Szabadka. -- 1990. I: magába olvasztotta a szabadkai Agape (1977--89) folyóiratot. 88

 582. Hitoktatói Szemle, Szeged, 1991. dec. 7.--1992. márc. 1.: az Országos Hitoktatói Bizottság lapja. -- Megj. évente 4x. Főszerk. Szabó József. Kiadó: Kat. Ifj. Iroda. -- Előbb: Katolikus Szemle. T.E.

 583. Hitszónok, Ungvár, 1890(?)--1894(?): görögkatolikus egyházszónoklati folyóirat. -- Megj. rendszertelenül(?). Szerk. Melles Emil. -- Előbb: Görög Szert(artású) Katholikus Hitszónok (1887). [M. Sion 1891:80; 1894:80.] 88

 584. Hitszónoklati Folyóirat, Szabadka--Szeged--Bp.--Pilismarót, 1889. jan.--1905. aug.: szentbeszédek egyházi ünnepekre. -- Megj. havonta, össz. 132 sz. Szerk. és kiadó: Karkecz Alajos OFM. Társszerk. Urbán Juvenál OFM. Ny: Endrényi Lajos, Szeged. -- Mellékletei 1895--96: Bartha István: A házasság szentségéről (Szeged, 1895); Bartha István: Az utolsó Út (Uo., 1896); Zvér Endre: Krisztus Urunk hét szava (Uo., 1896); 1896--97: Tovan Pelikán Krizsó: Szt elmélkedések a nagyböjtre. 1897. (Uo., 1897); 1897--98: Szabó Kázmér: Nagyböjti sztbeszédek (Uo., 1897). T.E.

 585. Hitszónoklati Gyorsíró, Pécs, 1904(?)--1905(?): a pécsi papnevelő intézet gyorsírási lapja. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. Schell Antal. [Viczián 1978:20. (46.) -- Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:140. (263.)] K.I.

 586. Hittudományi Folyóirat, Bp., 1890. márc. 15.--1913. dec. 15.: elméleti szaklap. -- Megj. évente 4x (márc. 15., jún. 15., szept. 15., dec. 15.). Szerk. Kiss János, a SZIT ig-ja. Kiadó: SZIT. Ny: Athenaeum. -- Rovatai: 1. értekezések; 2. hittud., mozgalmak és vegyesek, rövid közlemények, kérdések és feleletek; 3. a hittud. m. nyelven; 4. irod. értesítő. -- Célja: a kat. hittud. művelése, az alapvető hittud., hitvédelem, összehasonlító vallástud. és a vallások tört., ágazatos hittan, erkölcstan, egyh. jogtan, egyhtörténelem, ékesszólástan elmélete, megismertetése és művelése. -- 1907: magába olvasztotta a Bölcseleti Folyóiratot. -- 1914. I: beleolvadt a Religióba. [Kiss--Sziklay 1902:506. -- Kemény 1942:115.] 88

 587. Hitünk, Wels, 1949. máj.--1950. jún.: az ausztriai magyar katolikusok, keresztények havi értesítője. -- Megj. rendszertelenül(?), 12(?) sz. -- Szerk. Laczkovits József. -- Előbb: Caritas Hungarica (1947--49). [Mildschütz 1977:40. (242.)] 88

 588. Hitünk, Sydney, 1951. dec. 1.--1952. okt. 1.: az Új-Dél-Wales-i magyar katolikusok lapja. -- Megj. havonta 4 old. Szerk. Forró Ferenc SJ. Közreadta az Ausztrál Szöv. Kat. Bevándorlási Biz. -- 1952. III: címe: Dél Keresztje. [Mildschütz 1977:40. (241.)] 88

 589. Hitünk, Fertőszentmiklós, 1991. dec. 1.--: plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül(?). Kiadó: Fertőszentmiklósi Egyhközs. T.E.

 590. Hitvallás, Szeged, 1945. ápr. 15.--okt. 21.: katolikus társadalmi, világnézeti, hitéleti lap. -- Megj. rendszertelenül, össz. 14 sz. Fel. szerk. Havass Géza. Ny: Hírlapkiadó kft. nyomdája. T.E.

 591. Hivatalos Közlöny, Bp., 1915. jan.--dec.: a Katolikus Népszövetség helyi igazgatói számára. -- Megj. negyedévente, össz. 4 sz. Szerk. és kiadó a Kat. Népszöv. Ny: Stephaneum. [Kemény 1942:115.] T.E.

 592. Hivatásszervezkedés, Szeged, 1938: a szegedi Hivatásszervezet közlönye. -- Megj. rendszertelenül (számozatlanul), össz. 4 sz. Szerk. Czégé László, Fábián Ferenc, Kálmán Sándor, Rakonczay János, Szabó István (I.), Szabó István (II.) (Szeged). Kiadó és ny: Szegedi Új Nemzedék. 88

 593. Hívogató, Nyíregyháza, 1993. okt. 31.--: népfőiskolai lap. -- Megj. havonta. Főszerk. Cselényi István Gábor. Fel. kiadó: Békés Géza. Kiadó: Keresztény Népfőisk., Nyíregyháza. T.E.

 594. Hlasy z Katolièkých Missií, Szakolca, 1915. máj.--3. sz.: katolikus missziós lap. -- Megj. rendszertelenül, össz. 3 sz. Kiadó: SVD missziós társ. Ny: Jozef Tešlik. [Kemény 1942:116.] 88

 595. Hódmezővásárhelyi Jézustársasági Szent István Plébánia Időszaki Értesítője, Hódmezővásárhely, 1940. jan. 6.: plébániai lap. -- Megj. egyetlen sz. Fel. szerk. és kiadó: Ecker Jenő SJ plnos. Ny: Szegedi Új Nemzedék ny. [Csongrád m. sajtóbibliogr. 1974:57. (121.)] T.E.

 596. Hodschager Pfarrgemeindeblatt, Hódság, 1941. okt.--1943. okt.: plébániai értesítő. -- Megj. kéthavonta(?), össz. 10(?) sz. Kiadó: r.k. pléb. hiv. Ny: Minerva. 88

 597. Homesteadi és Vidéki Szent Illés Magyar Görög Katolikus Hitközségi Értesítő, Homestead, Pa., USA, 1919--1923(?): egyházközségi lap. -- Megj. havonta. Szerk. Szabó N. -- Aláírás nélküli cikkek; a Hitközségi Hírek rovatát utánközölte A Kántor. [Puskás 1982:615.] T.E.

 598. Homiletièké Listy, Szakolca, 1911. jan.--1914:2. sz.: katolikus hírlap. -- Megj. évente 10x, össz. 29 sz. Szerk. Ludvik Okánik, . Kiadó és ny: Jozef Tešlik. [Kemény 1942:116.] 88

 599. Homilia, Tallós--Pozsony, 1990--: szentbeszédek tára. -- Megj. negyedévente. Szerk. Bíróczi István. 88

 600. Homokóra, Bp., 1911. jún. 15.--1941. jún. 8.: öreg konzervatívok lapja. -- Megj. minden 10. évben (1921. VI. 26; 1926. VI. 13; 1936. VI. 14; 1941. VI. 8.) -- Kiadó: a piar. gimn. 1901: éretts. diákjai. Ny: Berkovits Jánosné. T.E.

 601. Honvéd Cserkész, Bp., 1940. nov(?)--dec.(?): cserkészlap. -- Megj. havonta, össz. 2(?) sz. Kiadó: a 309. sz. cserkészcsapat Szt László raja. Ny: Vörösváry, soksz. 88

 602. Honvéd Lelkipásztor, Bp., 1925. márc. 14.--1944(?): a római katolikus tábori püspökség hivatalos lapja. -- Megj. rendszertelenül, évi 3--6 sz. Fel. szerk. és kiadó: Folba János. Szerk. 1925: Árvay Nagy Bálint, 1929: a tábori ppség mindenkori irodaig-ja. Kiadó: 1925: a VKM I/b. osztálya, 1929: (I. vegyesdandár) r.k. tábori ppség. Ny: Kir. M. Egyetemi Ny., 1929: Pallas. [Sziklay--Szász 1935:73. -- Lukács 1941:64.] 88

 603. Horgosi Harangszó, Horgos, 1967:1. sz.--1972:6. sz.: a horgosi római katolikus Havasboldogasszony plébánia hivatalos lapja. -- Megj. rendszertelenül, össz. 14 sz. Fel. szerk. Verbai Jenő. Szerk. Sipos Mihály, Verbai Jenő. Kiad. Havasboldogassz. Pléb. Hiv. Ny: pléb. soksz. T.E.

 604. Horti Egyházközségi Híradó, Hort, 1936. nov. 29.: a Szentlélek Istenről nevezett római katolikus egyházközség időszaki értesítője. -- Megj. egyetlen(?) sz. Ny: Vörösváry, soksz. T.E.

 605. Hungara Rário, Bp., 1919. jan.--febr.(?): eszperantó nyelvű lap. -- Megj. havonta 2x, szerk. és kiadói adatok nélkül. Ny: Stephaneum. 88

 606. Hungara Vivo, 1961--1990: a Magyarországi Eszperantó Szövetség folyóirata. -- A m. és az eszperantó mozgalmat, kultúrát, irod-at mutatta be, negyedévenént, 1974-től kéthavonta. Eszmeileg Literatura Mondo utódjának tekinthető. Előfizetőinek zöme Közép-Eu-ból került ki, de népszerű volt a SZU-ban is. -- Főszerk. Kökény Lajos, 1968: Gergely Mihály, 1977: Benczik Vilmos. R.Á.

 607. Hungária, Bp., 1888. júl. 5.--aug. 23.: magyar katolikus hírlap. -- Megj. hetente, össz. 8 sz. Szerk. és kiadó tul. Kaczvinszky Lajos. Ny: Hunyadi Mátyás kv-ny. -- Utóbb: Katholikus Hungária (1888--89). 88

 608. Hungary, Bp., 1903. dec. 1.--1917:6. sz.: angol nyelvű katolikus szellemű lap. -- Megj. félhavonta, 1914-től hetente 3x. 1914. VIII. 1--X. 1: szünetelt. Szerk. és kiadó tul. Golonya Jenő, 1914. III. 1: Golonya Jenőné. Ny: Stephaneum. 88

 609. Hunnia, Bp., 1929. jan.--okt.?: a Foederatio Emericana Hunnia corporatiójának lapja. -- Megj. havonta(?) 2--4 old. Szerk. Dezsényi Béla. Ny: kőnyomat. [Viczián 1978:59. (150.)] 88

 610. Hunyadi Mátyás, Székesfehérvár, 1889. okt. 6.--1890. dec. 28.: hetilap. -- Megj. össz. 27 sz. Fel. szerk. 1890. X. 5--XI. 23: Kálmán Károly knk. Szerk. 1889. X. 13--1890. IX. 28: Huszár Károly, 1890. XI. 30: a Szt István írói kar. Kiadó: Huszár Károly knk., 1890. X. 5: Pannon Keresztény Iroda és Nyomdai Műint. -- Elb-eket, hasznos ismereteket, városi, hazai egyleti híreket, az egyh-zal, papsággal, családdal és isk-val, egészség-ápolással, irod-mal, tud-nyal, műv-tel, gazd-gal és iparral foglalkozó rovatokkal. -- Utóbb: Ébredjünk és Egyesüljünk (1891--92). [Kiss--Sziklay 1902:503. -- Fejér m. sajtóbibliogr. 1965:64. (101.)] 88

 611. Húsvét, Vágsellye, 1935. I. negyed--1938. I. negyed: kerületi katolikus tudósító. -- Megj. negyedévenként 8--12 lapon, össz. 13 sz. -- Főszerk. Janics Ferenc. Fel. szerk. Révész Ferenc. Főmunk. Herczeg Frigyes. Kiadó: a vágsellyei esp. ker. lelkészi kara, 1935:2. sz.: a Szt Ágoston Társ. védnöksége alatt a vágsellyei esp. ker. lelkészi kara. Ny: Kosmos, Galánta. 88

 612. Húsvéti Körlevél, Hatvan, 1941:1--2. sz.: időszaki értesítő. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. Nagy József. Kiadó: az Új Hatvani Kat. Kör. Ny: Végh Dezső. [Heves m. sajtóbibliogr. 1960:72. (166.)] T.E.

 613. (Huszadik) XX. Század, Eperjes, 1906: az eperjesi Királyi Katolikus Főgimnázium ifjúsági táncestélyének lapja. -- Megj. egyetlen sz., szerk. adatok nélkül. Ny: Kosch Árpád.

 614. (Huszonötös) 25. számú Szent Imre Öregcserkészcsapat Híradója, Bp., 1933.--1939. dec. 15.: cserkészlap. -- Megj. évente 10x. Szerk. és kiadó 1938--39: Verőczy Imre. T.E.

 615. Időleges Közlemények Egyházi Szerekről, Bp., 1903. szept. 15.--1904. márc. 15.: kereskedelmi tájékoztató a könyv-, mű- és képkereskedés, zenészet, egyházi festészet és szobrászat köréből. -- Megj. évente 4x, össz. 3 (ismert) sz. Szerk. Szűts és Tsa egyh. szerkereskedése. Ny: Rózsa és neje. T.E.

 616. Ifjú Hírmondó, Szombathely, 1990(?)--1995. nagyböjt/húsvét: a Székesegyházi Főplébánia Értesítője melléklete. -- Megj. rendszertelenül. Kiadó: Szombathelyi Szegyh. Főpléb. -- Főlap 1989--1995: Székesegyházi Főplébánia Értesítője. 88

 617. Ifjú Öntudat, Szeged, 1920.--1921. nov.: a szegedi katolikus legényegylet lapja. -- Megj. havonta. Főszerk. 1921. IX: Varga Bálint. Szerk. Varga Bálint, 1921. V: Bölcskei Lajos. Ny: m. kir. szegedi katonai körleti ny. 88

 618. Ifjúkor, Bp., 1896. okt. 4.--dec. 13.: iskolai hetilap, szépirodalmi, társadalmi és mulattató közleményekkel. -- Megj. hetente, össz. 8 sz. Szerk. Bokor Sándor. Ny: Alkotmány, XI. 1: Csokonai. T.E.

 619. Ifjúság, Szeged, 1919. aug.--1921:1. sz.: a szegedi diákok hivatalos lapja. -- Megj. havonta. Fel. szerk. Mayer Dezső. Ny: Juhász István, 1919. XI: Várnai L. és fia. T.E.

 620. Ifjúság, Temesvár, 1921. okt.--1926. febr.: diákok, diáklányok, véndiákok szépirodalmi és művészeti képes folyóirata. -- Megj. (júl--aug. kivételével) havonta, 1924--25: félhavonta. Főszerk. 1921--24: Réty Imre, 1925--26: B. Adorján Jenő (fel. szerk. és fel. kiadó is). Fel. szerk. 1921--24: Schiff Béla, 1925: Vértes Imre. Kiadó 1921--24: Szociális Missziótársulat. Ny: 1921: Gutenberg, 1923--24: Csendes Testvérek, 1925--26: Corvin ny. -- Utóbb: Véndiákok Lapja (1926--28). [Monoki 1941:84.] T.E.

 621. Ifjúság, Szombathely, 1924. ápr.--1942. dec.: a ferences teológusok szépirodalmi jellegű lapja. -- Megj. 1926--28: havonta, 1929--39: kéthavonta, 1940--42: negyedévente, 20--52 old. Szerk. 1928--36: és 1937--42: a Mariánus Ferences Teológia Szombathelyen, 1935: Fekete Géza, Hudák Polikárp, Janzsó Jácint, Farkas Horváth Valér. Belmunk. 1935: Fekete Géza, Hudák Polikárp, Sebő Bálint, Takács Ince, Weisz Mihály, Janzsó Jácint, Farkas Horváth Valér, Solymos Rezső, Halmos Fortunát, Hargitai Venánc, Zmertych Octáv, Józsa Renig, Dávid Xaver Ferenc, Schrőder Dezső, Békés Menyhért, Csohány Cirill, Dauner Henrik, Horváth Berárd, Barbély Honor, Labancz Medárd, Pfleger Farkas. Ny: házi soksz. -- Utóbb: Ferences Ifjúság (1942--48). [Viczián 1978:60. (152.)] T.E.

 622. Ifjúság, Zalaegerszeg, 1936. nov. 15.--1937. jún. 15.: diáktársadalmi és szépirodalmi folyóirat. -- Megj. havonta 2x (júl--aug. kivételével), össz. 15 sz. Fel. szerk. és kiadó: Szabó György. Ny: Pannónia. -- Az 1936. évi számok kéziratosak. [Zala m. sajtóbibliogr. 1978:45. (83.)] T.E.

 623. Ifjúság, Pécs, 1942. okt. 6.--1943. dec.: a pécsi diákok lapja. -- Megj. rendszertelenül (kézirat gyanánt) össz. 6 sz. Főszerk. 1942. XI. 6--1943. IV. 6: Jambrich Ágoston. Szerk. Asperján István, Balogh M., 1943. II. 15: Balogh M., Szalay László. Fel. kiadó: Jutasy László. Ny: Kultúra, 1943. IV. 6: Haladás. -- Melléklete: Országjárás (1943. III. 1: képes melléklet. Jambrich Ágoston: A Dunántúl végvára. 8 old.) [Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:147. (283.)] T.E.

 624. Ifjúság és Egészség, Bp., 1898. jan.--1900. dec.: iskola- és gyermekegészségügyi folyóirat. -- Megj. havonta, össz. 36(?) sz. -- Szerk. Aujeszky Aladár, Riegler Gusztáv, Schuschny Henrik és Walmann Fülöp közreműködésével Gerlóczy Zsigmond. Ny: Szt László kv-ny. T.E.

 625. Ifjúsági Híradó, Bp., 1933. jan.--?: a kármelita rendház Keresztény Ifjúsági Köre és a 329. számú Lehel cserkészcsapat hivatalos értesítője. -- Megj. évente 10x (egyetlen szám?). Fel. szerk. Várai Tibor. Ny: Wennesz ny. T.E.

 626. Ifjúságunk, Bp., 1912. márc. 1.--1914. jún.: a keresztény szociális ifjúmunkások központi lapja. -- Megj. havonta, össz. 28 sz. Szerk. Moravitz Lajos, Székely János. Kiadó: Keresztény Szociális Ifjúmunkások Orsz. Szöv-e. Ny: Élet. [Kemény 1942:121.] T.E.

 627. Ifjúságunk, Bp., 1918. jan. 1.--1919. nov. 9.: munkásifjúsági képeslap. -- Megj. kéthetente, össz. (26+6) 32 sz. Fel. szerk. Frühwirth Mátyás. Kiadó: Haller István. Ny: Élet; 1919. XII: Meyer, Kispest. [Kemény 1942:121.] T.E.

 628. Ifjúságunk, Szeged, 1922. jan.--febr.; Bp., 1923:3. sz.--1926. ápr.: a Keresztény Munkásifjak Országos Szövetsége hivatalos lapja. -- Megj. havonta, össz. 52 sz. Fel. szerk. Varrinez Dezső. Fel. kiadó: Frühwirth Mátyás. Laptul. Ker. Munkásifjak Orsz. Szöv-e. Ny: Burkus, Szeged; 1922:3. sz.: Élet, Bp. 88

 629. Ifjúságunk, Székesfehérvár, 1930. nov. 16.--1936. jún. 14.: gyermeklap. -- Megj. kéthetenként. Ny: Pannónia. -- Főlapja: Fejérmegyei Napló (1894--1944); önálló évf- és sorszámozással, melyet 1931. I. 25: a 2. évf-mal kezdett. 1935. IV. 21-től évf- és sorszámozás nélkül. [Fejér m. sajtóbibliogr. 1965:66. (104.)] T.E.

 630. Ifjúságunk, Bp., 1931. okt.--1936. jún.: havi közlemények az irgalmas nővérek ifjúsági műveinek vezetői részére. -- Megj. évente 10x, össz. 50 sz. (folyamatos oldalszámozással). Kiadó: a Szt Vince Szeretet-leányainak Központja. -- Főlapja Központi Lap (1914--38). 88

 631. Ifjúságunk, Kalocsa, 1933. ápr.--okt.: a Kalocsai Katolikus Legényegyesület kézírásos lapja. -- Megj. havonta, össz. 7 sz. Szerk. Bencsik Gáspár. Fel. kiad. Schneider Ferenc. Ny: kőnyomás. [Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:238. (254.)] T.E.

 632. Ifjúságunk, Rozsnyó, 1933. szept.--1944. szept.: a földműves és munkásifjúság közlönye. -- Megj. havonta 8--16 old., össz. 78 sz. Fel. szerk. és fel. kiadó: Kovács Gyula. Laptul. Potocsny József. Ny: Sajó-Vidék kv-ny. -- Előbb 1933: Katolikus Ifjú. T.E.

 633. Ifjúságunk, Pozsony, 1943. márc. 10.: alkalmi lap, az Új Szív melléklete. -- Megj. egyetlen(?) sz. Szerk. és kiadó: Hladik Ágoston. Ny: Litera. T.E.

 634. Igaz Szó, Bp., 1904. máj. 22.--1919. febr.(?): a Keresztény Szocialista Párt hivatalos politikai lapja. -- Megj. havonta 2x, 1905: vasárnaponként. Főszerk. 1905. III. 12: Lakatos Géza, XII. 3: Kozma Ferenc, 1906. X. 7: Lakatos Géza, 1911. II. 12: Baransky Gyula. Fel. szerk. 1905: Szalánczy Andor, 1911. XI. 5: Miklós Ferenc. Szerk. Haller István, 1905. III. 12: Szalánczy Andor, 1911. X. 29: Miklós Ferenc, 1912. IX. 29: Ebeczky Elemér, 1914. I. 4: Kocsán Károly, 1915. I. 10: Morovitz Lajos, VII. 4: Hódy Árpád, 1917. I. 7: Kocsán Károly. Kiadó tul. a Keresztény Szociális Egyesületek Orsz. Szöv-e. Ny: Stephaneum. [Kemény 1942:121.] 88

 635. Igaz Szó, Kiskunhalas, 1935. aug.--?: emericanós lap. -- Megj. évente 8x (egyetlen? számozatlan pld., OSZK). Szerk. és fel. kiad. Medveczky Károly. Kiadó: Corporatio Cumania (Foederatio Emericana LII.) Ny: Helyi Értesítő Lapváll. T.E.

 636. Igaz Szó a Bolsevizmus Kérdésében, Bp., 1931. máj.: katolikus nőmozgalmi röpirat. -- Megj. egyetlen(?) sz. Fel. szerk. Tauber Jozefa. Ny: Korda Rt. 88

 637. Igaz Szó -- Das Freie Wort, Pozsony, 1912. jan. 7.--1914:29. sz.: politikai hetilap. -- Megj. hetente. Fel. szerk. Reisz Gyula, 1912. VI: Stekelhuber Béla. Kiadó: az Igaz Szó lapváll. Ny: Kat. Irod. Int. 88

 638. Igazság, Ditró, 1886. júl.--1888. dec.: vegyes tartalmú katolikus tanügyi közlöny. -- Megj. havonta, össz. 30 sz. Szerk. Bordeaux Felicián Olivér. Kiadó: P. Felicián. Ny: Hunyadi Mátyás ny., Bp.; 1886. VII: Györgyjakab Márton, Csíkszereda; 1888. I: Ditró és Szárhegy közös ny. [Kiss--Sziklay 1902:504.] 88

 639. Igazság, Bp., 1889. jan. 15.: röpirat, a Magyar Néppárt kiáltványa. -- Megj. egyetlen sz. Szerk. Barna Henrik. T.E.

 640. Igazság, Pisa, Olaszo., 1956. dec.--?: a magyar fiatalok lapja. -- Megj. havonta többször (egyetlen sz.?) -- Szerk. és kiadó: Peér Ákos. Kiadó: Campo Profughi Ungheresi Calambrone Pisa. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:45. (273.)] T.E.

 641. Ige, Nyíregyháza, 1990. máj.--: görögkatolikus fiatalok lapja. -- Megj. rendszertelenül (egyetlen? sz., a próbaszám ismert). Kiad. az Ifjú Görögkatolikusok Egyesülete. 88

 642. Igen, Bp., 1989. ápr. 28.--1994. jan. 17.: a katolikus fiatalok lapja. -- Megj. kéthetenként. Főszerk. Czakó Gábor, Huszthy Ádám. Fel. szerk. Magyar Bertalan. Kiadó: Igen Egyesület. -- A lap köré "Igen az életre, Igen a hitre" néven mozg. szerveződött a pornográfia, az erőszakkultusz és az abortusz ellen. F.O.

 643. Így látjuk, Debrecen, 1937. okt. 15.--1938. máj.: folyóirat, a Prohászka-munkaközösség lapja. -- Megj. 10x évente. Főszerk. Baukovác Ferenc. Fel. szerk. és kiadó: Reisinger Jenő. Társszerk. Kiss László. B. munk. Éles Péter, Gyarmathi György, Szegedi László, Thuróczy György. Ny: Lehotai, Debrecen. -- A lapnak fiók-kiadóhivatalai voltak Bpen, Egerben, Esztergomban, Kalocsán, Pécsett, Sopronban, Szegeden, Székesfehérvárt, Szombathelyen és Veszprémben. A népi írók mozgalmával rokonszenvező ker. értelmiségi fiatalok lapja. Számaihoz műv. grafikai mellékletet adtak. [Hajdú-Bihar m. sajtóbibliogr. 1973:156. (128.)] -Ko.

 644. Illustrierte Sonntags-Zeitung, Pozsony, 1901. jan.--1909. dec.: katolikus irodalmi hetilap. -- Fel. szerk. H. Alajos Pichler, 1902. XII. 21: Alexander Geibl, . Kiadó: Katolische Literarische Actien-Gesellschaft, Pressburg. 88

 645. Imádkozó Magyarok, Kismarton, 1966--1971: a magyar imaegylet negyedévi értesítője. -- Megj. évente 1--2 sz. 4 old., össz. 4 sz. Szerk. Magyar Arnold OFM. Kiadó: a kismartoni ferences ktor. 88

 646. Imaegyleti Tudósítások, Tihany, 1880--1881: a Jézus Legszentebb Szívénél közbenjáró Miasszonyunk Imatársulat havi tudósításai. -- Szerk. és kiadó: Kuncze F. Leó OSB. Ny: Krausz Ármin, Veszprém. -- Rovatai: Szentbeszédek, Imaszándékok, Hálanyilatkozatok. -- Utóbb: Imaegyleti Évkönyvek (1881). [Veszprém m. sajtóbibliogr. 1957:43. (105.) -- Zala m. sajtóbibliogr. 1978:46. (86.)] 88

 647. Informations Danubiennes, Innsbruck--Bécs, 1949--1960: magyar értesítő. -- Megj. rendszertelenül, 8 old. Szerk. 1949--50: András Károly. Kiadó: M. Ker. Népmozg., utóbb Vécsey L. D. [Mildschütz 1977:46. (277.)] 88

 648. Instaurare Omnia, Bp., 1940. jún.(?)--nov.(?): a III. rendi igazgatók lapja. -- Megj. havonta 6--12 old., össz. 5 sz. Fel. szerk. és fel. kiadó Pusztay Gábor III. rendi vizitátor. Ny: Patkó soksz., 1940:2. sz.: házi soksz. T.E.

 649. Integra, Szeged, 1935. okt.--1937. nov.: a Foederatio Emericana XLV. corporatiójának hivatalos közlönye. -- Megj. évente 10x, össz. 12 sz., 8--16 old. Fel. szerk. és fel. kiadó 1936. IX: Szegedi László, 1935. X--1937. I: Nagy János, 1937. IX--XI: Somogyi István. Szerk. (a szerk. biz. nevében) 1935. X--1936. IX: Szegedi László, 1935/36:5. sz.--1937. XI: Várnagy László. Fel. kiadó 1935. X--1935/36:5. sz: Suta Gyula. Kiadó: a Foederatio Emericana Integra Corporatiója. Ny: Árpád, Szeged. [Viczián 1978:61. (155.)] T.E.

 650. Iparlap, Pest, 1861. jan. 2.--dec. 24.: közlöny a kézműipar, gyáripar, kereskedelem, közlekedés és művészet részére. -- Megj. hetente, össz. 52 sz. Fel. szerk. Szabóky Adolf. Kiadó tul. Galgóczy Károly. Ny: Beimel József és Kozma Vazul. -- Előbb: Iparosok Lapja (1860). [Szalády 1884:89.] 88

 651. Iparos Hírlap, Bp., 1941. nov. 29.--1944. ápr. 27.: a magyar iparosok független hetilapja. -- Megj. össz. 172 sz. Fel. szerk. Gosztonyi Jenő. Kiadó: Ker. Iparosok Orsz. Szöv-e. Ny: Stádium Sajtóváll. -- Előbb: Az Ipar (1940--41), utóbb: Magyar Iparos Hírlap (1944). 88

 652. Iparosifjúság, Bp., 1902. jan.--máj.: szépirodalmi és vegyes tartalmú lap. -- Megj. havonta, össz. 5 sz. Szerk. Kovách Gyula. Ny: Stephaneum. -- Előbb: Tanoncok Lapja (1899--1901), melynek évf-számozását folytatta. T.E.

 653. Iránytű, München, 1947. szept.--1949. dec.: kőnyomatos közlöny a bajorországi magyar menekültek számára. -- Szerk. Kótay Zoltán ausztriai és németországi magyar delegátus. Ny: soksz. [Borbándi 1985:24.] 88

 654. Irodalmi Értesítő, Bp.--Esztergom, 1874. júl.--1877. jan.: katolikus könyvészeti folyóirat. -- Megj. kéthetenként, 1875. I: havonta. Szerk. Hornig Károly br., 1875. VII--XII: Buzárovits Gusztáv, 1876. I: Maszlaghy István, Séda Ernő. Kiadó: Sátory Károly, 1875. I: Buzárovits Gusztáv. Ny: Hunyadi Mátyás Int., Buzárovits Gusztáv, Esztergom. -- 1875. I: a Buzárovits Gusztáv kv- és műkereskedés jegyzék- és árlapja, 1876. I: önálló folyóir. A Religio előfizetői és a Buzárovits-megbízók ingyen kapták. [M. Bibliofil Szle 1924:13. (Márki Sándor: Egy m. bibliofil lap 50 é. ezelőtt)] 88

 655. Irodalmi Értesítő, Bp., 1913. márc.--1916. dec.: a Szent István Társulat könyvkiadó hivatalának és könyvkereskedésének közleményei. -- Megj. évente 6x, össz. 13 sz. -- Szerk. Wolhmuth Ernő, 1916. V: Párvy László. Kiadó: SZIT. Ny: Stephaneum. 88

 656. Irodalmi Közlöny, Eger, 1894. jan. 25.--1896. dec. 25.: egyházirodalmi folyóirat. -- Megj. havonta 12 old. Szerk. és kiadó: Babik József. Kv-ismertetéseket, lapszemlét tartalmaz. Ny: érs. lyceum ny. Előbb: Irodalmi Szemle (1876--93). [Kiss--Sziklay 1902:506. -- Heves m. sajtóbibliogr. 1972:63. (173.)] J.T.

 657. Irodalmi Szemle, Eger, 1876. jan. 1.--1893. dec. 12.: katolikus könyvészeti, kritikai lap, rendszeres közlésekkel az Egri Egyházmegyei Irodalmi Egylet munkájáról. -- Megj. kéthavonta, évente 84--110 old. Szerk. és kiadó: Luga László, Vincze Alajos. Munk. Giesswein Sándor, Karácsonyi János, Kandra Kabos, Szinnyei József stb. Ny: érs. liceum ny. -- Utóbb: Irodalmi Közlöny (1894--96). [Szalády 1884:92. -- Heves m. sajtóbibliogr. 1972:63. (174.)] J.T.

 658. Iskola, Szatmárnémeti, 1890. jan.--1898.: katolikus tanítók és szülők lapja. -- Megj. a szünidőt kivéve havonta. Szerk. Ember Károly, 1895: Bodnár Gáspár. Társszerk. Dreisinger Ferenc, Sztancsek József, 1896: Bodnár Gáspár. Kiad. a Szatmár-Ugocsa és Ung-Bereg (vár)megyei r.k. Néptanítók Egyes. -- Ált. tanügyi és nevelés módszertani kérdésekkel foglalkozott. 88

 659. Iskolabarát: 1. Pest, 1865. dec. 12., 1866. jan. 2.--1867. dec. 24.: a katolikus népnevelés közlönye. Megj. hetente. Fel. szerk. és kiadó: Bárány Ignác. Ny: Kertész József, 1867: Leitner Mihály. Ált. tanügyi kérdésekkel, egyes tárgyak gyakorlati tanításával foglalkozott, tanügyi híreket közölt. -- 2. Kalocsa, 1874. nov.: tanügyi közlöny. Megj. egyetlen(?) sz. Szerk. Bárány Ignác. Ny: Taub, Szeged. [Szalády 1884:93. -- Kiss--Sziklay 1902:501. -- Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:220. (260.)] 88

 660. Iskolai Kis Tükör, Pest, 1864. máj. 5.--1865. szept. 20. (dec.?): katolikus gyermekek újságja. -- Megj. minden csütörtökön, 1865. VI. 5: kéthetenként. Szerk. Bárány Ignác. Kiadótulajd. Bárány Ignác, 1865. VI. 5: Kertész József. Ny: Kertész József.

 661. Iskoláink, Bp., 1931.--1937/38:4. sz.: a katolikus népiskolák vallásos nevelésének módszertani kérdései. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. és kiadó: a Szt Vince Szeretet Leányainak Tart. Elöljárósága. Ny: Irgalmas Nővérek Háziny. -- A Központi Lap (1914--28) melléklete. [Jáki 1962:21. -- (Sziklay--Szász 1939:162. élő lapként közölte)] T.E.

 662. Isten Dalosai, Vác--Bp., 1931. jan.--1944. nov.: a Ferences Missziósszövetség Szt Kereszt Hadseregének tájékoztatója. -- Megj. képes lapként havonta 1-jén. Szerk. Majsai Mór, Károlyi Bernát, Nagymányoki Gilbert, Oberton Odiló, Guth Gilbert. Ny: Kapisztrán, Vác. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:92. (401.)] T.E.

 663. Isten Igéje, Esztergom, 1876. jan.--1905.: havi folyóirat, katolikus egyházi beszédek gyűjteménye. -- Megj. 48 old. minden hó utolsó hetében. Szerk. Fábián János plnos, 1881: Molnár (Nepomuk) János, 1883: Jagicza Lajos OSB, 1896: Halmos Ignác knk., 1900: Andor György, 1902: Babura László. Kiadó tul. Buzárovits Gusztáv. [Kiss--Sziklay 1902:507. -- Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:25. (73.)] Vá.L.

 664. Isten Országa, Krisztus Királysága, Kaposvár, 1936. márc. 1.--1938. aug.: evangéliumi lap. Élő víz, mennyei kenyér, lelki eledel minden keresztény embernek. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. és kiadó: Újvárosi Ida. 1938. VIII: Szentjobi (Újvárosi) Ida. -- Ny: Új Somogy. 1937. I: Sebők György, 1937. III: Benyák János (Nagyatád), 1937. V: Szalay Ferenc.

 665. Itt és Most, Bp., 1990:1. sz.--: a Szociális Testvérek Társasága kiadványa. -- Megj. évente 3x. Szerk. Exner Gabriella. -- (Korábban szűk körű kiadvány, tagegyesületi értes.[?]) T.E.

 666. Iuventus, Bp., 1910. jan. 1.--1944. okt.: ephemeris in usum iuventutis studiosae, 'latin nyelvű lap a tanuló ifjúság számára'. -- Megj. havonta 2x, 1939. XI: havonta, össz. 328 sz. 1919. II--1926. X: szünetelt. Szerk. Székely István, 1915. XII: Irsik József, 1917. IX: Huszti József, 1926: IX: Kemenes Illés, 1928. X: Irsik József, 1929. IX: Fray Jenő, 1934. IX: Wagner József. Fel. kiad. Regényi Sándor. Kiadó 1910--1911. VI: Danczer Antal, 1928. X: Kat. Középisk. Tanáregyes. Ny: Stephaneum. -- 1910--1935. V: m., 1910. IX--1915. VI: ném., 1911. IX--1913. I: fr., 1935. VI: kétnyelvű m--ném., 1936. VI: m--fr--ném. jegyzetekkel különszámok. -- 1913: 2000 előfizetője volt, eljutott Kínába és Japánba is, 1939: 5200 pld-ban készült, előfizetői voltak Angliában, Au-ban (2 bécsi gimn. 147 előfizetője), Barbadoson, Holl-ban, Lengyo-ban, No-ban, Palesztinában, Svédo-ban és az USA-ban. 1942. VI: a 320. sz. [Wagner József: Emlékkv. a ~ 25 é. jubileumára. Bp., 1935.] 88

 667. Izen a Szent Anna Plébánia, Pápa, 1947. márc. 30. (Virágvasárnap): a pápai Szt Anna Egyházközség közleményei. -- Megj. egyetlen(?) sz. Kiad. az egyhközs. [Veszprém m. sajtóbibliogr. 1957:44. (111.)] T.E.

 668. Jakabszállási R(ómai) K(atolikus) Értesítő, Jakabszállás, 1942. márc. 1.--1944. jan. 1.: Megj. évente, folyamatos számozással, össz. 3 sz. Kiadó: Jakabszállási r.k. pléb. Ny: Hungária, Kecskemét. 88

 669. Jászapáti Katholikus Egyházi Tudósító, Jászapáti, 1916. jan. 11.--1918. nov. 8.: plébániai lap. -- Megj. havonta, 1917. I: kéthavonta. Fel. szerk. 1917. III: Markovits Pál. Szerk. és kiadó: Markovits Pál, 1916. VI: Jászapáti r.k. pléb. Főmunk. 1917. V: Kiss Péter. Ny: érs. liceumi ny., Eger. [Szolnok m. sajtóbibliogr. 1976:32. (58.)] 88

 670. Jászberényi Hírlap, Jászberény, 1898. ápr. 10.--1899. okt. 1.: városi hetilap. -- Megj. össz. 78 sz. Szerk. és kiadó: Balogh Miklós, 1898. V. 15--X. 1: Lingauer Albin. Ny: Kaczvinszky Zoltán. [M. Sion 1899:75.] T.E.

 671. Jászsági Katholikus Tudósító, Jászberény, 1928. jan.--1943. febr.: egyházközségi lap. -- Megj. havonta 15-én reggel, össz. 48 sz. Főszerk. 1931. VI--IX: Kele István. Fel. szerk. 1928--1931. V: Müller Jenő, 1931. X: Hajós István. Szerk. 1943. I: Bánhegyi Béla. Főmunk. 1943. I: Prommer János. Kiadó: jászberényi pléb., 1943. I: jászárokszállási pléb. Laptul. a Kat. Népszöv. Jászsági Közp. Biz-a, 1943. I: Felsőjász esp. ker. Ny: Pesti Péter; 1943. I: Mogyoró József, Vámosgyörk. [Szolnok m. sajtóbibliogr. 1976:55. (99.)] 88

 672. Jednota Katolického L'udu, Bp., 1908.--1918. jún.: a Katolikus Népszövetség havi értesítője. -- Megj. évente 10x. Szerk. Szentiványi Károly, 1914: Ernst Sándor. Kiadó: Katolikus Népszöv. Ny: Stephaneum. [Kemény 1942:128.] 88

 673. Jel, Bp., 1989. júl/aug.--: spirituális és kulturális folyóirat. -- Megj. kéthavonta, 1990: havonta. Fel. szerk. Csanád Béla. Kiad. a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége. 88

 674. Jelenkor, Bp., 1874. jan. 1.--dec. 30.: katolikus egyháztörténelmi közlöny. -- Megj. hetente, össz. 52 sz., 1664 hasábon. Szerk. és kiadó: Talabér János, Füssy Tamás. Ny: Hunyadi Mátyás műint. -- 1875: pol. napilappá alakult. [Szalády 1884:97. -- Kiss--Sziklay 1902:501.] 88

 675. Jelenkor, Bp., 1875. jan. 1.--szept. 15.: katolikus egyházpolitikai napilap. -- Megj. hétköznapokon. Szerk. és kiadó: Talabér János, Füssy Tamás. Ny: Hunyadi Mátyás műint.

 676. Jelenkor, Bp., 1939. okt. 1.--1944. márc. 15.: társadalmi, politikai és kulturális lap. -- Megj. havonta 2x, össz. 108 sz. Betiltották. Szerk. Katona Jenő. Ny: Stephaneum, 1939. XII. 15: Pesti Hírl., 1940. XI: Hunnia, 1941. III: Ált. Kv-ny. 88

 677. Jeromos Füzetek, Bp., 1990:1. sz.--: hitbuzgalmi lap. -- Megj. negyedévente. Kiadó: Szt Jeromos Bibliatársaság. 88

 678. Jézus Szent Gyermeksége, Budatétény, 1930: a pápai missziós egyesületek hivatalos lapja. [MKA 1930/31:264.] 88

 679. Jézus Szent Szívének Hírnöke, Esztergom, 1881. júl.--; Kalocsa, 1884--; Bp., 1926--1944. dec.: az imaapostolkodás és a Jézus Szíve Szövetség havi folyóirata. -- 1919. VI--1920. I: szünetelt. Szerk. Molnár János. 1884. I: Tóth Mike SJ, 1917. IX: Zsíros Ferenc SJ, 1944. IX: Kollár Ferenc SJ. Kiad. Molnár J., 1914. V: a Hírnök szerkesztősége, 1924. I: Zsíros F., 1927. II: a Jézus Szíve Szöv., 1934. IV: a jezsuita r. Ny: 1881: Buzárovits Gusztáv, 1884: Holmeyer Ferenc, 1889: Werner Ferenc, 1889: Franklin társulat, 1902: Jurcsó Antal, 1917: Szt Antal, Szabadka, 1919: Szeidler Antal, Kalocsa, 1920: Árpád, 1926: Apostol, 1929: Korda Rt. -- Előbb: Társulati Értesítő mint Jézus Szent Szívének hírnöke (Esztergom, 1866). 1919. II--1923. XII: Hírnök, 1937. I-tól Jézus Szívének Hírnöke c-mel jelent meg. -- Melléklapja: Mária-Kert (1885--1937). [Kiss--Sziklay 1902:504. -- Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:225. (267.)] 88

 680. Jézus Szíve Egyházközségi Tudósító, Kaposvár, 1935. jan.--1944. máj.: hitbuzgalmi lap. -- Megj. évenként 4x. Fel. szerk. Boldizsár József Zoltán. Kiadó: Kaposvári Jézus Szíve R.k. Egyházközség. Ny: Somogymegyei Ny. Rt., 1940. XII: Balatonfüredi ny., 1943. III: Fenyvesi Béla. [Somogy m. sajtóbibliogr. 1957:23. (52.)] T.E.

 681. Jézus Szíve Harsonája Kispestről, Kispest, 1939. aug.: hitbuzgalmi lap. -- Megj. egyetlen propagandaszám. Fel. kiadó: Jámbor László. Ny: Korda Rt. 88

 682. Jézus Szíve Szövetség Főszándéka, Bp., 1929. jan.--1935. dec.: a Jézus Szíve Szövetség közleményei. -- Megj. havonta, össz. 82 sz. Kiadó: Jézus Szíve Szöv. Ny: Kapisztrán, Vác, 1930--34: Korda Rt. -- Címváltozása: Jézus Szíve Szövetség Havi Szándéka. T.E.

 683. Jézus Szívének Apostola, Bp., 1948: Megj. egyetlen sz., szerk. és kiadói adatok nélkül. Ny: Stephaneum. 88

 684. Jézus Szívének Hírnöke, Bp., 1937. jan.--1944. okt.(?): havi folyóirat az imaapostolság és Jézus Szentséges Szíve tisztelete terjesztésének ápolására. -- Megj. havonta 15-én reggel. Fel. szerk. és kiadó: Zsíros Ferenc, 1942: Erdei Ferenc. Ny: Korda Rt. -- Előbb: Társulati Értesítő mint Jézus Szent Szívének Hírnöke (1876--80), Jézus Szent Szívének Hírnöke (1881--1936).

 685. Jézus Tudósításai, Révkomárom, 1880--Bp.--Komárom, 1884: hitbuzgalmi lap. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. Kuncze F. Leó OSB. Kiadó és ny: Ziegler Károly (Komárom). [Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:25. (76.)] Vá.L.

 686. Jézusom, Örömöm, Bp., 1914. jan.--1945. dec.: az Eucharisztikus Gyermekszövetség lapja. -- Megj. havonta 1-jén reggel. 1919. III--1920. X: szünetelt. Fel. szerk. Mátrai Gyula, 1939: Mészáros János. Szerk. Tiefenthaler József, 1915. X: Gamauf István, 1916. III: Horváth Rezső, 1920. X: Mátrai Gyula, 1943. IX: Kiss István. Fel. kiadó 1937--44: Mészáros János. Kiadó: 1915. X: a Bpi Orsz. Közp. Oltáregyes. Ny: Stephaneum. -- 1912. XI--1913. XII: az Örökimádás rovata, ezután 1915. IX-ig önállóan is, az Örökimádásban rovatként is megj. [Kemény 1942:129.] 88

 687. Jó Hír, Nagykőrös, 1992. jan. 12.--febr. 23. (7. sz.): plébániai lap. -- Megj. hetenként. Szerk. Miklós János. Kiadó: Nagykőrösi R.K. Pléb. -- Utóbb 1992--93: Öröm és Remény. T.E.

 688. Jó Hírnök -- Blahovisztnik, Ungvár, 1939. jan.?--1944. márc.?: hitbuzgalmi folyóirat. -- Megj. havonta 1-jén reggel. Fel. szerk. és fel. kiadó: Ilniczky Sándor, 1941: Rácz Pál. Ny: Unió.

 689. Jó Munkát, Buenos Aires, 1963. dec.--1964.?: -- Megj. havonta(?) 24 old. Szerk. Domokos László. Közreadó: Teleki Pál Öregcserkész Munkaközösség. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:49. (295.)] T.E.

 690. Jó Munkát Füzetek, Banfield, 1949.--(4. sz.?): argentínai magyar cserkészlap. -- Megj. havonta többször, 12 old. Szerk. és közreadó: Vácz Elemér. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:49. (297.)] T.E.

 691. Jó Pajtás, Szeged, 1938. szept.--1939. jún.: cserkészlap. -- Megj. havonta, össz. 10 sz. Fel. szerk. Barna József. Kiadó: az 511. sz. Szt Imre hg. cserkészcsapat Búvár Kund rajának Mókus örse. Ny: kőnyomat. 88

 692. Jó Pásztor, Komárom, 1880. jan. 1.--1885. nov.; Bp., 1889. dec. 1.--1899. nov.; Pozsony, 1899. dec. 1.--1908.: egyházszónoklati folyóirat. -- Megj. havonta, össz. 204 sz., évente 645--845 lapon. 1893. X--1894. VII, 1894. IX--1895. X: szünetelt. Szerk. Hajóssy G. Krizánt és Mészáros Kálmán, 1888:5. sz: Hajóssy G. Krizánt, 1889:1. sz: Lepsényi Miklós, 1896. II: Pelikán Krizsó, 1906. XII: Pelikán Krizsó és Siposs Ágoston. Kiadó: a szerk. Ny: Ziegler, Komárom; 1886: Hunyadi Mátyás műint., Bp.; 1889: Wigand, Pozsony; 1900. XII: Stephaneum. [Kiss--Sziklay 1902:504. -- Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:25. (78.)] 88

 693. Jó Pásztor, A, The good shepherd, Pittsburgh, Cleveland, 1927.--1964. febr.(?): a Szent György görögkatolikus Szövetség hivatalos lapja. -- Megj. hetenként pénteken. Szerk. 1935. II: Tárkányi Béla. Mo-i szerk. 1939: Nyáry László. -- Beleolvadt: A Kereszt (1926--32?), Egyetértés (1933). Utóbb: Amerikai Magyar Világ (1964--69?). [Sziklay--Szász 1935:249. -- v. Nagy 1943:12. -- Puskás 1982:616.] T.E.

 694. Jóbarát, Kolozsvár, 1925. okt. 10.--1940. jún. 15.: irodalmi és tudományos folyóirat az ifjak számára. -- Megj. a nyári szünidő kivételével havonta 15-én. Fel. szerk. Rózsa József (1929. IX: szerk. és kiadó, 1937. IX: fel. szerk. és laptulajdonos). Szerk. és kiadó 1929. IX--1936. V: Uitz József (1925. X. 10--1927. V: társszerk.). Szerk. 1937. IX--1940. VI. 15: Reischel Artur. Társszerk. 1925. X. 10--1927. V: Olasz Péter, 1937. IX--1938. VI: Mertz Károly. Kiad. a szerkesztőség, 1934: 3000 példányban. -- Kiadványa: Jó Barát naptár az 1926/27. isk. évre. Szerk. Rózsa József. [Várady--Berey 1934:210. -- Monoki 1940:89.] T.E.

 695. Jobb Lator, Szeged-Tápé, 1994. szept./okt.--: pasztorációs lap. -- Megj. rendszertelenül. Kiadó: Mécses Szeretetszolgálat M. Börtönpasztorációs Társ. 88

 696. Jogvédelem, Bp., 1902--1905: a Társulati Értesítő (1892--1906) melléklapja. -- Megj. kéthetenként, össz. 482 old. Szerk. Stadler Endre. 88

 697. "Jólétünknél Előrevalóbb Becsületünk", Bp., 1946. jan. 28.: röpirat? -- Megj. egyetlen sz. Szerk. Slachta Margit. Kiadó: Szentlélek Szöv. Ny: Arany János ny. 88

 698. Jótékonyság, Miskolc, 1910: alkalmi lap. -- Megj. egyetlen sz. Szerk. Rétay Kálmán. Kiadták a Miskolci R.k. Nőegylet jelmezes teaestje alkalmából. Ny: Klein. T.E.

 699. Jövő Nemzedékért, A, Gödöllő, 1935. júl.--1937. ápr.: a sokgyermekes szegény magyar anyák országos Szent István Fiúotthonának hivatalos lapja. -- Megj. negyedévenként, össz. 4 sz. Fel. szerk. és kiadó: Szentimrey László. Kiadó: a sokgyermekes szegény anyák orsz. Szt István Fiúotthona. Ny: Kalánta, Gödöllő. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:94. (410.)] T.E.

 700. Jövő Útjain, A, Bp., 1926:1. sz.--1939:4. sz.: tanügyi folyóirat. -- Megj. évi 4x, 1934--38: évi 6x, össz. 60 sz. Fel. szerk. és kiadó: Nemesné M. Márta. Fel. kiadó: Baloghy Mária. Ny: Hungária; 1937. I: Árpád ny., Kalocsa. [Sziklay--Szász 1935:168.] 88

 701. Jövőért, A, Nagyernye, 1914: az Alkoholizmus Ellen című ifjúsági lap melléklete. -- Megj. egyetlen(?) sz. Szerk. Szentmiklósi József. [Kemény 1942:131.] T.E.

 702. Jövőnk, Pécska, 1897. okt.--1899. dec. 31.: társadalmi és közművelődési hetilap. -- Megj. össz. 114 sz. Szerk. és kiadó: Szathmáry Geyza. Ny: Ruber István. [M. Sion 1899:77.] 88

 703. Jövőnk, Bp., 1912. okt. 1.--okt. 15.: az Országos Tanügyi Tanács Keresztényszociális Szakosztályának lapja. -- Megj. össz. 2 sz. Szerk. Wohlmuth Ernő. Kiadó: az Orsz. Kat. Tanügyi Tanács Kerszoc. Szakosztálya. Ny: Stephaneum. -- Előbb: Szociális Közlemények (1911--12). 88

 704. Jövőnk, Bp., 1919. jan. 1.--márc. 15.: a keresztényszocialista tanítók szakszervezetének közlönye, a katolikus tanítóság hivatalos lapja. -- Megj. havonta 2x, össz. 4 sz. Szerk. Huber Árpád, Kocsán Károly. Kiadó: a Bizottság. Ny: Bichler. -- Reformprogram az oktatás átszervezésére. -- Előbb: Népnevelő (1895--1918). 88

 705. Jövőnk, Kassa, 1921. jan. 15.--1922. márc. 31.: gazdasági, tudományos, szépirodalmi és társadalmi ifjúsági folyóirat, a Szlovenszkói Keresztény Szociális Sajtóosztályok hivatalos közlönye. -- Megj. havonta 2x. Főszerk. és laptul. 1921. I. 15--IX. 30: Urr György. Fel. szerk. és kiadó: Bányai János. Társszerk. 1921. VIII. 15--IX. 30: Halassy Valéria. Főmunk. 1921. II. 28--V. 30: Darkó István, Halassy Valéria, Kerekes Lujza, Urr Ida, Ölvedy László, 1921. IV. 30--V. 30: Rima Vilma. Ny: Szt Erzsébet Rt., Kassa; 1921. II--IV: Bartha Jenő műint.; 1921. V--1922. III: Zsuppán László, Kassa. [Viczián 1978:87. (260.)] T.E.

 706. Jövőnk, Nyíregyháza, 1923. ápr.--1924. máj.: görögkatolikus ifjúsági lap. -- Megj. havonta, össz. 12 sz. Szerk. Demkó Sándor. Ny: Jóba Elek. -- Főlap: Görögkatolikus Tudósító (1921--26). 88

 707. Jövőnk, Bp., (1932) 1935. jan. 5.--1944. okt. 7.: keresztényszocialista politikai lap. -- Megj. hetenként, össz. 477 sz. Fel. szerk. Fekete Pál, 1936. I. 4: Tobler János. Fel. kiadó 1935: Tobler János, 1935. VI: Máté Ernő. Ny: Arany János ny., Bp. T.E.

 708. Jövőnkért, Pápa, 1942. ápr. 25.: a pápai bencés gimnázium önképző körének évi folyóirata. -- Megj. egyetlen sz. Szerk. Varga József. Kiad. Kapuy Vitál. Ny: Iglói János, Balatonfüred. [Veszprém m. sajtóbibliogr. 1957:44. (114.)] T.E.

 709. Jugendruf, Bácsszentiván, 1935. jún.--1944. jan.: ifjúsági értesítő. -- Megj. havonta. Fel. szerk. és fel. kiadó: Mouillon Kálmán. Ny: Blechl. 88

 710. Jung Front, Bp., 1939. ápr.--1941. márc.: a KALOT német nyelvű lapja. -- Megj. havonta 1-jén reggel, össz. 17 sz. Fel. szerk. és kiadó: Bodor György, 1939. VIII: Fürnstein József. Kiadó: KALOT. Ny: Bánsági Ádám, Kispest. 88

 711. Kakukk, Szeged, 1993. máj. 4. (mutatványszám)--1994. febr. 14. (II. évf. 1. sz.): tagegyesületi értesítő. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. Mészáros Sándor. Kiadó: Kat. Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete. T.E.

 712. Kalauz a Katholikus Népoktatás Terén, Pozsony, 1892. jan.--1893. dec.: katolikus tanügyi folyóirat. -- Megj. havonta, júl--aug. kivételével, össz. 20 sz. Szerk. Stampfel Károly. Főmunk. Schultz Imre, Boromissza István, Concilia Emil. -- Előbb: Kalauz a Népiskolai Nevelőoktatás Terén (1887--91). 88

 713. Kalauz (a Nevelés és Oktatás Terén), Pécs, 1866. okt. 8.--1869. szept. 28.: tanügyi és nevelési szakközlöny. -- Megj. havonta 3x. Szerk. és kiadó: Szauter Antal. Főmunk. Warga Ferenc. Kiadó 1868: Garay Alajos, Varga József, 1869: Polgár József és a Püspöki kvtár. -- Előbb: Népnevelő Kalauza (1864--65). [Kiss--Sziklay 1902:501.] 88

 714. Kalauz a Népiskolai Nevelőoktatás Terén, Nagyszombat, 1887--1891: katolikus tanügyi folyóirat. -- Megj. negyedévenként, össz. 9 szám. Szerk. és kiadó: Regéczy József. Munk. Schultz Imre, Boromissza István, Concilia Emil. Ny: Nagyszombat. -- Utóbb: Kalauz a Katholikus Népoktatás Terén (1892--93). 88

 715. Kalazantinum, Kolozsvár, 1893. szept.--1915. jún.: hitéleti, tudományos és szépirodalmi folyóirat. -- Megj. havonta 8--26 old. Szerk. 1897--1899. VI: Varjas Endre, 1899. IX--1900. VI: Lukinich Endre, 1900. IX--1901. VI: Hanustadter József, 1900. IX--1901. II: Hársing István, 1901. IX--1902. VI: Hogyor József, 1902. IX--1903. VI: Vajnóczky István, 1903. IX--1904. VI: Babos Dezső, 1904. IX--XII: Schiff József, 1905. I--1908. VI. és 1912. XI--1913. V: Hám Antal, 1908. IX--1912. X: Komáromy Dezső, 1913. IX--1915. VI: Pullmann Péter. Kiadó tul. Kalazantinum Hittud. Tanárképző Int. Ny: 1897--1903: Gombos Ferenc, 1904--15: Lepage Lajos. [Kiss--Sziklay 1902:506. -- Viczián 1978:22. (54.)] T.E.

 716. Kalazantinus Tudósító, Bp., 1932. szept.--1938. szept.: szociális és társadalmi folyóirat. -- Megj. évi 10x(?), össz. kb. 60 sz. Fel. szerk. és kiadó: a Kat. Tanoncinternátus igazgatósága, 1934. I--1935. IX: Dittrich Imre, 1935. IX--1938: Farkas László COP. [Sziklay--Szász 1935:170.] 88

 717. Kalocsai Főegyházmegyei Hivatalos Közlemények, Kalocsa, 1924.--1942. szept. 9.; 1957--1961: Megj. rendszertelenül. Kiadó: Érs. hivatal. Ny: Árpád, Kalocsa; 1957: Bácsm. ny. kalocsai telepe. -- Címváltozata Főegyházmegyei Hivatalos Közlemények. -- Előbb: Circulares Litterae (1883--1923). 88

 718. Kalocsai Gyorsíró, Kalocsa, 1934: a diák gyorsírók lapja. -- Megj. hetenként. Szerk. Aladár. Kiadó: Kalocsai JT Stephaneum V. o. Ny: litográfia. [Kalocsai Kollégium 1934. II. (49. sz.)] T.E.

 719. Kalocsai J(ézus) T(ársasági) Stephaneum Levelező Lapja, Kalocsa, 1907. júl. 22.--1909. dec.: a jezsuita nevelőintézet írásbeli közleményei. -- Megj. évente 2x, össz. 6 sz. Főszerk. Bíró (Xavér Ferenc) SJ. Ny: Jurcsó Antal. -- Utóbb: Stephaneum (1910--21), Kalocsai Kollégium (1922--30), Kalocsai Kollégium Vakációs Levelei (1939--44). [Kemény 1942:132. -- Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:240. (284.)] T.E.

 720. Kalocsai Kollégium, Kalocsa, 1922:1. sz.--1943. ápr.: a kalocsai Jézus Társasági Érseki Szent István Gimnázium intézeti lapja és kongregációs értesítője. -- Megj. évente, 1922: évente 4x, 1922--30: össz. 8 sz. 1927--29: szünetelt. Fel. szerk. és kiadó: a Kalocsai Koll. igazgatósága, 1941. III: Ambrus Pál, 1943: Schmidt Ferenc, 1943. VII. 25: Szörényi Gábor. Ny: Árpád. -- Előbb: Stephaneum (1910--21), utóbb: Kollégiumunk (1942--43). -- Melléklapja: Kalocsai Kollégium Vakációs Levelei (1939--44). [Sziklay--Szász 1935:199. -- Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:242. (286.)] T.E.

 721. Kalocsai Kollégium, Kalocsa, 1990:1. sz.--: a Szent István Gimnázium Baráti Köre tájékoztatója. -- Megj. évente(?). Kiadó: Szt István Gimn. Baráti Köre. -- Előbb: Kollégiumunk (1942--43). 88

 722. Kalocsai Kollégium Vakációs Levelei, Kalocsa, 1939. júl.--1944. aug. 25.: a kalocsai Jézus Társasági Érseki Szent István Gimnázium intézeti lapja. -- Megj. a nyári szünidőben 3x (VII. 15., VIII. 5. és 25.). Fel. szerk. 1939: Hajdók János, 1940. VII. 15: Rudolf József, 1940. VIII. 5: Ürmös Antal, 1943. VII. 12: Schmidt Ferenc, 1943. VIII. 25: Szörényi Gábor. Ny: Árpád, 1941. VIII. 20: Bánsági Ádám, Kispest. -- Előbb: Kalocsai J(ézus) T(ársasági) Stephaneum Levelező Lapja (1907--08), Stephaneum (1910--20), Kalocsai Levelek (1921--28). [Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:243. (287.)] T.E.

 723. Kalocsai Lapok, Kalocsa, 1871. júl. 2.--1872. ápr. 28. és 1873. dec. 7.--1874. jan. 18.: heti közlöny a gazdászat, ipar, kereskedelem társas élet és szépirodalom köréből. -- Megj. hetenként. Fel. szerk. 1872. I. 7: Hang Ferenc. Kiadó: Vörös Sándor, 1873. XII. 7: Hang Ferenc. Ny: Malatin és Holmeyer érs. ny. -- Közben: Sárközi Lapok (1872--73). [Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:244. (288.)] T.E.

 724. Kalocsai Levelek, Kalocsa, 1921. júl. 6.--1928. aug. 18.: a kalocsai főgimnázium ifjúságának szünidei levelezőlapja. -- Megj. a nyári szünidőben 5x, 1925: 3x, össz. 17 sz. Főszerk. 1922. VII. 6: Andor Géza, 1925. VII. 15: Polónyi Ferenc. Fel. szerk. Lafranco István. Szerk. 1922. VII. 10: Feigl Dénes, 1925. VII. 15: Vidlicska József, 1926. VIII. 20: Fábry Antal, 1927. VII. 12: Borbély István. Kiadó: Kalocsai Jézustársasági Főgimn. Ny: Árpád. -- Előbb 1907--09: Kalocsai J(ézus) T(ársasági) Stephaneum Levelező Lapja, 1910--21: Stephaneum, utóbb 1939--44: Kalocsai Kollégium Vakációs Levelei. T.E.

 725. Kalocsai Néplap, Kalocsa, 1878. ápr. 1.--1944. okt. 14.: politikai, közgazdasági és társadalmi közlöny. -- Megj. havonta 3x, 1879. I. 2: hetenként, 1911. I. 4: hetenként 2x, 1914. II. 7: hetenként, 1919. VIII. 6: hetenként 2x, 1923. V. 5: hetenként, 1926. IV. 2: hetenként 2x, 1931. X. 3: hetenként. Főszerk. 1927. IV. 2--VIII. 31: Kerner István, 1932. VIII. 27--1939. V. 6: Kőszeghy Mihály teol. tanár, 1939. V. 12: Laszczik Ernő, 1939. XI. 11: Kerner István. Fel. szerk. Mócsy Antal ogy. képviselő, 1900. VII. 22: Virág István tanítóképzői tanár, 1904. VIII. 14: Ámon Pál teol. tanár, 1904. XI. 27: Maison Jeromos tanítóképzői hittanár, 1910. III. 19: Kőszeghy Mihály teol. tanár, 1911. II. 4: Petrányi Ferenc tanítóképzői ig., 1918. IX. 7: Potza Ferenc tanítóképzői tanár, 1919. I. 11--III. 23: és VIII. 10: Tímár Kálmán tanítóképzői tanár, 1922. XII. 2: Leszich János ügyvéd, 1923. VI. 2: Száva István ügyvéd, 1926. III. 6: Madarász Gyula, 1927. IV. 2: Máté--Tóth Jenő, 1928. VII. 4: Potzta Ferenc, 1932. VIII. 27: Földesdy Antal, 1936. IX. 5: Lukácsy István, 1938. IV. 15: Kőszeghy Mihály, 1939. V. 10: Laszczik Ernő, 1942. I. 24: Iványi Endre, 1944. IX. 8: Belon Gellért. H. szerk. 1899. I. 1--1900. VII. 15: Virág István. Főmunk. Szulik József. 1878. XII. 11: Kleiner Lajos, 1882. I. 5--1886. XII. 30: Kleiner Lajos és Petrovátz József, 1891. I. 3--XII. 25: Virág István, 1941. II. 1--1942. I. 17: Iványi Endre. Kiadó: Lichstensteiger Ferenc knk., 1889. I. 5: Bichler István, 1890. VIII. 5: Mócsy Antal, 1898. XII. 4: Jurcsó Antal, 1901. I. 6--1919. III. 23: és VIII. 6: az alapítók, 1920. VI. 23: Árpád ny. Ny: Malatin és Holmeyer érs. ny., 1882. VIII. 17: Holmeyer Ferenc, 1889. VI. 8: Werner Ferenc, azelőtt Holmeyer Ferenc, X. 26: Kollár Antal és fia, Baja, XI. 23: Werner Ferenc, Kalocsa, XII. 4: Jurcsó Antal, 1919. II. 8--III. 23: és VIII. 6: Árpád Rt. -- Melléklete 1882--83: A Kalocsai Néplap havi közgazdasági melléklete; 1920. XI. 27--XII. 22: Hirdetési melléklet; 1927:103. sz: Kalocsai Néplap -- Gyermekeknek. Szerk. Pécsi Ferenc. -- Közben: A Proletár (1919. VI. 28--VII. 26.) -- Óvadékát, 16.600 K-t a kalocsai főkápt. adta, fönntartásához -- mivel önmagát eltartani nem tudta -- Császka érs. évi 1000, a főkápt. évi 500 K-val hozzájárult, a hivatali utódok is támogatták a lapot. -- Repertóriumát az 1980-as években elkészítette Székely László keserűtelki plnos, s a Katona József Megyei Kvtárban helyezte el céduláit. T.E.

 726. Kalocsai--Pécsi Diákszemle, Kalocsa, 1924. dec.--1933. jún.: diáklap. -- Megj. havonta, össz. 85 sz. Fel. szerk. (és 1927. X: fel. kiadó): Steiner György. Fel. kiadó: Havlik János. Ny: Apostol, 1927: Árpád, 1927. X: Dunántúl. [Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:256. (295.)] T.E.

 727. Kalocsavidéki Róm(ai) Kath(olikus) Tanító-Egyletnek Értesítője, A, Kalocsa, 1873--1910: tagértesítő. -- Megj. évente 1--2 sz. Szerk. 1880--92: a Kalocsa-Vidéki Egyes. választmánya, 1894:13. sz.: Virág István, 1898: Dreisziger Ferenc. Kiadó: A Kalocsavidéki R.K. Tanító Egyes., 1880--92: a Kalocsa-Vidéki Egyes. választmánya. Ny: Malatin és Holmeyer, 1880--92: Werner Ferenc, 1905:24. sz.: Werner Károly. -- Címváltozásai: 1878:8. sz.: A Kalocsa Érseki Megye Területén Működő Kath(olikus) Tanító Egyleti Szövetség Értesítője, 1880--1892:10/11. sz.: A Kalocsai Érseki Megye Területén Létező Róm(ai) Kat(olikus) Tanító-Egyesületek Értesítője, 1893:12. sz.: A Kalocsai Érseki Megye Területén Létező Róm(ai) Kat(olikus) Tanító-Egyesületnek... évi Értesítője, 1898-1901: A Kalocsai Érsekmegyei Római Katholikus Tanító-Egyesületnek... évi Értesítője. -- Utóbb: Népoktatás (1911--15). [Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:257. (296.)] T.E.

 728. KALOT Munkafüzet, Bp., 1942. okt. 25.--1944. ápr.: Megj. rendszertelenül, össz. 9 sz. Szerk. 1942. X. 25--1943. IV. 25: Hajdók János, 1943--44: Miklósi László. Kiadó: KALOT. -- Előbb: Dolgozó Fiatalság Vezetői (1940--42). 88

 729. Kanadai Magyar Farmer, Simpson, Saskatchewan, Kanada, 1914--1916. aug.?: magyar farmerek hírlapja. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. és kiad. Schaffer Sándor plnos. [Török 1978:356.] T.E.

 730. Kanadai Magyar Néplap, Winnipeg, Man., Kanada, 1924(?)--1927(?): politikai és társadalmi hetilap. -- Szerk. Soós István OFMCarm (v. bpi házfőn.), Denk Rudolf (utóbb OSB). [Kat. Szemle 1936:139. -- Ruzsa Jenő: A kanadai magyarság története. Toronto, 1940:363.] 88

 731. Kántor Újság, Jászdózsa, 1908: katolikus egyházzenei szaklap. -- Megj. kéthetente, össz. 13 sz. Fel. szerk. Révfy Lajos. Ny. Herczog ny. Gyöngyös. [M. Könyvszemle 1910. (Hírlapjaink, 1. évf.) -- Szolnok m. sajtóbibliogr. 1976:59. (111.)] T.E.

 732. Kántorok Lapja, Vasvár, 1889--1892: Megj. havonta. Szerk. és kiadó: Barabás István. -- Csak hivatkozásokból ismert. [Kiss--Sziklay 1902:504. -- Vas m. sajtóbibliogr. 1964:24. (87.)] T.E.

 733. Kántorok Lapja, Bp., 1901. ápr. 1.: a magyar kántorok és orgonatanítók lapja. -- Megj. egyetlen(?) sz. Szerk. Tördesi Kálmán. Kiad. tul. Brichta Kálmán. Ny: Hunyadi Mátyás ny. 88

 734. Kaposvári Katolikus Értesítő, Kaposvár, 1925. márc.--1944. nov.: Megj. havonta. 1936--1938. VI: és IX: szünetelt. Fel. szerk. Futó Dezső, 1930. IX. 1: Mészáros Béla, 1933. I. 1: Géczy Lajos, 1933. X. 1: Anty Illés, 1935. III: Hoss József, 1936. X: Kiss György, 1938. I: Gál Sándor, 1938. X: Kiss György, 1939. III: Gál Sándor. Kiadó: Kaposvári R.K. Pléb. Hiv. 1930. III. 1: Kaposvári Nagyboldogassz. R.K. Egyhközs. Ny: Somogyi Újság, 1925. VI. 1: Somogymegyei Ker. Irod. és Nyomda Rt. 1926. I. 1: Somogyi Újság, 1926. II. 1: Somogymegyei Ker. Irod. és Nyomdai Rt., 1929. IX. 1: Somogymegyei ny. Rt. [Somogy m. sajtóbibliogr. 1957:25. (57.)] T.E.

 735. Kapucinus Tartományi Értesítő, Bp., 1948. márc.--dec.: rendtartományi hírek. -- Megj. rendszertelenül. Kiadó: Kapucinus rház. Ny: Kapucinus ny. 88

 736. Karácsonyi Harangok, Nürnberg--Valka, 1952. dec.--1953.(?): bujdosó magyarok lapja. -- Megj. havonta többször 2 old., össz. 7 sz. Szerk. Hegyi János, Tóth Ferenc. Ny: soksz. -- A 4--5. sz. címe: Karácsonyi Harangszó. [Mildschütz 1977:52. (316.)] T.E.

 737. Karácsonyi Harangszó, Bp., 1942(?): hitbuzgalmi lap. -- Fel. szerk. Szabó Pius dr. OFM tábori lelkész. Kiadó: a bpi 1. honvéd vegyesdandár r.k. lelkészei. Ny: Heinrich. T.E.

 738. Karácsonyi Körlevél, Újhatvan, 1941. dec. 25.: időszaki értesítő. -- Megj. egyetlen sz. Szerk. Nagy József. Kiadó: az Újhatvani Kat. Kör. -- Előbb: Az Újhatvani Katolikus Kör Üzenetei (1939--40). [Heves m. sajtóbibliogr. 1972:64. (179.)] 88

 739. Kármel, Ordo Fratrum Discalceatorum B. Mariae Virginis de Monte Carmeli, Bp., 1989:1. sz.--: közösségi tájékoztató. -- Megj. évi 11 sz. Fel. szerk. Gergelyffy András János. Szerk. VÉK Munkás Szt János Közössége. Kiadó: M. Sarutlan Kármelita Rendtart. 88

 740. Kármel Barátai, Bp., 1947:2. sz.--1948:1. sz.: harmadrendi értesítő. -- Megj. rendszertelenül, össz. 3 sz. Fel. szerk. Kövecses Cyprián. Ny: Tipográfia Műint. -- Előbb: Kármel Harmadik Rendjének Értesítője (1947). 88

 741. Kármel Harmadik Rendjének Értesítője, Bp., 1947: hitbuzgalmi lap. -- Megj. egyetlen sz. Fel. szerk. Kövecses Cyprián. Ny: Tipográfiai Műint. -- Utóbb: Kármel Barátai (1947--48). 88

 742. Kármel Keszthelyi Harmadrendje, Keszthely, 1944. júl.: harmadrendiek értesítője. -- Megj. egyetlen(?) sz. Szerk. Kovács Teofil. Kiadó: a Kárm. Rend. Ny: Tipográfia, Bp. [Veszprém m. sajtóbibliogr. 1957:44. (115.) -- Zala m. sajtóbibliogr. 1978:53. (104.)] 88

 743. Kármel Missziói, Győr, 1941. jún. 15.: alkalmi lap. -- Megj. egyetlen (?) sz. Kiadó: a Kárm. Missziók m. zelátora. Ny: Győregyhm. Alap. 88

 744. Karnevál, Bp., 1930. márc. 3.: a budai Szent Imre Kollégium tagjainak humoros farsangi kiadványa. -- Megj. egyetlen(?) sz., 24 old. Főszerk. Veder László. Szerk. Kövecs Kálmán, Dokupil István, Teller László. Rajzok: Marton László. Ny: Élet Rt. [Viczián 1978:186. (589.)] T.E.

 745. Karnevál, Cegléd, 1938. febr. 1/2.: a "Ciglia" félhivatalos lapja. -- Megj. egyetlen(?) sz. 8 old. Fel. szerk. Pádár István. Fel. kiadó: a Foederatio Emericana Ciglia corporatiója. Ny: Sárik Gyula és Géza. [Viczián 1978:186. (590.)] T.E.

 746. Karpat, Ungvár, 1873. jún.--1886. márc.: ruszin görögkatolikus hetilap. -- Szerk. és kiadó: Homicskó Miklós. Ny: Jäger Károlyné és Fésűs József. 88

 747. Kárpáti Figyelő, Beregszász, 1930--1931: görögkatolikus lap. -- Megj. havonta(?). Szerk. és kiadó: Ortutay Jenő g.k. lelkész.

 748. Kárpáti Hírnök, Ungvár, 1861. febr.--dec.: görögkatolikus hetilap. -- Megj. össz. 42 sz. 154 lapon. Szerk. és kiadó tul. Mészáros Károly. Kiadó és ny: Jäger Károly. [Mayer 1977:253.] 88

 749. Kárpáti Lapok, Ungvár, 1895. ápr.--1903. dec.: egyházi, tanügyi és társadalmi hetilap. -- Megj. össz. 455 sz. Szerk. Romanecz Aladár, 1902. II. 9: Prodán János. Kiadó és nyomdatulajdonos: Jäger Bertalan. -- A ruszinok egyh. és világi m-barátságát ápolta, ezért kormánytámogatást kapott. Az 1903. XII. 22: Bpen kiadott Görög Katholikus Hírlappal (1903--07) vetélkedni nem kívánt, kiadását megszüntették. [Mayer 1977:253.] 88

 750. Kárpáti Vasárnap, Ungvár, 1939. dec.--1941. jún. 22.: a magyar--rutén testvériség lapja. -- Megj. hetente, össz. 78 sz. Fel. szerk. Németh Sándor, 1941. I. 5: Ilniczky Sándor. Kiadó: Egyhm. Alapkezelőség. Ny: Unió-Miravcsik ny. T.E.

 751. Kassai Katholikus Egyházi Tudósító, Kassa, 1914. jan. 15.--1940. dec.: a kassai katolikus egyházak, tanintézetek és egyesületek hivatalos közlönye. -- Megj. havonta 8--16 old. Fel. szerk. Tost Barnabás, 1930. I. 1: Listyák Jenő, 1937. IV: Kmetz Imre. Kiadó: Tost Barnabás. Ny: Szt Erzsébet, 1930. I. 1: Kereskedelmi és Ipari Ny., 1934. VII: Universum, 1939. I: Szt Erzsébet. -- Utóbb 1941--44: Kassai Katolikus Tudósító. T.E.

 752. Kassai Katolikus Nyári Egyetem, Kassa, 1943. júl. 18.: alkalmi lap. -- Megj. egyetlen sz. Szerk. Gyutai Pete Ferenc, Nagy Kázmér. 88

 753. Kassai Katolikus Tudósító, Kassa, 1941. jan.--1944. ápr.: a kassai római katolikus egyházközségek és egyesületek értesítője. -- Megj. havonta 1-jén, 1944: negyedévente 8--16 old., össz. 40 sz. Fel. szerk. Kmetz Imre, 1942: Pálffy István, 1943: Bogdányi Ferenc. Fel. kiadó: Tost Barnabás. Kiadó: Kassai R.K. Egyhközs. Ny: Szt Erzsébet. -- Előbb 1914--40: Kassai Katholikus Egyházi Tudósító. T.E.

 754. Kassai Levita, Kassa, 1910--1911: a kassai kispapok lapja. -- Megj. havonta(?), össz. 7 sz. [Felvidéki Újság 1911. III. 9. (a 7. sz. megjelenését közli) -- Viczián 1978:206. (657.)] 88

 755. Kaszap István Lapja, Bp., 1942. febr. 26.--1948. okt.: hitbuzgalmi értesítő. -- Megj. évente 4x, össz. 23 sz. Fel. szerk. Vadász József. Kiadó: Kaszap István Szenttéavatását Szorgalmazó Biz. Ny: Stephaneum, 1948. X: Korda Rt. T.E.

 756. Katholik, Der, Pozsony, 1872. márc. 17.--1873. dec.: fontolva haladó katolikus irodalmi és művészeti lap. -- Megj. 1872: hetente 2x, 1873: naponta, össz. 381 szám. Fel. szerk. Marosy, , Gerhard. Kiadó: Mühlhammer, , J. F. Ny: Angermayer. -- Utóbb: Das Recht (1874--79). 88

 757. Katholikus Autonomia, Bp., 1894. nov. 29.--1895. szept. 26.: egyházpolitikai és társadalmi közlöny. -- Megj. hetente 2x, össz. 84 sz. folyamatos lapszámozással. Fel. szerk. és kiadó tul. Weszely Ferenc. Ny: Buschmann Ferenc. [Kiss--Sziklay 1902:505.] 88

 758. Katholikus Család, Bp., 1882. ápr.--1884. dec. 30.: katolikus vallási, társadalmi, közművelődési és gazdasági képes hetilap. -- Megj. 39 + 46 + 38 (123) sz. Szerk. Viszolay István, 1882. VII. 16: Kereskényi Gyula, 1883. V. 27: Turcsányi Gyula, 1884. VI. 3: Horváth Mihály. Ny: Neuer Márk. [Kiss--Sziklay 1902:502.] 88

 759. Katholikus Család, A, Bakonykoppány, 1897. jan.--1899. aug.: havi közlöny a katolikus nép, különösen a Szent Család tisztelőinek és Őszentsége XIII. Leó pápa által alapított "Keresztény családok egyetemes egyesülete a nazarethi Szent Család tiszteletére" című jámbor egyesület tagjai számára. -- Megj. havonta. Szerk. Lővárdy Alajos. Kiadó: Keresztény családok... egyesülete. Ny: Főisk. ny., Pápa. -- A családi életet támogató példa értékű történeteket, nevelési tanácsokat közölt. 1899. VIII. után Pozsony-Csákány a megj. helye (de kvtárban nem található). [Kiss--Sziklay 1902:505. -- Veszprém m. sajtóbibliogr. 1957:45. (116.)] T.E.

 760. Katholikus Ébredés, Szeged, 1921:1. sz.--1927. dec.(?): hitbuzgalmi és társadalmi folyóirat. -- Megj. 1921--22: havonta, 1923--27: péntek reggel, két hasábos old., össz. 249 sz. Fel. szerk. Mayer Márton, 1925. VI. 28: Máriaföldy Márton, Erdélyi László. Kiadó tul. a Szegedi Kath. Szülők Szöv. Közp. Tanácsa. Ny: Tevel ny. -- Utóbb: Szegedi Katolikus Tudósító (1928--39). 88

 761. Katholikus Egyházi Értesítő, Szatmárnémeti, 1903:1. sz.--1904:5. sz.: ingyenes időszaki lap. -- Megj. rendszertelenül, össz. 6 sz. Szerk. Gavora István. Ny: Morvai János, Szatmárnémeti. 88

 762. Katholikus Egyházi Közlöny, Bp., 1891. jan. 4.--1900. jún. 29.: vegyes tartalmú irodalmi folyóirat a katolikus papság részére. -- Megj. minden pénteken, össz. 438 sz. Fel. szerk. és laptulajdonos Dedek Crescens Lajos. Kiadó: Bp-lipótvárosi pléb. Ny: Stephaneum. -- Előbb és utóbb: Egyházi Közlöny (1889--90 ill. 1900--19). [Kiss--Sziklay 1902:541.] 88

 763. Katholikus Egyházi Lapok, Pozsony, 1923. jan.--aug.: hittudományi és lelkipásztori folyóirat. -- Megj. kéthavonta, össz. 168 old., 6 sz. Fel. szerk., fel. kiadó és laptul. Kőhegyi József. Ny: Concordia. -- Utóbb: Katholikus Lelkipásztor (1923--44). T.E.

 764. Katholikus Egyházi Zeneközlöny, Bp., 1893. szept.--1914. dec.: az Országos Magyar Cecília Egyesület hivatalos közlönye. -- Megj. (júl.--aug. kivételével) havonta. Fel. szerk. Erney József, 1900--01: Kucsera József, 1902--07: Bundala János, 1908--11: Járosy Dezső, 1912--14: Langer Viktor. Kiadó: az Egyesület. Ny: Pesti kv-ny., 1904--07: Stephaneum, 1908: Csanád egyhm. ny. -- Utóbb: Egyházi Zeneközlöny 1915--18). [Kiss--Sziklay 1902:506.] 88

 765. Katholikus Élet, Bp., 1920. jan. 25.--1921. szept.: hitbuzgalmi és társadalmi folyóirat. -- Megj. havonta, össz. 21 sz. Főszerk. Gallerani Bonaventura. Fel. szerk. Boér Géza. Kiadó: Fájdalmas Szűz Mária Társulat. Ny: Pesti kv-ny. [Kemény 1942:135.] T.E.

 766. Katholikus Élet, Szatmárnémeti, 1921. máj.--1931. dec. 27.: tudományos, irodalmi, művészeti, kritikai, utóbb politikai és társadalmi hetilap. -- Megj. vasárnaponként. Főszerk. 1924: Ilosvay Lajos, Czumbel Lajos. Fel. szerk. és laptulajdonos kiadó 1921--24: Nyisztor Zoltán. Fel. szerk. és kiadó 1924: Pálos István, 1929: Scheffler Ferenc. Laptulajdonos és lapkiadó 1930: Pallas ny. B. munk. 1929--30: Czumbel Lajos, 1929--30: Pakocs Károly. Írói: Bagossy Bertalan, Bakkay Béla, Bangha Béla, Gyárfás Elemér, Gyiróthi Elemér, Léber János, Magyar Bálint, Mécs László, Paál Árpád, Pakocs Károly, Réthy Appolinár... stb. Ny: 1921--22: Weisz Sándor, 1922: Simon József, 1922--24: Simon és Vescan, 1924: Morvay János, 1929--31: Pallas. -- 1925. IV--1928. XII: megjelenését fölfüggesztették, de évf-számozása folyamatos. [Monoki 1941:91. -- Lakatos 1977:640. (1126.)] T.E.--Ku.P.

 767. Katholikus Élet, Szolnok, 1924. okt.--1944. júl.: ferences hitbuzgalmi és társadalmi lap. -- Megj. havonta 2x, 1933. VIII. 15: havonta. 1938. I--IV: szünetelt. Főszerk. 1935. VIII: Szegedi Alfonz, 1938. V: Szabó Polikárp. Fel. szerk. 1933. VIII. 15: Csiszár Teodóz, 1934. VIII--1935. VII: Oberton Odilo. Szerk. Majsai Mór, 1927. VIII. 15--1929. I. 6: Unyi Bernardin. Társszerk. Raffinszky Romuáld, 1928. IX. 1--1929. II. 5: Unyi Athanáz, 1935. VIII--1936. VII: Kollár Kázmér. Kiad. tul. Ferencrendi Zárda, 1935. VIII: Szentferencrendi Pléb. Fel. kiadó 1925. I. 15: Majsai Mór, 1927. VIII. 15--1929. I. 6: és 1932. I. 20: Unyi Bernardin, 1933. VIII. 15: Csiszár Teodóz, 1934. VIII--1935. VII: Oberton Odilo. Ny: Szolnok és Vidéke; 1929:2. sz: Kapisztrán, Vác. [Szolnok m. sajtóbibliogr. 1976:70. (122.)] 88

 768. Katholikus Élet, Újpest, 1928. jan. 15.--1944. dec.: az újpesti római katolikus egyházközség havi tudósítója. -- Megj. 1-jén, össz. 132 sz. 1939. I--VIII: szünetelt. Szerk. és kiadó: Csík József. Társszerk. Csorba Ödön, 1935. XII: Gerber Alajos. Kiadta az újpesti r.k. egyhközs. Ny: Csanády Józsefné; 1932: Kapisztrán, Vác. -- 1939. IX-i újraindításakor új évf-számozást kapott. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:99. (428.)] T.E.

 769. Katholikus Értesítő, Rákoskeresztúr, 1934. ápr. 1.--1938. ápr. 15.: a rákoskeresztúri és rákoshegyi egyházközségek körlevele. -- Megj. időszakonként. Fel. szerk. és kiadó: Boday Kálmán, 1934. X. 1: Tóth József, 1936. III. 1: Tóth József, Németh Lajos, V. 1: Tóth József, Németh Lajos, Csathó Béla ifj., XII. 1: Csathó Béla ifj., Németh Lajos, Oláh Károly ifj. Fel. kiadó: Béky László, Richter József. Kiadó: a r.k. pléb. Ny: Kirchner Jenő, Rákoscsaba. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:99. (429.)] 88

 770. Katholikus Figyelő, Debrecen, 1925. nov.--1945. aug.: félhavi római katolikus hitéleti lap. -- Megj. havonta 1-jén és 15-én reggel, 16--48 old., össz. 244 sz. Fel. szerk. Kovács Sándor, 1934. XI: Liszt Nándor, 1936. IX: Hanzély Lajos, 1941. III: Szabó János, 1943. XI: Pálmai József. Kiadó 1938. I: Hanzély Lajos. Ny: M. Nemz. Kv. és Lapkiadó Váll.; 1930. VIII: Kapisztrán, Vác; 1935. I: Nagy Károly és Tsa; 1941. I: Lehotai Pál; 1944. VII: Tiszántúli. [Wünscher 1927:12. -- Hajdú-Bihar m. sajtóbibliogr. 1973:165. (453.)] T.E.

 771. Katholikus Folyóirat, Máramarossziget, 1900. szept.(?): irodalmi folyóirat. -- Megj. egyetlen(?) sz. Szerk. és kiadó: Gorbói Lengyel Győző. Ny: Rózsa Kálmán és neje, Bp. 88

 772. Katholikus Gyermekvédelem, Esztergom, 1910. szept. 15.--1943. okt.: a Keresztény Szeretet Országos Gyermekvédő Művek hivatalos közlönye. -- Megj. 10x évente, júl. és aug. kivételével. Szerk. Siposs Antal Félix, 1911. IX: Keményfy Kálmán Dániel, 1920: Reviczky Aladár, 1922: Novák Ödön, Pollák Miklós, 1935: Bayler István, 1938: Gianone Egon, 1941: Gianits József. Kiadó: Keresztény Szeretet Egyesület. Ny: Laiszky János. [Kemény 1942:135. -- Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:26. (82.)] Vá.L.

 773. Katholikus Háziasszonyok Lapja, Bp., 1908. jan.--1937. dec.: a Katolikus Háziasszonyok Országos Szövetségének lapja. -- Megj. (júl--aug. kivételével) havonta, össz. 223 sz., tagilletményként. 1913--1924. VIII: szünetelt. Fel. szerk. Wüsztner Henrikné, 1911. IX: Fényes Lászlóné, 1924. X: 15: Stadler Frida, 1926. I. 1: Istvánffy Gyuláné, 1928. I. 1: Barótiné Stegmüller Mária, 1932: Spittenberg Mária. Szerk. 1908--12: Szentiványi Károly, Wüsztner Henrikné. Kiadó: Kat. Háziasszonyok Orsz. Szöv. Ny: Stephaneum, 1937: Élet Rt. -- Közben: A Mi Lapunk (1913-1914)--1938. I. 1. -- a Kat. Nőegyes. Orsz. Szöv. közlönye, az Asszonyok-Leányok keretében mint önálló lap jelent meg. T.E.

 774. Katholikus Hetilap, Pest, 1873. jún. 2.--1886. dec. 30.: vallási heti közlöny. -- Megj. csütörtökön, össz. 731 sz. Fel. szerk. 1873: és 1886. II. 4--IV. 8: Füssy Tamás, 1874. I. 1--1886. I. 29: Ágoston Antal, 1886. IV. 15--XII. 30: Kurcz Antal. Kiadó: SZIT. Ny: Athenaeum. -- 1877, 1880. és 1883. évf. mellékletekkel. -- Előbb: Katholikus Néplap (1848--66), utóbb: Katholikus Szemle (1887--1944). [Szalády 1884:102. --Kiss--Sziklay 1902:501.] T.E.

 775. Katholikus Hírek, Bp., 1920. márc.--máj.: a józsefvárosi egyházközségek értesítői. -- Megj. havonta, össz. 3 sz. Szerk. Bányász József. Kiadó: Szt Margit Énekkar. Ny: Stephaneum. [Kemény 1942:135.] T.E.

 776. Katholikus Hitélet, Magyarkanizsa, 1927. (XV. évf.)--1944. dec. 15.: hitbuzgalmi folyóirat. -- Megj. kéthetenként. Fel. szerk. és kiadó: Sőreghi János. Ny: Tiszavidék; Unió ny., Zenta. [Sziklay 1939:275.] 88

 777. Katholikus Hitoktatás, Kalocsa, 1885. okt.--1890. dec.; Óbecse, 1891--1892; Újvidék, 1893; Bp., 1894.--1895. dec.: havi folyóirat a hitoktatás elméleti és gyakorlati művelésére. -- Megj. össz. 120 sz. 1896--1903. XI: szünetelt. Szerk. 1885--89: Fonyó Pál, 1891--92: Schulz Károly, 1893. I: Érdújhelyi Menyhért, 1894. I: Bognár Ádám. Főmunk. 1885--89: Walter Gyula, Wayand Géza, 1894: Janch Ferenc, Schmiedt Ferenc. Kiadó: 1885--92: Fonyó Pál, 1893: Érdújhelyi Menyhért, 1894: Bognár Ádám. Ny: Malatin Antal, 1891. I: Lőwy Lajos. 1893. I: Hirschenkanser Benő, 1894. I: Szt Gellért ny. 1895. I: Bp. Hírlap ny., 1895. IX: Rózsa K. és neje. -- Utóbb: Tanítsatok (1896), Katolikus Hitoktató (1903). [Kiss--Sziklay 1902:504. -- Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:259. (299.)] T.E.

 778. Katholikus Hitoktató, Kalocsa, 1903. dec. 15.: havi folyóirat a hitoktatás elméleti és gyakorlati művelésére. -- Megj. egyetlen sz. Szerk. Fonyó Pál. Ny: Kládek és Hamburger, Szabadka. -- Előbb: Katolikus Hitoktatás (1891--95), Tanítsatok (1896). T.E.

 779. Katholikus Hitszónok, Bp., 1878. júl.--1880:4. köt.: egyház-szónoklati folyóirat. -- Megj. félévenként, össz. 4 köt. Szerk. Sajóvölgyi S. G. Ferenc, 1879. VII: Toldy László. Kiadó: Grimm és Horowitz, 1879: Toldy László, 1879. VII: Mehner Vilmos. Ny: Buschmann Ferenc, 1879. VII: Rudnyánszky. -- Melléklete: Egyházszónoklati Lapok (1879--80). [Szalády 1884:102. -- Kiss--Sziklay 1902:502.] T.E.

 780. Katholikus Hitszónok, Bp., 1896--1897: egyházszónoklati folyóirat. -- Megj. negyedévente, össz. 5 köt. Szerk. és kiadó: Ribényi Antal, 1897: Kőnig Gyula. Ny: Hunyadi Mátyás műint. -- Melléklete: Conturier János: A ker. kath. tanítás. Kézikv. a lelkészek, a nép és az ifjúság sz. A 8. fr. kiad. alapján ford. Ribényi Antal (Bp., 1896). T.E.

 781. Katholikus Hitszónok, Pozsony, 1924. jan. 1.--1938. nov. 1.: a Katholikus Lelkipásztor (1923--38) hitszónoklati melléklete. -- Megj. havonta 82--212 old., össz. 179 sz. Fel. szerk. és kiadó: Kőhegyi József. Ny: Concordia. T.E.

 782. Katholikus Hitterjesztés Lapjai, A, Nagyvárad, 1881. szept.--1906. febr. és 1909. jan.--1918. dec.; Berettyóújfalu, 1906. márc.--1908. dec.: képes havi közlöny. -- Megj. évente 6x, 1882: évente 7x, 1888: évente 10x. Fel. szerk. és kiadó: Nogely István, 1905. VI: Tóth Lajos, 1909. I: Lestyán Endre, 1916. III--1918: Géczy József. Kiadó: 1905: Nogely István, M. Missziós Társ. Ny: 1895--1907: és 1910--18: Szt László ny., Nagyvárad. [M. Sion 1895:80. (s.v. Hitterjesztés Lapjai!) -- Kiss--Sziklay 1902:504. -- Kemény 1942:135. -- Hajdú-Bihar m. sajtóbibliogr. 1973:166. (454.)] T.E.

 783. Katholikus Hitvédelmi Folyóirat, Pozsony, 1889. jan.--1899. jan.; Bp., 1899. febr.--1904.: havi folyóirat. -- Megj. havonta 64 old., össz. 120 sz. Szerk. kiadó: Lepsényi Miklós. Szerk. 1894: Pelikán Krizsó, Keményfy K. Dániel. Főmunk. Fülöpp István. Fel. kiadó és ny: Wigand ny. Ny: 1899: Stephanaeum. -- Havonta szépirod. melléklet 12 old. [Kiss--Sziklay 1902:504.] T.E.

 784. Katholikus Hungária, Bp., 1888:9. sz.--1889:5. sz.: magyar katolikus hírlap. -- Megj. kéthetente, össz. 22 sz. Szerk. és laptul. Kaczvinszky Lajos. Főmunk. Ribényi Antal. Ny: Hunyadi Mátyás műint. -- Előbb: Hungária (1888). [Kiss--Sziklay 1902:503.] 88

 785. Katholikus Írók és Hírlapírók Országos Pázmány Egyesületének Hivatalos Közlönye, A, Bp., 1904--1906:3. sz.: ingyenes tagértesítő. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. Sziklay János. Ny: Uránia kv-ny. -- Előbb: Országos Pázmány Egyesület (1900--03). 88

 786. Katholikus Iskola, Pécs, 1910. febr. 15.--1944. nov. 1.: a pécsegyházmegyei tanhatóság hivatalos közlönye. -- Megj. havonta, aug.--szept. kivételével, 1925. I. 1: havonta, 4--8 old. 1918:10. sz.--1923:1. sz.: szünetelt. Fel. szerk. 1910. II. 15--1917. X. 15: Kóródy Miklós, 1917. XII. 15--1918. XII. 15: Báter János, 1923. IV. 30--1925. XII. 1: Számpl Pál, 1926. I. 1--1933. X. 1, 1936. XII. 1--1942. VII/VIII. 1: Magyar Sándor, 1942. IX. 1--1944. XI. 1: Szabó Géza. Szerk. 1933. XI. 1--1936. VIII. 1: Komócsy István, Magyar Sándor, 1936. IX. 1--XI. 1: Magyar Sándor. Fel. kiadó: 1936. IV. 10--1942. VII/VIII. 1: Magyar Sándor, 1942. IX. 1--1944. XI. 1: Szabó Géza. Kiadótul. a Pécsegyhm. R.K. Tanítóegyes. Ny: 1910. II. 15--1911. III. 15: Püspöki kv-ny., 1911. IV. 15--VII. 15., XII. 15--1912. II. 15: Kat. Hírlapkiadó és Ny. RT., 1911. X. 15--XI. 15., 1912. III. 15--1923. XII. 15: Dunántúl ny. 1925. I. 1--1944. XI. 1: Haladás ny. -- Az egyes. és tanítókörei üléseinek jegyzőkv-eit közölte. Hivatalos rész c. rovatában fölsorolta a min., ppi és főtanfelügyelői rendeleteket, rendelkezéseket. Vegyes hírek, Különfélék, Leventemozgalom hírei rovatok mellett beszámolt a VKM személyi változásairól, a tanítók (bér)mozgalmáról, a kat. Népszöv. programjáról, az egyh. közig. személycseréiről. Módszertani része a tanítók kötelességeivel, a tankv-ekkel, tankv-tervezetekkel, az isk. vallásokt. kérdéseivel, pályaválasztással foglalkozott, segítette egyes tantárgyak tanítását, az énektanításhoz kottát is mellékelt. Előfizetőinek jogi tanácsokat is adott. -- Címe 1936. I. 1: Katolikus Iskola. [Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:164. (324.)] K.I.

 787. Katholikus Iskolai Lap, Bp., 1849. jan. 2.--jún. 30.: oktatás- és neveléstani folyóirat. -- Megj. hetenként. Szerk. és kiad. Somogyi Károly. [Szalády 1884:102. -- Kiss--Sziklay 1902:498.] 88

 788. Katholikus Kántor, Eger, 1913. jan. 1.--1925. dec.; Bp., 1926. jan.--1944. szept. 14.: egyházzenei szemle, a Magyar Országos Katholikus Kántorszövetség és Nyugdíjszövetség hivatalos lapja. -- Megj. havonta 2x, 1921. III--1944. IX: havonta 1-jén, tagilletményként. 1921. I--III. 1: és 1923. VI--1924. II. 15: szünetelt. Főszerk. 1926. I: Lupsay Kálmán, 1926. II--1927. XII: Buchner Antal és Lupsay Kálmán, 1944. I: Faludi Béla. Fel. szerk. Buchner Antal ifj. és Lupsay Kálmán, 1919. III. 1: Demény Dezső, 1920. VIII. 15: Lupsay Kálmán, 1922. VIII. 15: Buchner Antal és Lupsay Kálmán, 1926. I: Kunst Frigyes, 1927. IX: Kamondy János, 1934: Kemenes Frigyes, 1936. I: Kamondy János, 1936. V: a zenei rovatot szerk. Bánáti Bruckner Antal, 1937. I: Sugár Jenő és a zenei rovatot szerk. Bánáti Bruckner Antal, 1939. IV: Kelemen Ferenc és a zenei rovatot szerk. Várhelyi Antal, 1942. III: Faludi Béla és Várhelyi Antal. Fel. szerk. és kiadó 1939. IV--1944. IX: Kelemen Ferenc. Kiad. tul. Egri Egyhm. ny., 1935. VI. 20: M. Orsz. Kat. Kántorszöv. Ny: Egri ny., 1935. III: Mérnökök ny. 1936. I: Egri ny., 1944. XI: MOVE ny. -- Hangjegyes mellékletei 1936--39, 1941--42, 1944. -- Címe 1929. II--1944. IX: Katolikus Kántor. [Heves m. sajtóbibliogr. 1972:65. (180.)] T.E.

 789. Katholikus Képes Családi Lapok, Youngstown, Ohio, USA, 1911--1914(?) (IV. évf.): magyar katolikus hetilap. [Puskás 1982:616.] T.E.

 790. Katholikus Kérdések, Bécs--Esztergom--Bp., 1872. jan.--1873. dec.: vallási folyóirat. -- Megj. havonta, össz. 12 (?) sz. Kiadó Sartori Károlt. Ny. Hunyadi Mántyás ny. Bp. Az 1872:12. sz. m. és ném. nyelvű. [Szalády 1884:102. -- Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:27. (85.)] 88

 791. Katholikus Közlöny, Nagyszombat, 1868. jan. 3.--dec. 3.: egyházi folyóirat a religio, történet, irodalom, tudományok és hitélet köréből. -- Megj. hetente, össz. 52 sz., 822 old. Szerk. és kiadó: Bodnár Zsigmond. Ny: Winter Zsigmond. -- Utóbb: Havi Szemle (1869), melyet az Egyházi Lapokkal való egyesüléskor alapítottak. [Szalády 1884:103. -- Kiss--Sziklay 1902:501.] 88

 792. Katholikus Közlöny, Bp., 1912:1. sz.--1932. (XXI. évf.): az Országos Katolikus Szövetség hivatalos lapja. -- Megj. évi 1--4. sz., 1916 u. rendszertelenül. Fel. szerk. 1912: Hindy Zoltán. (1916, 1931, 1932: rk. sz., a Kat. Naggyűlés rendje.) Ny: Korda Rt. -- Előbb: Szövetségi Értesítő (1906--11). T.E.

 793. Katholikus Közlöny, Detroit, Mich., USA, 1913. ápr.--1914(?): a Detroiti Szent Kereszt Római Katholikus Hitközség lapja. -- Megj. havonta. Kiadó: Detroiti Szt Kereszt Hitközs. [Holy Cross Church, Detroit, Michigan 1925--1975. Detroit, 1975. -- Puskás 1982:616.] 88

 794. Katholikus Lelkipásztor, Pest, 1866. jan.--1868. dec. és 1870: egyházi folyóirat. -- Megj. kéthavonta, 12 íves füzetekben. Szerk. és kiadó 1866: Talabér János, Füssy Tamás, 1870: Füssy Tamás. Ny: 1866: Emich Gusztáv, 1870: Athaenaeum. -- Prédikációk vasár- és ünnepnapokra valamint hittani kérdések fejtegetése. [Szalády 1884:103.] T.E.

 795. Katholikus Lelkipásztor, Esztergom, 1871. jan.--1875. dec.: egyházi szónoklati folyóirat. -- Megj. kéthavonta. Szerk., kiadó: Zádori János. Ny: Horák Egyed. [Szalády 1884:103. -- Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:26. (83.)] Vá.L.

 796. Katholikus Lelkipásztor, Pozsony, 1923. okt. 1.--1944. dec.: elméleti és gyakorlati papi folyóirat. -- Megj. havonta 32 old., össz. 254 sz. Fel. szerk. és kiadótul. Kőhegyi József. Ny: Concordia. -- Mellékletei: Katholikus Hitszónok (1924--38), Katolikus Akció (1935--38). -- Előbb: Katholikus Egyházi Lapok (1923). T.E.

 797. Katholikus Magyarország, Bp., 1905. júl.--6. füz.: társadalmi és szépirodalmi hetilap. -- Megj. össz. 6 füz., 12 sz. Szerk. és kiadó: Szentesy Alfonz. Ny: Brózsa Ottó. -- Nem azonos azzal, amire a Szent József Lapja változott. A Szt József Lapja 1905. VIII. 1: közölte, hogy 1905. VII. 1-től ~ c. 12 oldalas heti kiadást ad ki a Szt József Lapjából olcsóbb áron. T.E.

 798. Katholikus Munkáslap, Temesvár, 1931. nov. 1.--1939. ápr.: a Katholikus Munkásegyesület lapja. -- Megj. minden vasárnap, 1935: havonta. Fel. szerk. 1931--33: Horváth Ferenc, 1933: Schiff Béla, 1933--34: Szűcs Béla, 1935--39: Gieszler Ágoston. Kiadja: Kat. Munkásszöv. Ny: Sonntagsblatt. -- Címe 1938--39: Katolikus Munkáslap. [Monoki 1941:92.] T.E.--Ku.P.

 799. Katholikus Naptár, Kolozsvár, 1923--47: az Erdélyi Római Katolikus Népszövetség, 1934-től a Szent Kereszt Hadserege, 1936-tól a Szent Kereszt Szövetség tagjainak. -- 1940: ném-ül is megj. A háború miatt az 1945. é. kimaradt. Szerk. 1924--39: a Katholikus Világ szerk. biz-a. Tulajdonosa 1924--37: az Erdélyi Szentferencrend. Kiadó 1941--48: a Szentföld Biztosi Hivatala. Ny: Szt Bonaventura ny., Kolozsvár. -- Rovatai: naptár, egyh. ünnepek, névnapok, száz esztendős jövendőmondó, elmélkedések, elb-ek, mesék, versek, följegyzések a nagyvilágból, János apó tört-ei, eü. tanácsadó, gazd., hasznos tudnivalók, vásárok jegyzéke. Ku.P.

 800. Katholikus Népbarát, Nagykanizsa, 1886--(1888): néplap. -- Adatai csak az OSZK folyóirat-katalógusában. [Zala m. sajtóbibliogr. 1978:54. (105.)] 88

 801. Katholikus Néplap, Bp., 1848. júl. 6.--1872. dec. 26.: képes vallásos hetilap. -- Megj. hetente csütörtökön. 1848. XII. 28--1849. II. 1, V. 31--X. 4: szünetelt. Fel. szerk. Szabó Imre. Szerk. 1849. II. 1: Zalka János, 1851: Sujánszky Antal, 1857. X. 1: Kádas Rudolf, 1862. VIII. 1: Szalóky Adolf, 1865: Füssy Tamás. Kiadó: A Jó és Olcsó Kv-kiadó Társulat. -- Utóbb: Katholikus Hetilap (1873--86). [Szalády 1884:103. -- Busa 1986:130. (193.)] T.E.

 802. Katholikus Népszövetség, Bp., 1907. jún.--1944. okt.: hitbuzgalmi és társadalmi lap. -- Megj. havonta 1-jén reggel, 1918: havonta 2x, 1928: havonta, össz. 304 sz. Főszerk. 1937--38: Ernszt Sándor (neve a lap megszűntéig szerepelt!). Fel. szerk. 1914:5. sz.--1936: Ernszt Sándor, 1937:1. sz.: Ötvös Lajos. Szerk. Szentiványi Károly, 1936. X.--1937. XII: Ernszt Sándor. Ny: Stephaneum, 1936: Centrum. -- Társlapjai: Katholischer Volksverein (1907--44), Katolicki Pucki Savez (1908--17), Jednota Katolickeho Ludu (1909--18). -- Évente naptárat is kiadott. -- Utóbb: Katolikus Népszövetség Tudósítója (1947). [Kemény 1942:136.] T.E.

 803. Katholikus Népszövetségi Biztosítási Iroda, Bp., 1930. nov. 5.--1937. márc. 12.: körlevél a biztosítottaknak. -- Megj. havonta 2x, össz. 15 sz. Kiadó: a Kat. Népszöv. Biztosítási Irodája. Ny: Centrum. T.E.

 804. Katholikus Néptanítók Lapja, Győr, 1887. márc. 10.--1889: tanügyi heti közlöny. -- Szerk. és kiadó: Papp László. Ny: Surányi János. [Kiss--Sziklay 1902:504.] 88

 805. Katholikus Nevelés, Bp., 1907. jan.--1944. márc.: a hitoktatás kérdéseivel és az ezzel kapcsolatos pedagógiai problémákkal foglalkozó szakközlöny. -- Megj. havonta 1-jén, évente 10 sz. (nyári szünettel). 1919. III.--1921. I: szünetelt. Szerk. Aubermann Miklós, 1915: Makay Lajos, 1921: Hamvas Endre, 1929: Gigler Károly, 1939. X: Petró László. Kiad. a Kat. Hittanárok és Hitoktatók Egyes-e. -- Vallástanítási módszertani cikkeket közölt, s foglalkozott a kat. hitoktatók és hittanárok továbbképzésével, erkölcsi és anyagi érdekeik védelmével. [Kemény 1942:136.] M.I.

 806. Katholikus Nő, Kassa, 1932:1. sz.--1935. szept. 15.: a katolikus nőmozgalom lapja. -- Megj. (júl.--aug. kivételével) havonta. Fel. szerk. Schalkaházi Sára. Kiadó: Szociális Testvérek. Ny: Keresk. és Ipari ny., Kassa. T.E.

 807. Katholikus Nők Lapja, A, Bp., 1926. jan.--1933. dec.: nőmozgalmi folyóirat. -- Megj. (júl.--aug. kivételével) minden hó elején 16 old., össz. 82 sz. Fel. szerk. 1926--28: Balázs Benedicta, 1929. I--X: Stadler Frida, 1929. XI. 9: gr. Zichy Rafaelné. Fel. kiadó: v. Kubányiné Meszlényi Ilona. Laptulajdonos: a M. Kat. Nőegyes. Orsz. Szöv-e. [Wünscher 1927:19.] 88

 808. Katholikus Őrszem, Detroit, Mich., USA, 1924--1925?: a detroiti magyar katolikusok heti értesítője. Szerk. (2 é.) Kovács Lajos plnos.[Kat. Szle 1926:138. (Feysz A. Hugolin: Az amerikai m. sajtó mérlege) -- Puskás 1982:616.] T.E.

 809. Katholikus Pedagógia, Bp., 1897. jan.--1904. dec.: a katolikus középiskolai tanárok nevelésügyi folyóirata. -- Megj. havonta, össz. 3751 old. Szerk. és kiadó: Gyürky Ödön. Ny: Buschmann, 1904: Elek Lipót. [Kiss--Sziklay 1902:506.] T.E.

 810. Katholikus Reform, Bp., 1873. ápr. 6.--júl. 30.: egyházi és tanügyi hetilap. -- Megj. vasárnaponként, össz. 18 sz., 144 lap. Szerk. és kiadó: Hatala Péter. Ny: id. Poldini Ede. [Szalády 1884:103.] 88

 811. Katholikus Sajtóhölgybizottság Kis Közlönye, A, Kalocsa, 1913. ápr. 13.--1915. márc. 15.: tagegyesületi értesítő. -- Megj. rendszertelenül, össz. 2(?) sz. Szerk. és kiadó: a Kat. Sajtóegyes. Hölgybiz. Ny: Jurcsó Antal, Kalocsa. [Kemény 1942:136.] 88

 812. Katholikus Szemle, Bp., 1887:1. köt. 1. füz.--1944. nov.: katolikus irodalmi és tudományos folyóirat. -- Megj. negyedévente, 1889: évente 5x, 1900. I: havonta (júl--aug. kivételével) 1930. VI: havonta 1-jén reggel. 1919. IV--X: szünetelt. Fel. szerk. 1914. V: Mihályfi Ákos, 1929. I: Várdai Béla, 1934. I: Mihelics Vid, 1940. III: Kühár Flóris, 1944. I: Radó Polikárp. Szerk. biz. elnök 1935. I.--1936. V: Turi Béla. Szerk. 1888. IV. 5: Kisfaludy Á. Béla, 1892. I--II: Mihályfi Ákos, 1929. I: Várdai Béla, 1934. I: Turi Béla, 1935. I: Mihelics Vid. Fel. kiadó: Takács Ernő. Kiadó: SZIT. Ny: Athenaeum, 1900--44: Stephaneum. -- Melléklapja: A Szent István Társulat Értesítője (1888--1891, 1898). -- Melléklete: Szent István Társulat nagygyűlésének jegyzőkönyve (1900--41). -- Különszáma: Revue Catholique. Katholische Rundschau (1924. IV.) -- Károlyi Sándor gr. és Apponyi Albert gr., a SZIT világi elnökei javaslatára hozták létre negyedévenkénti tagilletményként. Rovatai: 1. bölcselet, hittud., ped. és termtud., 2. tört. (hazai- és világtört., egyetemes és hazai egyháztört., régészet), 3. szépirod. és műv. (hazai és világirod. elb., versek, irod. bírálatok), 4. jog- és államtud., közgazd. és társad-tud. (stat. közlem., társad. világáramlatok, közgazd. viszonyok ismertetése és bírálata). Első rovatvezetői Kisfaludy Á. Béla egy. tanár, Fraknói Vilmos apátknk., Jánossy Gusztáv apátknk., Füssy Tamás SZIT ig. Első száma 4200 pld-ban készült, 1891: 5000 pld-ban terjesztették. 1890-től havonta Időszaki Szemle c. bel- és külpol. viszonyokról is tájékoztattak. -- 1934. I--1944. XI: címe: Katolikus Szemle. [Kiss--Sziklay 1902:506. -- Kemény 1942:136.] T.E.

 813. Katholikus Tanítónők Lapja, Bp., 1916. jan.--1925. dec.: vegyes tartalmú tanügyi lap. -- Megj. (júl--aug. kivételével) havonta. 1919--20: szünetelt. Fel. szerk. Windisch Hilda. Fel. kiadó: Petz Lujza. Kiadó: a Kat. Tanítónők Orsz. Egyes. Ny: Stephaneum. -- Utóbb: Katolikus Tanítónők és Tanárnők Lapja (1926--44). [Kemény 1942:136.] 88

 814. Katholikus Tanügy, Bp., 1895. jan. 15.--1904. dec. 31.: a nevelés és tanításügy összes ágát fölölelő katolikus tanügyi szakközlöny. -- Megj. havonta 2x. Fel. szerk. és kiadó: Komlóssy Ferenc knk., 1897. I. 10: Zelliger Vilmos. Ny: Buschmann ny., 1897: Hunyadi Mátyás műint. -- A kat. tanítás és nev. különböző területein dolgozókat igyekezett összefogni, a szerz. tanítónőket is közlési lehetőséghez juttatta. A népisk. ügyein kívül foglalkoztak a tanító- és kántorképzéssel, polg. isk-kal, nőneveléssel és óvónőképzéssel. -- 1900. I. 14: a Magyar Állam melléklapja. [M. Sion 1896:70, 1899:78. -- M. Kszle 1895--1906. (1905 és 1906 is közli!) -- Mikrofilmek címjegyzéke 8. 1993:79. (257.) -- Kiss--Sziklay 1902:506. (1907-ig)] 88

 815. Katholikus Tanügyek, Rozsnyó, 1929: az egyházmegye tanügyi lapja. -- Megj. egyetlen(?) sz. Kiadó: a ppi hivatal. 88

 816. Katholikus Társadalom, Bp., 1882.--1883. márc. 18.: társadalmi, tanügyi, szépirodalmi és ismeretterjesztő hetilap. -- Főszerk. és kiadó: Mayer J. Arno. Fel. szerk. Viszolay István, Kereskényi Gyula. Kiadó 1882. X. 31: Hunyadi Mátyás M. Kat. Irod. Int. -- Melléklapja 1882--83: Vasárnapi Lapok. -- Utóbb: Új Katholikus Társadalom (1883--84). [Kiss--Sziklay 1902:514.] 88

 817. Katholikus Theológiai Folyóirat, Bp., 1883--1885: vallástudományi szakközlöny. -- Megj. havonta, össz. 1875 old. Szerk. és kiad. tul. Breznay Béla, Kanyurszky György, Aschenbrier (Hamvas) Antal. Ny: Egyetemi. [Kiss--Sziklay 1902:503.] 88

 818. Katholikus Tisztviselőnők és Női Alkalmazottak Hivatalos Közlönye, A, Bp., 1913. szept. 7.--1914. jún. 28.: tagegyesületi értesítő. -- Megj. havonta 2x, össz. 20(?) sz. Szerk. Zempléni Gyuláné. Kiadó: Kat. Háziasszonyok Orsz. Szöv-e. Ny: Stephaneum. -- Főlapja: A Mi Lapunk (1913--14). [Kemény 1942:136.] T.E.

 819. Katholikus Tisztviselőnők és Női Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Közlönye, A, Bp., 1913. jún.--aug.: tagegyesületi értesítő. -- Megj. évente 10x, össz. 3(?) sz. Szerk. Zemplén Gyuláné. Kiadó: Kat. Háziasszonyok Szöv. Ny: Stephaneum. -- Főlap: Katholikus Háziasszonyok Lapja (1909--12). 88

 820. Katholikus Tudósító, Bp., 1909. jún. 19.--1911. szept. 9.: hírlaptudósító. -- Megj. hetente többször, déli, esti és éjjeli kiadásban is. Fel. szerk. és kiadó: Török Miklós, 1909. IX. 6: Reimann Ádám, 1910. XI. 2: Bericzky Ödön. Kiadó: AC. Ny: kőnyomás. -- 1911. XI. 13: és 14: mint a M. Kurír melléklapja. -- Utóbb: Magyar Kurír (1911--). [Kemény 1942:136.] 88

 821. Katholikus Világ, Kassa, 1874. jan.--1875. dec.: tudományos és társadalmi havi közlöny. -- Megj. havonta 60--110 old., össz. 564 + 329 lap a ker. erkölcs és műveltség érdekeinek védelmére. Szerk. és kiadó: Répászky József. Ny: Werfel, Kassa. [Szalády 1884:103. -- Kiss--Sziklay 1902:502.] 88

 822. Katholikusok Lapja, Kecskemét, 1924. febr. 3.--1944. okt. 15.: hitbuzgalmi és társadalmi folyóirat, a kecskeméti római katolikus egyházközség tudósítója. -- Megj. havonta 2x. Főszerk. 1931. IX. 6--1938. VI. 5: Kovács Sándor. Fel. szerk. 1924. II. 3--III. 2: Medgyessy Gyula, 1924. IX. 7: Királymezey Tibor, 1931. I. 4: Vargha R. József, 1931. IX. 6.--1938. VI. 5: Balyi János, 1938. IX. 18: Kovács Sándor. Szerk. 1938. IX. 18--1939. III. 5: Balyi János. Kiadó 1926. VI. 24: Királymezey Tibor, 1931. I. 4--VIII. 15: Vargha R. József. 1931. IX. 20--1935. II. 17: Balyi János, 1936. IV. 5: Kecskeméti R.k. Egyhközs. Ny: Hungária. -- Közben: Kecskeméti Katolikusok Lapja (1933--35), utóbb: Katolikus Élet (1947), Kecskeméti Katolikus Élet (1947). [Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:260. (300.)] T.E.

 823. Katholische Christ, Der, (Buda) Ofen, 1848. máj. 7.--1869. jún. 30.: katolikus néplap. -- 1849. V. 6--X. 4: szünetelt. Megj. hetente, 1865: havonta 2x, 1869: havonta 3x. Szerk. és kiadó: Nogáll János, Krotky Joseph, 1852: Kriegler József, 1854: Peinich Richard, 1855: Kronperger Anton, 1859: Szabóky Adolf. Ny: Egy. ny., 1849: Müller Adolf, 1850: Eisenfels és Emich Gusztáv, 1853: Lukács L. és társa. 1854: Herczeg, Johann, 1858: Emich Gusztáv, 1868: Athenaeum. [Kiss--Sziklay 1902:545.] 88

 824. Katholische Pfarrblätter, Nagyszeben, 1913. ápr.--1918. dec.: plébániai értesítő. -- Megj. havonta, össz. 70 sz. Fel. szerk. Nyírő József, 1914. X: Roska Eugen, 1916: Haiser G., 1917. II. 1: Lázár Adalbert. Kiadó: a pléb-hiv. Ny: Budovszky. [Kemény 1942:136.] 88

 825. Katholische Pressburg, Das, Pozsony, 1871. okt. 7.: katolikus politikai hírlap. -- Megj. egyetlen(?) sz. Szerk. Carl Viola. [Pressburger Zeitung 1871. X. 5.] T.E.

 826. Katholischer Volksverein, Bp., 1907:1. sz.--1944. okt.: a Katolikus Népszövetség német nyelvű lapja. -- Megj. havonta 1-jén. 1926--1928. I: szünetelt. Főszerk. 1938. IX. 31: Alexander Ernszt (†1938, de a lap megszűntéig szerepelt mint főszerk.) Szerk. 1907--09: Karl Szentiványi, 1910--38: Alexander Ernszt, 1937: Arthur Fitz, 1938. IX--X: és 1943. I--1944. X: Ludwig Ötvös. Fel. szerk. 1914--36: Alexander Ernszt, 1938. IX: Ludwig Ötvös. Kiadó: Kat. Népszöv. Ny: Stephaneum, 1936: Centrum ny. -- Társlapjai: Katolièki Puèki Savez (1908--17), Katholikus Népszövetség (1907--44). [Kemény 1942:136.] 88

 827. Katholisches Kirchenblatt, Bp., 1939. okt.--1944. nov.: hitbuzgalmi lap. -- Megj. minden 2. vasárnap reggel. Fő- és fel. szerk. Pintér László. Kiadó: Hufnagel Ferenc. Ny: Kapisztrán, Vác. -- Előbb: Pfarrbote (1934--38), Kirchenblatt für das Katholische Volk (1939). 88

 828. Katholisches Leben in Ungarn, Bp., 1956. júl.--aug. (7--8. sz.): Megj. havonta. Ny: Egyetemi ny. Fr. kiadása: La Vie Catholique en Hongrie. -- Előbb: Römisch-Katholische Rundschau aus Ungarn (1954). T.E.

 829. Katholisches Pfarrblatt, Sopron, 1929--1938 (X. évf.): katolikus lap. -- Megj. évente 4 x. Szerk. Stephan Rohrer. Ny: Székely és Tsa. T.E.

 830. Katolicke Noviny, Nagyszombat, 1870. júl. 7.--1871. jún.: katolikus újság. -- Megj. havonta 2x. Fel. szerk. Bielek Antal. Kiad. tul. Rudalfinski Margin, Juriga Ferdinand. Ny: Jozef Teslik, Szakolca. -- Utóbb: Ludové Noviny. 88

 831. Katolièki Propovjednik, Eszék, 1877. jan.--dec.: horvát plébániai lap. -- Megj. havonta. Szerk. Hladaèek Hlinko. Ny: Dragutin, Eszék. 88

 832. Katolièki Puèki Savez, Szabadka, 1908--1913; Bp., 1914--1917: a Katolikus Népszövetség horvát nyelvű lapja. -- Megj. 1908--12: rendszertelenül, 1913--17: havonta. Fel. szerk. 1914: Alexander Ernszt. Szerk. 1909: Josip Wajdits. Kiadó: a Kat. Népszöv. Közp., Bp. Ny: Szövetkezeti ny.; Szt Antal ny., Szabadka; 1914: Stephaneum. -- 1910, 1911, 1914, 1915. és 1917. é. kalendáriumot is kiadott. -- Társlapjai: Katolischer Volksverein (1908--17), Katholikus Népszövetség (1908--17), Jednota Katolickeho L'udu (1909--18). 88

 833. Katolika Revuo, Nyírcsászári, 1922. jan.--okt.: eszperantó nyelvű katolikus szemle. -- Megj. 2 havonta, össz. 5 illusztrált füzet, vallási, irod., tud. és társadalmi témákkal. Szerk. és kiadó: Kozma János parókus. Ny: Jóba ny., Nyíregyháza. T.E.

 834. Katolika Stelo (Katolikusok Csillaga

 835. Katolikus Akció, Pozsony, 1935. jan. 1.--1938. okt. 20.: előadások és szentbeszédek a lelkészkedő papság használatára. -- Megj. havonta a Katolikus Lelkipásztor (1923--44) mellékleteként, össz. 472 old., 47 sz. Fel. szerk. és kiadó: Kőhegyi József. Szerk. Szyllaba Emil. Ny: Concordia.T.E.

 836. Katolikus Akció, Bp., 1935. márc.--1940. dec.: hitbuzgalmi lap, az Országos Elnökség időszaki körirata. -- Megj. havonta 1-jén reggel, össz. 65 sz. Fel. szerk. és fel. kiadó: Mihalovics Zsigmond tb. knk., az AC ig-ja. Kiadó: az Orsz. Elnökség. Ny: Korda Rt. -- Utóbb: Magyar Katolikus Akció (1941--44). 88

 837. Katolikus Alföld, Szeged, 1936. jan. 15.--1944. szept. 15.: hitbuzgalmi, szociális és társadalmi közlöny. -- Megj. havonta (júl--aug. kivételével), össz. 96 sz. Fel. szerk. vitéz Máriaföldi Márton. Fel. kiadó: 1937. XI: Zehntbauer János, 1938. XII. 15: v. Máriaföldi Márton. Ny: Szegedi Új Nemzedék. -- Előbb: Szegedi Katolikus Tudósító (1927--35). T.E.

 838. Katolikus Békenaptár, Bp., 1951--1956: katolikus kalendárium. -- Megj. évente, össz. 6 sz. A Kat. Békemozg. és lapja, a Kereszt naptáraként jelent meg, a naptári és olvasmányos rész mellett társad-pol. és békemozg. tájékoztatóval. -- Utóbb: Katolikus Szó Naptára (1958--90). 88

 839. Katolikus Cselekvés, Detroit, Mich., USA, 1931--1941(?): egyházi havi folyóirat (1941: XI. évf.). [Sziklay 1939:315. (9. évf.)] 88

 840. Katolikus Dolgozó Nő, A, Bp., 1943. máj.--1947:1. sz.: a Római Katolikus Dolgozó Leányok és Dolgozó Nők Csoportjának közleményei. -- Megj. havonta (rendszertelenül). Fel. szerk. Salkaházi Sára. Kiadó: a Kat. Leányok és Nők Orsz. Szöv. Ny: Szt Imre ny., Szentes; Hollósy ny., Bp. -- Utóbb: Dolgozók Nagyasszonya (1947), Boldogasszony Éve (1947). 88

 841. Katolikus Élet, Győr, 1935. dec.--1943. febr.(?): társadalmi, kulturális és egyházközségi folyóirat, a Győri Katolikus Kör hivatalos lapja. -- Megj. havonta 1-jén. Fel. szerk. Csizmadia Andor, 1939. VII: Dallos Ferenc, 1939. XII: Gábriel Gotthárd, 1943. I: Reiner Gyula. Fel. kiadó: Gábriel Gotthárd. Kiadó: Győri Kat. Kör. Ny: Merkur, Győr. 88

 842. Katolikus Élet (Hungarian Catholic Life), Akron, Ohio, USA, 1936--1941. (VI. évf.): a Katolikus Hírnök jogutóda. -- Fel. szerk. Kukla Tarzicius OFM. Kiadó: a Szt Istvánról nev. ferences rendtart. amerikai tagjai. -- Előbb: Katolikus Hírnök 1936(?). 88

 843. Katolikus Élet, Mátészalka, 1937. jan.--1939. dec.: a szatmáregyházmegyei katolikus családok lapja. -- Megj. (júl--aug. kivételével) havonta 1-jén, össz. 30 sz. Fel. szerk. Molnár Károly. Fel. kiadó: Kursinszky Zsigmond. Kiadó: a Kat. Akció Egyh. Tanácsa. Ny: Szatmár és Bereg ny. [Sziklay--Szász 1938:34.] 88

 844. Katolikus Élet, Kecskemét, 1947. ápr. 6.: plébániai lap. -- Megj. kéthetenként kéziratként (egyetlen sz.) Fel. kiadó: Baranyi László. Ny: Hungária. -- Előbb: Katholikusok Lapja (1924--44), utóbb: Kecskeméti Katolikus Élet (1947). [Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:263. (301.)] 88

 845. Katolikus Élet, Sátoraljaújhely, 1947. ápr.: a Ferences Missziószövetség Sátoraljaújhelyi Szervezetének körlevele tagjaihoz, barátaihoz kézirat gyanánt. -- Megj. egyetlen sz. Kiadó: Ferences Missziószövetség Sátoraljaújhelyi Szervezete. Ny: Barátság. T.E.

 846. Katolikus Élet, München, 1947. okt.--1949. dec.: a Magyar Karitasz Szolgálat havi értesítője. -- Megj. havonta 12--24 old. Szerk. Ölvedi János. Kiadó: Rozsályi Ferenc, a Müncheni M. Karitasz Szolgálat. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:53. (320.)] 88

 847. Katolikus Élet Csornán, Csorna, 1934. dec.: időszaki értesítő. -- Megj. egyetlen(?) sz. Kiadó: Csornai r.k. pléb. Ny: Martincsevics K. és fia. 88

 848. Katolikus Értesítő, Komárom, 1934. dec.--1944. okt.: a komáromi Actio Catholica lapja. -- Megj. havonta 2x, 4--10 old. 1939. jan.(?)--márc.(?): szünetelt. Főszerk. Bíró Lucián. Fel. szerk. Alapi Gyula, 1935. I: Kállay Endre, 1936. XII. 1: Lestár István, 1938. XI. 15: Kállay Endre. Szerk. a szerk. biz. Kiadó: a Komáromi R.K. Autonóm Egyhközs., 1935. I: Kállay Endre. Ny: Metlesich Kálmán. -- Előbb: A Komáromi R.Kat. Autonóm Egyházközség Értesítője (1933--34). [Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:27. (84.)] T.E.

 849. Katolikus Értesítő, Tiszakürt, 1943. szept. 15.--1944. júl./aug.: a tiszakürti és tiszaugi r.k. egyházközség tudósítója. -- Megj. (júl--aug. kivételével) havonta, össz. 8 sz. Fel. szerk. Oláh Károly. Ny: Lakatos József, Kunszentmárton. T.E.

 850. Katolikus Értesítő, Caracas, 1955--1986(?): a caracasi Mindszenty Egyházközség hitéleti lapja. -- Megj. rendszertelenül (1986: 32. évf. 332--333. sz.) -- Szerk. Nyisztor Zoltán, 1977: (23. évf. 247. sz.) Gróza József. Kiadó: Colonia Catholica Hungara. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:53. (321.)] 88

 851. Katolikus Értesítő, Stockholm, 1958.--1967. márc.: skandináviai katolikus közlöny. -- Megj. havonta. Szerk. Szőke János, Gombos Mihály, Solymár János SJ. Kiadó: a stockholmi r.k. lelkészség. Ny: soksz. -- Utóbb: Új Értesítő (1967), Isten Népe -- Új Értesítő (1967--68), Életünk (1969). [Mildschütz 1977:53. (323.)] 88

 852. Katolikus Értesítő, Göteborg, 1963--1965: egyházközségi lap. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. Gáspár Pál. Kiadó: a Göteborgi M. Kat. Lelkészség. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:53. (322.)] 88

 853. Katolikus Figyelő, Pozsony, 1938. jan.--1945. febr.: a pozsonyi Katolikus Akció magyar tagozatának hivatalos közlönye. -- Megj. havonta 8 old., össz. 74 sz. Fel. szerk. Hladik Ágoston. Kiadó: r.k. pléb. hiv. Ny: Concordia. -- Előbb: Plébániai Értesítő (195--37). T.E.

 854. Katolikus Híradó, Hódmezővásárhely, 1936. febr. 15.--1944. aug. 20.: a hódmezővásárhelyi r.k. egyház időszaki tudósítója. -- Megj. havonta 20-án. Fel. szerk. Várhelyi István, 1938. VII. 25: Cseh András, IX. 20: Sulyok Béla, 1939. V. 20: Cseh András. Fel. kiadó: Várhelyi István, 1937. I. 25: Cseh András. Kiadó: Cseh András. Ny: ifj. Dura Lajos, 1941. II. 20: Németh Mihály. -- Melléklapja: Misszió (1936), Nagyböjt (1937). [Csongrád m. sajtóbibliogr. 1974:62. (139.)] 88

 855. Katolikus Hírek, Bp., 1920. jan.--máj.: a józsefvárosi egyházközségek értesítője. -- Megj. össz. 3(?) sz. Szerk. Bányász József. Kiadó: Szt Margit Énekkar. Ny: Stephaneum. [Kemény 1942:135.] T.E.

 856. Katolikus Hírnök, Albertfalva, 1934. márc.--1936. jún.: az albertfalvi katolikus ifjúság híradója. -- Megj. havonta(?), össz. 4(?) sz. Szerk. Horváth László Iván, Tamás Gyula. Kiadó: Tamás Gyula. Ny: Vörösváry soksz. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:99. (429a)] 88

 857. Katolikus Hírnök, Calgary, 1952. szept. 1.--: a calgaryi Szent Erzsébet magyar katolikus egyházközség hivatalos lapja. -- Megj. havonta 8 old. Szerk. 1952--59: Dallos József, 1959: Makkó Lajos. Kiadó: a Szt István kat. egyh., utóbb a Szt Erzsébet Egyhközs. Ny: soksz. -- Címe 1952. VII--VIII: Calgary-i Katolikus Hírnök. [Mildschütz 1977:53. (324.)] 88

 858. Katolikus Ifjú, Rozsnyó, 1933:1. sz.: a csehszlovákiai katolikus magyar földműves és munkás ifjúság közlönye. -- Megj. egyetlen(?) sz., 17 old. Szerk. Kovács Gyula. Laptul. Potocsny József. Ny: Sajó-Vidék kv-ny. -- Utóbb: Ifjúságunk (1933--37). T.E.

 859. Katolikus Iparosok és Kereskedők Köre, Kolozsvár, 1931. ápr. 12.: a Kolozsvári Katolikus Iparosok és Kereskedők Körének 1930--31. évi értesítője. -- Megj. egyetlen sz. Szerk. és kiadó: a vezetőség. Ny: Fortuna. [Monoki 1941:92.] 88

 860. Katolikus Jövő, Vác, 1929. jan. 15.--1936. dec. 1.: a Váci Egyházmegye hitbuzgalmi és társadalmi tudósítója. -- Megj. havonta. 1938. VII--VIII: szünetelt. Főszerk. 1931. XII. 1: Csík József, 1934. I. 1: Kovács Vince. Fel. szerk. Hoitsy L. Pál, 1932. IX. 1: Csík József, 1934. I. 1: Galla Ferenc. Szerk. 1931. XII. 1: Thököly István. Társszerk. 1932. IX. 1: Eipel Mihály. Kiadó: Szabó Jenő, 1929. V. 15: Turcsányi Imre, 1930. IX. 15: Thököly István, 1931. XII. 1: Csík József, 1934. I. 1: Galla Ferenc. Ny: Kapisztrán, Vác. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:99 (430.) -- Kenyéri 1992:174. (18.)] T.E.

 861. Katolikus Kalendárium, Miskolc, 1993--: Megj. évente. Szerk. Czoborczy Bence. Kiadó: Szt Maximilián Lap- és Kv-kiadó. 88

 862. Katolikus Körlevél, Kőszeg, 1946. aug. 1.--1947. szept. 3.: plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. és kiadó: Székely László. Ny: Rónai Frigyes, Kőszeg. -- Előbb: Kőszegi Katolikus Egyházközségi Körlevél (1942--44), Kőszegi Katolikus Körlevél (1944). [Vas m. sajtóbibliogr. 1964:30. (113.)] T.E.

 863. Katolikus Közlöny, Rafael Calzada, 1972. márc.--(1977?): argentínai magyar katolikus lap. -- Megj. havonta, 4--16 old., 1977: 52/53. sz. Szerk. és kiadó: Domonkos László SVD, 1977: az Argentínai Kat. M-ok Szöv-e. Ny: soksz. -- Utóbb: Magyar Lelkiség (1978--). [Mildschütz 1977:53. (325.)] T.E.

 864. Katolikus Magyar Diákok Szövetsége Értesítője, München, 1949. márc. 20.--1950.(?): szövetségi tájékoztató. -- Megj. rendszertelenül 6 old. Fel szerk. Anka Balázs, Szeberényi László. Ny: soksz. [Viczián 1978:158. (489.)] T.E.

 865. Katolikus Magyarok Vasárnapja, Catholic Hungarians' Sunday, Cleveland, Oh., USA, 1894. okt. 24.--1916(?); 1935. szept. 5.--1938. nov. 17.; 1942. jan. 2.--1958. febr.; Youngstown, Oh., USA, 1958. febr.--1993. karácsony: katolikus hetilap. - Megj. hetente, 1957--62: hetente 2x (1956: 9000, 1990: 3100 pld.). Szerk. 1907: Csernitzky István. Főszerk. 1918: Bíró Benedek OFM. -- Kiadványai: A Katolikus Magyarok Vasárnapja 1945. évre szóló jubileumi népnaptára. Szerk. Kukla Tarzicius. Cleveland, 1944.; Históriás kalendárium. Szerk. Eszterhás István. Youngstown, 1946, 1951--52, 1954--77. -- Utóbb: Magyarok Vasárnapja (1994--). [Puskás 1982:610.] 88

 866. Katolikus Missziók, Bp., 1932. szept.--1944. dec.: képes havi folyóirat. -- Megj. össz. 148 sz. Fel. szerk. Zsíros Ferenc SJ, 1939. VII: Reisz Elemér SJ. Ny: Korda Rt. -- Előbb: Katolikus Missziók a Tengerentúli Országokban (1925--32), utóbb: Üzenet a Katolikus Missziók Olvasóinak és a Támingi Misszió Baráti Körének (1947--48). 88

 867. Katolikus Missziók a Tengerentúli Országokban, Bp., 1925. márc.--1932. aug.: képes havi folyóirat. -- Megj. havonta, össz. 84 sz. Fel. szerk. Czapik Gyula, 1926. X: Zsíros Ferenc SJ. Kiadó: Jézus Társasága. Ny: Európa. -- Utóbb: Katolikus Missziók (1932--44). 88

 868. Katolikus Missziók Hírei, Bp., 1947. okt.--1948. jan.: képes havi folyóirat. -- Megj. rendszertelenül, össz. 2 sz. Ny: Korda Rt. -- Főlap: Üzenet a Katolikus Missziók Olvasóinak és a Tamingi Misszió Baráti Körének (1947--48). 88

 869. Katolikus Munkás, Bp., 1936. dec.--1938. jan.: a budapesti egyházközi munkásszakosztályok hivatalos lapja. -- Megj. évente 10x, össz. 11 sz. Szerk. Bihari Ferenc. Ny: Buschmann. -- Utóbb: Új Szociális Rend (1938--39). 88

 870. Katolikus Munkáslap, Ózd, 1940. jún.--1944. ápr.: római katolikus tudósító Ózd és vidékén. -- Megj. havonta 1-jén reggel, össz. 44 sz. Fel. szerk. Rubovszky Ferenc. Kiadó: ózdi r.k. egyhközs. Ny: Ózdi Nemz. Sajtóváll. [B-A-Z m. sajtóbibliogr. 1964:66. (165.)] 88

 871. Katolikus Népszövetség Tudósítója, Bp., 1947. máj.: tagegyesületi értesítő. -- Megj. egyetlen(?) sz. Szerk. Jaszovszky József. Kiadó: Kat. Népszöv. Ny: Korda Rt. -- Előbb: Katholikus Népszövetség (1907--44). 88

 872. Katolikus Nyári Egyetem, Esztergom, 1936. jún.: Megj. egyetlen szám. Szerk. Babocsay János. Ny: Buzárovits Gusztáv. Vá.L.

 873. Katolikus Óvoda és Iskola, Vác, 1992. jún. 7.--: a Magyar Katolikus Püspöki Kar Iskolabizottságának hivatalos lapja. -- Megj. rendszertelenül, 10.000 pld-ban (az 1. sz. 8000 péld-ban). Fel. szerk. Farkas István Piar, 1993:4. sz-tól Gyimesi István Piar. Kiadó: Katona István pp. Ny: Házinyomda GMK, Kecskemét. 88

 874. Katolikus Őrtüzek, Győr, 1933. szept.--1934. jan./febr.: a Foederatio Emericana Győri Nagypriorátusának hivatalos lapja. -- Megj. negyedévenként, 16 old. Főszerk. Jor-dán János. Fel. szerk. 1933. IX--XI: Csizmadia Andor, 1933. XII--1934. I/II: Horváth Antal. Kiadó: Foederatio Emericana Felsődunántúli (Győri) Nagypriorátusa. Ny: Győr-egyhm. Alap. -- Előbb: Decanatus Occidentalis (1932--33). [Viczián 1978:62. (158.)] T.E.

 875. Katolikus Ösvény, Miskolc, 1935. jan. 4.--1944. okt. 29.: a Katolikus Akció város-politikai, társadalmi hetilapja. -- Megj. minden szombaton de., 1942: vasárnap. Fel. szerk. és kiadó: Lékó Béla, 1937. I. 3: Schober Tibor. Ny: Ludvig István. -- Előbb: Miskolci Katolikus Egyházi Tudósító (1912--34). [B-A-Z m. sajtóbibliogr. 1964:67. (166.)] 88

 876. K(atolikus) S(ajtó) A(postol), Nagykikinda, 1937. jún. 29.--1940. márc.: a sajtóapostolok negyedévi tudósítója. -- Megj. évente 4x. Fel. szerk. Dániel György. Kiadó: Dániel Géza. 88

 877. Katolikus Sionunk, Székelyudvarhely, 1990. okt. 27.--: plébániai tudósító. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Kovács Sándor esp--plnos. Ku.P.

 878. Katolikus Szemle, Róma, 1949. jún.--: keresztény világnézeti és művelődésügyi folyóirat. -- Első számai litografáltak, 1950. III. óta nyomtatásban, negyedévenként jelenik meg. Fel. szerk. Ambro, Alberto. Szerk. Békés Gellért. Főmunk. Horváth Árpád. -- A lap szellemiségét az alapító Mihalovics Zsigmond és Kovrig Béla szerint a m. sors, a Ny-i művelődés és a ker. életszemlélet határozza meg. 1949--78. évi (1--30 évf.) repertóriumát összeáll. Véber Gyula és Véber Gyuláné. Róma, 1980. [Mildschütz 1977:34. (327.)] 88

 879. Katolikus Szó, Nagykáta, 1936. szept. 15.--1944. ápr. 9.: a nagykátai esperesi kerület és a nagykátai római katolikus egyházközség időszaki tudósítója. -- Megj. évente 10x. Fel. szerk. és fel. kiadó: Medgyessy Gyula, 1934. VIII. 9: Szilvási Sándor, 1944. II. 2: Dudás Károly. Kiadó: a Kat. Akció nagykátai Esp. Tanácsa. Ny: Simonyi Simon; 1937. IX. 10: Pisch Márton, Tápiószele; 1940. IX. 17: Lépésfalvi Márton, Nagykáta. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:99. (431.)] T.E.

 880. Katolikus Szó, Szolnok, 1940. jan. 1.--júl/aug.: az újszászi római katolikus egyházközségek tudósítója. -- Megj. össz. 6 sz. Fel. szerk. és kiadó: Halász József. Ny: Varga József, Szolnok. [Szolnok m. sajtóbibliogr. 1976:71. (124.)] T.E.

 881. Katolikus Szó, Cserhátszentiván, 1941. dec. 15.--1942. máj. 22.: az ecsegi esperesi kerület értesítője. -- Megj. évente 4x, össz. 3 sz. Fel. szerk. és kiadó: Bándi Tibor cserhátszentiváni plnos. Kiadó: az ecsegi esp. ker. községei. Ny: Lépesfalusi Márton, Nagykáta. [Nógrád m. sajtóbibliogr. 1982:33. (54.)] 88

 882. Katolikus Szó, Bp., 1956. aug. 12.--1990. jan. 7.: a Katolikus Papok Országos Békebizottsága lapja. -- Megj. hetente, 1958. VIII. 24: kéthetente. 1956. X. 21--1958. VIII. 24: szünetelt. Főszerk. 1959. VII: Horváth Richárd, 1980. XII. Miháczi József, 1982. IV. 18: Szabó Géza. Fel. szerk. 1959. VI. 28: Miháczi József, 1980. XII. 14: Szabó Géza. Kiadó: Orsz. Béketanács Kat. Biz., 1989. XII: szerk. biz. -- 1983: gyermekrovattal bőv. -- Előbb: A Kereszt (1950--56). 88

 883. Katolikus Tanítónők és Tanárnők Lapja, Bp., 1926. jan.--1944. nov.: egyesületi lap. -- Megj. évente 8x. Fel. szerk. Windisch Hilda. Fel. kiadó 1936: Petz Lajos, 1937--39: Petz Lujza, 1939:5. sz.: Párkány Aranka. Kiadó: a Kat. Tanítónők és Tanárnők Egyesülete. Ny: Stephaneum. -- Előbb: Katholikus Tanítónők Lapja (1916--25). [Kemény 1942:136.] 88

 884. Katolikus Tanügyi Közlöny, Bp., 1942. jan.--1944. dec.: a katolikus iskolák hivatalos lapja. -- Megj. havonta 1-jén és 15-én. Fel. szerk. Simon Károly, 1944: Horváth Kálmán. Fel. kiadó: Takács Ernő. Kiadó: SZIT. Ny: Stephaneum. 88

 885. Katolikus Temetkezési Segélyezés, Bp., 1936. febr.--1939. máj.: a Katolikus Népszövetség Országos Temetkezési Pénztáregyesület körlevele. -- Megj. rendszertelenül, össz. 19 sz. Kiadó: a Pénztáregyes. igazgatósága. -- Főlap: Katolikus Akció (1935--40). 88

 886. Katolikus Tudósító, Miskolc, 1946. dec.--1947. ápr. 6.: a miskolci egházközség hívei számára. -- Megj. rendszertelenül, össz. 3 sz. Fel. kiadó: Viezer József. Ny: Staudhaft József. [B-A-Z m. sajtóbibliogr. 1964:67. (167.)] T.E.

 887. Katolikus Tudósító, Winnipeg, 1954--: a magyar katolikus plébánia lapja. -- Megj. havonta 8 old. Kiadó: a winnipegi Szt Antal r.k. egyhközs. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:54. (329.)] 88

 888. Katolikus Tudósító a Vilshofen és a Passau Kerületi Magyarok Számára, Vilshofen, 1947. okt.--1949. dec.: Megj. havonta 4 old. Szerk. és kiadó: Fazekas László. [Mildschütz 1977:54. (328.)] 88

 889. Katolikus Város, Szeged, 1934. márc.--?: az újszegedi katolikus társadalmi kör lapja. -- Megj. negyedévente (egyetlen sz.?). Szerk. Geisz Jakab. Kiadó: Újszegedi Kat. Társad. Szöv. Ny: Ablaka kv-ny. 88

 890. Katolikus Világ, Kolozsvár, 1923. jan.--1944. jún.: népnevelő folyóirat. -- Megj. havonta 20-án mint az Erdélyi R.K. Népszöv. hiv. közlönye, 1925. II: minden hó elején. Főszerk. Trefán Leonárd (1925. VIII: szerk., 1938. II: alapító főszerk.). Fel. szerk. Boros Fortunát. Szerk. 1923. I--1925. VII: Réthy Appolinár; 1923. V--1925. VII: Frána Péter. Társszerk. 1926. V--1928. III. és 1930. II--XI: Németh Gellért, 1929. IV--1934: Mael Ferenc. Főmunk. 1933--34: Márton Áron. Laptul. az erdélyi Szt István ferences rtart. Kiadó 1935--44: a kolozsvári ferences ktor; uo. a Szt Bonaventura nyomdában készült. -- Előbb: Szent Ferenc Hírnöke (1903--18, 1920--21), A Hírnök (1921--22), mely utóbb társlapja. -- Kiad. a Katolikus Naptár (1924--43), A Katholikus Világ könyvei (1924--31) (20 köt.), a Katholikus Világ színpada (1928--30) (7 köt.) sorozatokat. [Monoki 1941:92. -- Orsz. M. Sajtókamara évkv-e 1940--43. -- Salacz 1975:64. (példányszáma a 20.000-et is túlhaladta)] T.E.

 891. Katolikus Világmisszió, Kalocsa, 1925--1938: képes missziós folyóirat. -- Megj. negyedévente, össz. 36 sz. Fel. szerk. Pál Mátyás. Kiadó: Hitterjesztés Egyes., Kalocsa. Ny: Árpád. -- Társlapja(?): Katolikus Misszió (1925--37). [Sziklay--Szász 1938:298. -- Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:263. (302.)] 88

 892. Katolikusok Csillaga, Katolika Stelo, Bp., 1937. jan.--1944. márc.: az Országos Magyar Katolikus Eszperantó Egyesület hivatalos lapja. -- Megj. havonta, össz. 53 füz. 535 old., a háború alatt soksz. Circuletero c-mel. Szerk. 1937. I--IX, 1938. VI--1939. VI: Marczel Ágoston, 1937. X--1938. V: Kovarcz Imre Károly, 1940: Csóra Simon és Mauksinszky László. -- Tartalma: a kat. eszperantó mozgalom hírei, egyh. hírek, vallásos és szépirod. R.Á.

 893. Kecskeméti Katolikus Élet, Kecskemét, 1947. ápr. 27.--máj. 25.: egyházközségi tudósító. -- Megj. hetenként. Fel. kiadó: Baranyi László. Ny: Hungária. -- Előbb: Katolikus Élet (1947). T.E.

 894. Kecskeméti Katolikusok Lapja, Kecskemét, 1933. jan. 6.--1935. dec. 15.: hitbuzgalmi és társadalmi folyóirat. -- Megj. öthetenként 8--24 old. Főszerk. Kovács Sándor apát-plnos. Fel. szerk. és kiadó: Balyi János kp. Kiadó: Kecskeméti R.K. Egyhközs. Ny: Első Kecskeméti ny. -- Előbb és utóbb: Katolikusok Lapja (1924--32 ill. 1936--44). T.E.

 895. Kecskeméti Napló, Kecskemét, 1899. máj. 6.--1900. szept.: katolikus hetilap. -- Megj. minden vasárnap, 1899. XI. 2: csütörtökön és vasárnap. Fel. szerk. Aczél Sándor. Társszerk. Fördős Dezső. Alapító kiadó: Révész István plnos, kiadó 1900. V. 11: Fördős Dezső. Ny: Szilády László, Ottinger Kálmán, Nagykőrös. -- Utóbb: Alföldi Közlöny (1900). 88

 896. Keddi Lapok, Bp., 1908. jan. 1.--1910. dec. 27.: Páduai Szent Antal lapja, valláserkölcsi társadalmi képes hetilap. -- Megj. össz. 156 szám, évente 822--828 old., tartalomjegyzékkel. Szerk. Buday Aladár. Laptul. és ny: Pázmáneum. -- Előbb: Páduai Szent Antal Lapja (1898--1915). 88

 897. Keddi Posta, Bp., 1928. jan. 8.--1931. dec. 22.: Szent Antal lapja. -- Megj. kéthetente, össz. 78 sz. Szerk. Buttykay Antal OFM. Laptul. Ferencrendi Tart. Főnökség. Ny: Pesti kv-ny. -- Utóbb: Szent Antal (1932--45). 88

 898. Kelet, Ungvár, 1888. jan. 10.--1901. szept.: a magyarországi görögkatolikusok érdekeit képviselő hetilap. -- Megj. csütörtökönként, össz. 716 sz. Szerk. Drohobeczky Gyula kőrösi g.k. pp., 1891. XII. 10: Antalóczy Péter, 1892. XI. 25: Neviczky Konstantin (főszerk. és laptul. is). S-szerk. 1892. X. 2: Jovanovits János. Főmunk. Zsatkovics Kálmán György. Ny: Unió. -- Mikita Sándor g.k. knk. vitázott benne a szerb nyelvről Melles Emillel, aki a m. nyelvet kívánta bevezetni és szorgalmazta a naptárreformot. Foglalkozott a ruszin népokt-sal és a tankv-kiadással. Az 1890-es évektől a kat. Néppárt támogatta, pol. lappá változott. [Mayer 1977:253.] 88

 899. Kelet, Miskolc, 1935. jan. 1.--márc. 25.(?): görög katolikus hitbuzgalmi lap. -- Megj. kéthetenként, össz. 6(?) sz. Fel. szerk. és kiadó: Kozma János. Ny: Ludvig István. [B-A-Z m. sajtóbibliogr. 1964:67. (169.)] T.E.

 900. Keleti Egyház, Miskolc, 1934. jan.--1943. máj.(?): tudományos és egyházpolitikai uniós szemle. -- Megj. havonta 1-jén (júl--aug. kivételével). Főszerk. 1938. I--1940. VI: Szántay--Szémán István. Fel. szerk. Szántay--Szémán István, 1943. I--II: Kozma János. Szerk. Szántay--Szémán István, 1938. I: Kozma János. Szerk. biz. 1940. III--VII: elnök Szántay--Szémán István. Tagok: Boksay Emil, Liki János, Lippay Lajos, Papp György, Pfeiffer Miklós, Rohály Ferenc, újabb tagok 1943. I--II: Angeli Ottó, Kovács Géza. Fel. kiadó 1936. I: Szántay--Szémán István. Kiadó: Chrysostomos Társulat, 1943. I--II: Szt Miklós Mo-i Uniós Szöv. Ny: Ludvig István. [K-i Egyh. 1943. I:15--16. (Tizedik évfolyamát...) -- B-A-Z m. sajtóbibliogr. 1964:68. (170.) -- Pirigyi 1982:151.] T.E.

 901. Keleti Fény, Nyíregyháza, 1939.--1944. jan. 1.: a nyíregyházi királyi katolikus gimnázium görög katolikus növendékeinek Szent Jozefát Egyesületének lapja. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Kovács Gyula, 1944: Papp György. Szerk. 1944: Simon Tamás (VII. o.). Ny: Klafter ny., Nyíregyháza. -- Társlapja: Kir(ályi) Kat(olikus) Diákélet (1937--44). 88

 902. Kéményseprőmunkás, Bp., 1921:1. sz.--1944. okt. 6.: a magyar kéményseprő mun-kások érdekeiért küzdő havilap, a Keresztényszocialista Szakszervezeti Szövetséghez tarto-zó egyesületek hivatalos közlönye. -- Megj. havonta az első pénteken. 1922(?)--1927. VII.(?), 1939. IX--1940. X: szünetelt. Fel. szerk. Vajthó András ifj., 1927: Kócsa Lajos, 1935. I: Schmidt Ferenc. Fel. szerk. és kiadó: 1928. II. 1: Ilkovits Antal, 1935. I. 15: Riesz Lajos, 1939. IX: Bernáth István. Kiadó: Ker. Szoc. Kéményseprők Szakegylete. Ny: Centrum. 88

 903. Képes Családi Lapok, Cleveland, Oh., USA, 1909. dec.--1910(?): amerikai és kanadai magyar családok képeslapja. -- Megj. havonta. Szerk. Kemény György (a SZIA tagja). [Puskás 1982:616.] T.E.

 904. Képes Hírlap, Bp., 1912. dec. 21.--1918. dec. 29.: katolikus hetilap. -- Megj. össz. 315 sz. Szerk. 1912: Huszár Károly, 1914. VIII. 16: Früchtl Ede, 1915. III. 27: Török Miklós, XII. 12: Huszár Károly. Kiadó: Molnár János. Ny: Stephaneum. -- 1916: a Népúj-ság vasárnapi családi mellékleteként jelent meg. [Kemény 1942:139. -- Lakatos 1977:712. (1159.)] 88

 905. Képes Krónika, Bp., 1919. okt. 1.--1944. okt. 13.: szépirodalmi, társadalmi és művészeti hetilap. -- Megj. szerdánként délelőtt, 1941--44: csütörtökönként délelőtt, össz. 1224 sz. Fel. szerk. Zigány Árpád, 1928. II. 12: T. Arányi Mária, 1930. I. 5: Berkes Róbert, 1930. IX. 7: Berkes Róbert, Gáspár Jenő, 1930. VIII. 20: Berkes Róbert, Kolba Gyula, 1943. I. 1: Berkes Róbert. Fel. kiadó: Baranyai Lajos. Kiadó Közp. Sajtóváll. Rt. Ny. Stephaneum. -- Havi melléklete: Tündérvásár (1925. I. 4--III. 22. önálló lappá tettték 1925. III. 29: 1. évf. 1. sz.) [Kemény 1942:140. -- Lakatos 1977:715.(1162.)] 88

 906. Képes Nép Hírlap, Bp., 1916. jan. 1.--1918. okt.: a Népújság időközi melléklete. -- Megj. hetenként, szerk. és kiadó jelölése nélkül (fel. szerk. Huszár Károly, kiadó: Néppárt). Ny: Stephaneum. [Kemény 1942:218.] T.E.

 907. Képes Újság, Bp., 1864. okt. 1.--1867. jún. 30.: vegyestartalmú képes néplap. -- Megj. havonta 1-jén és 15-én. Szerk. Ilméri Kiss István, 1866. II. 1: Hajnik Károly, X. 1: György Deák, 1867. I. 1: Major Béla. Kiadó: Heckenast Gusztáv. Ny: Landerer és Heckenast. [Szalády 1884:111.] T.E.

 908. Képes Világlap, Bp., 1911. jún. 4.--1914. júl. 26.: a Kispest-Szent-Lőrinci Lapok állandó szépirodalmi melléklete. -- Megj. hetenként, össz. 165 sz. Szerk. Katona Imre, 1911. VII. 23: Seper Kajetán, 1912. VI: Tóth Aladár. Kiadó: Seper Kajetán, 1912. VI. 30: Seper Kajetán gyermekei. Ny: Uránia. [Kemény 1942:140.] T.E.

 909. Kereszt, Bp., 1950. nov. 1.--1956. aug. 5.: a katolikus békemozgalom lapja. -- Megj. kéthetenként. Szerk. a szerk. biz. Kiadó: a Kat. Papok Orsz. Békebiz-a, majd a Kereszt Munkaközösség. -- A lapot csak papok írták. Elsősorban a mozg. élet híreit, de más jelentős kat. eseményeket is közöltek. Lit. rovatában vasárnapi gondolatok, elmélkedések, a kat. naptár sztjei szerepeltek. Halálozásokkal, pol. eseményekkel is foglalkozott. Képanyaga ma már tört. értékű. Hamvas Endre mpp., akkori esztergomi ap. kormányzó adta rá a placet-et. -- Utóbb: Katolikus Szó (1956--90). 88

 910. Kereszt, A, Bp., 1910. jan.--1911. aug.: tudományos, társadalmi és szépirodalmi folyóirat. -- Megj. havonta. Szerk. tul. Erdélyi Gyula. Szerk. és kiadó: Szentesy Alfonz. Ny: Pátria. -- Péntekenként megjelenő hetilapnak indították, a 2. sz-tól havi folyóiratként adták ki. [Kemény 1942:141.] 88

 911. Kereszt, A, The Cross, New Brunswick, N.J., USA, 1919. jan.--1922.: katolikus hetilap. -- Utóbb: A Kereszt Újság (Trenton, 1924--26), A Kereszt (New Jersey, 1931), A Kereszt -- Egyetértés (New York, 1932--33), melyek évf-számozását folytatták. [Puskás 1982:616.] T.E.

 912. Kereszt, A, Brassó, 1930. jan. 19.--dec. 21., 1933. márc.--jún.: katolikus hitvédelmi, iskolai és társadalmi lap, a brassó római katolikus plébánia havi közlönye. -- Megj. havonta 2x, 1933: havonta. A brassói r.k. egyesületek közrem. szerk. és kiadó 1933. III--VI: Péter Antal (fel. szerk. és fel. kiadó is). Ny: Hunyadi. [Monoki 1941:94.] T.E.

 913. Kereszt, A, Szabadka, 1930.--1939. dec.(?): katolikus folyóirat. -- Megj. havonta. Szerk. Csipak Ferenc. Kiadó: Kálmán István. Ny: Globus. 88

 914. Kereszt, A -- Egyetértés, New York, 1932. jan. 8.--1933.: katolikus hetilap. -- Előbb: A Kereszt (New Brunswick, 1919--22), A Kereszt Újság (Trenton, 1924--30?), A Kereszt (New Jersey, 1931) folyamatos évf-számozással. -- Beleolvadt A Jó Pásztorba (1927--?). [Puskás 1982:616.] T.E.

 915. Kereszt Jegyében, A, Bp., 1902. júl. 27.--okt.: társadalmi és szépirodalmi katolikus hetilap. -- Megj. össz. 5 sz. Fel. szerk. Németh Mária. Kiad. tul. Kmoskó Mihály, Németh Frigyes. Ny: Árpád. 88

 916. Kereszt Népe, A, Amsterdam, 1951. dec.--1967. máj.: a hollandiai magyar katolikusok lapja. -- Megj. havonta. Szerk. és kiadó: P. Molnár Miklós. Ny: soksz. -- Utóbb: Isten Népe -- A Kereszt Népe (1967), Életünk (1969). 88

 917. Kereszt Újság, A, Hungarian Catholic Weekly, Trenton, N.J., USA, 1924. jan.--1930.(?): katolikus hetilap. -- Megj. minden szombaton. Alapította: Szabó János plnos és Szabó Alajos. 1927: kb. fél évig napilap, majd ismét hetilap. 1928: Tóth Barnabás és Tóth Ferenc (New Brunswick) vették át. Szerk. Szabó János plnos. -- Előbb: A Kereszt (New Brunswick, 1919--22), utóbb: A Kereszt (New Jersey, 1931), A Kereszt -- Egyetértés (New York, 1932--33), folyamatos évf-számozással. [Kat. Szle 1926:138. (a lap címe Kereszt, szerk. Szabó János) -- Török 1978: 301. (Trentonban 1920--34: Szabó Gyula a plnos!) -- Puskás 1982:616. -- EH I:28.] T.E.

 918. Keresztény Anya, A, Veszprém, 1896. aug. 30.--okt. 4.: havi közlöny a keresztény házi nevelés emelésére. -- Szerk. Kozma Kálmán. Felügyelő: Novák Ödön. Kiadó és ny: Veszprém, Egyhm. ny. -- Közleményeiben a házassággal, erkölcsi problémákkal, de mindennapi tennivalókkal (pl. ruházkodás) is foglalkozott. [Veszprém m. sajtóbibliogr. 1957:45. (118.)] 88

 919. Keresztény Családok Lapja, Bp., 1898. ápr. 17.--júl. 3.: közművelődési és szépirodalmi hetilap. -- Szerk. Dugonich Imre, Gellért Jenő. Ny: Marián György, Bp. -- Előbb: Művelődés (1897--98). [Kiss--Sziklay 1902:505.] T.E.

 920. Keresztény Élet, Miskolc, 1993. nov. 7.--: katolikus lap. -- Megj hetenként. Főszerk. Gróf Lajos. Szerk. vez. Homolay Károly. Kiadó: Szt Maximilián Kiadó. T.E.

 921. Keresztény Híradó, Réte, 1990:1. sz.: a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom értesítője klubjai számára. -- Megj. rendszertelenül. Kiadó: M. Kerdem. Mozg. 88

 922. Keresztény Közérdek, Bp., 1884. okt. 15.--1885. márc.: a magyar országos társadalmi egyesületek közlönye. -- Megj. hetente. Fel. szerk. Egressy Vince, 1884. XII. 14: Palásti Szabó Endre, 1885: Albrech Ármin. Ny: Bartalis Imre. T.E.

 923. Keresztény Leányok Lapja, Magyarkimle, 1912: havi képes folyóirat városi és falusi leányok számára. -- Megj. egyetlen(?) sz. Szerk. és kiadó: Gladich Pál. Ny: Jó iratok terjesztési váll. kv-ny. [Kemény 1942:142.] T.E.

 924. Keresztény Lipótváros, Bp., 1932. nov.--1944. nov.: a Belső- és Külső Lipótvárosi Keresztény Társaskörök hivatalos értesítője, várospolitikai lap. -- Megj. minden hó utolsó napján reggel, össz. 133 sz. Fel. szerk. Magyary-Kossa Aladár, 1934. IV--1935. II: Szecskó István, 1935. III. 20: Szepessy Gyula, 1938. III: Turcsányi Elek, 1940. I: Varjas Imre. Fel. kiadó: Pápai József, 1938. III: Szepessy Gyula. Ny: Kertész József, 1938. III: Szepessy Gyula. T.E.

 925. Keresztény Magyar Ifjúság, Bp., 1903. dec. 25.--1908. jún. 30.: a magyarországi főiskolák katolikus ifjúságának hivatalos lapja. -- Megj. 1903--1904. VI. 12: hetente, 1904. IX. 20--1907. I. 20: havonta 3x, 1907--08: havonta 2x, 8--24 old. Főszerk. 1903. XII. 25--1905. XI. 1: Mailáth György, 1905. XI. 10--1906. VI. 20: Kapuy Miksa, 1906. X. 10--1908. VI. 30: Németh Sándor. Fel. szerk. 1903. XII. 25--1905. V. 22: Schandl Károly, 1905. X. 1--1906. VI. 20: és 1907. X. 1--1908. VI. 30: Kerékgyártó Árpád, 1906. X. 10--1907. I. 10: Kayos László, 1907. I. 20--VI. 15: Kováts Gyula. Társszerk. 1903--04: Vásáry Dániel, Rácz József, 1904: Gaberdeén Rezső, 1905: Csempecz János, Kapuy Miksa, Kerékgyártó Árpád, Bieber József, 1905--06: Tóth István, 1906: Kayos László, 1906--07: Obermüller Ferenc, Weber Péter, 1907--08: Fitz József. B. munk. 1904: Écsy József, Baranyai Béla, Szalkai Alfonz, Hranecz József, Kapuy Miksa, Tóth Kálmán, Kern Lajos, Kerékgyártó Árpád, Losonczy György, Kálnoky Viktor, Schöner Ferenc, Alleram Gyula, Zimmermann Gusztáv, Cservenka Károly, Freyler József. Kiadóhiv. főnök 1904: Vegele Károly, 1907--08: Götz János. Kiad. tul. Szt Imre Kör. Ny: Stephaneum. [Viczián 1978:23. (57.)] T.E.

 926. Keresztény Magyar Munkás, Teufen, Olten, 1958. nov.--1960. aug.: a Svájci Keresztény Magyar Szakszervezet havi értesítője. -- Megj. havonta 4--2 old. Szerk. Harangozó Ferebc. Kiadó: Svájci Keresztény Magyar Szakszervezet szakszervezet. Ny: soksz. -- Melléklete: Hiszek (1958--59). -- Utóbb: Svájci Magyar Keresztény Szakszervezet (1952--64). [Mildschütz 1977:56. (339.)] 88

 927. Keresztény Magyar Vetés, Bp., 1994. júl. 24.--: keresztény hetilap (az 1., 2., 3. sz. mutatványszámként). -- Megj. hetenként. Főszerk. Stolmár G. Ilona. Kiadó: Gondos Bt. -- Előbb 1990--92: Mozdul a Föld, 1992--94: Magyar Vetés. T.E.

 928. Keresztény Magyarország, Bp., 1887. ápr. 3.--1894. aug. 25.: politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap. -- 1891--92: szünetelt. Szerk. Clair Vilmos. Kiadó: Fülöp György, 1887. XI. 6: a szerk. 1891. XI. 12: magába olvasztotta a Független Újság hetilapot. T.E.

 929. Keresztény Magyarország, Bp., 1907. márc. 31.--1910. jan. 20.: politikai, közgazdasági és társadalmi havi lap, az Országos 48-as Keresztény Szocialista párt, a keresztény szocialista földművesek és földmunkások érdekeit képviselő lap. -- Megj. havonta. Szerk. Csikós Ádám, T. Nagy János, 1907. VI. 1: T. Nagy János, IX. 15: Schödl Gyula, Huszár János, X. 15: Schödl Gyula, 1909. VI. 10: Szalánczy Andor. Kiadó: az Orsz. 48-as Függetlenségi Ker. Szoc. Párt, 1909. VI. 10: a Ker. Szociális Szöv. Ny: Anglo ny., 1910: Gépész ny. T.E.

 930. Keresztény Mértékletesség, Bp., 1902. jan.--szept.: a Szent István Társulat Társulati Értesítője melléklapja. -- Megj. havonta, össz. 9 sz. Szerk. Kirschanek Ödön. Ny: Buschmann. -- Főlap: Társulati Értesítő (1892--1906). T.E.

 931. Keresztény Munkás, Kassa, 1920. okt. 24.--1921. márc. 6.: a keresztényszocialista földművesek és munkások lapja (az Orsz. Ker. Szoc. Párt helyi lapja). -- Megj. hetenként 4--8 old., össz. 20 sz. Fel. szerk. Ványai István. Kiadó és laptul. Fleischmann Gyula. Ny: Szt Erzsébet Rt. -- Utóbb: A Nép (1921--37). T.E.

 932. Keresztény Nép, A, Székesfehérvár, 1884. máj.--?: vallásos hetilap. -- Megj. hetenként. Fel. szerk. Krécsy Károly. Főmunk. Kálmán Károly. Ny: Számmer Imre. 88

 933. Keresztény Nép Újsága, Székesfehérvár, 1884. máj. 22.(?)--nov.(?): vallásos és népies irányú hetilap. -- Fel. szerk. Krécsy Károly hittanár, főmunk. Kálmán Károly. [Kiss--Sziklay I:503. -- Szinnyei VII:253.] 88

 934. Keresztény Nő, A, Bp., 1915. márc.--1918. jan.: katolikus egyesületi lap. -- Megj. kéthavonta. Szerk. Slachta Margit. Kiadó: Szociális Missziótársulat. Ny: Stephaneum. -- A Szociális Missziótársulat tagjai tagilletményként kapták. -- Utóbb: Magyar Nő (1918--22), A Keresztény Nő (1922--44). [Kemény 1942:142.] T.E.

 935. Keresztény Nő, A, Bp., 1922. febr. 20.--1944. dec.: katolikus egyesületi lap, a Szociális Missziótársulat hivatalos közlönye a keresztény nőmozgalom számára. -- Megj. havonta (tagilletményként). Szerk. Wacker M. Alexandra, 1923. XI. 20: Leszkay J. Éva, 1927. I: Jovanovich Lea, 1927. IX: G. Elek Amália, 1935. I: Boér Judit. Fel. kiadó 1936--41: Farkas Edit. Kiadó: Szociális Missziótársulat. Ny: Stephaneum. -- Előbb: Értesítő (1912--14). -- Melléklapja: Élet és Öröm (1928--42), Élet és Öröm. Búzavirágok. (1942/43--1944). T.E.

 936. Keresztény Összetartás, Bp., 1888. jan. 15.--jún. 15.: társadalmi és kereskedelmi havi közlöny, az Első Magyar Országos Kereskedelmi Szövetkezet hivatalos lapja. -- Megj. havonta, össz. 6 sz. Fel. szerk. Horváth Dezső. Kiadó: az Első M. Orsz. Keresk. Szövetk. Ny: Hunyadi Mátyás Int. 88

 937. Keresztény Pénzintézeti Tisztviselők Országos Szövetségének Közlönye, A, Bp., 1920. máj.--1931:1. sz.: tagegyesületi értesítő. -- Megj. havonta, össz. 33 sz. Szerk. Cselényi Pál. 1929--31: szünetelt. Kiadó: a Szövetség. Ny: Stephaneum. T.E.

 938. Keresztény Politika, Bp., 1922. okt.--1924. márc.: katolikus havi lap. -- Megj. össz. 14 sz. Fel. szerk. és kiadó: Ernszt Sándor. Ny: Élet. 88

 939. Keresztény Rákosváros, Bp., 1935. nov. 28.--1937. máj. 31.: a XIV. kerületi keresztény társadalom értesítője. -- Megj. évente 10x, össz. 5 sz. Fel. szerk. és kiadó: Pallós Imre. T.E.

 940. Keresztény Szó, Kolozsvár, 1990. febr. 11.--: a Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye havilapja, 1991 októberéig hetilapja. -- Alapító főszerk. Bajor Andor (1927--91), főszerk. 1991. IV. 7: Jakab Gábor. Fel. szerk. Fodor Sándor, 1991. IV. 7: Jakabffy Tamás. Olvasó-szerk. 1991. IV--: Asztalos Ildikó. Grafikai szerk. 1991. X: Janitsek András. Hírszerk. 1991. XI. 24: Schuller Mária. Kiad. a Kolozsvári Szt Mihály pléb., 1991. IV. 21: a kolozsvári Gloria Kiadóváll. Ny: Kolozsvári Áll. Ny., 1991. IV: Gyulafehérvári Ppi Gloria Ny., Kolozsvár. -- Rovatai: Vasárnapi örömhír (1990. II--1991. IX: Jakubinyi György gyulafehérvári spp.); Krisztus tanúi a történelemben (1990. VII: Bajtai Zsigmond); A Szentírás történetei gyermekeknek (1990. IX. 2: Sikli László szilágysomlyói plnos); A Jóisten patikája (1991. I--IX: Veress Éva biológus); Napok és nevek (1991. II--IX: Egy hét, egy név; Kovácsné József Magda); A világegyház hírei; Lapszemle; Templomaink; Reggeli csendesség; Meditáció; Olvassuk együtt. -- A lap többször közölte Ioan-Vasile Botiza g.k. lelkész írásait is. Ku.P.

 941. Keresztény Szocialista Közüzemi Munkás, Bp., 1927. nov. 2.(?)--1928. okt.: körlevél. -- Megj. havonta, össz. 10(?) sz. Fel. kiadó: Balogh Bálint. Ny: Geld. T.E.

 942. Keresztény Szociálizmus, Pécs, 1910. okt. 23.--1911. márc. 12.: a Keresztény Szocialista Párt, a Keresztény Szociális Egyesület, a Katholikus Népszövetség, a Katholikus Legényegylet, a Katholikus Körök, a keresztény szocialista szakszervezetek és a Katholikus Sajtóegyesület helyi közlönye. -- Megj. hetente 2 old., össz. 9 sz. Ny: Püspöki kv-ny. -- Időszaki tudósítóként ismertette az egyletek programját, beszámolt gyűléseikről és heti munkarendjükről. Szerepét később a főlap, az Új Lap Pécsi Melléklete vette át. [Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:171. (329.] K.I.

 943. Keresztény Szocializmus, Bp., 1917. jún. 3.--1919. nov. 16.: politikai hetilap, a Magyarországi Keresztény Szocialista Párt hivatalos lapja. -- Megj. hetente, össz. 96 sz. 1919. II--IX: szünetelt. Fel. szerk. és kiadó: Katona Imre. Ny: Stephaneum. [Kemény 1942:142.] T.E.

 944. Keresztény Tanító, Bp., 1911. febr. 25.--1914. júl.: a Keresztény Tanítók Országos Egyesületének közlönye. -- Megj. kéthetenként, össz. 81 sz. Szerk. Cserny József, 1911--14: Ekamp Nándor, Urbányi József. Kiadó: a Ker. Tanítók Orsz. Egyes-e. Ny: Stephaneum, 1914: Apostol. -- A felekezeti okt. szakkérdései, egyes hírek. [Kemény 1942:142.] T.E.

 945. Keresztény Testvériség, Kecskemét, 1886: keresztény társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi hetilap. -- Szerk. és kiadó: Nagy Imre. -- Előbb majd utóbb: Testvériség (1883--90). [Kiss--Sziklay 1902:503. -- Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:321. (359.)] 88

 946. Keresztény Újság, Bp., 1897. dec.--1899. jún.: politikai hetilap. -- Megj. össz. 76 sz. Szerk. Marsovszky Endre. Kiadó: Író Károly, 1898. XII. 11: Marián György. Ny: Marián György. -- A Néppárt lapja, a párt ogy. képviselője szerk. [M. Sion 1898:76.] T.E.

 947. Keresztények Lapja, Bp., 1903. dec. 4.--1911. aug. 12.: budai polgárok tudósítója. -- Megj. havonta 3x, 1906. IX. 15: rendszertelenül, 1907. V. 1: havonta 2x, 1908. II: rendszertelenül. Szerk. és kiadó: Erdélyi Gyula. Kiadó: a Buda és Vidéke Lapváll. Ny: Kramer és Erhardt, 1904. XI. 30: Hornyánszky Viktor, 1908. II. 29: Pázmáneum. -- 1903. XII: a Buda és Vidéke lapból vált ki. T.E.

 948. Keresztényszocialista Magántisztviselők Országos Szövetségének Körirata, Bp., 1926. jan.--1940.(?): ingyenes tagegyesületi értesítő. -- Megj. havonta. Fel. szerk. és fel. kiadó: Kovács Gyula, 1939: Merényi Gyula. Laptul. a Kerszoc. Magántisztviselők Orsz. Szöv-e. Ny: Bethánia. -- Előbb: Körirat (1922--25). [Wünscher 1928:55.] T.E.

 949. Keresztényvédelem, Bp., 1910. aug.: havi szemle. -- Megj. egyetlen(?) sz. Szerk. és kiadó: Szentesy Alfonz. Ny: Földesi Gyula, Ungvár. [M. Kv-szle 1911. (II. r. megszűnt lapok)] 88

 950. Keresztút, Santiago de Chile, 1953: Megj. rendszertelenül, 8--12 old. Szerk. Zsóka György. Kiadó: Colonia Hungara en Chile. Ny: gépírásos soksz. 88

 951. Kerületi Tudósító, Zalaegerszeg, 1945. dec.--1946. dec.: a kapornaki esperes-kerület plébániái részére kézirat gyanánt. -- Megj. rendszertelenül, össz. 5(?) sz. Ny: Zrínyi ny. [Zala m. sajtóbibliogr. 1978:55. (138.)] T.E.

 952. Keszthelyi Hírek, Keszthely, 1924. okt. 12.--1931. nov. 29.: keresztény politikai és társadalmi hetilap. -- Megj. hetenként szombaton 6--8 old., 3 hasábon. Főszerk. 1925. IX. 13--1926. XI. 14: és 1927. I. 2--1931. IV. 12: Reischl Richard. Fel. szerk. Reischl Richard, 1925. IX. 13: Gárdonyi Lajos. Kiadó: Keszthelyi Kat. Sajtóváll. -- Előbb: Keszthelyi Újság (1919--24). -- 1932. VI. 12: beolvadt a Keszthelyi Hírlapba. T.E.

 953. Keszthelyi Katolikus Tudósító, Keszthely, 1933. szept. 1.--1942. jún.: a keszthelyi Katolikus Egyházközség, a Katolikus Akció és az összes helyi katolikus egyesületek hivatalos értesítője. -- Megj. júl--aug. kivételével havonta, össz. 90 sz. Fel. szerk. Szekeres Vince, 1936. IX. 1: Kukuljevic József, 1938. I. 1: Kara József, 1938. IX. 1: Stefaits Aladár, 1940. XII. 1: Novák Vilmos, 1941. IX. 15: Szerecz Imre. Szerk. 1937. IX. 1: Kara József, 1938. IX. 15: Bárdos Gyula. Kiadó: Keszthelyi Credo Egyes., 1938. II. 1: Keszthelyi R.K. Pléb., 1941. IX: Szerecz Imre. Ny: Sujánszky László. [Zala m. sajtóbibliogr. 1978:60. (117.)] T.E.

 954. Kevermesi Katolikus Tudósító, Kevermes, 1938. jan.--1943. jan.: plébániai lap. -- Megj. évente. Fel. kiadó: Bodor József plnos. Ny: Petőfi ny., Békéscsaba; 1940--43: Ruber János, Battonya. T.E.

 955. Kezdet, Vajdahunyad, 1901--02; Esztelnek, 1902--05: a ferences kispapok havi köz-lönye. László Polikárp tartfőn. biztatására indult. Szerk. Gaál Balázs, Mordán Nep. János, Szabó Piusz, Péter Humilis, Máthé Özséb, Imets Izra Károly, Gánya Romuáld stb. Ku.P.

 956. Kiáltás, Bp., 1936. jan.--febr.: tagegyesületi értesítő. -- Megj. havonta(?), össz. 2(?) sz., kézirat gyanánt. Kiadó: a Kat. Munkásifjak Szöv-e. Ny: Vörösváry, soksz. 88

 957. Kicsi Góbé, Máriabesnyő, 1937. dec.--1941. dec.: képes meselap. -- Megj. (júl--aug. kivételével) havonta, össz. 40 sz. Szerk. és kiadó: Kovács Dénes. Ny: Fischer Sándor, Sárospatak; 1939. V: Budai Ferenc, Bp.; 1941. III: Kalántai, Gödöllő. -- 1942. I. 1: beleolvadt a Kis Pajtásba. T.E.

 958. Királytelekszöllői R(ómai) K(atolikus) Egyházközségi Család-Értesítő, Királytelekszöllő, 1942--1943: időszaki lap. -- Megj. rendszertelenül. Kiadó: Csepellény Faluművelő Társ. Ny: Venkovics, Nyíregyháza. T.E.

 959. Kirchenblatt der Dunabökényer Pfarrgemeinde, Dunabökény, 1940.--1941. nov.: plébániai lap. -- Megj. havonta. Kiadó: Dunabökényi Pléb. hiv. Ny: Blázek József, Palánka. T.E.

 960. Kirchenblatt für das Katolische Volk, Bp., 1939:6. sz. (jún.?)--okt.: katolikus néplap. -- Megj. havonta. Fel. szerk. Heintz, , Matthias. Kiadó: Pintér, , Ladislaus. Ny: Kapisztrán, Vác. -- Előbb: Pfarrbote (1934--38), utóbb: Katholisches Kirchenblatt (1939--44). T.E.

 961. Kis Apostol, Kolozsvár, 1935. febr.--dec.; 1938. máj. 1.--1940. máj. 26.: a Szívgárdista gyermekrovata, mely Az Apostol melléklete. -- Megj. minden vasárnap. Fel. szerk. 1939. IV. 2: Napholcz Pál (szerk. is). Kiadó: a gyulafehérvári r.k. ppség. Ny: Gloria, Kolozsvár. -- Előbb: Gyermekszív (1935), utóbb: Kis keresztesek (1935), közben: Az Apostol Gyermekmelléklete (1937--38). [Monoki 1941:169.] T.E.

 962. Kis Corvina, Mátyásföld, 1936. márc.--ápr.: önképzőköri lap. -- Megj. havonta, össz. 2(?) sz. -- Fel. szerk. és kiadó: Fábián István. Szerk. biz.: Birkás Kálmán, Bárány István, Ferenczy Sándor. Kiadó: mátyásföldi Corvin Mátyás Reálgimn. Janus Pannonius Önképző Köre. Ny: Heimovits, Rákosszentmihály. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:107. (464.)] T.E.

 963. Kis Diák, Burg Kastl, 1963. okt.--1964. máj.(?): iskolai lap. -- Megj. havonta többször, 16 old. Szerk. Krisztmann Anikó, Csáky Csaba, Szabó Ödön. Kiadó: a Burg Kastl Reálgimn. Ny: soksz. -- Előbb: Koldusdiák (1957). [Mildschütz 1977:57. (344.)] T.E.

 964. Kis Fehérvár, Székesfehérvár, 1932. dec. 25.--1944. nov. 5.: gyermeklap. -- Megj. rendszertelenül, 1935. IV. 15: havonta 2x. Főszerk. 1933. IV. 15.--1934. II. 15: Mezgár Lajos. Fel. szerk. 1933. V. 1: Mezgár Lajos, 1934. III. 1: Skorka Károly, 1933. XII. 25: Volarics Ferenc, 1939. I. 15: Túrmezei Ferenc, 1941. IX. 3: Tölgyes Kálmán. Szerk. Kniess (Kinizsi) Andor, 1933. XII. 24--1938. XII. 1: Volarics Ferenc. Fel. kiadó 1934. II. 1: Kéri Nándor, 1938. XII. 25: Volarics Ferenc, 1939. I. 15: Túrmezei Ferenc, 1941. IX. 3: Tölgyes Kálmán. Ny: Vörösmarty. -- Főlap 1932: Fehérvár. [Fejér m. sajtóbibliogr. 1965:73. (119.)] T.E.

 965. Kis Hitterjesztő, Bp.--Budatétény--Kőszeg, 1925. okt.--1947. máj. 30.: a tanév alatt megjelenő vallásos folyóirat, a Jézus Szent Gyermeksége Egyesület lapja. -- Megj. havonta (júl--aug. kivételével) 1-én, össz. 217 sz. 1945. I--1946. VIII: szünetelt. Fel. szerk. és fel. kiadó: Ackermann Kálmán, 1930. IX: Zimits Mihály SVD, 1940. V--1944: Mayer János, 1947. IV. 25: Őri István. Kiadó: Názáreti Missziósház, Budatétény; 1937: Szt Imre Missz. Szeminárium, Kőszeg; 1939: Seres Béla SVD. Ny: Élet, 1946--47: Rónai Frigyes. [Vas m. sajtóbibliogr. 1964:25. (94.)] T.E.

 966. Kis Keresztesek, Kolozsvár, 1935. dec. 22.--dec. 29.: a Szívgárdista gyermekrovata, mely Az Apostol melléklete. -- Megj. minden vasárnap. Ny: Gloria. -- Előbb: Gyermekszív (1935), majd Kis Apostol (1935), utóbb: Az Apostol Gyermekmelléklete (1937--38), Kis Apostol 1938--40. [Monoki 1941:169.] T.E.

 967. Kis Magyar Alföld, Érsekújvár, 1902. aug. 10.--1911. nov. 12.: katolikus irányú társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági hetilap, az Érsekújvár-Vidéki R.K. Népművelők Egyesületének hivatalos közlönye. -- Megj. hetente, össz. 480 sz. Főszerk. 1905. V. 21: Haverla József, 1907: Szőke Kázmér. Fel. szerk. Haverla József, 1905. IV. 2: Pálinkás J. Géza, IV. 30: Molnár Kálmán, 1907: Dubrovay János. Főmunk. 1908: Erhardt Viktor. Irod. főmunk. Thornél József, 1909. VI. 27: Toma István, 1911. II. 26: Gunda Jenő. Kiadó: Pálinkás J. Géza, 1907: Dubrovay János. Ny: Pálinkás J. Géza; 1905. VIII. 13: Huszár István, Nyitra; 1906. II. 4: Laiszky János, Esztergom; 1910. III. 20: Neumann Árpád, 1911. V. 26: Schultz Ignác. [Kemény 1942:144.] T.E.

 968. Kis Pajtás, Bp., 1907. jan. 6.--1944. márc.: képes gyermeklap. -- Megj. havonta az első vasárnap reggel, 1912. IX: havonta 2x, 1923. IX: havonta, 1926. IX: havonta 2x, 1931. X: havonta, össz. 527 sz. Főszerk. 1941--44: Domokos Pál Péter és Finta Sándor. Szerk. Szepessy László, 1907. X. 6: T. Pelikán Krizsó, 1914. V. 1: Gombos Albin, 1917. IX. 1: Gombos Albinné, 1924. IX: Harangi László, 1934. VI. 1: Harangi Lászlóné, 1939. IV. 1: Kriwald Ottó. Fel. kiadó 1940--44: Kriwald Ottó. Kiadó: T. Pelikán Krizsó, 1914. V. 15: Regnum Marianum Egyes. Ny: Stephaneum, 1911. IX: Élet. -- 1942. I. 1: beleolvadt a Kicsi Góbé (1937--41). [Kemény 1942:144.] T.E.

 969. Kis Pajti, Salzburg, St. Florian, Solbad Hall, Innsbruck, Klagenfurt, 1960: München, 1952. máj.--1961. jún.: a volt salzburgi Szent Imre Szívgárdisták és a menekült magyar ifjúság lapja. -- Megj. havonta többször, 2--8 old. Szerk. és kiadó: Csányi A. László, 1960. IX: Hámori Várnagy Dalma. Ny: soksz. -- Társlapja: Őrszem (1954--55). [Mildschütz 1977:57. (349.)] T.E.

 970. Kis Piros Könyv, A, Bp., 1929. jan.--1936. jan.: rózsafüzéres gyermeklap. -- Megj. a tanévben havonta. Fel. szerk. és kiadó: Mariton Bernát OP, 1929. X: Holló István OP, 1936. I: Márk Ágoston OP. Kiadó: Rózsafüzér Királynéja Kiadóhiv. Ny: Kapisztrán ny., Vác. T.E.

 971. Kis Regnum, Kalocsa, 1931. szept.--1937. dec.: 1. a Regnum melléklete. Megj. havonta, össz. 42(?) sz. Főszerk. Zajovits Ferenc, 1932. IX: Kálmán Sándor, 1935. IX: Jancsa Károly. Fel. szerk. 1935. IX: Kéri Sándor. Kiadó: Jézus Társasági Gimn., Kalocsa; 1934. IX: JT Kollégiumok; 1935. IX: JT Szt István Nevelőint. III. szakasza. Ny: Árpád Rt., Kalocsa; 1937. XI: Árpád Rt., Szeged. -- Főlap: Regnum (1929--38). [Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:323. (365, 366.)] T.E.

 972. Kis Regnum, Kalocsa, 1941. dec. 15.--1944. máj. 6.: az Új Regnum melléklete. Megj. rendszertelenül, össz. 14 sz. Főszerk. Nemerey Péter, 1942. IX. 8: Szerafin Huba, 1943. XII. 8: Horváth György. Főmunk. Sághy József, 1942. IX. 8: Horváth György, 1943. XII. 8: Somlyó András. Kiadó: Új Regnum Rt. Ny: Bánsági Ádám, Kispest; 1942. XII. 8: Árpád Rt. -- Főlap: Új Regnum (1941--44). [Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:323. (365, 366.)] T.E.

 973. Kis Szent Teréz Rózsakertje, Bp., 1947: vallásos lap. -- Megj. egyetlen sz. Ny: Tipográfia Műint. 88

 974. Kiserdő, Bp., 1935. okt. 20.--1936. dec. 13.: a kiserdei ifjúság híradója. -- Megj. rendszertelenül 4--10 old., össz. 25 sz. Szerk. a kiserdei ifjúság. Kiadó: Egyetemi Mária Kongregáció. Ny: Vörösváry, soksz. -- Utóbb: Telepünk (1937--38). [Viczián 1978:62. (150.)] T.E.

 975. Kisharang, Róma--Milánó--Genova, 1948. jan.--júl.: gyermeklap. -- Megj. havonta 4 old. Szerk. Pohárnok Jenő. Kiadó: a m. ferences atyák. Ny: soksz. -- Előbb: Magyar Harangok (1946--47). [Mildschütz 1977:58. (350.)] 88

 976. Kisharang, Csíkszereda, 1990. ápr. 22.--: a Csíkszeredai R.K. Egyházközség heti értesítője. -- Megj kb. 400 pld., elmélkedésekkel, kis hírekkel, gyermekeknek szóló tört-ekkel. Házi soksz. Ku.P.

 977. Kispapegység, Szeged, 1948. máj. 10.: a papnövendékek körirata. -- Megj. egyetlen(?) sz. 16 old. Fel. kiadó: Májer Tibor. Ny: Szt Gellért ny. [Viczián 1978:125. (367.)] T.E.

 978. Kispest--Szent-Lőrinc, Kispest, 1896. nov.--1898. (szept.): társadalmi és vegyes tartalmú hetilap. -- Megj. hetenként, össz. 53 sz. Fel. szerk. Holben József plnos, VIII. 7: Révész Lajos. Szerk. és laptul. Varga János, 1897. VII: Kovács József, 1898. VII: Holben József, VIII. 7: Révész Lajos. Kiad. tul. Gesztesi Miksa. Ny: Első községi kv-ny., Bp. -- Előbb: Kispesti Hírlap (1895--96). T.E.

 979. Kispesti Hírlap, Kispest, 1895. aug.--1896. okt.: társadalmi vegyes tartalmú hetilap. -- Megj. össz. 97 sz. Főszerk. Dorfner Antal. Fel. szerk. Seper Kajetán, Dayka Antal. Szerk. Holben József plnos. Ny: Orsz. Közp. Közs. ny., Bp. -- Utóbb: Kispest--Szent-Lőrinc (1896--98). [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:114. (507.)] T.E.

 980. Kispesti Jézus Szíve Templom Hírnöke, A, Kispest, 1947: plébániai lap. -- Megj. egyetlen sz. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:115. (511.)] T.E.

 981. Kispesti Jézus Szíve-Templom Értesítője, Kispest, 1944: plébániai lap. -- Megj. egyetlen sz. Szerk. és kiadói adatok nélkül. Ny: Bánsági Ádám. 88

 982. Kispesti Katholikus Népszövetség, Kispest, 1933:1--2. sz.: röpirat. -- Fel. szerk. és kiadó 1933: Hajdany Vince (1. sz.), Verseghy Károly (2. sz.) Ny: Paulovits Ferenc. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:115. (512.)] 88

 983. Kispesti Katolikus Élet, Kispest, 1940. szept. 20.--1944. okt.: a kispest-belterületi, wekerletelepi egyházközségek, a helyi Actio Catholica és a kispesti jezsuiták tudósítója, hitbuzgalmi lap. -- Megj. havonta 20-án reggel. Fel. szerk. 1940: Kovács Alajos, 1944. VI: Marva Imre. Kiadó: kispesti r.k. egyhközs. Ny: Paulovits Ferenc. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:115. (513.)] 88

 984. Kispesti Újság, Kispest, 1917. jan. 14.--1921. dec.: politikai lap. -- Megj. hetenként. 1919. IV--VIII: szünetelt. Fel. szerk. és kiadó: Békásy Jenő. Ny: Apostol. [Kemény 1942:147.] 88

 985. Kispesti Visszhang Utolsó Zengése, Kispest, 1941: hitbuzgalmi lap. -- Megj. egyetlen ingyenes, számozatlan szám. Fel. kiadó: Jámbor László. Ny: Korda Rt. 88

 986. Kistestvér, Csíkszereda, 1989. okt.--: csíksomlyói értesítő. -- Megj. 7--14 naponként (1990: 3--500 pld., 1991--: 5000 pld.). Fel. szerk. Gergely István plnos, szerk. Borsodi László, Ajtony Zsuzsa. Munk. Bartolf Hedwig, Böjte Csaba, Ferencz Csilla, Széll Hajnalka stb. Kiadja a R.K. Plébánia. Ny: soksz., 1991--: nyomtatott. -- 1989. IX: a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó alkalmával döntöttek egy házi soksz. értesítő kiadásáról. Az első számot "szamizdatként" írták és terjesztették. Az ádventi pol. fordulat (1989. XII. 16--25.) következtében megszűnt a cenzúra. Rovatai: Múltunk a jelenben (a Székelyföld tp-ai), Ministráns isk., Ferences sarok, Olvastad?, Sztek élete, Fiatalokról fiataloknak. Ku.P.

 987. Kisvirág, Szatmárnémeti, 1992. márc.--: a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye ifjúsági lapja. Ku.P.

 988. KMEM Informationen, München, 1964--1967: mozgalmi értesítő. -- Megj. rendszertelenül. Kiadó: Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom. Ny: soksz. [Viczián 1978:158. (490.)] T.E.

 989. Koldusdiák, Burg Kastl, 1957. júl.--1962.: a Németországban élő magyar gimnazisták lapja. -- Megj. rendszertelenül(?), 52 old. Ny: soksz. -- Utóbb: Kis Diák (1963--64), melynek 1. sz. címe is. [Mildschütz 1977:61. (370.)] 88

 990. Kollégiumunk, Kalocsa, 1942. júl. 31. és 1944. aug. 25.: a kalocsai kollégium vakációs levelei. -- Megj. a nyári szünetben, össz. 2 sz. Ny: Bánsági Ádám, Kispest. -- Előbb és utóbb: Kalocsai Kollégium Vakációs Levelei (1939--44). [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:97. (422.)] T.E.

 991. Kolozsvári Püspöki Általános Helytartóság Közlönye, A, Kolozsvár, 1940. nov.--1944. máj. 31.: az erdélyi egyházmegye visszacsatolt részének hivatalos lapja. -- Megj. kb. 30 sz. Fel. szerk. Sándor Imre. Kiadó: a Ppi Ált. Helytartóság, Kolozsvár. Ny: Glória, 1942. II. 10: Minerva. T.E.

 992. Kolping, Esztergom, 1896. nov. 30.; Kassa, 1897--1898; Bp., 1899. jan.--1909.; Esztergom, 1910.--1912. okt.: a Magyarországi Katholikus Legényegyesületek Országos Szövetségének hivatalos közlönye. -- Fel. szerk. 1912: Töttösy Miklós. Szerk. Konrády Lajos, 1899: Schiffer Ferenc, Erdősi Károly (1906-tól egyedül). Kiadó: a Szövetség. Ny: Laiszky János. [Kiss--Sziklay 1902:505. -- M. Sion 1908. (megszűntként) -- Kemény 1942:149. -- Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:29. (95.)] Vá.L.

 993. Kolping, Miskolc, 1991:1. sz.--: tagegyesületi értesítő. -- Megj. kéthavonként. Kiadó: M. Kolping Szöv. Ny: Szt Maximilián Lap- és Kv-kiadó. 88

 994. Komáromi Katolikus Tudósító, Komárom, 1935. szept.--1944. aug. 15.: a katoli-kus egyházközség és a katolikus egyesületek havi folyóirata. -- Megj. havonta (júl--aug. ki-vételével). Fel. szerk. és kiadó: Farkas József. Kiadó: komáromi r.k. egyhközs. Ny: Hacker Dezső, 1944. IV: Puzsér testvérek. [Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:35. (117.)] T.E.

 995. Komáromi Lapok, Komárom, 1880. júl. 3.--1944. dec. 16.: keresztény politikai, társadalmi hetilap, 1919--38: az Országos Keresztényszocialista Párt lapja. -- Megj. hetenként 4--20 old., 1910. V. 11: hetenként 2x, 1915. VI. 5: hetenként, 1919. IX. 2: hetenként 2x, 1921. VII. 9: hetenként 3x, 1932. I. 6: hetenként 2x, 1938. I. 1: hetenként. 1919. XII. 6--1920. I. 24: szünetelt. Főszerk. 1896. I. 5--1907. XII. 28: Tuba János, 1910. VI. 15: Kiss Gyula, 1920. I. 24--1942. XI. 21: Gaál Gyula. Fel. szerk. 1919. I. 11: Kiss Gyula, 1920. I. 24: Gaál Gyula, 1937. III. 27: Kállay Endre. Szerk. Tuba János, 1884. IV. 5: Hídvégi Lajos, 1886. I. 1: Zámbó Gyula, 1888. XII. 22: Kemény Csatár, 1889. VIII. 2: Tuba János, X. 5: Gaál Gyula, 1892. VII. 9: Tuba János, 1896. I. 5: Hittrich József, 1897. I. 16: Fittler Jenő, IV. 10: Kiss Gyula, XII. 25: Kolbe Dezső, 1898. I. 1: Kiss Gyula, 1910. IV. 9: Fülöp Zsigmond, 1920. I. 24: Gaál Gyula, 1937. III. 27: Kállay Endre, 1944. X. 21: Baranyay József. Főmunk. 1920. II. 25: Baranyay József, 1930. VII. 8: Alapy Gyula, Fülöp Zsigmond, 1936. II. 15: Fülöp Zsigmond, Aixinger László. Lapvezér: Tuba János (alapító). Kiadó 1882. I. 7: Fogthily Dénes, Hefler Szilárd, 1886. I. 1--1895. XII. 28: Tuba János, 1914. IV. 11: Spitzer Béla, 1936. VII. 4--1937. III. 13: Spitzer Béláné, 1937. III. 27: Fülöp Zsigmond. Ny: Ziegler Károly, 1894. I. 27: Stark Jenő, IV. 14: Rónai Frigyes, 1897. I. 2: Spitzer Sándor, XII. 25: Rónai Frigyes, 1898. I. 8: Spitzer Sándor, 1938. III. 5: Metlesich Kálmán, 1940. III. 9: Unió. -- Beleolvadt 1881. I. 8: a Komárom, 1897. I. 9: a Komárommegyei Közlöny. [Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:35. (120.)] T.E.

 996. Komáromi R(ómai) Kath(olikus) Autonom Egyházközség Értesítője, Komárom, 1933.(1932?)--1934. nov.: időszaki katolikus folyóirat. -- Megj. havonta 6--8 old., össz. 10 sz. Főszerk. Bíró Lucián. Fel. szerk. és fel. kiadó: Alapy Gyula. Szerk. szerk. biz. Kiadó: a komáromi r.k. autonom egyhközs. Ny: Metlesich Kálmán. -- Utóbb: Katolikus Értesítő (1934--37). T.E.

 997. Kongó, Bp., 1936. ápr.--szept.: az Egyetemi Mária Kongregáció tagértesítője. -- Megj. havonta (a tanévben), össz. 2 sz. Ny: Vörösváry (soksz.). 88

 998. Kongreganista, Szatmárnémeti, 1946--1947: tagértesítő. -- Megj. össz. 5 sz. Szerk. Radányi Rókus SJ. Kiadó: Erdélyi Ifjúsági Mária Kongregáció titkársága. Ny: Balogh László. T.E.

 999. Kongreganista Körlevél, Bp., 1947. okt.: a Magyarországi Mária Kongregációk Központi Titkárságának körlevele. -- Megj. egyetlen szám. Kiadó: Mo-i Mária Kongr. Közp. Titkársága. Ny: Korda Rt. 88

 1000. Kongreganista Vezető, Bp., 1946. nov.--1947. febr.: a diákkongregációk központi titkárságának körlevele. -- Megj. havonta, össz. 4 sz. Kiadó: a diákkongr. közp. titkársága. Ny: Korda Rt. 88

 1001. Kongresszus, A, Il Congresso, The Congress, Le congrés, Der Kongress, Bp., 1938. máj. 24.--máj. 28.: kongresszusi tájékoztató. -- Megj. naponta az Eucharisztikus Kongresszus idején, össz. 3 sz. Fel. szerk. Nyisztor Zoltán. Kiadó: A. C. Ny: Horánszky Viktor. T.E.

 1002. Kópék, Bp., 1942/43:1. sz.--1944:1. sz.: a 433. számú Szt Bernát cserkészcsapat újságja. -- Megj. rendszertelenül, össz. 5 sz. Fel. szerk. Kölley György. Kiadó: Kalmár Ödön. Ny: Vörösváry, soksz. 88

 1003. Korszellem, Pest, 1870. jan. 15.--jún. 15.: politikai, egyházpolitikai és társadalmi folyóirat. -- Megj. havonta, össz. 6 sz. Szerk. és kiadó: Szilágyi Virgil. Ny: Vodiáner. [Szalády 1884:115.] T.E.

 1004. Korunk, Bp., 1884. ápr. 5.--1888. máj. 20.: társadalmi, szépirodalmi és ismeretterjesztő hetilap, a Magyarországi Katolikus Legényegyletek közlönye. -- Megj. hetente, össz. 110 sz. Szerk. és kiadó: Kador Sándor. Ny: Gerő Lajos, 1884. V. 10: Pallas, 1885. II. 8: Hunyadi Mátyás Műint., IV. 5: Buschmann Ferenc. [Kiss--Sziklay 1902:503.] T.E.

 1005. Korunk Szava, Bp., 1931. jún.--1938. dec. 15.: az ifjú katolicizmus folyóirata. -- Megj. kéthetenként, össz. 174 sz. (betiltották). Fel. szerk. és kiadó: Széchenyi György gr. Fel. szerk. 1938. IX. 1--XII. 15: Katona Jenő. Szerk. 1931. XII. 25: Aradi Zsolt, Balla Borisz, 1935. IV. 15: Katona Jenő, 1938. IX. 1: Szekfű Gyula, Horváth Sándor, Molnár Kálmán. Ny: Európa. [M. Sion 1939:1. sz. (AlmásyPál) -- Lakatos 1977:836. (1289.)] T.E.

 1006. Koszorú, Nagyszombat, 1870. febr. 1.--dec.(?): az érseki főgimnázium Pázmány Önképző Körének irodalmi közlönye. -- Megj. havonta, össz. 11 sz. Szerk. biz.: Sziklay Géza, Szávay Miklós, Orel Géza, Tóth Artur, Szalánszky Pál, 1871: Balkay István, Péter János, Schlesinger Mór, Totth Artur, Zsigárdy Aladár. Kiadó: az Önképzőkör. Ny: Winter Zsigmond. [Szalády 1884:117.] 88

 1007. Könyvespolc, Bp., 1935--1938: tájékoztató az új könyvekről. -- Megj. rendszertelenül(?). Fel. szerk. Ijjas Jankovich Antal. Ny: Élet. 88

 1008. Körirat, Bp., 1922. nov. 29.--1925. dec.: tagegyesületi értesítő. -- Megj. rendszertelenül, össz. 36 sz. Fel. szerk. Kovács Gyula. Kiadó: Kerszoc. Magántisztviselők Orsz. Szöv-e. Ny: soksz. -- Utóbb: Keresztényszocialista Magántisztviselők Országos Szövetségének Körirata (1926--40). T.E.

 1009. Körlevél, Grác, 1899--1902: a Gráci Magyar Egyesület hivatalos értesítője. -- Megj. időközönként, össz. 3(?) sz. Ny: Pannónia, Győr, 1902: Wellisch Béla, Szentgotthárd. 88

 1010. Körlevél, Buenos Aires, 1963. dec. 15.--1966.; Olivos, 1967: missziós értesítő. -- Megj. számonként 2--6 old., 1500 pld. Szerk. Pesti József SJ. Kiadó: M. Kat. Missziós Központ, Buenos Aires. Ny: soksz. -- Előbb: Értesítő (1957--62). [Mildschütz 1977:59. (357.)] T.E.

 1011. Körlevél, Hamburg, 1981. febr.(?)--1982. szept.(?): magyar katolikus lap. -- Megj. kéthavonta. Kiadó: M. Kat. Misszió. Ny: soksz. 88

 1012. Körzeti Híradó, Bp., 1926. febr. 1.--1929. nov. 4.: a Kada utcai Külső-Kőbányai Szent Család Egyházközség Kápolna Egyesület körzetének tudósítója. -- Megj. havonta. Szerk. Fodor István, 1926. IV: Fodor István, Valkony Ferenc. Kiadó: Kápolna Egyes., 1928. X: Külső-Kőbányai Egyhközs. -- Utóbb: Egyházközségi Híradó (1930). T.E.

 1013. Kőszegi Katolikus Egyházközségi Körlevél, Kőszeg, 1942. okt. 1.--1943. jún. 1.: plébániai lap. -- Megj. évente 10x, össz. 10 sz. Fel. szerk. és kiadó: Székely László. Ny: Rónai. -- Utóbb: Kőszegi Katolikus Körlevél (1943--44). [Vas m. sajtóbibliogr. 1964:30. (113.)] T.E.

 1014. Kőszegi Katolikus Körlevél, Kőszeg, 1943. okt. 1.--1944. dec. 1.: plébániai lap. -- Megj. évente 10x, össz. 23 sz. Kiadó. Székely László. Ny: Rónai. -- Előbb: Kőszegi Katolikus Egyházközségi Körlevél (1942--43). [Vas m. sajtóbibliogr. 1964:30. (113.)] T.E.

 1015. KÖT Tájékoztató, Bp., 1990:1. sz.--: tagértesítő. -- Megj. havonta. Szerk. Berei Katalin, Eisenbarth Kriszta. Kiadó: Ker. Ökumenikus Baráti Társaság. 88

 1016. Középeurópai Katolikus Kurir, Bp., 1937. márc. 19.--1944. szept. 30.: a nemzetközi katolikus sajtószövetség magyarországi hírszolgálatának kőnyomatos sajtótudósítója. -- Megj. szükség szerint naponta. Fel. szerk. Hivatal József. Szerk. Hivatal József, Tóth László. Fel. kiad. Tóth László. Ny: soksz. -- Melléklapjai 1937--38: Central European Catholic Courier, Correo Catholics Central Europe, Corriere Catolico dell'Europa Centrale, Courrier Catholique de L'Europe Centrale, Mitteleuropäischer Katholischer Kurir. T.E.

 1017. Középiskola, Pozsony, 1893. febr. 15.--1894. szept. 15.: a pozsonyi királyi katolikus főgimnázium lapja. -- Megj. havonta. Szerk. Schönwitzky Bertalan. Ny: Stampfel Károly, Pozsony. [Szinnyei XII:558.] T.E.

 1018. Középiskolai Lapok, Bp., 1900. szept. 2.--dec. 23.: középiskolai ifjúsági folyóirat. -- Megj. hetenként, össz. 16 sz. Szerk. Horvát Cyrill. Kiadó: Győző A. Andor. 88

 1019. Közgazdász Blokkélet, Bp., 1934. máj.--jún.(?): a Foederatio Emericana Közgazdász Blokkjának lapja. -- Megj. havonta, össz. 2(?) sz. Ny: soksz. [Emericana 1934.V:90. -- Viczián 1978:62. (163.)] T.E.

 1020. Közlemények az Egyházi Ruhákról és Szerekről, Bp., 1901--1902: árutájékoztató. -- Megj. évente 4x, ingyenes tájékoztatóként. Szerk. Kronberg József. Ny: Stephaneum. [M. Könyvszemle 1901, 02. (Melléklet)] T.E.

 1021. Közművelődés, Gyulafehérvár, 1878. okt. 1.--1918. okt. 6.: egyházi és irodalmi hetilap, az Erdélyi Római Katolikus Irodalmi Társaság közlönye. -- Megj. szerdánként, 1895: szombatonként, össz. 2088 sz. Fel. szerk. 1896: Pál Antal, 1897: Kóródy Péter, 1900: Zlamál Ágost, 1903. III. 7: Wagner Sándor, 1908. II. 3: Sáry Gyula, 1910: Soóthy Gyula, 1915. XII. 25: Péter Antal, 1917. IV. 7: Rass Károly. Szerk. Bíró Béla, 1883. I. 20: Tódor József, 1889: Pál István, 1890: Pál Antal, 1891: Zlamál Ágost. Szerk. társ: Ávéd Jákó, Balogh Ignác, Cserni Béla, Gidófalvy Gergely, X. 11: gidófalvi Tódor József, 1880. I. 3: Csiszér István (Ávéd helyett), 1882: Fábián Sándor (Csiszér helyett), 1885: Cserni Béla, Szuchi Béla, Stauber Ödön, Veress Ferenc (1887-ig), 1887: Pál István, 1889: Cserni Béla, Stauber Ödön, Pál István, Zlamál Ágost, 1890: Cserni Béla, Vass Albert, Zlamál Ágost, Károly Péter, 1891: Varga Sándor (Zlamál helyett), 1892: Bálint György, Cserni Béla, Fejér Győző, Forster János, 1893: Vass Albert (Forster helyett), 1895: Péter János (Fejér helyett). Kiadó: Erdélyi R.K. Irod. Társ. Ny: Hirsch Adolf, 1885: a Ppi Líc. gyorssajtóján Sombory Sándor, 1887. XI: Papp és Todorán, 1903. VII. 5: Papp György. [Szalády 1884:121. -- Kiss--Sziklay 1902:502. --Kemény 1942:157.] T.E.

 1022. Közoktatás, Bp., 1882. jan. 1.--1888. dec. 23.: egyetemes tanügyi közlöny. -- Megj. hetente, össz. 337 sz. Lapvezér: Lutter Nándor (1884. XII. 28-ig). Szerk. Tomor Ferenc, társszerk. Gyulai Béla (1888. IV. 15-ig). Kiadó és ny: Wodianer. [Kiss--Sziklay 1902:504.] T.E.

 1023. Központi Lap, Bp., 1914. jan.--1938. dec.: havi közlemények a magyarországi irgalmas nővérek számára. -- Megj. havonta, össz. 154 sz. 1919: és 1925: szünetelt. -- Szerk. 1935: Áronffy Ferenc, 1936:6. sz.: Keller Lajos CM. Szerk. és kiadó 1932: a Szt Vince-szeretet Leányainak Elöljárósága, 1937: Proiszl Angela tartfőn-nő. Ny: Irgalmas Nővérek. -- Melléklapjai: Ifjúságunk (1933--36), Iskoláink (1932--38). -- Utóbb: Szent Lujza (1938--40). [Kemény 1942:150.] T.E.

 1024. Központi Sajtóvállalat Könyvszemle, Bp., 1921:1. sz.--4. sz.: könyvajánló értesítő. -- Megj. negyedévente. Szerk. Egerváry László. Ny: Pallas. 88

 1025. Központi Sajtóvállalat Részvénytársaság Értesítője, Bp., 1918. júl.: tagegyesületi értesítő. -- Megj. egyetlen(?) sz. Közzéteszi Baranyai Lajos. Ny: Apostol. 88

 1026. Központi Tudósító, Bp., 1923. jan. 1.--dec.(?): tagértesítő. -- Megj. havonta 1--4 old. Kiadó: Foederatio Emericana Közp. Tudósító Iroda. Ny: soksz. -- Utóbb: Emericana (1924--44). [A Foederatio Emericana kézikv-e Bp., 1923:40. -- Viczián 1978:63. (165.)] 88

 1027. Közüzemi Alkalmazott, Bp., 1930. márc.--1944. máj. 31.: a Keresztényszocialista Községi és Közüzemi Alkalmazottak Országos Szövetségének lapja. -- Megj. évente 10x. (Betiltották a 10.600/944 ME rendelettel.) Fel. szerk. Movik Zsigmond, 1934. XI: Steidl József, 1937. III: Movik Zsigmond (szerk. is). Kiadó: Kerszoc. Közs. és Közüzemi Alkalmazottak Orsz. Szöv-e. Ny: Centrum. -- Díjtalan tagegyesületi értesítő. -- Előbb: Városi Munkás (1930). [Sziklay--Szász 1938:108. -- Bpi Közl. 1944. VI. 1.] T.E.

 1028. Közvélemény, Bp., 1897. febr. 4.--1899. ápr.: keresztény hetilap. -- Megj. össz. 10 + 29 sz. 1897. IV--XII. szünetelt. Főszerk. Tóthváradi Kornis Elemér. Fel. szerk. Zsák Dezső (1897. III. 18-ig), Somfai János. Kiad. tul. Tóthváradi Kornis Elemér. Ny: Wodiáner, Bp.; 1898: Unio, Ungvár. [Kiss--Sziklay 1902:505.] T.E.

 1029. Krampusz, Bp., 1908. dec. 6.--1947. dec. 6.: mindenre képes időszaki lap. -- Megj. évente a szentimrés Mikulásra. 1922: Burghardt László rajzaira írták: Burghardt Aladár, Návay Szabó István, Weiser Tibor. Szerk. 1936: Szentgyörgyi Tamás, Csíkszentmihályi Móric, Gruber József, Nyúl Tóth Pál, Artner László, Pintér Kornél, Lázár Dezső. Illuszt-rálta 1927: Márton mester. Fel. kiadó: 1942: Ritter Tibor, 1945: Dietrich Dénes, 1946: Villax Iván, 1947: Moldoványi Ede ifj. Kiadó: Budai Szt Imre Koll. Ny: 1922: Voigt, 1925--36: Technikus soksz., 1942: Élet, 1945--47: Stachora. [Viczián 1978:188. (596.)] T.E.

 1030. Kranz, Der, Ács, 1944. jan. 25.--szept. 25.: vallásos havilap. -- Megj. össz. 9 sz. Kiadó: Degenfeld Klára gr. Ny: Győregyhm. Alap ny. 88

 1031. Krisztinavárosi Egyházközségi Közlöny, Bp., 1925. karácsony--1935. jan.: plébániai lap. -- Megj. évente, össz. 11 sz. Fel. szerk. Pálfi Lajos. 1931: Pulai István, 1933: Olbrich Béla. Szerk. Zelliger Vilmos, 1932: Knébel Miklós. Kiadó: Krisztinavárosi R.K. Egyhközs., Pálfi Lajos. Ny: Apostol. -- Karácsonykor jelent meg, a következő év teljes egyh. eseménynaptárát közölte. T.E.

 1032. Krisztus az Én Életem, Bp., 1894--1897: egyházi beszédek. -- Megj. havonta. Szerk. Zábrák Dénes. [M. Kv-szle 1895--97. (Hírlapjaink) -- Kiss--Sziklay 1902:506.] 88

 1033. Krisztus Király Egyházközségi Értesítő, Bp., 1929. advent; 1938. húsvét: hitbuzgalmi folyóirat. -- Megj. össz. 2 sz. Fel. szerk. és kiadó: Varga Tivadar. Szerk. Körösi János. Kiadó: a Krisztus Király Egyhközs. Ny: Élet. T.E.

 1034. Krisztus Királysága, Rozsnyó, 1928. febr.--1944. jún. 17.: a Katolikus Akció rozs-nyói egyházmegyei közlönye. -- Megj. havonta 15-én 4--6 old., össz. 129 sz. Szerk. Pri-vitzky Gyula. Kiadó: r.k. pléb-hiv., 1928. VI: Privitzky Gyula. Ny: Sajó-Vidék kv-ny. T.E.

 1035. Krisztusi Ökumené, Bp., 1992(:10. sz.)--1994(:18. sz.): a Keresztény Ökumenikus Társaság tájékoztatója. -- Megj. évente 3x. Szerk. Hervey Sarolta. Kiadó: Ker. Ökumenikus Társ. -- Utóbb: Ökumené. 88

 1036. Krisztusi Szolidaritás, Christian Solidarity International, Zürich--Bp., 1991. dec.--1992. febr.: hitbuzgalmi lap. -- Főszerk. Eibner, John. Szerk. Víz Péter. 88

 1037. Krónika, Bp., 1924. jún. 13.--dec.(?): a Foederatio Emericana Hunnia Corporatiójának értesítője. -- Megj. rendszertelenül, 4 old. Ny: litográfia. -- Utóbb: Hunnia (1929). [Emericana 1924. VII/VIII:4. -- Viczián 1978:63. (166.)] T.E.

 1038. Krónika, Yonkers, N.Y., USA, 1928(?)--1929(?): egyházközségi lap. -- Megj. havonta(?). Főszerk. és kiadó: Dávid Ferenc. 88

 1039. Kun-Majsa, Kiskunmajsa, 1898.--1921. jún. 19.: társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági hetilap. -- Megj. hetente. 1901. V. 12., 1919. IV--XII?, 1920. XII. 26--1921. II. 13: szünetelt. Főszerk. 1911. I. 1.--1917. IV. 1: Kisjáczi Széles Ödön. Fel. szerk. 1901. V. 22: Sasvári Sándor. Segédszerk. 1902. IX. 2--XI. 30: Tajthy János. Kiadó 1901. V. 12: Sasvári Sándor. Ny: Hirth Lipót és Tsa, Szabadka; 1902. I. 12: Kladek István; V. 25: Ot-tinger Kálmán, Nagykőrös; IX. 14: Nagy Elek, Cegléd; XII. 11: Fekete Mihály, Kecske-mét; 1908. XI. 22: Spitzer Vilmos; 1914. I. 3: Hungária, Kiskunhalas; 1917. I. 28: Spitzer, Kecskemét; 1920. VIII. 8: Petőfi. -- Közben: Kiskunmajsai Vörös Újság (1919. IV. 6--13.). [Kiss--Sziklay 1901:508. -- Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:364. (478.)] T.E.

 1040. Kunszentmártoni Katolikus Tudósító, Kunszentmárton, 1924. szept.--1933. jún.: plébániai lap. -- Megj. havonta. Főszerk. Timon Zsigmond. Fel. szerk. 1924. X: Lázár Péter, 1926. II: Pintér Pál, 1929. IX: Nagy Sándor. Szerk. Lázár Péter. Kiadó: Lázár Péter, 1926. II: Pintér Pál, 1929. IX: Nagy Sándor. Ny: Wolf, 1928. I: Lakatos. [Szolnok m. sajtóbibliogr. 1976:84. (153.)] T.E.

 1041. Lámpás, Mulhouse, Strasbourg, Bitschwiller-les-Thann, 1959--: katolikus értesítő. -- Megj. rendszertelenül (havonta) 10--20 old. Szerk. és kiadó: Fenyvesi Márton, P. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:63. (283.)] 88

 1042. Landbote, Der, Temesvár, 1871. dec. 3.--1918. dec. 24.: politikai hetilap. -- Megj. vasárnaponként. Fel. szerk. Blaskovics, Franz, 1893. IX. 3: Mayr, Johann, 1893. IX. 24: Schlinger, Josef, 1895. I. 16: Schlinger, Michael, 1897. I: Kraushaar, Karl. Társszerk. 1897. I: Frecot Menyhért. Kiad. tul. Kanten, Michael, 1900: Kraushaar, Stefan. Ny: Csanád egyhm. -- Melléklete: Sonntagsfeier (1912--18). [Kiss--Sziklay 1902:508. -- Kemény 1942:162.] T.E.

 1043. Lányok, Bp., 1947. dec.: a Szív mozgalom időszaki körlevele. -- Megj. egyetlen(?) sz. Ny: Stephaneum. 88

 1044. Lapunk, Kecskemét, 1940. szept.(?)--1943. márc.: az V. osztály lapja. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. 1941. XII: Vitályos László, Kovarcz Sándor, Fáskerty Géza. Ny: soksz. T.E.

 1045. Látogatók, Lausanne, 1965.--1970. ápr. 11.: a Genf, Vaud és Valais kantoni Magyar Katolikus Misszió tájékoztatója. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. Rába Lukács OSPPE. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:63. (386.)] T.E.

 1046. Le a Szabadkőművességgel (Anti-Szabadkőműves), Bp., 1897. jan.--1898. aug.: szépirodalmi, társadalmi és vegyes tartalmú politikai közlöny. -- Megj. havonta. Szerk. Dr. Csapó, 1898: Matkovits Lajos. Ny: Anglo, 1898: Pátria. [M. Sion 1899:79.] T.E.

 1047. Leányhangok, Temesvár, 1910. jan. 9.: időszaki lap. -- Megj. egyetlen(?) sz. Szerk. Vest Margit. Ny: Csendes Jakab.

 1048. Leányszívek, Nyíregyháza, 1942. dec. 8.--1944. jún. 8.: a Mária Kongregáció iskolai lapja. -- Megj. havonta a tanévben, össz. 17 sz. Főszerk. Strochbach Éva. Szerk. Czirbusz Lenke, Pechán Éva, Strochbach Éva, Vágho Judit, Csaba Judit, Schober Sári. Kiadó: az Angolkisasszonyok B.M.V. Int. nyíregyházi r.k. keresk. középisk-jában működő Mária Kongr. Ny: Orosz Károly. [Szabolcs-Szatmárm. sajtóbibliogr. 1969:16. (45.)] T.E.

 1049. Legényegyleti Újság, Tiszafüred, 1931. jan.--szept.: a tiszafüredi római katolikus legényegylet és a társegyesületek értesítője. -- Megj. negyedévenként, össz. 3 sz. Fel. szerk. Buday Pál. Kiadó: Tiszafüredi Kat. Legényegylet. Ny: Beniczky fiúotthon. [Szolnok m. sajtóbibliogr. 1976:86. (157.)] T.E.

 1050. Legszentebb Rózsafüzér Királynéja, A, Bp., 1885. máj. 1.--1894. dec.; Szombathely, 1895. jan.--1904. dec.; Bp., 1905. jan.--1908. dec.: havi folyóirat a Mária-tisztelet, különösen pedig az élő rózsafüzér egylet terjesztésére és pártolására. -- Megj. havi 32 old., össz. 272 sz. A boszniai trappista zárdában Angelicus páter alapította. Fel. szerk. Badalik Bertalan (1--12. sz.). Szerk. és kiadó: Angelicus páter. Szerk. 1891. I: Karl Alajos, 1891. XII: Mészáros Kálmán, 1893. I: egy Mária gyermek, 1895. I: Kindler Imre, 1900. VII: Molnár Márton, 1904: Vörös László, 1905. I: Palucsák Pál, 1908. X: Kiszten Róbert. Szerk. társ, főmunk. 1887: Lepsényi Miklós, Hofbauer Ignác. Kiadó: P. Angelicus, 1891. IX: Mariasterni árvaház, 1895. I: a Szt Domonkosrend szombathelyi zárdája, 1905. I: a bpi domonkos zárda. Ny: Hunyadi Mátyás, 1886. X: Pallas, 1888. I: Szt István ny. 1895. I: Seiler Henrikné, 1897. I: Egyhm. ny., 1905: Stephaneum. 1885 végén 2000, 1886: 3000, 1894: 1800 előfizetője volt. -- Utóbb: Rózsafüzér Királynéja (1909--[44). [M. Sion 1894:79; 1899:78. -- Kiss--Sziklay 1902:504. -- Vas m. sajtóbibliogr. 1964:30. (119.)] 88

 1051. Légy Résen, Toronto, 1959. szept.--1963.(?): a torontói Szent Erzsébet Egyházközség cserkészeinek tudósítója. -- Megj. rendszertelenül, 8 old. Kiadó: a 20. sz. Árpád vezér és a 42. sz. Boldog Kinga cserkészcsapat. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:63. (388.)] T.E.

 1052. Lehel Kürtje, Bp., 1872. márc. 27.--1873. jún. 24.: a magyar nép politikai képes hetilapja. -- Megj. össz. 56 sz. Fel. szerk. Lőrinczy Ferenc, 1872. X. 27: Lonkay Antal, 1873. III. 12: Csíki Gergely. Kiadó: Lonkay Antal. Ny: Hunyadi Mátyás műint. [Szalády 1884:128.] T.E.

 1053. Lélek Szava, A, Bp., 1989. okt.--1995:1. sz.: katolikus folyóirat. -- Megj. évente 5x. Fel. szerk. Exner Gabriella. Kiad. Szociális Testvérek Társasága. 88

 1054. Lelki Ébresztő Hangok, Csepel, 1935. jan. 13.---1936(?): röpirat. -- Megj. rendszertelenül, össz. 5(?) sz. Fel. szerk. Robl János. Kiadta az Actio Catholica csepeli I. ker. egyhközs. szervezete. Ny: Rapid. 88

 1055. Lelki Vigasz, Temesvár, 1894--1897: havi folyóirat Szent Gellért, az első csanádi püspök és vértanú oltalma alatt a tisztítóhelyen szenvedő lelkek üdvére. -- Szerk. Engels Já-nos esp. plnos, 1896--97: Angyal János. Ny: Csanád egyhm. [Kiss--Sziklay 1902:506.] T.E.

 1056. Lelkipásztori Levél, Vác, 1945. nov.--1947. dec.: egyházmegyei körirat. -- Megj. rendszertelenül, össz. 5 sz. Kiadó: Herrhof Mátyás. Ny: Kapisztrán. -- Főlap: Vácegyházmegyei Körirat (1946). Pest m. sajtóbibliogr. 1977:123. (555.) 88

 1057. Lelkipásztori Levél, Kiskunfélegyháza, 1946. dec. 21.--?: egyházközségi hírek. -- Megj. egyetlen(?) sz. 88

 1058. Lelkipásztori Levél, Pestszentlőrinc, 1947. jan.--?: vallásos értesítő. -- Megj. egyetlen(?) sz. Kiadó: az egyhközs. 88

 1059. Lelkipásztori Levél, Lajosmizse, 1947. nov.--?: egyházközségi tájékoztató. -- Megj. egyetlen sz. 88

 1060. Lelkipásztori Levél, Pestszenterzsébet, 1948. ápr.: a pestszenterzsébeti Szent Lajos Plébánia híveihez. -- Megj. egyetlen sz., szerk. és kiadói adatok nélkül. Ny: Fortuna. 88

 1061. Lelkipásztori Levél, Bercel, 1992. dec.--: plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. Czombos József. Kiadó: Berceli R.K. Egyhközs. T.E.

 1062. Lelkipásztori Levelek, Pécel, 1944. júl. 2.--1948. nov.: plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül, össz. 15 sz. Ny: Kapisztrán, Vác; 1945: Korda Rt., Bp. Pest m. sajtóbibliogr. 1977:123. (556.) 88

 1063. Lelkipásztori Levelek, Abony, 1946. nov.--1947. dec.: plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Cselényi József. Ny: Kapisztrán, Vác. -- Előbb: Abonyi Katolikus Tudósító (1943--44). 88

 1064. Lelkipásztori Tájékoztató, Bp., 1947: az Actio Catholica tájékoztatója. -- Egyetlen szám. Szerk. Nagy Miklós. -- Előbb: Egyházi Körirat (1945). 88

 1065. Lépcső, Bp., 1990. aug.: a budai Szt Imre Plébánia lapja. -- Megj. havonta. Főszerk. Kállay Emil. Szerk. Virághalmy Judit. Kiad. a Szt Imre Plébánia. 88

 1066. Levél a Constantineumból, Kiskunfélegyháza, 1925. dec.(?)--1947. dec.(?): a Leányifjúsági Mária Kongregáció tagjaihoz. -- Megj. évente dec., össz. 20 sz. 1937, 1944--45: szünetelt. Kiadó: Constantineum Leánynev. Int., Kiskunfélegyháza. Ny: Vesszősi József; 1939. XII: Kapisztrán, Vác; 1941. XII: Unió Grafikai Int. Rt.; 1942. XII: Árpád, Szeged; 1943. XII: Vesszősi József; 1946. XII: Vesszősi ny. bérlői; 1947. XII: Feuer. [M. sajtóbibliogr. 1977 (559.) -- Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:378. (435.) (Az OSZK-ban 1934--47: található.)] T.E.

 1067. Levél a Valkói Egyházközség Életéből, Valkó, 1992(?)--1993:1. sz.: plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül. Kiadó: Valkói R.K. Pléb.T.E.

 1068. Levelek, Bp., 1932. okt.--1933. jún.: Megj. havonta, össz. 9 sz. Fel. kiadó: Kenyeres Lajos. Ny: Korda Rt. 88

 1069. Liègei Magyar Hírnök, Messager Hongrois de Liège, Liège, 1949--1954: a magyar katolikusok lapja. -- Megj. rendszertelenül, 4 old. Szerk. Golián Pál. Kiadó: Szt István M. Kultúr- és Segélyegyesület. Ny: soksz. 88 [Mildschütz 1977:64. (393.)]

 1070. Linzi Magyar Cserkészhírek, Linzer ungarische Pfadfinder-Nachrichten, Linz, 1971. aug. 15.--1978.(?): cserkész lap. -- Megj. évente(?) 8--16 old. Szerk. Kiss Mihály. Kiadó: a 80. sz. Árpád Cserkészcsapat. Ny: soksz. -- Előbb: Árpád Népe (1951 k.). [Mildschütz 1977:64. (394.) -- EH II:351.] 88

 1071. Listok, Ungvár, 1885. szept. 14.--1903. dec. 15.: görögkatolikus lap. -- Megj. havonta 2x, össz. 437 sz. Szerk. és kiadó: Fenczik Jenő g.k. lelkész. Ny: Fésűs József, Jäger Bertalan. -- Melléklete: Dodátok (1891--). T.E.

 1072. Listy Sväteho Antona, Bp., 1901. jan.--1911. jún.: hitbuzgalmi lap. -- Megj. havonta. Szerk. Sándorfi Ede, 1901. III: Knaz Szokol, Jan, Buday Alfréd. Ny: Uránia, Pázmáneum, Stephaneum. [Kemény 1942:165.] 88

 1073. Litterae Circulares, Kalocsa, 1883. jan.--1921. dec. 9. és 1943--1956: a Kalocsai (és Bácsi Érsekség) Főegyházmegye hivatalos közleményei. -- Megj. rendszertelenül, szerk. adatok nélkül. Kiadó: Érs. Hiv. Ny: Malatin és Holmeyer; 1891: Malatin; 1899: Jurcsó Antal; 1917: Szt Antal ny., Szabadka; 1918: Árpád ny., Kalocsa; 1951: házi soksz. -- Előbb: Circulares Litterae (1858--82), közben és utóbb: Kalocsai Főegyházmegyei Hivatalos Közlemények (1922--42 ill. 1957--61). T.E.

 1074. Litterae Circulares ad venerabilis clerum dioecesis Rosnaviensis, Rozsnyó, 1924. máj.--1935. dec.: a Rozsnyói Egyházmegye hivatalos lapja. -- Megj. rendszertelenül 4--8 old., össz. 76 sz. Szerk. Podraczky István, Bubnics Mihály. Kiadó: rozsnyói ppi hiv. Ny: Sajó-Vidék kv-ny. T.E.

 1075. Lobogó Tüzek, São Paulo, 1937. dec.--1938.: a brazíliai magyar kultúra időszaki értesítője. -- Megj. rendszertelenül. Kiadó: bencés atyák.-- Utóbb: Egyházi Tudósító (1939--40), Pax (1954--57?). [A m. bencések Brazíliában. São Paulo, 1981:27. -- EH I:455.] 88

 1076. Lorettó, Bp., 1898. okt. 15.--1900. dec.; Dunaszerdahely, 1901. jan. 15.--1903. dec.: képes havi folyóirat. -- Megj. havonta 15-én, évente 276--288 old., össz. 60 sz. Szerk. Deák Antal. Kiadó 1901. I. 15: Gaibl Sándor. Ny: Buschmann, Bp. 88

 1077. Losonci--Luèeneci Katolikus Élet, Losonc, 1931. jan.--okt.: hitközségi tudósító. -- Megj. havonta 2--4 old., össz. 10 sz. Szerk. és kiadó: Mihalovics Gyula. Ny: Engel István kv-ny. T.E.

 1078. Lourdesi Csodálatos Gyógyulások, Bp., 1892. jan.--1893. jún.: eredeti képekkel díszített havi lap. -- Megj. havonta, össz. 16 sz. Szerk. a remete (Mészáros Kálmán). Ny: Rózsa Kálmán és neje. [Kiss--Sziklay 1902:506.] T.E.

 1079. Lovag, Mosonmagyaróvár, 1946. jan. 31.--márc. 15.: a Szent László Szalézi Oratórium tudósítója. -- Megj. rendszertelenül, össz. 2 sz. Szerk. és kiadó: Tóth Jenő. Ny: Németh és Mayer. 88

 1080. M.I.É.N.K., Bp., 1911. okt.--1914. márc.: kongregációs értesítő. -- Megj. havonta (rendszertelenül), össz. 11 sz. Szerk. Millner Károly. Kiadó: Regnum Marianum kongreganistái. Ny: kőnyomatos. [Kemény 1942:196.] T.E.

 1081. Magna Domina, Bp., 1941.--1944. márc.: kongregációs lap. -- Megj. rendszertelenül, össz. 10 sz. Fel. szerk. Bernát Elemér, 1942. XI: Horváth Miklós, 1944: Bernát Elemér. Kiadó: Bp., IX. Fáy András Gimn. M-ok Nagyasszonya Kongr. Sajtószako. Ny: Bánsági Ádám, Kispest. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:125. (507.)] T.E.

 1082. Magna Hungarorum Domina Egyházközség Értesítője, Bp., 1932. szept.--: plébániai lap. -- Megj. egyetlen(?) szám. Fel. szerk. és fel. kiadó: Némethy Ernő. Ny: Élet. -- Előbb: Egyházközségi Értesítő (1930--31). 88

 1083. Magnificat, Csíksomlyó, 1992. márc.--: a Kisebb Testvérek Rendje erdélyi Szt István királyról nevezett provinciájának értesítője. -- Megj. minden hónap 1. felében, 8 old., versekkel, kis hírekkel, elmélkedésekkel, visszaemlékezésekkel (pl. Egy góbé barát feljegyzései). Az I. évf. 0. sz. cím nélkül: "Ez itt a főcím helye" (I. évf. 1. sz.: ~ címmel, 1992. IV.). Szerk. a csíksomlyói jelöltek. Ny: soksz. Ku.P.

 1084. Magunk Útján, Bp., 1937. okt.--1938. 1/2. sz: a fiatal magyarság írásai. -- Megj. össz. 3 sz. 16--20 old. Szerk. Surbán F. Zoltán, Meggyes Ede, 1937. XII: Szabó István. Fel. kiadó 1937. X: Meggyes Ede, 1937. XII--1938. 1/2. sz. Szabó István. Kiadó: Szt István Bajtársi Szövetség. Ny: Budai Bernwallner József. [Viczián 1978:65. (173.)] T.E.

 1085. Magvetés, Miklósi, 1993:1. sz.--1995:1. sz.: plébániai lap. -- Megj. negyedévenként. Fel. szerk. T. Flink Kornél. Szerk. Sípos Imre. Kiadó: R.K. Pléb., Miklósi. Ny: F-né Horváth Zsuzsanna Lap- és Kv-kiadó, Balatonkenese.

 1086. Magyar Absztinens Nő, Gyergyószentmiklós, 1912:1. sz.--1916:6. sz.: az Alkoho-lizmusellenes Szövetség Nőszakosztályának hivatalos közlönye. -- Megj. időközönként, össz. 45 sz. Szerk. Ádám Éva. -- Az Alkoholizmus Ellen melléklete. T.E.

 1087. Magyar Állam, Bp., 1868. dec. 16.--1908. dec. 13.: egyetemes politikai napilap. -- Főszerk. Hortoványi József. Fel. szerk. 1868. XII. 16--1870. IV. 30, 1872. I. 1--X. 8: és 1875. VII. 1--1877. III. 31: Jósika Kálmán br., 1870. V. 1--1871. XII. 31: és 1877. IV. 1--1888. VIII. 29: Lonkay Antal, 1872. X. 8--1875. VI. 30: Hornig Károly br. Szerk. 1884: Rudnyánszky Gyula, 1885--1886. IX. 30: Sziklay János, 1886. X. 1--1888. VIII. 27: Baronkovics György, 1888. VIII. 30: Komócsy Lajos, 1890. I. 21: Szemnecz Emil. Főmunk. 1889: Tolnai Lajos, 1890: Váradi Antal. Kiad. tul. 1868. XII. 16--1872. XII. 31: Török János és Lonkay Antal, 1873. I. 1--1888. VIII. 29: Lonkay Antal, majd örökösei, 1903. I. 18: Szlávy József. Ny: Athenaeum, Poldini Ede, Noseda Gyula, Hunyadi Mátyás kv-ny. -- 1907: csupán 2000 pld. jelent meg. -- Szépirod. melléklete: Szépirodalmi Kert (1886--06). -- Előbb 1860--68: Idők Tanúja és Pesti Hírnök. [Kiss--Sziklay 1902:500.] T.E.

 1088. Magyar Állami Munkás, Bp., 1927. márc. 1.--1935. jún.: a Keresztényszocialista Állami Alkalmazottak Országos Szövetsége hivatalos közlönye. -- Megj. havonta 1-jén, össz. 33 sz. Fel. szerk. és kiadó Szabó József. Laptul. Kerszoc. Áll. Alkalmazottak Orsz. Szöv-e. Ny: Apostol. [Wünscher 1928:64.] T.E.

 1089. Magyar Amerika, New York, 1879. jún. 15.--jún. 22.(?): Magyarhon és Amerika művelődési érdekeinek szentelt hetilap. -- Megj. hetente, össz. 2(?) sz. Szerk. Mogyorósi Árkád OFM, Loew Vilmos. Kiadó: New York-i Magyarok Szegedi Segélybizottsága. -- A 2. Amerikában kiadott m. hetilap, az első, amely m. és ang. cikkeket közölt (az 1. sz-ban ném. nyelvűt is). Célja: "megismertetni a nagy kiterjedésű amerikai elemmel hazánkat, nemzeti gondolkodásmódunkat, kultúránkat s egyéb szellemi s anyagi előnyeinket, ellensúlyozva a rosszakaró szomszédok ferdítéseit". [v. Nagy 1943:8.] 88

 1090. Magyar Bányamunkás, Bp., 1927. máj.--1929. jún.: a Keresztényszocialista Bánya- és Kohómunkások Országos Szövetsége hivatalos közlönye. -- Megj. havonta. Fel. szerk. és kiadó: Rohály János. Laptul.: Kerszoc. Bánya- és Kohómunkások Orsz. Szöv-e. Ny: Apostol, 1928. VII: Centrum, 1929: Germ Károly, Bp. [Wünscher 1928:64.] T.E.

 1091. Magyar Barát, Gyöngyös, 1942. jún. 15.--1944. nov. 15.: ferences közlöny. -- Megj. havonta. Fel. szerk. és kiadó: Dám Ince. Kiadó: Kapisztrán Szt János Ferences Rend. Ny: Kapisztrán. -- Előbb: Ferences Közlöny (1924--41). [Heves m. sajtóbibliogr. 1972:68. (191.) -- Pest m. sajtóbibliogr. 1977:126. (572.)] T.E.

 1092. Magyar Család, Bp., 1903. jan.--1904. ápr. 27.: a Magyarság szépirodalmi heti melléklete. -- Megj. össz. 60 sz. Ny: Pázmáneum, 1903. V: Stephaneum.

 1093. Magyar Család, A, Bp., 1932. nov.--1944. ápr. 15.: a Magyar Családok Országos Egyesülete szépirodalmi, tudományos és társadalmi lapja. -- Megj. havonta 15-én reggel. Fel. szerk. 1932. XI--1933. XII: Balogh István, 1933. I: Olescher Emil (1939: fel. kiadó is). Kiadó: M. Családok Orsz. Egyes-e. Ny: Szentföldi Ferences Zárda. -- 1939. I--IV: és 1939. VI: új évf-számozással újra indították(?). A 10.600/944 ME. rendelettel megszüntették. T.E.

 1094. Magyar Diák, Kassa, 1899. júl. 10.--júl. 30.: szünidei lap. -- Megj. össz. 3(?) sz. Szerk. Murányi József, VII. 30: Csák Demeter. Kiadó: a szerkesztőség. Ny: Werfel Károly ny. 88

 1095. Magyar Diák, Kapuvár, 1903. nov. 1.--dec. 15.: szépirodalmi lap. -- Megj. havonta 2x. Szerk. J. Jakabfalvy Árpád és társa. Ny: Győregyhm. alap. 88

 1096. Magyar Diák, Pestújhely, 1925. szept.--1932. jún.: a Váci Egyházmegye római katolikus polgári iskoláinak ifjúsági folyóirata. -- Megj. évente 3x, 1927: évente 6x, 1927: havonta, össz. 58 sz. Főszerk. 1928. IX: Székely Nándor, 1928. X: Deák Sándor. Fel. szerk. és kiadó: Bujtás János, 1928. X: Székely Nándor. Ny: Korda Rt.; 1928: Irredenta, Pestújhely; 1929. II: Gevürcz F., Bp.; 1929. XI: Vörösmarty, Rákospalota; 1931. III: Korda Rt. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:127. (576.)] T.E.

 1097. Magyar Diákok, Bp., 1906. nov.--1907. márc. 23.: a magyar tanuló ifjak lapja. -- Megj. havonta 2x, össz. 9 sz. Szerk. Görög Kálmán. Laptul.: M. Diákok Kiadóhiv. Ny: Dinkgreve. 88

 1098. Magyar Egyházi Beszédek Gyűjteménye, Pest, 1832--1847: hitszónoklati folyóirat. -- Megj. rendszertelenül, össz. 7 köt. 1841-től új folyamban. Szerk. és kiadó Szalay Imre knk. Ny: Trattner-Károlyi ny. [Szalády 1884:132.] T.E.

 1099. Magyar Egyházi Szónok, Bp., 1862. jan.--1866. dec.: katolikus egyházi folyóirat. -- Megj. havonta. Szerk. és kiadó: Garay Alajos. [Szalády 1884:132. (1862. jan--dec.) -- Kiss--Sziklay I:500. -- OSZK cédulakat. (1862--66)] T.E.

 1100. Magyar Egyházi Tájékoztató, München, 1967. júl.--1968(?): a katolikus magyarok lapja. -- Megj. évente 4--5 sz., 6--10 old., 800 pld. Szerk. Harangozó Ferenc. Kiadó: Ádám György. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:67. (408.)] 88

 1101. Magyar Egység, Grác, 1949. aug.--1954. dec.: egyesületi értesítő. -- Megj. rendszertelenül. Kiad. Christiana Hungaria -- Ker. M-ok Egyes-e. Ny: gépírásos soksz. -- Utóbb: Christiana Hungaria (1955--69). [Mildschütz 1977:13. (79.)] 88

 1102. Magyar Építőmunkás, Bp., 1923.--1938. szept.: a Keresztényszocialista Építőmunkások Országos Szövetsége hivatalos értesítője. -- Megj. évi 10 sz. Fel. szerk. és kiadó: Orosz Imre. Ny: Máté. T.E.

 1103. Magyar Erő, Bp., 1942. aug. 19.--1944. nov. 3.: képes hetilap. -- Megj. össz. 110 sz. Szerk. Nyírő József, 1943. IV. 23: Horváth József. Ny: Athenaeum. [Lakatos 1978:986. (1489.)] 88

 1104. Magyar Földművelő, Szatmárnémeti, 1898. júl. 3.--1913. okt. 26.: a keresztény magyar nép újságja. -- Megj. hetenként. Szerk. és kiadótulajdonos Bodnár Gáspár tanítóint. tanár. Ny: Morvay János. [Kiss--Sziklay 1902:508. -- Kemény 1942:172.] 88

 1105. Magyar Gazda, Bp., 1903. jan. 3.--dec. 26.: a mezőgazdák, szőlőművelők, állattenyésztők, kertészek és méhészek szaklapja. -- Megj. hetenként, össz. 52 sz. Szerk. Bálint Gazda. Kiadó és ny: Pázmáneum. -- Főlap: Magyar Néplap (1893--08). T.E.

 1106. Magyar Gimnázium, Bp., 1917: a Magyar Humanisztikus Gimnázium Hívei Egyesületének közleményei. -- Megj. egyetlen(?) sz. Szerk. Förster Aurél. Kiadó: az Egyes. Ny: Stephaneum. [Kemény 1942:173.] 88

 1107. Magyar Gyermeknevelés, Székesfehérvár, 1934 ősz--1944. márc.: pedagógiai és gyermekirodalmi közlöny. -- Megj. negyedévenként, 1935. IX: havonta 1-jén. Szerk. Héjj Erzsébet. Ny: Minerva. -- Kat. szellemű óvodai nevelésügyi lap, ált. tanügyi és módszertani kérdésekkel. [Fejér m. sajtóbibliogr. 1965:79. (130.)] T.E.

 1108. Magyar Harangok, Róma, Milánó, Genova, Trani, Arezano, 1946--1949 karácsony: hontalan magyarok lapja. -- Megj. havonta 6 old. Fel. szerk. 1947. VIII: Saricca, Romano. Szerk. Dengl Miklós, Nyírő József, D. Galló Géza, Mikszáth Antal, Lipthay Lajos. Kiadó: M. Ferences Atyák (Dengl Miklós OFM). -- Utóbb Ausztráliában adták ki. -- Melléklete: Kisharang (1948). [Mildschütz 1977:69. (421.)] T.E.

 1109. Magyar Harangok, Bathurst--Melbourne, Victoria, Ausztrália, 1950. jan. 10.--1951. okt.: irodalmi folyóirat. -- Megj. havonta 3x 24--28 old. Szerk. és kiadó: D. Galló Géza. Szerk. Csepely Rudolf. Utóbb 1951--56: Dél Keresztje. [Mildschütz 1977:69. (420.) -- EH II:407.] 88

 1110. Magyar Ház, Brüsszel, 1955. jan.--1967. máj.: magyar katolikus lap. -- Megj. havonta 8--16 old. Szerk. Déri Béla. Kiadó: a Belgiumi Mo. Kat. Egyházközségi Szervezet. -- Előbb: Belgiumi Magyar Közlöny (1945--54), utóbb: Isten Népe -- Magyar Ház (1967--68), Életünk (1969). [Mildschütz 1977:69. (422.)] T.E.

 1111. Magyar Házimunka, Bp., 1939. ápr.--1947. ápr.: szövetségi értesítő. -- Megj. havonta 1-jén reggel, össz. 72 sz. Fel. szerk. Kun Mechtild, 1940. XII: Veress Árpádné, 1943. I: Bardócz Rozália, 1943. V. 1: Moldvai Margit Gertrud, 1947: Székely Paula. Fel. kiadó: Spillenberg Mária, 1942: Bardócz Rozália, 1943: Hajós Placida. Kiadó: Kat. Háziasszonyok Orsz. Szöv-e. Ny: Élet, 1940. XII: Pátria, 1942. I. 1: Élet, 1945. XI: Stephaneum, 1946. XII: Korda Rt. T.E.

 1112. Magyar Helikon, Bp., 1920. máj. 15.--1928. máj./jún.: társadalmi, kritikai és közgazdasági szemle. -- Megj. kéthetente, össz. 43(?) sz., 2800 old. 1922. I. 15--1927. XII: szünetelt. Főszerk. 1922. I. 1: Várady Géza. Fel. szerk. Paulovits Sándor. Szerk. 1927. XII: Paulovits Sándor. Kiadó 1920. VI. 15: M. Helikon Lapkiadó. Ny: Stephaneum, 1928. IV. 5: Kárpát, Bp. [Lakatos 1978:1028. (1521.)] 88

 1113. Magyar Herkó Páter, Bp., 1899. jan. 1.--1933. febr. 15.: élclap. -- Megj. minden vasárnap, 1922. VIII: havonta, 1914: szünetelt. Szerk. és tulajd. Markos Gyula, 1910: Török Szigfried. Kiadó: Markos Gyula. Ny: Marián György, 1899. VII. 25: Stephaneum, 1905. VIII. 6: Anglo, 1919. IX. 28: Apostol, 1919. X: Szeredai, 1922. VIII: Otthon, 1933. II. 15: Alpha. -- Előbb: Herkó Páter (1893--98). Melléklapja: Tréfás Képes Herkó Páter (1912--13). T.E.

 1114. Magyar Hírek, Stockholm, 1948. jan.--1959. márc.; Göteborg, 1959. ápr.--1974. máj.: a svédországi magyarok lapja. -- Megj. havonta 10--16 old. Szerk. Gáspár Pál. Ny: soksz. -- Közben: Egyházközségi Tudósító (1950). [Mildschütz 1977:71. (430.)] 88

 1115. Magyar Hírnök, Bp., 1898:1--3. sz.: vegyes tartalmú katolikus hetilap. -- Szerk. Csippék Ferenc. Ny: Anglo. 88

 1116. Magyar Ifjúság Rózsafüzére, A, Székesfehérvár, 1888. okt.--1890. dec.: ifjúsági havilap. -- Fel. szerk. 1890. X--XII: Kálmán Károly. Szerk. Kálmán Károly, Kalocsay Alán és 1890. III--VII: Greksa Kázmér. Kiadó: a szerkesztők, 1890. X--XII: Pannon Ker. Irod. és Nyomda Int. -- A lapot a VKM 1890. VII: a vezetése és rendelkezése alatt álló valamennyi középisk-ból kitiltotta. -- Utóbb: Ébredjünk és Egyesüljünk (1891--92). [M. Sion 1892:63. -- Fejér m. sajtóbibliogr.1965:79. (132.)] T.E.

 1117. Magyar Jezsuiták, Bp., 1937--1941: a Szent Ignác Liga időszaki értesítője. -- Megj. évente 2x, össz. 10(?) sz. Szerk. Gyenis Antal. Ny: Korda. -- Az érdeklődőknek ingyen küldték. 88

 1118. Magyar Jogi Szemle, Bp., 1920. jan. 1.--1944. okt. 15.: az Országos Bírói és Ügyészi Egyesület hivatalos közlönye. -- Megj. havonta 1-jén és 15-én, 1928: havonta (júl--aug. kivételével), össz. 282 sz. Főszerk. 1943. I: Angyal Pál. Fel. szerk. Angyal Pál. Szerk. Angyal Pál, 1932. I: Nagy Dezső Bálint is, 1938. VI: Mészáros Lajos is, 1943. I: Nizsalovszky Endre. Fel. kiadó: Baranyai Lajos. Kiadó: Közp. Sajtóváll. Rt. Ny: Globus, 1920. IX. 1: Pallas, 1929. IX: Attila. -- Melléklapjai: Gazdasági Jog Tára (1943--1944), Hiteljog Tára (1920), Kartelljog Tára (1920?), Magánjog Tára (1920), Nemzetközi Jog Tára (1922?), Országos Bírói és Ügyészi Egyesület Hivatalos Értesítője (1938), Pénzügyi és Közigazgatási Jog Tára (1920), Polgári és Törvénykezési Jog Tára (1920?), Törvénykezési Jog Tára (1920), Vegyes Döntőbírósági Határozatok Tára (1929?) -- 1938. VI. 19: beleolvadt a Bírók és Ügyészek Lapja. [Wünscher 1928:54.] T.E.

 1119. Magyar Jövő, Szombathely, 1938. jún. 14.--1939. máj.: a Keresztényszocialista Országos Szakegyesületek Szövetsége Szombathelyi Vezérlőbizottságának hivatalos közlönye. -- Megj. évente 10x. Fel. szerk. Udvarlaky Sándor. Kiadó: Simon József. Ny: Vas vm. ny. [Vas m. ] sajtóbibliogr. 1964:31. (129.)] 88

 1120. Magyar Kalász, Vác, 1912. szept.--okt.: gazdasági, természeti, szövetkezeti, állatvédelmi ismereteket terjesztő és a magyar ipart pártoló képes gyermeklap. -- Megj. havonta, össz. 2 sz. Szerk. és kiadó: Lacsny Ferenc. Ny: Pestvidéki ny. [Kemény 1942:175.] T.E.

 1121. Magyar Kárpát, Ungvár, 1875. jún. 15(?)--1877. jan. 28(?): a Karpat (cirillbetűs) görögkatolikus ruszin újság melléklapja. -- Megj. hetente, össz. 83 sz. Szerk. és kiad. tul. Homicskó Miklós. Ny: Pollacsek Miksa, Ungvár. (1875:29, 1876:50, 1877:4 sz. ismert.) [Szinnyei IV:1035.(s.v. Homicsko M.)] T.E.

 1122. Magyar Katholikus, Bp., 1884. okt. 1.--1886. dec. 31.: társadalmi vegyes tartalmú hetilap. -- Megj. össz. 117 sz. Szerk. és kiad. tul. Ribényi Antal (Kispest). S-szerk. 1886. III. 25-ig Cziklay Antal. Ny: Hunyadi Mátyás műint. -- Utóbb: Hazánk (1887). -- Szépirod. melléklete Szieszta (1885--86). [Kiss--Sziklay 1902:503.] T.E.

 1123. Magyar Katholikus Egyleti Tudósítások, Bp.(?), 1880: politikai, társadalmi és helyi érdekű lap. [Kiss--Sziklay 1902:502. (egyéb adata és példányai ismeretlenek)] T.E.

 1124. Magyar Katholikus Zászló, McKeesport, Pa., USA, 1912(?)--1923:11. sz.: katolikus hetilap. -- Szerk. Kováts Kálmán plnos. -- Előbb: Magyarok Csillaga (1895--1905), utóbb: Magyar Zászló (1924). [Kat. Szle 1926:138. (Feysz A. Hugolin: Az amerikai m. sajtó mérlege) -- Puskás 1982:617.] 88

 1125. Magyar Katolikus Akció, Bp., 1941. jan.--1944. nov.: katolikus képes havilap. -- Megj. 15-én reggel 6--12 old., 2 hasábon, össz. 47 sz. Fel. szerk. és kiadó: Mihalovics Zsigmond. Kiadó: AC. Ny: Korda Rt., 1944. VII: Stephaneum. -- Melléklete 1936--39: Katolikus Temetkezési Segélyezés. -- Előbb 1935--40: Katolikus Akció. 88

 1126. M(agyar) K(atolikus) D(iák) Sz(övetségi) T(udósító), Bp., 1939(?)--1939. okt.: tagegyesületi értesítő. -- Megj. rendszertelenül (az 1939. X-i 3. sz. ismert) Fel. szerk. Tiefenthaler József. Ny: Vörösváry, soksz. [Viczián 1978:66. (180.)] T.E.

 1127. Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesületének Tudósítója, Bp., 1935. ápr. 1.--1944. okt.: tagegyesületi értesítő. -- Megj. évente 4x, össz. 37 sz. Szerk. és kiadó: Lesskó Jenő, 1942. II: Láng Sándor, 1944. IV: Bochkor Ádám. Kiadó: az Egyes. Ny: Don Bosco, 1936. IV: Ábrahám és Sugár, 1943. IV: Élet. T.E.

 1128. Magyar Katolikus Püspöki Kar Országos Lelkipásztori Intézetének Értesítője, Bp., 1990.--1992:3. sz.: hivatalos tájékoztató. -- Megj. rendszertelenül, ingyenes pld-ként. Szerk. Brückner Ákos Előd. Kiad. Orsz. Lelkipásztori Int., Bp.; Márton Áron Kiadó. 88

 1129. Magyar Katolikus Tanács Időszaki Közleményei, A, Rozsnyó, 1936. szept.: felekezeti értesítő. -- Megj. egyetlen(?) sz., 61 old. Kiadó: M. Kat. Tanács. Ny: Sajó-Vidék kv-ny. T.E.

 1130. Magyar Keresztény Demokrácia, Piscop, Fro., 1955: a bujdosó Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom lapja. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. Kray István. Kiadó: M. Keresztény Mozg. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:73. (477.)] 88

 1131. Magyar Korona, Bp., 1876. dec. 11.--1885. dec. 31.: politikai, társadalmi és közgazdasági lap. -- Megj. hetenként 3x, 1877. VII. 1: naponta, össz. 2765 sz. Szerk. Jósika Kálmán br. Kiadó és ny: Athenaeum. [Szalády 1884:140. -- Kiss--Sziklay 1902:501.] T.E.

 1132. Magyar Korona, Bp., 1919. nov. 1.--nov. 15.: a Keresztény Pénzintézeti Tisztviselők Országos Szövetségének hivatalos lapja. -- Megj. havonta 2x, össz. 2(?) sz. Szerk. Zsembery Gyula. Kiadó: a Szövetség. Ny: Stephaneum. T.E.

 1133. Magyar Kórus, Bp., 1931. febr.--1950. márc.: az Országos Magyar Cecília Egyesület hangjegyes egyházzenei folyóirata. -- Megj. évente 4x, 1943. III: kéthavonta, 1946. II: évente 4x. Szerk. Bárdos Lajos, 1942. XI: Bárdos Lajos és Kertész Gyula, 1943. V: Bárdos Lajos, Kertész Gyula és Huber Frigyes. Kiadó: M. Kórus Lap- és Zeneműkiadó Kft., 1939. XI: Orsz. M. Cecília Egyes. Ny: Pöhm József, 1931. IV: Budai és Pöhm, 1931. IX: Budai és Jaczkó, 1932. II: Attila, 1944. III: Athenaeum, 1945. IX: Szikra, 1947. II: Kulcsár. T.E.

 1134. Magyar Könyvbarátok, Köln, 1957--1968: könyvtájékoztató. -- Megj. évente 4x, össz. 40 sz. Szerk. Vörösmarty Irod. Kör, Megyery Ella. Kiadó és ny: Amerikai M. Kiadó, Köln. -- 1957--58: az Új Hungária melléklete, 1959--61: önálló, 1962--68: a Pásztortűz melléklete. [Mildschütz 1977:73. (448.)] 88

 1135. Magyar Könyvkötők, Bp., 1925. jan.(?)--1927. jan.(?): a keresztényszocialista könyvkötők szaklapja. -- Megj. havonta(?). Főszerk. Meleg László. Fel. kiadó: Börzsey András. Laptul. Kerszoc. Könyvkötő Munkások és Munkásnők Szövetsége. [Wünscher 1927:64.] 88

 1136. Magyar Középiskola, Bp., 1908. jan. 15.--1944. nov. 20.: a Katolikus Középiskolai Tanáregyesület folyóirata. -- Megj. évente 10x, 1940--44: havonta 20-án reggel. Szerk. 1908: Andor József, 1908--13: Prónai Antal, 1909: Fodor Gyula, 1909--18: Friml Aladár, 1919: Péch Aladár, 1919: Fraknói József, 1919: Petrich Béla, 1937: Prónai Lajos. Fel. kiadó 1936: Regényi Sándor. Kiadó: Tanáregyesület. Ny: Stephaneum, 1921: Élet, 1936: Attila ny. T.E.

 1137. Magyar Kultúra, Bp., 1912. dec. 24.--1944. nov. 20.: szépirodalmi és egyházpolitikai folyóirat. -- Megj. havonta 5-én és 20-án reggel 64 old., 1922--26: havonta, össz. 619 sz. 1919. III--1921. V: szünetelt. Főszerk. 1922. I: Bangha Béla, 1923: Bangha Béla, Bernhard Zsigmond, 1924: Bernhard Zsigmond, 1926. IV: Bangha Béla, 1942. I. 5: Vid József. Fel. szerk. Dőry Ferenc. Szerk. 1914. IV. 5: Bernhard Zsigmond, 1914. IX. 20--1922. I: Bangha Béla, 1922. I--1933. XII: Czapik Gyula, 1936. I. 5: Nyisztor Zoltán. Kiadó: Apostol Ny. Rt., 1929. I. 5: Pázmány Péter Irod. Társ. Ny: Apostol, 1919. I. 20: Európa, 1923: Pallas, 1935. VII. 5: Korda Rt. -- Hornig Károly veszprémi pp. támogatásával az első sz-ot 3000 pld-ban adták ki, minden időszerű kérdésre válaszolt az addigi védekező helyett támadó szellemben. Elindította a főv. hitéletének átszervezési mozgalmát, melynek első nagy sikere az 1917 tavaszán alapított Kisegítő Kápolna Egyesület. [Wünscher 1927:55.] T.E.

 1138. Magyar Kultúrszemle, Bp., 1938. máj.--1944. szept. 15.: a magyar kultúra keresztmetszete. -- Megj. havonta 1-jén, 1941--44: 15-én reggel, össz. 74 sz. Fel. szerk. és fel. kiadó: Bak János. Ny: Kapisztrán. T.E.

 1139. Magyar Kurír, Bp., 1911. szept. 11.--: kőnyomatos hírlaptudósító, a magyar katolikus klérus, egyesületek és a Keresztény Gazdasági és Szociális Párt félhivatalos lapja. -- Megj. naponta többször (a közlések a M. Távirati Iroda útján jelentek meg). Fel. szerk. 1912. VI. 27: Malcsiner Emil, 1913. I. 29: Beniczky Ödön, 1914. I. 1: Malcsiner Emil, 1944. I. 3--XI. 30: Jámbor Dezső; 1988. VI: Goják János. Fel. kiadó Magyar Ferenc. Kiadó: Actio Catholica, 1976: M. kurír Rt. -- Előbb: Katholikus Tudósító (1909--11). [Wünscher 1927:55; 1928:74.] 88

 1140. Magyar Lapok, Nagyvárad, 1936. aug. 15.--1944. szept. 25. (nov. 12.): keresztény magyar politikai napilap. -- Fel. szerk. 1936. VIII. 15: Perédi György, 1937. VI. 26: Paál Árpád (1937. XII. 1: szerk. is). Fel. kiadó: Scheffler Ferenc. Kiadó és ny: Szt László Rt. -- Előbb: Új Lapok (1936). T.E.

 1141. Magyar Lelkiség, Buenos Aires, 1977. I.--: az Argentínai Katolikus Magyarok Szövetségének lapja (Argentína). -- Megj. havonta, 500 pld. Szerk. P. Domonkos László SVD m. főlelkész. Szerk. helye: Mindszentynum, Aráoz 1857. -- RA-1414 Buenos Aires. -- Előbb: Katolikus Közlöny (1972--76). [EH II:424.] 88

 1142. Magyar Lelkivezető, Berlin, 1935. jan.--1936. dec.: a németországi magyar katolikusok havi lapja. -- Megj. évente 10x, 15-én (júl--aug. kivételével), össz. 20 sz. Fel. szerk. Kőnig Kelemen OFM. Kiadó: M. Ferences Rendtart. Ny: Salvator Druckerei, 1936. I. 15: Kapisztrán, Vác. T.E.

 1143. Magyar Magántisztviselő, Bp., 1907. okt. 1.--1909. júl. 1.(?): társadalmi és közgazdasági szaklap. -- Megj. havonta 2x, össz. 22 sz. Fel. szerk. Székely Imre, 1907. XII. 15: Kálmán Ödön. Kiad. tul. a Magántisztviselők Otthona. Ny: Globus. T.E.

 1144. Magyar Magántisztviselő, Bp., 1928. okt.--1944. dec.: a keresztényszocialista magántisztviselők lapja. -- Megj. havonta 1-jén reggel, tagilletményként, össz. 173 sz. Fel. szerk. és kiadó: Kovács Gyula, 1934. IV. 1: Merényi Gyula, 1941. V. 1: Kapocsy Dániel. Kiadó: Kerszoc. Magántisztviselők Orsz. Szöv-e. Ny: Budai, 1930. V: Keresk. Ny., 1931. VI: Máté Ernő. -- Előbb: Keresztényszocialista Magántisztviselők Országos Szövetsége Hivatalos Közleményei (1921--28). T.E.

 1145. Magyar Magazin, Bp., 1928. okt.--1932. febr.: szépirodalmi és művészeti folyóirat. -- Megj. havonta. Főszerk. 1928. XII: Farkas Imre. Fel. szerk. Hanuszik László, 1930. I. 15: Kondor Miklós, IX. 15: Hangay Sándor. Ny: Hellas.T.E.

 1146. Magyar Mécses, Toronto, 1952. jan.--1953. máj.(?): a Mindszenty Kulturális Munkaközösség kiadványa. -- Megj. havonta 4--12 old. Szerk. a Mindszenty Kulturális Munkaközösség. Kiadó: Pátria Nova Kultúriroda. Ny: soksz. -- Társlapja: Napsugár (1952--53). [Mildschütz 1977:75. (458.)] T.E.

 1147. Magyar Munkásifjú, Bp., 1938. márc.--1944. dec. 1.: a Keresztény Ifjak Országos Egyesületének (KIOE) havi folyóirata. -- Megj. havonta, 1940: 1-jén és 15-én reggel, össz. 103 sz. Fel. szerk. és kiadó: Kostyelik Ferenc. Kiadó: KIOE. Ny: Máté Ernő. T.E.

 1148. Magyar Napilap, Cleveland, Oh., USA, 1906--?: magyar katolikus újság. -- Szerk. Mogyorósi Árkád OFM. 88

 1149. Magyar Nemzeti Munkáskönyvtár, Bp., 1919. okt. 26.--1923:1. sz.: tájékoztató. -- Megj. kéthetente, össz. 43 sz. Szerk. és kiadó: Boross Géza, 1920. III: Apsay János. Ny: Stephaneum. T.E.

 1150. Magyar Nép, Bp., 1920. okt. 3.--1922. aug. 6.: kisgazdák politikai, gazdasági és szépirodalmi képes hetilapja. -- Megj. össz. 97 sz. Fel. szerk. és kiadó: Rákosy Gyula. Főmunk. Kováts J. István. Ny: Stephaneum. T.E.

 1151. Magyar Nép, Buenos Aires, 1949. júl. 2.--1950. szept. 26.: a délamerikai Szabad Keresztény Magyarok hetilapja. -- Megj. rendszertelenül 8 old. Szerk. Virág Venánc, Takács István, Maróthy Károly, Péterffy Jenő. Kiadó: Szt István Lap- és Kv-kiadó Társaság. [Mildschütz 1977:76. (463.)] T.E.

 1152. Magyar Néplap, Pozsony, 1891. dec. 6.--1892. febr. 5.; Bp., 1892. febr. 12.--1908. dec. 28. és 1914. dec. 8.--dec. 30.: politikai, társadalmi és közgazdasági katolikus képes hetilap. -- Megj. hetente, 1896. I. 3: hetente 3x és hetente (kétféle kiad.), 1897. I. 1: hetente. 1899. XII. 29--1900. IV. 14: szünetelt. Szerk. Lepsényi Miklós, 1900. IV. 14: Schödl Gyula, 1901. III. 2: Valter Ernő, 1901. XI. 16: Buday Aladár. Kiadó: 1900. IV. 14: Schödl Gyula, 1901. III. 2: Valter Ernő, XI. 16: Buday Aladár, 1902. VIII. 16: Pázmáneum. Ny: Wigand, 1892. II. 13: Toldi, V. 20: Schlenker és Kovács, X. 7: Toldi, XII. 30: Pallas, 1893. V. 19: Schlenker és Kovács, V. 26: Anglo, XII. 17: Szt Gellért, 1901. IX. 21: Anglo, XI. 16: Stephaneum, 1892. VI. 28: Pázmáneum, 1904. VIII. 23: Uránia, 1908. I. 4: Pázmáneum, 1914. XII: Merkantil. -- A kat. Néppárt lapja volt. -- Melléklapja: Magyar Gazda (1903). -- Utóbb: Nagy-Magyarország. Magyar Néplap (1909--11), Magyar Néplap. Nagy Magyarország (1912--14). T.E.

 1153. Magyar Néplap. Nagy Magyarország, Bp., 1912. jan. 5.--1914. dec. 1.: a katolikus Néppárt hetilapja. -- Megj. minden vasárnap, össz. 152 sz. Fel. szerk. és kiadó: Buday Aladár. Ny: Pázmáneum, 1912. V. 3: Takács és Tsa, V. 31: Saeculum, XII. 6: Unio, 1913. I. 31: Hunnia, III. 14: Grosz és Nadel, III. 21: Első Váci Sajtó, IV. 25: Grosz és Nadel, IX. 5: Mezei és Fehér, 1913. X. 24: Pollacsek, XI. 28: Grosz és Nadel, XII. 5: Merkantil. -- Melléklapja: Családi Kör (1911--14). -- Előbb: Magyar Néplap (1891--1908), Nagy Magyarország. Magyar Néplap (1909--11), utóbb: Magyar Néplap (1914). T.E.

 1154. Magyar Nő, Bp., 1918. márc.--1922. jan.: a keresztény feminizmus lapja, a Szociális Missziótársulat Országos Szervezetének hivatalos közlönye. -- Megj. kéthavonta, össz. 67 sz. 1919: szünetelt. Fel. szerk. Slachta Margit, 1920. III: Stadler Frida, Vacker Alexandria. Kiadó: Szociális Missziótársulat. Ny: Stephaneum. -- Előbb: A Keresztény Nő (1915--18), utóbb: A Keresztény Nő (1922--44). [Kemény 1942:181.] T.E.

 1155. Magyar Nő, Bp., 1943. dec. 11.--1944. ápr. 22.: a dolgozó nő képes hetilapja. -- Megj. össz. 20 sz. Fel. szerk. Bodorné Czeke Vilma. Ny: Pallas Rt. 88

 1156. Magyar Őr, Bp., (1848. dec. 16.) 1849. jan. 25.--márc. 20. (ápr. 12.): katholikus politikai lap. -- Megj. hetenként 3x. Betiltották. Fel. szerk. és kiadó: Nagy Pál. Ny: 1849: Bagó Márton. (Szalády szerint III. 4: tiltották be, az OSZK Hírl. szerint III. 11. sz. az utolsó, I. Tóth szerint IV. 12: is megjelent.) [Szalády 1884:148. -- I. Tóth: M. tört. bibliogr. III:353.] 88

 1157. Magyar Őserő, Bp., 1931. febr.: röpirat. -- Megj. egyetlen(?) sz. Fel. kiadó: Luzsénszky Alfonz bp-külsőferencvárosi kp. Ny: Fridrich Oszkár. T.E.

 1158. Magyar Papi Egység, Klagenfurt, Spittal/Drau, 1956--1968: a külföldi magyar katolikus papság lapja. -- Megj. évente többször, 70--100 old., 2000--3200 pld. Szerk. Őry Miklós SJ. Kiadó: Dittrich Imre, Marosi László. Ny: soksz. -- Utóbb: Szolgálat (1969--90), Távlatok (1991--). [Mildschütz 1977:77. (470.)] T.E.

 1159. Magyar Parlag, Mezőkövesd, 1928. jan. 7.--dec. 29.: keresztény katolikus családok lapja. -- Megj. szombatonként, össz. 53 sz. Fel. szerk. Galántai Fekete Béla. Fel. kiadó: Zimay Szilárd. Laptul.: Jézus Szíve Néplányok Társasága. Ny: Szt József, Mezőkövesd. -- Előbb: Borsod (1927--29). [Wünscher 1928:151.] T.E.

 1160. Magyar Plébános, Győr-Révfalu, 1902.--1903. márc. 15.: szakközlöny a magyar katolikus papság részére. -- Megj. havonta 2x, össz. 6 sz. Szerk. Sankovics Bertalan. Ny: Heckenast György. 88

 1161. Magyar Sion: 1. Esztergom, 1863. jan.--1869. nov.: egyháztörténeti folyóirat. Megj. havonként egy füzet. Szerk. és kiadó: Knauz Nándor. Ny: Horák Egyed. Előbb: Magyar Tudományos Értekező (1862), utóbb: Új Magyar Sion (1870), Magyar Sion (1887). -- 2. Esztergom, 1887--1904: egyházirodalmi folyóirat. Szerk. Knauz Nándor, 1893: Prohászka Ottokár, Walter Gyula; 1894: Walter Gyula, Kereszty Viktor. Kiadó: Knauz Nándor, 1893: papnöveldei tanárok. Ny: Horák Egyed, 1893: Buzárovits Gusztáv. [Szalády 1884:150. -- Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:42. (150.)] Vá.L.

 1162. Magyar Sion, Bp., 1928: vallásfilozófiai folyóirat. A mo-i konvertiták és krisztushívő zsidóság lapja. -- Megj. havonta. Fel. szerk. és kiadó laptul.: Székely Nándor. [Wünscher 1928:79.] T.E.

 1163. Magyar Sion, Esztergom, 1934. szept. 15.--1944. okt. 15.: katolikus társadalmi, politikai hetilap. -- Megj. össz. 486 sz. Főszerk. 1941. X. 17--X. 26: Szappanyos Béla. Fel. szerk. Lippay Lajos. Szerk. 1941. IX. 2--1942. IX. 6: Szappanyos Béla, 1943. VI. 20: Vajda József. Kiadó: Lippay Lajos. Ny: Buzárovits Gusztáv. [Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:42. (151.)] T.E.

 1164. Magyar Szabadság, Bp., 1896. dec. 31.--1897. ápr. 21.: független elvű keresztény politikai hetilap. -- Megj. össz. 17(?) sz. Fel. szerk. Kováts Kálmán. Szerk. Bíró Zoltán, Hölgye Sándor. Ny: Hunnia. -- A M. Sion szerint 1898: is létezett. [M. Sion 1897:80; 1898:79.] T.E.

 1165. Magyar Szemle, Bp., 1888. dec. 2.--1906. okt. 25.: katolikus társadalmi, szépirodalmi, kritikai és művészeti hetilap. -- Megj. minden vasárnap. Szerk. és kiadó: Rudnyánszky Gyula, 1889. II. 10: Kaczvinszky Lajos, 1891. I. 4: Kaposi József, 1906. I. 4: Gerely József, 1906. VII. 5: Szemere György. Laptul.: Kaczvinszky Lajos, 1906: Gerely József. Ny: Szt István Kat. Műint., 1898. II: Hunyadi Mátyás ny., 1903. VIII: Stephaneum, 1906. VII: Franklin. [Kat. Szle 1888:748. -- M. Sion 1892:63; 1899:76. -- Kiss--Sziklay 1902:504.] T.E.

 1166. Magyar Szent Korona Országos Békeegyesület Értesítője, Bp., 1902. febr.: tagegyesületi értesítő. -- Megj. egyetlen(?) sz. Ny: Muskát Béla. T.E.

 1167. Magyar Szion, Pest, 1838. jan. 4.--jún. 30.: római katolikus vallás- és egyházérdekű hetilap. -- Megj. csütörtökön és vasárnap, össz. 51 sz. Szerk. és kiadó: Gyarmathy Ch. János. Ny: Beimel József. -- Melléklapja: Anastasia (1838--39). -- Utóbb: Szion (1838--40). T.E.

 1168. Magyar Szív (Hungarian Heart), Passaic, N.J., USA, 1925. (okt.?)--1927?: amerikai magyar katolikus lap. -- Megj. hetenként. Szerk. Marczinkó József plnos. [Kat. Szle 1926:138. (Feysz A. Hugolin: Az amerikai m. sajtó mérlege)] 88

 1169. Magyar Szó, Bp., 1937.(?)--1939. márc.: szövetségi értesítő. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. és kiadó: Máthé-Tóth Gyula. Kiadó: 1938. XII: Szt István Bajtársi Szöv. Ny: Ladányi Jánosné. 88

 1170. Magyar Szó, Bécs, 1954. febr. 15.--1957. júl. 15.: keresztény kulturális lap. -- Megj. kéthetenként 8--12 old. Szerk. Szekér Jenő. Kiadó: r.k. m. lelkészi hiv. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:80. (486.)] 88

 1171. Magyar Tanító, Bp., 1919. nov. 1.--1923. dec.: a Keresztény Magyar Tanítók Országos Nemzeti Szövetsége lapja. -- Megj. hetente, össz. 40(?) sz. Fel. szerk. Urbányi C. József. Ny: Apostol. 88

 1172. Magyar Tanítójelölt, Ungvár, 1908. okt. 1.--1913. jún.: óvó-, tanítónő- és tanítójelöltek lapja. -- Megj. havonta. Fel. szerk. és kiadó: Dudinszky István. Ny: Unió kv-ny. [Kemény 1942:185.] 88

 1173. Magyar Tanítójelöltek Lapja, Szeged, 1927. máj.--1938. jún.: növendékek tanügyi és szépirodalmi lapja. -- Megj. (júl--aug. kivételével) havonta, össz. 88 sz. Főszerk. 1931: Szakmáry Sándor, 1932: Vadász Zoltán. Fel. szerk. Deák Bárdos Gábor, 1933: Horváth B. Kristóf. Szerk. a szerk. biz. Fel. kiadó 1937. IX: Horváth B. Kristóf. Kiadó: Kir. Kat. Tanítóképző. Ny: Juhász István, Újszeged; 1934: Szegedi Újnemzedék Lapváll. -- Előbb: Szegedi Tanítójelöltek Lapja (1926--27). T.E.

 1174. Magyar Tanoncok Lapja, Bp., 1930. okt. 11.--1931. máj. 2.: tanoncújság. -- Megj. havonta, össz. 11 sz. Fel. szerk. Áfra Nagy János. Kiadó: Alföldi M. Közművelődési Egyes. Ny: Arany János ny. -- Utóbb: Dolgozó Ifjúság. 88

 1175. Magyar Tanoncz Ifjúság, Bp., 1902:1--2. sz.: ifjúsági szakközlöny. -- Szerk. Emberger János. Ny: Stephaneum. [Gulyás VII:312.] 88

 1176. Magyar Theológia, Eger, 1898:1. sz.--4.(?) sz.: Megj. évente 4x. Szerk. és kiadó: Beznák Gyula. Ingyen terjesztették. Ny: Érs. lyc. ny. [M. Kv-szle 1898:48. (Hírlapjaink) (s.v. Beznák Gy.) -- Ker. Mo. 1902:506. (s.v. Bernáth Gy.)] T.E.

 1177. Magyar Történelmi Szemle, Passaic, 1969. dec. 15.--Castelar, 1970. dec.--1977.(?): a Külföldi Magyar Történész Munkaközösség lapja. -- Megj. kéthavonta (rendszertelenül?) 128--150 old. Szerk. Fehér Mátyás Jenő. Szerk. biz.: Arady Erik, Béky-Halász Iván, Boroviczény K. György, Csery-Clauser Mihály, Endrey Tamás, Földváry Gábor, Gosztonyi Péter, Harsányi András, Held József, Magyar Arnold, Muzslay István, Szendrey Tamás, Szilassy Sándor, Tokay Gyula, Tömördy Gyula. Kiadó: Berchtold Lászlóné. [Mildschütz 1977:80. (488.) -- Nagy II:231. -- EH II:490.] 88

 1178. Magyar Tudományos Értekező, Esztergom, 1862. jan.--dec.: tudományos, könyvészeti és kritikai folyóirat. -- Szerk. és kiadó: Knauz Nándor, Nagy Iván. Megj. javonta. Ny: Horák Egyed. -- Folytatása: Magyar Sion (1863--69). [Szalády 1884:152. -- Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:42. (150.)] Vá.L.

 1179. Magyar Umbria, Gyöngyös, 1927. júl.--1946. dec.: a kapisztránus ferences ifjúság lapja. -- Megj. negyedévenként, 40--92 old. Fel. szerk. és kiadó 1943. IX--1944. VI: Kiss Szaléz, 1946. XII: Király Kelemen. Ny: 1927--29: házi soksz., Reiner, Corvin, Gyöngyös ny. (mind Gyöngyös), 1932--46: Kapisztrán ny. (Vác). [Viczián 1978:66. (181.)] T.E.

 1180. Magyar Út, 1927.(?)--1927. dec.: kollégiumi lap. -- Megj. havonta, 16 old. Fel. szerk., szerk. és fel. kiadó: Hanasiewitz Pál. Főmunk. Fiedler Sándor, Ungár Gyula, Barankovics István. Kiad. tul.: Budai Szt Imre Coll. Club Irod. Társasága. Ny: Kincs Elek. -- Utóbb: Budai Kollégista (1934--35). [Viczián 1978:66. (182.)] T.E.

 1181. Magyar Út, Buenos Aires, 1948. nov. 17.--1949. jún. 25.: a Dél-Amerikában élő keresztény magyarok hetilapja. -- Megj. össz. 24 sz. 1949. II. 1--III. 13: szünetelt. Szerk. Kerecsendi Kiss Márton. Kiadó: Vörösváry István. Ny: Financiera Tipografica S.A. Tucuman. -- Utóbb: Magyar Nép (1949--50), Magyarok Útja (1949--55). T.E.

 1182. Magyar Vándor, Ungarischer Wanderer, München(?), 1946. dec. 6.--1949. ápr. 16.: bujdosó magyarok lapja. -- Megj. hetenként. Szerk. kiadó: Hennyey Gusztáv, Rozsály Ferenc, Stern Dezső, Moór Artur, Pottyondi Béle. Szerk. Fraknóy József, Tarnay József. Ny: soksz. -- Borítón a címe: Simmern Schulei Magyar Vándor. [Mildschütz 1977:81. (494.)] 88

 1183. Magyar Vas- és Fémmunkások Lapja, Bp., 1926(?)--1927. jún.: keresztényszocialista munkáslap. -- Megj. havonta. Fel. szerk. Ankner Béla. Kiadó és laptul.: Kerszoc. Vas- és Fémmunkások Orsz. Szöv. Ny: Pallas Rt. -- Előbb: Vas- és Fémmunkás (1922--25?), utóbb: A Magyar Vasmunkás (1927--28). T.E.

 1184. Magyar Vasmunkás, A, Bp., 1927. júl.--1928. szept.: a Keresztényszocialista Vas- és Fémmunkások Szövetsége szaklapja. -- Megj. havonta 1--10. között, össz. 15 sz. Fel. szerk. Ankner Béla. Fel. kiadó Steinbauer Mihály. Laptul.: Kerszoc. Vas- és Fémmunkások Orsz. Szöv-e. Ny: Pallas Rt. -- Előbb: Magyar Vas- és Fémmunkások Lapja (1921--27). [Wünscher 1930:14; 1931:13.] 88

 1185. Magyar Végvár, Throop, Pa., USA, 1949.--1955. okt.: Magyarország felszabadítását és az emigráció céljait szolgáló társadalmi és politikai havi folyóirat. -- Megj. 20--36 old. Szerk. és kiadó: Galambos J. József plnos. [Mildschütz 1977:81. (495.) (itt megj. 1953. IV--1955. X.) -- Török 1978:294.] T.E.

 1186. Magyar Vetés, Bp., 1940. nov. 28.--1943. dec. 28.: a magyar nép lapja. -- Megj. 1941: csütörtök este, 1942--43: szombat este, össz. 161 sz. Fel. szerk. és fel. kiadó: Dávid Tibor. Kiadó: KALOT. Ny: Bánsági Ádám, Kispest; 1941. III. 29: Pallas Rt. T.E.

 1187. Magyar Vetés, Bp., 1992. júl. 14.--1994. jún. 26.: keresztény hetilap. -- Megj. hetenként. Főszerk. Stolmár G. Ilona. Kiadó és laptul. Piacfejlesztési Alapítvány. -- Előbb 1990--92: Mozdul a Föld, utóbb 1994--: Keresztény Magyar Vetés. T.E.

 1188. Magyar Világ, Bp., 1906. márc. 18.--1907. márc. 31.: keresztény hetilap. -- Megj. össz. 56 sz. Főszerk. Demjanovich Emil. Fel. szerk. Csudáky Bertalan. Szépirod. főmunk. Lampérth Géza. Kiad. tul.: M. G.k. Egyes. Ny: Pallas Rt. T.E.

 1189. Magyar Villamos, Bp., 1919. nov.--1944. aug. 1.: a Keresztényszocialista Villamos- és Helyiérdekű Vasúti Alkalmazottak Országos Szövetsége hivatalos lapja. -- Megj. havonta 1-jén reggel 4 old., 3 hasábon. Fel. szerk. és kiadó: Szabó József, 1927--28: Tobler János. Fel. kiadó 1927--28: Hettinger Mátyás. Kiad. tul.: Kerszoc. Villamos- és HÉV Alkalmazottak Orsz. Szöv-e. Ny: Máté, 1927: Held. T.E.

 1190. Magyar Zászló (Hungarian Standard), Pittsburg, Pa., USA, 1906. (?)--1909:23. sz. (jún.): római katolikus hetilap. -- Szerk. Kováts Mihály plnos. Társszerk. Goebel István. Ny: M. Zászló nyomdája. -- Utóbb: Magyar Katholikus Zászló (Mckeesport, 1912?--23?). [Puskás 1982:618. (utódlapjával összevonva)] 88

 1191. Magyarok Csillaga, Mckeesport, Pa., USA, 1895--1905(?): magyar katolikus hetilap. -- Szerk. Kováts Kálmán plnos. [Puskás 1982:618. -- EH II:432. (1901: alapították, összegyűjtött pld-ait Elizabeth Townshipben, az Isteni Megváltó Leányai rh. irattárában őrzik; megszűnési évét nem közli!)] 88

 1192. Magyarok Mindszenti Mozgalmának Híradója, (Brüsszel?), 1972. ápr. 15.--?: Megj. egyetlen sz.(?) 12 old. Szerk. Kovács Jenő György, Nagy Gyula. Kiadó: Kovács Jenő György. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:82. (499.)] 88

 1193. Magyarok Nagyasszonya, Our Lady of Hungary, Notre-dames des Hongrois, Montreal, Quebec, 1930. júl.--1931. aug.: egyházközségi lap. -- Megj. össz. 14 sz. Fel. szerk. és kiadó Rácz József. Ny: Globus. 88

 1194. Magyarok Nagyasszonya, Bp., 1946: körlevél az egyházközségek hitbuzgalmi lánycsoportjai számára. -- Megj. egyetlen sz. Fel. szerk. Fekete Jánosné. Kiadó: a Kat. Akció Orsz. Elnöksége. Ny: Élet. 88

 1195. Magyarok Vasárnapja (Hungarian Catholic Weekly), Cleveland, Oh., USA, 1901. jún. 26.--1927. dec. 30. és 1938. nov. 24.--1941. dec. 26.: katolikus magyar képeslap, a Szent Erzsébet Római és Görög Katolikus Unió hivatalos lapja. -- Megj. csütörtökönként 8 old. Főszerk. 1905. XI. 9: Bőhm Károly. Fel. szerk. Hollós Károly, 1901. XI. 28: Bőhm Károly. Szerk. 1912: Szepessy Gyula, Pesty Gyula, Köller Ede. Szerk. és kiadó 1938--41: Köller Ede, Rickert Ernő, Kovács A. Kiadó és ny. 1901: m. kat. irod. és ny. szövetk. (üzletvez. Apáthy Ferenc), Bőhm Károly, The Catholic Public co., 1925: Amerikai M. Közp. Sajtóváll., 1938: Köller E., Rickert E., Kovács A. -- Előbb 1894--1901, közben 1936--37, utóbb 1942(?)--92(?): Katolikus Magyarok Vasárnapja; közben 1928--35: Amerikai (Katolikus) Magyarok Vasárnapja. -- Melléklete: Az amerikai magyarság könyvtára (reg.); 1901: beleolvadt a (Magyarországi) Szent Erzsébet Amerikai Hírnöke (1893--1901). [Kat. Szle 1926:138. -- Puskás 1982:616.] T.E.

 1196. Magyarok Vasárnapja (Katolikus Magyarok Vasárnapja

 1197. Magyarország Öröme, Esztergom, 1892. febr. 7.: Főméltóságú Vaszary Kolos, Magyarország bíboros hercegprímása székfoglalójának emlékezetére. -- Megj. egyetlen sz. Szerk. Kőrösi László. Kiadó és ny: Buzárovits Gusztáv. 88

 1198. Magyarországi Papi Imaegyesület Értesítője, Győr, 1887--1911: a Magyarországi Papi Imaegyesület és Eucharisztia Társulat tagértesítője. -- Megj. félévenként, 1898: évente 8x, tagilletményként. Szerk. Varga János, 1894: Gladich Pál, 1895: Hahnekamp György, 1901:4. sz.: Molnár Ignác, 1911:2. sz.: Wagner Mihály. Ny: Polgár Bertalan. -- Melléklete: Az Eucharisztia Társulat legújabb névsora (1910). -- Utóbb: Eucharisztikus Értesítő (1912--50). [Kiss--Sziklay 1902:504. -- Kemény 1942:189.] T.E.

 1199. Magyarországi Szent Erzsébet Amerikai Hírnöke, Cleveland, Oh., USA, 1893--1901: az első magyar katolikus egyházi lap az USA-ban. -- Szerk. és kiadó: Bőhm Károly plnos. -- 1901: beleolvadt a Magyarok Vasárnapjába. [M. Könyvszemle 1900:8. (melléklet) (a Bpen megj. lapok között) -- Puskás 1982:618. (s.v. M. Szenterzsébet Amerikai Hírnö-ke)] 88

 1200. Magyarság, Habana, 1935--1941: a kubai magyarok havi folyóirata. -- Megj. tagilletményként. Fel. szerk. Erdmann Ferenc SS. Kiadó: a kubai M. Otthon. 88

 1201. Mai Lány, Bp., 1931. jan.--1933. dec.: a katolikus leányok lapja. -- Megj. havonta, össz. 25 sz. Fel. szerk. Stadler Frida. Kiadó: Kat. Leányok Orsz. Szöv-e. Ny: Don Bosco, Rákospalota. 88

 1202. Májusfa, Bp., 1947: vallásos röpirat. -- Megj. egyetlen sz. Szerk. Nagy Erzsébet. Ny: Korda Rt. 88

 1203. Makói Katolikus Tudósító, Makó, 1932. márc. 15.--1942. jan. 15.: egyházközségi lap. -- Megj. havonta 2x, 1-jén és 15-én. Fel. szerk. Rózsavölgyi László, 1933. II. 15: Szalkai Sándor, 1934. I. 1: Máriaföldi Márton, II. 1: Szalkai Sándor, 1938. X. 15: Csepregi Imre. Szerk. 1934. I. 15: Balogh István. Kiadó: a makói belvárosi Credo Férfiegyes., 1934. I. 15: Balogh István, II. 1: Credo Egyes. Ny: Prometheus, Szeged; 1934. I. 1: Szegedi Új Nemzedék, 1934. X. 25: Gaál László, 1937. VIII. 15: Csanád vezér. [Csongrád m. sajtóbibliogr. 1974:74. (176.)] 88

 1204. Manréza, Bp., 1928. szept.--1944. okt.: a Jézus Szíve férfi lelkigyakorlatos ház időszaki értesítője. -- Megj. évi 4x, össz. 60 sz. Fel. szerk. Jámbor László. Fel. szerk. és kiadó: Révay Tibor, 1931: Sághy Imre. Kiadó 1942. X: Manréza Liga. Ny: Apostol, 1932. I: Korda Rt., 1937: Manréza háziny., 1942: Korda Rt., 1943. IV: Stephaneum. T.E.

 1205. Marana Tha, Bp.--Szeged, 1989:1. sz.--1995. jan./febr.: a Szent Gellért Egyházközség lapja. -- Megj. kéthavonta. Szerk. és fel. kiadó: Katona István. Kiadó: Emmausz Kat. Karizmatikus Közösség Mara Tha 2000 Alapítvány. T.E.

 1206. Margareten Blatt, Kassa, 1942. aug.--1944. okt.: Bogner Mária Margit hitbuzgalmi lapja. -- Megj. negyedévente, össz. 9 sz. Fel. szerk. Vilkovszky Armandné. Ny: Stephaneum. -- Társlapja: Margitvirágok (1933--36, 1941--48). 88

 1207. Margitvirágok, Bp., 1933. dec.--1936. dec.; Kassa, 1941. nov.; Szeged, 1942. aug.; Bp., 1942. máj.--1948. márc.: Bogner Mária Margit vallásos, szépirodalmi, hitbuzgalmi lapja. -- Megj. (júl--aug. kivételével) havonta, 1941: rendszertelenül, össz. 29(?) sz. 1937(?)--40(?) szünetelt. Fel. szerk. és kiadó: Szabó Márta Erika, 1934. XI: Csei Margit, 1942. II: Vilkovszky Armandné, 1945 nyár: Mester Margit, 1946. II: Huba Judit. Kiadó: redemptorista szerznők budai tanítóképezdéjének Szt Margit Önképzőköre, 1942--47: Unum Szöv., 1948. I: Unum női szerz. társulat. Ny: Stephaneum. -- Melléklapjai: Szent Magyarok Lapja (1942--44), Margareten Blatt (1942--44); főlapja kassai kiadásakor: Kassai Katolikus Tudósító (1941--44). T.E.

 1208. Mária és Márta, Miskolc, 1947. nov.(?)--1948. jan.(?): a Miskolci Karmelita Ifjú III. Rend Leánycsoportjának időszaki lapja. -- Megj. havonta, folyamatos lapszámozással, össz. 3 sz. Szerk. adatok nélkül. Ny: Feniczi és Korbácska. T.E.

 1209. Mária Gyermek, Esztergom, 1904?: vallásos röpirat. -- Egyetlen(?) szám hely és év nélkül. Szerk. Mészáros Kálmán OFM. T.E.

 1210. Mária Kongregáció, Bp., 1907. dec. 8.--1944. dec.: hitbuzgalmi folyóirat, a Magyarországi Mária Kongregációk közlönye. -- Megj. havonta (júl--aug. kivételével). Főszerk. 1911. IX--1914. VI: Bús Jakab, 1944. IX: Varga László. Fel. szerk. Bús Jakab, 1910. IX: Bús Jakab és Bangha Béla, 1911. IX: Bangha Béla, 1913. IX: Bernhard Zsigmond, 1914. IX: Bangha Béla, 1923. IX. 1: Fiedler Lipót, 1926. X: Bangha Béla, 1932. IX: Ornerovics Tamás, 1933. IX: Vid József, 1944. IX: Izay Géza. Fel. kiadó 1935--38: Bangha Béla. Kiadó: a bpi JT rház. Ny: Stephaneum, 1912: Apostol (ekkor 10.000 pld.) -- Melléklete: A Sajtó (1916--19), Préses (1913--44). [Wünscher 1928:85. -- Kemény 1942:191.] T.E.

 1211. Mária Kongregáció, Kolozsvár, 1924. febr.--1931. jún.: hitbuzgalmi havi közlöny. -- Megj. minden hó elején (júl--aug. kivételével). Fel. szerk. és fel. kiadó: Csergő Benedek. Kiadó: Marianum. Ny: 1924: Providentia ny, 1928: Lengyel és Mayer ny. [Monoki 1941:111.] T.E.

 1212. M(ária) K(ongregáció) Értesítő, Bp., 1947. febr.--máj.: a Diákkongregációk Központi Titkárságának körlevele. -- Megj. rendszertelenül, össz. 3 sz. Kiadó: Cserjés Sándor. Ny: Korda. 88

 1213. M(ária) K(ongregációs) Körlevél, Bp., 1947. nov.: a Magyarországi Mária Kongregációs Központ Titkárságának körlevele. -- Megj. egyetlen sz. Szerk. és kiadó nélkül. Ny: Hollósy. 88

 1214. Mária Margit, Bp., 1946. máj. 1.: Megj. egyetlen sz. Fel. szerk. Huba Judit. Ny: Stephaneum. 88

 1215. Mária Országa, Bp., 1882:1. sz.--2. sz.; Tihany, 1882. szept.; Bp., 1883:6. sz.; Pannonhalma, 1884:9--10. sz.; Győrszentmárton: katolikus hetilap, különösen a Boldogságos Szűz Mária tiszteletének emelésére. -- Szerk. Sarkady István. Szerk. társ: Jánossy Iglódy Kálmán. Ny: Márkus Samu. T.E.

 1216. Mária Országa, Bp., 1947. nov.: irányelvek, teendők az ifjúság 1947/48. évi katoli-kus akciós munkájában. -- Megj. egyetlen sz. Kiadó: AC Orsz. Ifj. Biz. Ny: Hollóssy. 88

 1217. Mária-Kert, Kalocsa, 1885. okt.--1925. dec.: havi folyóirat a Boldogságos Szűz tiszteletének ápolására. -- Megj. kéthavonta, 1886: havonta, össz. 475 sz. 1919. V--1920. I: szünetelt. Szerk. Tóth Mike, 1917. IX: Zsíros Ferenc. Kiadó: JT, Kalocsa, 1914. V: a Hírnök szerkesztősége. Ny: Holmeyer Ferenc; 1889. VII: Werner Ferenc; XII: Franklin Társulat, Bp.; 1902. VIII: Jurcsó Antal; 1917. IX: Szt Antal, Szabadka; 1919. III: Szeidler Antal, Kalocsa; 1920. VII: Árpád ny. -- Főlap: Jézus Szentséges Szívének Hírnöke (1884--1944). -- Utóbb: Szűz Mária Virágos Kertje (1926--37). -- 1885--1918. XII: a borítón és a címlapon Szűz Mária Virágos Kertje a címe, majd 1926. I: és 1935. II: egyedüli címe, 1898: a lap alcíme. [M. Sion 1892:63; 1893:80. -- Kiss--Sziklay 1902:553. -- Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:401. (459.)] T.E.

 1218. Marianum, Nagyszombat, 1912--1913: a nagyszombati szeminárium papnövendékeinek lapja. -- Szerk. adatok nélkül. Ny: soksz. T.E.

 1219. Marianus Élet, Bp., 1937. márc.--1949. máj.: a Szűz Máriáról nevezett ferences rendtartomány értesítője. -- Megj. rendszertelenül, össz. 36 sz. 1943. XII--1945. X: szünetelt. Fel. szerk. 1939. III: Bajor Asztrik, 1939. IV: Buttykay Antal, 1939. X: Bajor Asztrik. Ny: Keresztény Nemz. ny. T.E.

 1220. Máriapócsi Virágos Kert, Nyíregyháza, 1925. szept.--1932. márc.: a Szent Bazil rend hitbuzgalmi folyóirata lelkészek és laikus hívők számára. -- Megj. havonta 15-én, 16--32 old., össz. 77 sz. Fel. szerk. Zsatkovics Dénes, 1928: Kozma János. Fel. kiadó: Dolhy Leontin. Ny: Magyar Jövő, Miskolc; 1927: Keszler Izidor, Nyírbátor; 1928: Merkur, Nyíregyháza; 1929: Tiszavidéki; 1930: Árpád, Kalocsa; 1931: Merkur, Nyíregyháza. T.E.

 1221. Marijin List, Szombathely, 1914. márc. és 1917. febr.: vend egyházi lap. -- Megj. havonta. Fel. szerk. Klekl József plnos. Ny: Balkányi Ernő, Alsólendva és Muraszombat. -- Előbb és utóbb: Nevtepeno Poprijeta Devica Marija (1904--17). -- A két fönti számon a főcíme alcím lett. [Géfin II:356. -- Kemény 1942:191. ] 88

 1222. Mátraverebély-Szentkúti Tudósító, Mátraverebély-Szentkút, 1948: Megj. egyetlen sz. Kiadó: Mátraverebély-Szentkúti Ferences Rház. Ny: Végh Kálmán, Salgótarján.

 1223. Mátyás Deák, Bp., 1871. dec. 18.--1875. szept. 29.: aprópénzzel fizető újság. -- Megj. hetenként, össz. 157 sz. Fel. szerk. "Kuthen", 1873. I. 4: Lőrinczi Ferenc. Kiadó: Lonkay Antal, 1873. VII. 12: Hunyadi Mátyás. Ny: Hunyadi Mátyás műint. [Kiss--Sziklay 1902:500.] T.E.

 1224. Maurinum, Pécs, 1934. dec.--1939. jún.: a pécsi egyetemi Szt Mór Kollégium ifjúsági lapja. -- Megj. évente 5x, 1936. II: kéthavonta, 16 old. Főszerk., fel. szerk. és kiadó 1937. X--XII: Kecskés Tibor. Fel. szerk. 1935. V--VI: Lovassy Andor, 1935. XI--1936. VI: Józsa Dezső, 1936. X--1937. VI: Gárdos Béla. Szerk. 1936. X--1938. II: Kecskés Tibor, 1938. V--1938. X: Brezina József, Miklós Zoltán, 1938. X--1939. VI: Miklós Zoltán. -- Fel. kiadó: 1934. XII: Kincses Ferenc, 1936. I--VI: Lovassy Andor, 1935. XI--1936. VI: Józsa Dezső, 1936. X--1937. XI: Gárdos Béla, 1938. II--VI: Brezina József, 1938. X--1939. VI: Parragh László. Ny: 1934. XII--1939. VI: Kultúra. -- Melléklapja: Móric (1934--36), Móricka (1936--39). -- A Koll. életével foglalkoztak a Kollégiumi hírek, a Hivatalos rész (lakók névsora, ig. közlések), a Sport, a Mór-tükör rovatai. Megemlékezett az Egyh. sztjeiről, kiemelve Szt Mór pp-öt. 1937-től figyelt a szoc. kérdésekre, elemezte 1937: a pécsi bányász-sztrájkot, 1938: az euch. kongressz. eseményeit. Bemutatta a hallg-k tanulm. eredményeit, nekrológot közölt. Rovatai: Tud. rész (zenetört. stb.), Szépirod. (regényrészlet), Szerk. üzenetek, Családvédelem, Sport és az orvos, Tövisek a világból, Rövid hírek, Szellemi élet (a koll-ban elhangzott előadások ismertetése). [Viczián 1978:68. (185.) -- Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:197. (388.)] K.I.

 1225. Mecsek Alján, Pécs, 1920. júl.--1943:32. sz.: a pécsi Pius Kollégium lapja. -- Megj. évente 2x, 1929-től évente 32 old. Főszerk. 1937--42: Reöthy József, 1943: Hemm János. Szerk. 1938: Kiss Károly, 1939: Fritsy Ádám, 1940: Hertelendy György, 1941: Szkalka Béla, 1942: Klembala Ernő, 1943: M. Orosz András. Fel. kiad. 1937--38: Kiss Károly, 1939: Fritsy Ádám, 1940: Reöthy József. Kiadó 1936: Pécsi Pius Gimn., 1937--43: a Jézustársasági Pius Koll. Ny: 1920--27, 1930--42: Dunántúl, 1927--29, 1931--32: Haladás, 1935--36, 1943: Kultúra, 1940: Rákóczi. -- Melléklete: A Jézus Társasága Pécsi Pius Gimn-ban végzett növ-ek névsora és címtára 1936. -- Célja: kapcsolat a végzett diákokkal és a tanulók szüleivel. Közölt nekr-ot volt tanárairól és diákjairól, bemutatta pályafutásukat. Időszakonként fényképekkel is megemlékezett egyháznagyokról. Rovatai: Krónika (az isk. mindennapi életéből), Humor. [Dunántúl 1920. VII. 22; 1921. III. 1. -- Mecsek Alján 1925. X. 1; 1929:18. sz.; 1936. III. 1. -- Wünscher 1927:33. -- Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:199. (391.)] K.I.

 1226. Mécses, Bp., 1990:1. sz.--1991. jan. (2. évf. 1. sz.): plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. Bene Zoltán. Kiadó: Bp-országúti R.K. Egyhközs. -- Utóbb 1991: Országúti Katolikus Élet. 88

 1227. Mécses, Szeged, 1990:1. sz.--: pasztorációs újság. -- Megj. havonta. Kiadó: M. Börtönpasztorációs Társ. 88

 1228. Mentő Szózat, Bp., 1932. szept.--1937.: missziós propaganda. -- Megj. évente(?), össz. 4 sz. évf., hónap, nap jelölése nélkül. Fel. szerk. Csopják Gábor. Ny: Korda Rt. 88

 1229. Mérleg, Bécs, 1965. ápr.--: vallási és művelődési folyóirat és könyvszemle. -- Megj. negyedévente 112 old. a Herder Kv-kiadó osztrák leányváll-a gondozásában, 3000--4500 pld-ban. Fel. szerk. Bálint László, főszerk. Boór János. -- Kb. 300 ang., fr., ném. és ol. folyóiratból válogatja anyagát és közli szemelvényes magyar fordításban. Teol-ilag a "haladó" irányzat híve, a II. Vat. Zsin. szellemét az ecclesia semper reformanda jegyében terjeszti, következetesen ökumenikus. [Mildschütz 1977:515. -- Szépfalusi 1980:165. -- EH II:559.] 88

 1230. Mezőgazda, Bp., 1894. jan.--1898. dec.: a magyar földművelők lapja. -- Megj. hetenként, össz. 260 sz. Szerk. Botosispán. Ny: Szt Gellért. -- Társlapja: Magyar Néplap (1891--1908). [M. Sion 1896:77; 1899:75.] T.E.

 1231. Mi Falkánk, A, Bp., 1933(?)--1937. márc.: a szentimrevárosi katolikus farkaskölyök-falkák lapja. -- Megj. (júl--aug. kivételével) havonta. Fel. szerk. Pigl János. Szerk. Viniss Emil. Fel. kiadó: Sándor Dénes. Kiadó: Cisztercitarendi pléb. Szt Bernát falkahada. Ny: Mérnökök ny. [Sziklay--Szász 1935:153.] T.E.

 1232. Mi Lapunk, A, Bp., 1913. szept. 7.--1914. jún. 28.: a dolgozó nők lapja. -- Megj. havonta 2x, össz. 20 sz. Fel. szerk. Báthory Nándorné, Rettkesné Stetina Róza. Kiadó: Katholikus Háziasszonyok Orsz. Szöv. Ny: Stephaneum. -- Melléklete: A Katholikus Tisztviselőnők és Női Alkalmazottak Hivatalos Közlönye (1913). -- Előbb és utóbb: Katholikus Háziasszonyok Lapja (1908--13 ill. 1924--37). [Kemény 1942:195.] T.E.

 1233. Mi Lapunk, A, Bp., 1936: kongregációs értesítő. -- Megj. rendszertelenül, hónap/nap jelzése nélkül, 2(?) sz. Fel. szerk. Jászberényi Károly. Kiadó: Fáy András Reálgimn. Kongr-ja és Szívtestőrsége. Ny: Vörösváry, soksz. T.E.

 1234. Mi Lapunk, A, Esztergom, 1938:1. sz.--1941:3. sz.: cserkészújság. -- Megj. évente 6 sz. Ny: soksz. [Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:44. (62.)] 88

 1235. Mi Lapunk, A, Vác, 1940. nov. 12.--1943. jún.: a váci kegyes tanítórendi gimnázium VI. osztályának lapja. -- Megj. havonta (júl--aug. kivételével), össz. 23 sz. Szerk. Gyarmathy Endre, 1940. XII. 12: Jeney János. Ny: Váci Fegyintézet, 1941. I: Vörösváry, soksz., 1941. VI: Kapisztrán. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:138. (630.) -- Kenyéri 1992:175. (31.)] T.E.

 1236. Mi Lapunk, A, Bridgeport, New England, USA, 1942. dec. 4.--1949. ápr.: a New England államban lévő összes magyar egyházak hivatalos lapja. -- Megj. szombatonként. Szerk. Csernitzky István. -- Utóbb: Amerikai Magyarság (1949--54), már nem egyh. lap. T.E.

 1237. Mi Szavunk, A, Kaposvár, 1941. jan. 1.--1942. máj. 31.: a Kaposvári Somssich Pál Gimnázium Virág Benedek Önképzőkörének szépirodalmi lapja. -- Megj. rendszer-telenül. Fel. szerk. és kiadó: Debreczeni László, 1941. XII: Pap Antal. Ny: Szalai, 1941. V: Farkas Kálmán, XII: Somogymegyei. [Somogy m. sajtóbibliogr. 1957:33. (80.)] S.Cs.

 1238. Mi Világunk, A, Pápa, 1929. nov.--1939. szept.: az önképzőkör szolgálatába állított folyóirat. -- Megj. évente 4x, össz. 36 sz. Fel. szerk. Nemcsics Elek. Szerk. a IV. és V. é. növendékek. Kiadó: Pápai R.K. Tanítóképző Int. növendékei, 1936. XII: Pápai Ranolder Int. Tanítóképző Prohászka Ottokár Önképzőköre. Ny: Ker. Nemz. ny. (1930--39: Bpen is). -- Verseket, novellákat, ünnepi megemlékezéseket, nekrológokat, tört. és társad-tud. dolgozatokat közölt. [Veszprém m. sajtóbibliogr. 1957:56. (154.)] T.E.

 1239. Mindszenty Népe, Salzburg, Cleveland, Oh., Throop, Euclid, Oh., 1951. aug.--1961.(?): magyarok Mindszenty Mozgalmának lapja. -- Megj. 1--3 sz. évente. Fel. szerk. Dobolyi Lajos, Nagy József. Kiadó: Magyarok Mindszenty Mozgalma. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:85. (519.)] T.E.

 1240. Minta, A, Bp., 1937. dec.--1938(?): kongregációs lap. -- Megj. egyetlen(?) sz. Szerk. és kiadói adatok nélkül. -- Előbb: A Mi Kongregációnk (1921--36). 88

 1241. Miskolci Karmel Csendjéből, A, Miskolc, 1942. nov. 8.--1943. okt. 17.: hitbuzgalmi lap. -- Megj. össz. 2 sz. Kiadó: Miskolci Kármel. Ny: Ludvig István, 1943. X. 17: Janovics Ferencné. 88

 1242. Miskolci Katolikus Ifjúsági Front, Miskolc, 1938. jún. 15.--dec.: ingyenes röplap. -- Megj. rendszertelenül, 8 old., össz. 2 sz. Fel. szerk. és kiadó: Wolff László, XII: Vág Tibor. Ny: Ludvig István. [B-A-Z m. sajtóbibliogr. 1964 88. (233.) -- Viczián 1978:69. (189.)] T.E.

 1243. Miskolczi Kath(olikus) Egyházi Tudósító, Miskolc, 1912. jan. 15.--1934. dec. 15.: a miskolci katolikus egyházak, tanintézetek és egyesületek közlönye. -- Megj. havonta 15-én 2 hasábban 16 old. 1919. III. 1--X. 20: szünetelt. Fel. szerk. 1917. IV. 1: Mikes Lajos, 1919. I. 1: Csintalan József, 1923. I. 1: Bánhegyi Béla, 1924. IX. 15: Kiss Péter, 1925. X. 15: Lékó Béla, 1932. IX. 15: Juhász József, 1933. XI. 15: Sivák István. Szerk. Rétay Kálmán, 1917. I. 1--III. 1: Mikes Lajos. Főmunk. 1925. X. 1--XII. 15: Székely László. Kiadó: Rétay Kálmán, 1915. X. 1: Alsó- és Felsővárosi R.K. Pléb. Hiv., 1923. I. 1: Miskolci Jézus Szíve Kat. Népszöv., 1925. X. 15: Miskolci Alsó- és Felsővárosi R.K. Pléb. Hiv. Ny: Klein és Ludvig, 1918. IX. 1: Klein, Ludvig és Szelényi, 1921. I. 1: M. Jövő, 1929. IX. 15: ifj. Ludvig István. [Wünscher 1927:27. -- Kemény 1942:196. -- B-A-Z m. sajtóbibliogr. 1964:94. (255.)] 88

 1244. Misszió, Hódmezővásárhely, 1936. márc. 15.: a hódmezővásárhelyi Katolikus Híradó melléklete. -- Megj. egyetlen sz. Kiadó: Cseh András. Ny: ifj. Dura Lajos. 88

 1245. Missziói Lapok Körlevele, Bp., 1946--1948. jan.: Megj. rendszertelenül, össz. 8 sz., szerk. és kiadói adatok nélkül. Ny: Fébé. 88

 1246. Missziós Értesítő, Szombathely, 1935. febr.--márc.: a Szombathelyen 1935. márc. 9--17. között tartandó népmisszió előkészítésére. -- Megj. hetenként. Fel. szerk. és kiadó: Szendy László. Ny: Martineum. [Vas m. sajtóbibliogr. 1964:33. (139.)] T.E.

 1247. Missziós Hírlap, Bp., 1935. febr.--1939. dec.(?): a "Krisztus Király" Missziós Szövetség hivatalos lapja. -- Megj. havonta, 1939: évi 10x. Szerk. és kiadó: Röss Bertalan CMCap. Kiadó: Szt Ferenc Kapuc. Rendjének Tart-főnöksége. Ny: Buschmann, 1937. II: Kapuc. háziny. T.E.

 1248. Missziós Hírnök, Bp., 1930. ápr.--1937.: hitbuzgalmi folyóirat, a budapesti Szent Imre jubileum évi Általános Missziók értesítője. -- Megj. havonta. Fel. szerk. és kiadó: Müller Lajos SJ. Kiadó: A Szív. Ny: Korda Rt. [Sziklay--Szász 1935:172.] T.E.

 1249. Missziós Hírnök, Kőszeg, 1933(?)--1938(?): ingyenes hitbuzgalmi lap az Isteni Ige Társasága barátainak. -- Megj. rendszertelenül(?). Fel. szerk. és kiadó Seres Béla SVD. Kiadó: Isteni Ige Társaság Szt Imre Missziós Szemináriuma. T.E.

 1250. Missziós Hírnök, Szeged, 1937.--1938:4. sz.: hitbuzgalmi lap. -- Megj. rendszertelenül, folyamatos számozással, össz. 4 sz. Szerk. adatok nélkül. Kiadó és ny: Szegedi Új Nemzedék (kézirat gyanánt). 88

 1251. Missziós Ifjúság, Rákospalota, 1930. jan.--1944. nov.: képes folyóirat. -- Megj. (júl--aug. kivételével) 15-én reggel, össz. 143 sz. Fel. szerk. Pintér József. Fel. kiadó: Wittinghof Ernő. Kiadó: Szalézi Társaság. Ny: Don Bosco. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:139. (631.)] T.E.

 1252. Missziós Lapok, Szombathely, 1920. ápr. 11.--ápr. 18.: a Szombathelyen 1920. IV. 11--18-ig tartandó népmisszió előkészítésére. -- Megj. össz. 4 sz. Szerk. és kiadói adatok nélkül. Ny: Martineum. [Kemény 1942:197. -- Vas m. sajtóbibliogr. 1964:33. (140.)] 88

 1253. Missziós Újság, Győr, 1938. febr. 20.--márc. 25.: előkészítő a győri szentévi misszionálásra. -- Megj. hetenként, össz. 5 sz. Kiadják a győri pléb-k. Ny: Győregyhm. Alap. 88

 1254. Missziós Utak, Bogdása, 1937--1939: plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Horényi Kálmán plnos. Ny: Zrínyi, Szigetvár. K.I.

 1255. Mohácsi Új Hírlap, Mohács, 1912. dec. 29.--1914. júl. 26.: radikális és független társadalmi hetilap. -- Megj. szombaton 4 old. 1000 pld. 1914. I. 15--IV. 5: szünetelt. Fel. szerk. Rátkay István. Laptul.: 1913. III. 9--1914. VII. 26: Rátkai László. Ny: 1912. XII. 29--1914. I. 4: Madarász Béla, 1914. I. 11--I. 25: Pollák Róbert, 1914. IV. 5--VII. 26: Wessely és Horváth. -- A liberális Mohácsi Hírlap ellenfeleként alapított kat. világnézetű hetilap. Célja "becsületes és tárgyilagos újságírás, pártoktól független"-ül. Városi gondokkal, az Egyh. érdekvédelmével foglalkozott. Rovatai: Hírek; Mi újság?; Legújabb (helyi és belpol. híradások, tudósítások felekezeti isk. ügyekről, nekrológok); Nyílttér; Szerk. üzenet. Ismertette a piaci árakat, árverési hirdetményeket, színházi műsort és időnként a mohácsi kir. járásbíróság ítéleteit. [Kemény 1942:198. -- Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:219. (426.)] K.I.

 1256. Moldvai Magyarság, Sepsiszentgyörgy, 1992. márc.--: a moldvai magyarság történelmével, hagyományaival, mindennapi életével foglalkozó lap. -- Megj. havonta 4 old., 10.000 pld. Főszerk. Ősz Erőss Péter. Kiadó: sepsiszentgyörgyi Csángómagyar Szervezet (###Moldvai Csángó-magyarok Szövetsége). -- M. és rum. nyelven nyomják, hogy a m-ul írni-olvasni nem tudó ###csángók is olvashassák. Fontos szerepe van abban, hogy az erdélyi és a mo-i magyarság megismerje a Moldvában élő m-ok sorsát és hitéletét. -- Előbb Csángó Újság (1990--92). H.P.

 1257. Mór-Hu-Mor, Pécs, 1929. dec.--1932. dec.: világszerte rettegett sajtóorgánum. -- Megj. rendszertelenül. Kiadó: a pécsi egyetemi Szt Mór Koll. tagjai. Ny: soksz. -- Főlap: Maurinum (1934--39). -- Utóbb: Móric (1934--36), Móricka (1936--39). [Viczián 1978:192. (605.)] T.E.

 1258. Móric, Pécs, 1934. dec. 6.--1936. máj. 5.: friss Mór-hu-mor, világszerte rettegett sajtóorgánum. -- Megj. évente 3--5x, 4--6 old. Fel. szerk. 1934. XII. 6--1935. V/VI: Lovassy Andor, 1935. XI--1936. V: Józsa Dezső. Kiadó: Maurinum Ifjúsági Köre. Ny: soksz., 1934--36: Kultúra Kv-ny. -- Előbb: Mór-Hu-Mor (1929--32), utóbb: Móricka (1936--39). -- Főlap: Maurinum (1934--39). [Viczián 1978:192. (606.)] T.E.

 1259. Móricka, Pécs, 1936. okt.--1939. jún.: friss Mór-hu-mor, világszerte rettegett sajtóorgánum. -- Megj. kéthavonta, 4 old. Kiadó: Maurinumi Ifj. Kör. Ny: Kultúra Műint. -- Főlap: Maurinum (1934--39). -- Előbb: Mór-Hu-Mor (1929--32), Móric (1934--36). [Viczián 1978:192. (607.)] T.E.

 1260. Mosoly, Debrecen, 1943 farsang: a gimnázium farsangi lapja. -- Megj. egyetlen sz. Kiadó: Svetits Gimn. Ny: Lehotai Pál. [Hajdú-Bihar m. sajtóbibliogr. 1973:205. (504.)] 88

 1261. Mozdul a Föld, Bp., 1990. jan. 14/21.--1992. jún. 23.: a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Népfőiskolai Szövetség lapja. -- Megj. kéthetenként. Fel. szerk. Miklósi László. Kiadó: II. Rákóczi Ferenc Kat. Népfőisk. Szöv. -- Utóbb: Magyar Vetés (1992--94). 88

 1262. Munka, Ózd, 1902. márc. 15.--1912. ápr. 15.: a magyar bánya- és kohómunkások társadalmi lapja. -- Megj. havonta 15-én, 1911. XII. 15--1912. III. 15: havonta 2x. Fel. szerk. 1911. XI. 15: Csepela Lajos, Kablay István. Főmunk. 1911. XII. 15: Csepela Lajos. Kiadó: Csepela Lajos, Kablay István, 1911. XII. 15: Ózdi Járási Ny. Laptul.: 1912. III. 15: Csepela Lajos. Ny: Katzburg Dávid; 1902. V. 15: Forster, Klein és Ludwig, Miskolc; 1906. I. 15: Klein és Ludvig; 1908. I. 15: László, Miskolc; 1911. VII. 15: Ózdi Ny. -- 1912. III. 15: 2--3. összevont sz. [Kemény 1942:201. -- B-A-Z m. sajtóbibliogr. 1964:98. (262.)] T.E.

 1263. Munka, Székesfehérvár, 1939. dec.--1944. márc.: a székesfehérvári ciszterci gimnázium Vörösmarty önképzőkörének lapja. -- Megj. havonta (okt--jún.). Főszerk. Winkler László, 1940. VII: Örsy Winkler László, 1940. X--1941. VI: Vizi László, 1942. X: Barth Ernő, 1943. XII: Izinger Endre. Fel. szerk. és fel. kiadó: Czigler Ábel, 1942. III: Kovács Lajos. Szerk. biz. Blaschek Gusztáv, Füsz János, Marosi Miklós, Mészáros Gyula, Novák Tamás, Polczer Tibor, Say Ferenc, Tarján Tamás. 1940. I: (az említettekhez) Ádám László, X: Bódy Jenő, Budavári Gábor, Dallos Rudolf, Jeszenszky Lajos, Ferenc, König Károly, Palkovits János, Philipp István, Pintér Zoltán, Reichenfeld Gyula, 1941. II: (az előzőkhöz) Kelemen Zoltán, 1942. III--IV: a VIII. o. tagjaiból. Főmunk. 1942. X: Fonó József, Kailbach József, Scherer Endre, Várady Árpád, 1943. XII: Halmos Béla, Haut József, Legányi Zoltán, Takácsi Nagy Loránd. Ny: Debreczenyi I. [Fejér m. sajtóbibliogr. 1965:86. (144.)] T.E.

 1264. Munkás Élet, Szászvár, 1942. márc. 21.: a szászvári Katolikus Legényegylet Önképzőkörének évszaki értesítője. -- Megj. egyetlen sz. 8 old. Fel. szerk. Sudár Dezső. Főmunk. Kovács Lajos. Ny: Modensider József, Szigetvár. -- Rovatai: Szászvári kincsek (a környéken található kőszén); Híradó. [Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:225. (438.)] K.I.

 1265. Munkás Testvér, Buffalo, N.Y., 1925.--1929:1. sz.(?): a Szent Erzsébet Egyházközség hivatalos lapja. -- Megj. havonta. Szerk. Mosonyi Lipót plnos. -- Beszámolt az ott letelepedett Szociális Testvérek Társaságának munkájáról. [Kat. Szle 1926:138. (Feysz A. Hugolin: Az amerikai m. sajtó mérlege) -- Nagy II:270. -- Puskás 1982:619.] 88

 1266. Munkásifjú, Pécs, 1927. júl. 3.--1934. dec.; Rákospalota, 1935. jan.--1937.: a magyar iparos és kereskedő ifjúság lapja. -- Megj. 20 old. havonta 2x, 1932. I: havonta. Fel. szerk. Perr Gyula, 1937: Pintér József. Munk. 1931: Geosits Lajos, Császár Géza, Reiner Márton, Teixler László, Köhler Lajos, Szabó Lajos. Fel. kiadó: Vizsy Pál, 1937: Wittinghoff Ernő. Kiad. a Pécsi Ker. Munkásifjak Egyes. Ny: 1927. VII. 3--IX. 8: Pannonia, 1927. X. 15--1928. IV. 1: Haladás, 1928. IV. 15--1935. XII: Dunántúl. -- A ker. lap célja, hogy a kereskedő és iparos ifj-ot ker. és nemz. alapon a revízióra mozgósítsa; folytatásos irredenta regényeket közölt. Rovatai: Innen--onnan (hírek), A mi értékeink (a m. tud. élet kiválóságai), Ipar és tudás (ipartört.), A mi postánk (szerk. üzenetek), A mi iskolánk, Krónika (ker. szoc. munkásmozg. hírei), Mit olvassunk? Beszámolt a városi cserkész- és leventemozg. híreiről. [Wünscher 1927:33. -- Pécsi Kat. Tudósító 1929:2. sz. -- Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:226. (440.)] K.I.

 1267. Munkásnők Lapja, Bp., 1916. jan.--1918.: érdekvédelmi lap. -- Megj. havonta. Szerk. Jójárt Illés. Kiadó: Kath. Munkásnőegyesületek Központja. Ny: Elek Lipót. [Kemény 1942:203.] T.E.

 1268. Musica Ecclesiastica (Egyházi Zeneművészet), Temesvár, 1929. jan.--ápr.: folyóirat a katolikus egyházi zene egyetemes köréből. -- Megj. 1--2. sz. Szerk. kiadó és laptul.: Járosy Dezső. Ny: Gutenberg. -- Előbb: Egyházi Zeneművészet (1921--27). [Monoki 1941:119.] T.E.

 1269. Musica Sacra, Bp., 1987. máj.--1990. nov.: katolikus egyházzenei élet. -- Megj. évente 2x (máj. és dec.), össz. 8 sz. Szerk. Bucsi László. Fel. kiadó: Magyar Ferenc, 1990. V: Lukács László. Ny: Pannon, Veszprém. -- A Teológia egyházzenei melléklete. T.E.

 1270. Művelődés, Bp., 1897. dec. 24.--1898. márc. 27.: közművelődési és irodalmi hetilap. -- Szerk. Gellért (Schleiminger) Jenő (r.k. tábori lelkész). Ny: Marián György. -- Utóbb (újrakezdett évf-számozással): Keresztény Családok Lapja (1898). [M. Sion 1898:77. -- Lakatos 1979:1411. (1900.)] 88

 1271. Nádi Boldogasszony Hírnöke, Gyula, 1989(?)--1990. húsvét (6. sz.): plébániai lap. -- Megj. az egyh. ünnepekre(?), össz. 6. sz. Kiadó: Gyulai R.K. Egyhközs. a szegedi Szt Gellért Egyhközs. közreműködésével. T.E.

 1272. Nagy-Dob, Bp., 1909. febr.: farsangi lap. -- Megj. egyetlen szám. Szerk. Dóda Béla. Kiadó: Orsz. Közp. Kat. Legényegylet. Ny: Rózsa Kálmán és neje. T.E.

 1273. Nagy-Magyarország. Magyar Néplap, Bp., 1909. jan. 8.--1911. dec. 28.: független negyvennyolcas politikai, közgazdasági hetilap. -- Megj. hetenként pénteken, össz. 156 sz. Fel. szerk. és kiadó: Buday Aladár. Szerk. Szendrey Mihály. Ny: Pázmáneum. -- A Néppárt Magyar Néplapjának azonos tartalmú változata. -- Melléklapja: Családi Kör (1909--11). -- Előbb és utóbb: Magyar Néplap. Nagy-Magyarország (1891--1908 ill. 1912--14), Magyar Néplap (1914). [Kemény 1942:206.] T.E.

 1274. Nagyasszonyunk, Győr, 1904. máj. 1.--1911. jún.; Bp., 1911. szept. 1.--1944. nov.: a női Mária Kongregációk képes szépirodalmi és ismeretterjesztő folyóirata. -- Megj. évente 10x, 1909. IX: havonta 2x (júl--aug. kivételével), 1910. IX: évente 10x, 1938--39: havonta, 24 old., össz. 421 sz. 1919. II--X: szünetelt. Főszerk. 1904. V. 1--1908. VI: Mladoniczky Ignác. Fel. szerk. 1935. IX: Stadler Frida. Szerk. Nitsch Árpád János, 1911. IX. 1: Orbán Dezső, 1913. IX. 1: Krywald Ottó, 1913. X. 1: Amica, 1915. IV. 1: Izsóf Lajos, 1919. X: Stadler Frida. Fel. kiadó: Krywald Ottó. Kiadó: Orsolyák Zárdája, 1906. IX: Nitsch Árpád János, 1911. IX. 1: Regnum Marianum. Ny: Győregyhm. sajtó, 1911. IX. 1: Élet. [Kemény 1942:206.] T.E.

 1275. Nagybánya és Vidéke, Nagybánya, 1875. szept. 28.--1944. szept. 30.: társadalmi hetilap. -- Szerk. 1884. I. 1.--1886. VIII. 12: Csák Alajos Czirjék OFM, 1939. X. 1--1941. II: Fery Vilmos József OFM. Kiadó: Nagybányai Gazd. Egylet. -- Közben: Bánya és Vidéke (1935:18. sz.--1940). [Kemény 1942:206.] T.E.

 1276. Nagykátai Hírlap, Nagykáta, 1899. nov. 12.--1905. jan. 1.: a nagykátai járás és a Magyar Védő Egyesület hivatalos közlönye, hetenként vasárnap megjelenő közgazdasági, társadalmi és szépirodalmi lap. -- Főszerk. 1902. IX. 28: Kazaly Imre plnos. Fel. szerk. Banusz Vilmos, 1900. XI. 11: Kazaly Imre plnos, 1902. IX. 28: Molnár Sándor, X. 2: Gárdonyi Rezső. Társszerk. Chikán Pál, 1902. XI. 2: Szlakon Károly. Kiadó: Nagykátai Nyomdatárs., 1902. IX. 28: Monorkerületi Kv-ny., 1903. VIII. 16: Pestvm. Kv-ny. Ny: Nagykátai Hírl., Nagykáta; 1902. IX. 28: Monorkerületi Kv-ny.; 1903. VII. 12: Pestvm., Monor; 1904. VII. 10: Petőfi, Aszód. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:141. (655.)] T.E.

 1277. Nagymarosi Cserkész, Nagymaros, 1933. nov.--1934. júl.: a nagymarosi 950. számú cserkészcsapat hivatalos lapja (kézirat gyanánt). -- Megj. havonta, össz. 9 sz. Kiadó: Nagymarosi 950. sz. Szt Gellért pp. cserkészcsapat. Ny: Kincs Emil litográfia, Bp. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:148. (672.)] T.E.

 1278. Nagyszalontai Róm(ai) Kath(olikus) Egyházközség Értesítője, Nagyszalonta, 1943. dec.--1944. márc.: plébániai lap. -- Megj. havonta, össz. 3 sz. Szerk. Szabó János. Kiadó: Nagyszalontai R.K. Egyhközs. Ny: Gaál Sándor. [Hajdú-Bihar m. sajtóbibliogr. 1973:211. (585.)] 88

 1279. Nagyszebeni Katholikus Egyházi Tudósító, Nagyszeben, 1913. márc. 15.--1920. dec. 1.: plébániai lap. -- Megj. havonta 15-én. Fel. szerk. Nyírő József, 1914. X. 25--1919. VII. 6: Roska Jenő, 1917: Rejtőd J. Tiborc, 1918. VIII. 1: Radványi József, 1920: Petres Kálmán. Kiadó: r.k. pléb., kiadóhiv. vez. Neumann Jánosné. Ny: Haiser György. [Kemény 1942:208. -- Monoki 1941:120.] T.E.

 1280. Nagyváradi Esti Lap, Nagyvárad, 1908. okt. 1.--nov. 14.: napilap. -- Megj. össz. 39 sz. Fel. szerk. Liptai Károly. Ny: Szt László. 88

 1281. Nagyváradi Katolikus Tudósító, Nagyvárad, 1944. ápr. 1.--júl. 1.: a római katolikus egyházközség értesítője. -- Megj. kéthetenként, össz. 7 sz. Szerk. Lestyán Endre. Kiadó: Nagyváradi Kat. Egyhközs. Ny: Szt László. [Hajdú-Bihar m. sajtóbibliogr. 1973:216. (598.)] T.E.

 1282. Nap, A, Arad, 1921. jan. 16.--1922. ápr.; Temesvár, 1922. máj.--1928. febr.; Nagyvárad, 1928. márc.--jún.; Kolozsvár, 1928. júl.--1940. jún.: a Romániai Szociális Missziótársulat Országos Szervezetének s a Katolikus Nőszövetség és csatlakozott egyesületeinek lapja. -- Megj. 1923--24: havonta 1-jén reggel, 1924. IV. 3--1932. XI. 10: havonta (júl--aug. kivételével), 1933. XII. 1--8: havonta 15-én, 1933. XII. 10--1935: havonta 1-jén (júl--aug. kivételével), 10--12 old. -- Igazgató: Réty Imre (1922. V--XII: szerk. is). Fel. szerk. 1930--31: Báthy Aglája, 1935--36: Csatáry Adél, 1938--40: Szim I. Lidia (laptul. is). Szerk. 1923--30: Ikrich (Ichrich) Auguszta (1930--31: főszerk. is). Kiadó 1930--37: Szociális Nővérek Társasága, 1938: Romániai Kat. Nőszöv. -- Évf-számozása zavaros. -- Melléklete: Szociális Útmutató (1925--27). -- Főlapja: a Vasárnap (1921--22). [Monoki 1941:122.] T.E.

 1283. Napsugár, Székesfehérvár, 1911. okt. 1.--1913. okt.: a székesfehérvári Szent Imre Konviktus havi értesítője. -- Megj. havonta, kézirat gyanánt, évf-számozás nélkül. Szerk. Károly Ignác. Ny: Debreczenyi. -- A diákok előmenetelét személyek szerint ismertette. [Kemény 1942:151. -- Fejér m. sajtóbibliogr. 1965 88. 151.)] T.E.

 1284. Napsugár, Pécs, 1933. júl. 10.--1944. nov. 12.: a pécsi Szent Erzsébet Leánygimnázium vakációs lapja. -- Megj. a nyári szünetben 3x, 8 old. Fel. szerk. 1933. VII. 10--1935. IX. 1: Györkös József, 1936. VII. 20--1944. XI. 12: Merényi Ferenc. Kiadó 1933. VII. 10--IX. 1. Michalecz Ferenc, 1934. VII. 10--1944. XI. 12: Merényi Ferenc, 1944. VIII. 20--XI. 12: Miasszonyunk Zárda. Ny: Dunántúl. -- Melléklete: Napsugárka (1937--42) (a legkisebb leánygimn. vakációs lapja). -- Gazdagon illusztrált, szép fényképekkel. Hitbuzgalmi cikkein kívül bemut. a Miasszonyunk női kanonokr. külf. kapcsolatait, tudósított a leánygimn. külf. kirándulásairól, segítette tanulói irod. próbálkozásait. Külön részben mutatta be az egyes országrészeket. Rovatai: Utikalandjaim (egy-egy diák beszámolója); Hírek; Szerk. üzenetek; Napsugár a viharban (humoros történetek az isk. életből); Nevessünk (diáktréfák); Falusi képek. Közölt keresztrejtvényeket, borítóján kat. cégek hirdetései. [Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:231. (455.)] K.I.

 1285. Napsugár, Nyíregyháza, 1940. nov.--1944. márc.: kongregációs lap. -- Megj. évente 6 sz. Főszerk. Héry Ilona, 1941: Bata Sári. Fel. szerk. Csák Kálmán. Kiadó: Nyíregyházi Angolkisasszonyok B.M.V. Int. Mária Kongr-ja. Ny: Fülep Lajos, Nyíregyháza. T.E.

 1286. Napsugár, Toronto, Ontario, Kanada, 1952. jan.--1953. máj.(?): Megj. havonta. Szerk. Mindszenty Kulturális Munkaközösség. Kiadó: Patria Nova Kultúriroda. Ny: soksz. -- Melléklete 1952--53: Magyar Mécses. T.E.

 1287. Naše Novine, Szabadka, 1907. szept. 15.--1918. szept. 29.: társadalmi és gazdasági, politikai lap, az Országos Keresztényszocialista Szövetség lapja. -- Megj. kéthetente, 1908: hetente. Főszerk. Subotiæ, , Stipan. Fel. szerk. Mamuziæ, , Joso, 1909. X. 9: Petreš, , Ivan, 1910. V. 22: Rajiæ, , Blaz, 1911. XI. 5: Èatalinac, , Matija, 1913. VIII. 10: Rajiæ, , Blaz, IX. 28: Mamuziæ, , Joso, 1914. V. 3: Mészáros Béla, VIII. 30: Subotiæ, Stipan, 1915. I. 24: Mészáros Béla. Kiadó: Szabadkai Ny. és Hírlapkiadó Váll., Szt Antal ny. [Kemény 1942:211. -- Kolozsi 1973:542.] T.E.

 1288. Naše Novine, Győr, 1910. jan. 1.--1922. márc. 25.: társadalmi, gazdasági és szórakoztató lap. -- Megj. hetente, össz. 580 sz. Fel. szerk. 1913. V. 3: Paukovich István. Szerk. Pinezich, Stefan. Kiadó: Összetartás. Ny: Összetartás, 1913. VII. 5: Győregyhm. Alap. [Kemény 1942:211.] T.E.

 1289. Naše Noviny, Besztercebánya, 1907. márc. 2.--1909. dec. 25.: keresztényszocialista politikai lap. -- Megj. szombatonként, 1908: kéthetenként, össz. 126 sz. Fel. szerk. Bobok Arnold. Laptul. Besztercebányai Ker. Munkásegyesület. Ny: Machold, 1908. I. 4: Bertalan Edvard, I. 17: Havelka József. -- Cirillbetűs. T.E.

 1290. Naše Otecsesztvo, Eperjes, 1916. jan. 7.--1918. dec.: görögkatolikus tanügyi és társadalmi hetilap. -- Megj. 8--16 old., 155 sz. Fel. szerk. Szuchy, , Emilij. Szerk. Kizák, , Joan, Gojdics, , Stefan. Fel. kiadó: Nemes, Andrej. Kiadó és ny: Szt Miklós ppi kv-ny., Eperjes. [Kemény 942:211.] 88

 1291. Nauka, Ungvár, 1897. júl. 29.--1921. nov. 20.: a magyarországi orosz nép művelődését szolgáló vallásos társadalmi lap. -- Megj. havonta 2x, 1912: havonta. Fel. szerk. æuèka Gyula, 1902. XI. 6: Godzeg Vaszilij, 1908. XI. 12: Vološin Ágoston, 1915. VII: Želtvay Viktor. Kiadó: Nagy Szt Vazul Társ., 1908. III. 12: Unió Kv-kiadó. Ny: Székely és Illés, 1899. I. 5: Nagy Szt Vazul Társ. ny., 1908. III. 12: Unió Kv-kiadó ny. -- 1913:7--10. cirill és lat. betűs kiadás, 1915--19: a Kat. Népszöv. (g.k.) hivatalos ruszin nyelvű lapja. -- Utóbb: Svoboda. [Kemény 1942:212.] T.E.

 1292. Nefelejcsek, Eger, 1942--1944: az Angolkisasszonyok Egri Érseki Intézetében Végzett Tanítónők Szövetségének értesítője. -- Megj. évente 1 sz., 40 old. Szerk. és kiadó: Benes Anna. Ny: egyhm. Szt János ny. -- Emlékezések, híradások volt növendékekről, tanárokról. J.T.

 1293. Néger Gyermek, A, Bp., 1911. okt.--1944. máj. 15.: katolikus képes folyóirat a szegény fekete testvéreink iránt való szeretet ápolására. -- Megj. 15-én reggel (júl--aug. kivételével) 16 old., m., cseh, lengy., ném., ol., szlovén nyelven is. 1919--21(?), 1923--25(?) szünetelt. Fel. szerk. 1916. X: Vendel Jánosné, 1918. X: Hilebrant Gizella, 1921. XII: Vécsey J. Aurél. Szerk. Kind J. Ede. Munk-ak 1931-től az afrikai misszion-ok. Kiadó 1916. X: Kláver Szt Péter Társulat az afrikai missziók támogatásával. Ny: 1916. X: Apostol, 1918. X: Stephaneum, 1934. II. 15: Korda Rt. -- A 10.600/944. ME. rendelettel megszüntették. [Wünscher 1927:11. -- Kemény 1942:212.] T.E.

 1294. Negyilja, Bp., 1941. jan.(?)--1944.(?): a KALOT ruszin hetilapja. -- Megj. szombaton délben. Fel. szerk. és kiadó: Kutlán András. Kiadó: KALOT. Ny: Kárpátaljai Tud. Társ. 88

 1295. Németbólyi Katolikus Tudósító, Németbólyer Pfarrblatt, Németbóly, 1928. márc. 25.--1929. jún. 13.: a németbólyi plébánia lapja. -- Megj. negyedévente 16 old. Főszerk. 1928. XII. 25--1929. VI. 13: Árpás Ferenc. Kiad. a németbólyi pléb-hiv. Fel. kiad. Bok József. Ny: Haladás. -- Kétnyelvű lap. A pléb. és filiái s a kat. egyesületek mindennapi életéről tudósított. Pléb-tört. írásokat, s a pléb. anyakönyvét közölte. [Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:233. (460.)] K.I.

 1296. Németországi Magyar Katolikus Akció Tájékoztatója (Anzeiger der ungarischen Actio Catholica in Deutschland), Landshut, 1950. jan. 15--?: menekültsegélyző újság. -- Megj. egyetlen(?) sz., 8 old. Szerk. Marcell Árpád. Kiadó: Németországi M. Kat. Akció. Ny: soksz. 88

 1297. Nemorosa, Rákosliget, 1927. febr. 12.: a színeket viselő Katolikus Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Szövetségének rákosvidéki központi hivatalos tudósítója. -- Megj. egyetlen(?) sz., 4 old. Fel. szerk. a Nemorosa szerk. biz., élén a curiával. Kiadó: "Nemorosa" kiadóhiv. Ny: Apostol. [Viczián 1978:70. (191.)] T.E.

 1298. Nemzet, A, Bp., 1919. szept. 23.: röpirat. -- Megj. egyetlen(?) sz. Szerk. Balla Antal. Ny: Stephaneum. 88

 1299. Nemzeti Idealizmus, Debrecen, 1938. okt.--1939. ápr.: a Keresztényszocialista Segédmunkások Országos Szövetsége debreceni hivatalos lapja. -- Megj. évente 10x, össz. 5 sz. Fel. szerk. és kiadó: Kató Antal. Ny: Nagy András. [Hajdú-Bihar m. sajtóbibliogr. 1973:223. (615.)] T.E.

 1300. Nemzeti Spanyolország, Bp., 1939: hírek Spanyolföldről. -- Megj. össz. 7 sz., évf-jelölés és számozás nélkül. Szerk. Márkus Pál. Kiadó: Közp. Sajtóváll. Ny: Kapisztrán, Vác. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:150. (684.)] 88

 1301. Nemzeti Szövetség, Bp., 1892:1. sz.--3. sz.: katolikus lap a társadalom nagy kérdéseiről. -- Megj. össz. 3 sz. Szerk. és kiad. tul. Kálmán Lajos. Ny: Schleuber és Kovács. T.E.

 1302. Nemzeti Újság, Bp., 1919. szept. 28.--1944. okt. 25.: keresztény politikai napilap. -- Megj. naponta reggel, 16--40 old. 1944. X. 28--XI. 4: szünetelt. Szerk. Turi Béla, 1921. V. 15: Kádár Lehel, X. 2: Turi Béla, X. 11: Bónitz Ferenc, 1922. IV. 22: Tóth László, 1930: Früchtl Ede, szerk. h. Kállai Miklós. Fel. kiadó: Baranyai Lajos. Kiadó: Közp. Sajtóváll. Ny: Stephaneum, 1920. VIII. 17: Pallas. -- Képes mellékletei: Vasárnapi képes melléklet (1925. XII. 25., 1930. IV. 6: Nemzeti Magazin, 1936. XI. 1/XII. 16), Nemzeti Újság Képes Nőmelléklete (1928. III. 4.--V. 27., szünetelt IV. 23.--V. 5.), Heti rádió melléklet (1929. III. 3.--1944. V. 29.), Nemzeti Szalon, vasárnapi regény melléklet (1928. II. 26--1931), Nemzeti Újság vasárnapi képes melléklete (1936. XII. 13.) -- Melléklapja: Budapest Környéke (1925). -- 1944. X. 26: Nemzeti Újság -- Új Nemzedék címmel egyesült társlapjával (megj. 243--279. sz.) -- Előbb: Alkotmány (1895--1919). T.E.

 1303. Nemzeti Újság, Hódmezővásárhely, 1990. jan. 1.--1995. jan. 13.: keresztény hírlap. -- Megj. kéthetenként. Fel. szerk. Endrey Antal. Kiadó: Boldogasszony Szöv., M. Ker. Mozg. -- Azonos címen élt 1984--89: Ausztráliában. 88

 1304. Nemzetközi Élet, Bp., 1912. jan.--1918. dec.: a Magyar Szentkorona Országai Békeegyesületének hivatalos lapja, nemzetközi, jogi, gazdasági és egyéb kulturális szervezkedéseket szolgáló havi folyóirat. -- Megj. havonta, össz. 80 sz. Szerk. Harsányi Jenő, 1914. VI: Csécsy Imre, 1914. VIII: Giesswein Sándor. Kiadó: a Békeegyesület. Ny: Stephaneum. [Kemény 1942:214.] T.E.

 1305. Nemzetnevelés (Népnevelő), Bp., 1919. okt.--1944. nov.: a Keresztényszocialista Tanítók Szakszervezetének, 1936: a Római Katolikus Elemi Népiskolák és a Katolikus Tanítóegyesületek Országos Szövetségének hivatalos lapja. -- Megj. havonta 1-jén és 15-én 16 old. Főszerk. 1936--42: Erdősi Károly, 1936--44: Finta Sándor. Fel. szerk. 1919--22: és 1936--44: Kocsán Károly, 1919--35: Moravitz Lajos, 1922--35: Erdősi Károly, 1924--35: Öveges Kálmán. Munk. 1931: Kocsán Károly, Jeney István, Gergely Ferenc, Hackl N. Lajos, Horváth E. János, Serényi Antal. Fel. kiadó: a Stephaneum ny. és a SZIT egyesített üzemei. Kiadó 1936--41: a R.K. Elemi Népisk-k és a Kat. Tanítóegyes-ek Orsz. Szöv-e. Ny: Ste-phaneum és a SZIT egyesített üzemei. -- Melléklapja: Katolikus Tanügyi Közlöny (1942--44). -- Előbb: Népnevelő (1895--1918), Jövőnk (1919). [Kemény 1942:214. -- Jáki 1968:34.] T.E.

 1306. Nép, Pest, 1870. jan.--dec.: vegyes tartalmú képes hetilap. -- Megj. össz. 52 sz. Szerk. Jósika Kálmán br. Kiadó és ny: Kertész József. T.E.

 1307. Nép, A, Bp., 1910. jan. 1.--jún. 19.: országos keresztényszocialista lap. -- Megj. hétköznaponként, össz. 92 sz. Fel. szerk. Csitáry Béla, 1910. VI. 12: Apsay János. Kiadó: A Nép lapkiadóváll. Ny: Haladás. T.E.

 1308. Nép, A, Bp., 1919. nov. 9.--1925. okt. 3.: a szervezett keresztényszocialista munkásság lapja. -- Megj. hetenként. Fel. szerk. Frühwirth Mátyás, 1920. II. 22: Kocsán Károly, 1922. III. 7: Anka János. Kiadó tulajdonos 1922. III. 9: A Nép Lapkiadó Rt. Kiadó: Kerszoc. Szöv., 1921. V. 12: Kerszoc. Szakszervezetek Orsz. Szöv-e. Ny: Stephaneum, 1923. I. 30: Stádium. [Kemény 1942:215.] T.E.

 1309. Nép, A, Kassa, 1921. márc. 13.--1937. jan. 31.: keresztényszocialista földművesek és munkások lapja. -- Megj. hetenként 4--16 old., össz. 639 sz. Fel. szerk. Ványai István, 1924. VIII. 17: Derfinyák Gusztáv, 1925. VIII. 9: Fleischmenn Gyula, 1935. IV. 7: Ványai István. Szerk. 1925. VII. 12: Reinel János. Kiadó: Fleischmann Gyula, 1925. IX. 20: az Orsz. Ker. Szoc. Párt, 1927. I. 2: Keresk. és Ipari Nyomda, Lap- és Kv-kiadó Váll. mint szövetk. 1930. VI. 1: Fleischmann Gyula (Orsz. Ker. Szoc. Párt, Kassa), 1935. IV. 7: Derfinyák Gusztáv (Orsz. Ker. Szoc. Párt, Kassa), 1936. VII. 5: Derfinyák Gusztáv Egyesült Ker. Szoc. és M. Nemz. Párt. Ny: Szt Erzsébet Rt., 1923. III. 4: Athenaeum kassai kv-ny. és lapkiadó rt., 1924. VI. 1: Közérdek kv-kiadó váll., 1925. XI. 22: Ipari keresk. ny. mint szövetk., 1935. IV. 7: Korvina, 1936. I. 2: Szt Erzsébet. -- Előbb: Keresztény Munkás (1920--21). T.E.

 1310. Nép és Családvédelem, Bp., 1941. szept.--1944. aug.: az Országos Szociális Felügyelőség közleményei. -- Megj. havonta, össz. 36 sz. Fel. szerk. Steller Mária, 1944. VIII: Karvázy János. Kiadó: Orsz. Szociális Felügyelőség. Ny: Szt Erzsébet, Kassa. -- 1943: ném. és fr. tartalomjegyzékkel. T.E.

 1311. Népakarat, Nyitra, 1919. máj. 1.--júl. 30.; Pozsony, 1919. aug. 2.--1925. nov. 22.: az Országos Keresztény Szocialista Párt hivatalos közlönye. -- Megj. hetenként, 1921: hetente 2x, 2--16 old., össz. 411 sz. Főszerk. 1920. VI. 20: Pesthy Pál, 1921. XII. 25: Máté Ferenc, 1922. I. 29: Pesthy Pál, 1923. II. 11: Reinel János. Fel. szerk. Kapsz István, 1919. X. 5: Oncsák Gyula, 1921. II. 12: Kaiser Gyula. Lapvezér 1921. I. 5: Lelley Jenő. Laptul. 1919. VIII. 2: a pozsonyi kerszoc. központi megbízásból Tobler János, 1920. X. 3: a Ker. Szociális Egyesületek Orsz. Szöv-e, 1925. I. 21: a Kerszoc. Szakszervezetek Orsz. Szöv-e. Ny: Corvina, Nyitra; 1919. VIII. 2: Angermayer Károly, Pozsony; 1920. IX. 19: Wigand K. F. grafikai műint.; 1921. XII. 25: Concordia. 88

 1312. Népakarat, Bp., 1919. szept. 1.--1921. jan. 10.: politikai lap. -- Megj. hetenként, össz. 48(?) sz. Fel. szerk. és kiadó 1919. IX. 1: Franke János. Fel. szerk. 1919. IX. 21: Wagner Antal. Kiadó 1919. X: Franke János, Mo-i Radikális Kerszoc. Párt. Ny: ABC, 1919. X. 20: Apostol, 1920. XII. 17: M. Sajtó. [Kemény 1942:215.] T.E.

 1313. Népakarat, Bp., 1925. jan. (?)--1929. aug. 26. és 1930. okt. 5--1931. aug. 2.: keresztényszocialista politikai hetilap. -- Megj. vasárnaponként 6 old. Fel. szerk. Movik Zsigmond. Fel. kiadó: Székely János, 1927. V. 1: Movik Zsigmond. Laptul.: Kerszoc. Egyes-ek Orsz. Szöv-e. Ny: Martineum Rt., Szombathely, 1927. V. 2: Apostol. -- Utóbb: Magyar Hétfő (1929), melynek szerkesztőségéből kivált Movik Zsigmond és 1930--31: folytatta a lapot. [Wünscher 1927:67.] T.E.

 1314. Népapostol, Tab, 1931. júl.--1933. febr.: hitbuzgalmi havi folyóirat. -- Megj. havonta (évente 10x!). 1932. IV--1933. I: szünetelt. Kiadó: A Krisztus Királyról nev. Népművelő Testvérek Társasága. Ny: Egyhm. ny., Veszprém. -- Címe 1933. I: A Népapostol Körlevelei. [Somogy m. sajtóbibliogr. 1957:35. (86.)] S.Cs.

 1315. Népbarát, Gyula, 1878. dec. 21.--1879. márc. 15.: ismeretterjesztő olvasmányul a magyar nép számára. -- Megj. hetenként. Kiadó és szerk. Göndöcs Benedek. Ny: Dobay János. [Békés m. sajtóbibliogr. 1974:192. (200.)] 88

 1316. Népbarát, People's Friend, Lorain, Oh., USA, 1927. dec. 15.--1928. jún.(?): a loraini magyarság érdekeit szolgáló és védő havi folyóirat. -- Megj. össz. 7(?) sz. Szerk. Rickert Ernő. [Puskás 1982:619.] 88

 1317. Népiskola, Bp., 1871. júl. 6.--1872. dec.; Szatmárnémeti, 1873. jan.--1874. nov. 21.; Eger, 1874. nov. 28.--1877. febr. 1.: katolikus nevelésügyi hetilap. -- Megj. kéthetente 8 old. Szerk. Zafféry Károly, 1874. XII: Répássy Jánossal, 1875: Répássy János. Kiadó Bpen: Lonkay Antal, Zafféry Károly, Szatmárnémetin: Zafféry Károly, Egerben: Répássy Jánossal, 1876--77: Répássy János.Munk. Kárpáti Endre, Szulik József, Sebők László. Ny: Szatmáron Nagy Lajos kv-ny., 1874. IV. 25: egri érs. lyceumi ny. -- Előbb: Tanodai Lapok (1856--71), Népiskolai Lapok (1870--71), utóbb: Népiskolai Tanügy (1877--1912). [Szalády 1884:170. -- Heves m. sajtóbibliogr. 1972:75. (217.)] J.T.

 1318. Népiskolai Lapok, Szatmárnémeti, 1870. okt. 1.--1871. jún. 30.: katolikus nevelésügyi hetilap. -- Megj. szombatonként. Szerk. és kiadó: Zafféry Károly. Ny: Gönyey József, Nagykároly. -- Utóbb: Népiskola (1871--77). [Szalády 1884:170. -- Kiss--Sziklay 1902:502.] T.E.

 1319. Népiskolai Lapok, Sopron, 1881. febr.--1892.: katolikus tanügyi közlöny. -- Megj. (júl--aug. kivételével) havonta 2x, 1883: havonta 3x. Szerk. és kiadó: Tormássy János, 1883: Litfass Károly. Ny: Reichart és Litfass, 1882. II. 5: Litfass Károly. [M. Sion 1891:79; 1892:60; 1893:80.] 88

 1320. Népiskolai Tanügy, Eger, 1877. febr. 15.--1912. szept. 28.: katolikus népnevelési--tanítási lap, az Egri Főegyházmegyei R.K. Néptanító Egylet közlönye. -- Megj. havonta 1-jén és 16-án, 1886. I. 2: hetenként 8--12 old. Szerk. Répássy János, Katinszky Gyula, Szulik József, 1883: Schultz Imre, Fonyó Pál, 1898: Kelemen Lajos, Breznay Imre, 1900. I. 20: Kalovits Alajos, 1903. I. 20: Kalovits Alajos, Rovó Lajos, XII. 10: Rovó Lajos, 1904: Breznay Imre. Főmunk. Kárpáti Endre, Répássy János, Szulik József. Kiadó: Répássy József, Katinszky Gyula, 1848: Breznay Imre. Ny: egri érs. lyceumi ny. -- Az Elemi Tanügy és a Népiskola egyesüléséből keletkezett, utóbbi évf- és lapszámozását folytatta. 1895: beolvadt az országos Népnevelőbe. 1898: újra indították folyamatos évf-jelöléssel. 1912. IX. 28. u. az Eger szombati számának külön rovata. -- Melléklapja: Cecilia (1889--91). [Szalády 1884:170. -- Kiss--Sziklay 1902:502. --Heves m. sajtóbibliogr. 1972:76. (218.)] T.E.

 1321. Népiskolai Tanügyi Figyelő, Nagyszombat, 1880. jan. 15.--1881. dec.: tantestületi szaklap. -- Megj. (júl--aug. kivételével) havonta, össz. 12 sz. 220 old. Szerk. Zelliger József. Főmunk. 1881: Csepreghi Károly. Kiadó: Pozsonyvm. Ált. Tantestület nagyszombati járásköre. Ny: Winter Zsigmond, Nagyszombat. T.E.

 1322. Népjóléti Tudósító, Bp., 1927: népjóléti lap. -- Megj. hetenként. Kiad. tul. Nemes Nagy Zoltán. Ny: kőnyomat. [Wünscher 1927:67.] 88

 1323. Néplap, Alsólendva, 1927. máj. 1.--1928. jan.(?): katolikus lap. -- Megj. havonta(?). Szerk. Holzedl Henrik csesztregi plnos. -- Előbb: Népújság (1926--27). [Géfin II:354.] T.E.

 1324. Néplap, Nagyvárad, 1936. máj. 25.--1941. márc. 6.: keresztény magyar politikai napilap. -- Fel. szerk. Bélteky László (1938--39: ig. is, azután újra fel. szerk.), 1939. IV. 15: Paál Árpád (ig. is). Székelyföldi szerk. Albert István (1938: munk.) Földi István (1938: munk.) Tulajdonos: Szt László ny. -- Előbb: Erdélyi Néplap (1934--36). T.E.

 1325. Népnevelő, Nagyszombat, 1882. jan. 15.--1894. dec. 29.: katolikus nevelés--oktatásügyi közlöny, az Érsekújvárvidéki és Nagyszombati Római Katolikus Néptanító Egyesületek lapja. -- Megj. (júl--aug. kivételével) havonta 2x, 162--168 old., össz. 101 sz. Szerk. és kiadó: Zelliger József (†1886), 1883. I. 15: Ernyei Lajos. Szerk. és laptul. Komlóssy Ferenc plnos. Ny: Winter, Nagyszombat; 1886: Buschmann, Bp. -- Zelliger József tanítóképzői ig. és Komlóssy Ferenc főgimn. tanár alapította. A ~t az egri Katholikus Tanüggyel egyesítették, s Bpen is 1895. I. 1: Népnevelő címmel adták ki. -- A kat. isk-k ingyen kapták. [M. Sion 1891:79; 1899:77.] T.E.

 1326. Népnevelő, Bp., 1895. jan. 1.--1918. dec.: nevelés--oktatásügyi lap a magyarországi latin és görög szertartású katolikus népoktatási intézetek számára, 1908: a katolikus tanítóság hivatalos lapja. -- Megj. vasárnaponként. Főszerk. Komlóssy Ferenc. Fel. szerk. Zelliger Vilmos. Szerk. 1895--1919: Ember Károly, 1910--14: Wohlmuth Ernő, 1914--17: Erdősi Károly. Kiad. tul. SZIT. Ny: Stephaneum. -- Utóbb: Jövőnk (1919), Nemzetnevelés (1919--44). -- A kat. isk-k ingyen kapták. [M. Sion 1899:77.] T.E.

 1327. Népnevelők Kalauza, Pécs, (1860)1865. jan. 10.--szept. 20.: szakközlöny a kerületi tanfelügyelők, igazgatók, hitelemzők, néptanodai oktatók, nevelők, magántanítók, tanítójelöltek, községi iskolagondnokok, városi és falusi elöljárók, szülők és a nevelés és elemi tanügy összes barátai számára. -- Megj. kéthetenként, össz. 26 sz. Szerk. és kiadó: Szauter Antal. Ny: Lyceumi ny. -- Utóbb: Kalauz a Nevelés és Oktatás Terén (1865), Kalauz (1866). [Baranyai--Keleti 1937:106.] T.E.

 1328. Népnevelők Lapja, Pest, 1863. jan. 3.--aug. 8.: népnevelészeti közlöny. -- Megj. szombatonként. Szerk. és kiadó: Márki József. Ny: Noseda Gyula. -- Előbb: Néptanítók Közlönye (1862). [Szalády 1884:171.] T.E.

 1329. Népnőnevelési Közlemények, Érsekvadkert, 1857. febr.--1858.: katolikus egyházi szellemben a vallásos nevelés szolgálatában kiadott folyóirat. -- Megj. rendszertelenül, össz. 6 füz. 480 old. Szerk. és kiadó: Mészáros Imre (Rétság). Ny: Kék László, Balassagyarmat. [Szalády 1884:171. -- Kiss--Sziklay 1902:499. -- Nógrád m. sajtóbibliogr. 1982:62. (95.)] T.E.

 1330. Népoktatás, Kalocsa, 1911. jan.--1915. jún.: a Kalocsa-főegyházmegye területén működő tanítóegyesületek havi folyóirata. -- Megj. évente 10x, össz. 46 sz. Szerk. Dreisziger Ferenc. Kiadó: Kalocsa-vidéki Tanítóegyes. választmánya. Ny: Werner Károly. -- Előbb: A Kalocsa Érsekmegyei Római Katholikus Tanító-Egyesületek... Évi Értesítője (1873--1910). [Kemény 1942:217. -- Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:412. (474.)] T.E.

 1331. Néppárt, Bp., 1899. okt. 1.--1909. dec. 25.: politikai, társadalmi és közgazdasági római katolikus képes hetilap. -- Megj. össz. 516 sz. Főszerk. 1905--06: Rakovszky István. Fel. szerk. Rakovszky István, 1901. XII. 14: Izsóf Lajos, 1902. IX. 6: Huszár Károly. Szerk. 1899: Mócsy Antal, 1899--1904: Rakovszky István, 1900--04: Izsóf Lajos. Kiad. tul. Molnár János prel. Ny: Stephaneum. -- Utóbb: Népújság (1910--44). [Kiss--Sziklay1902:508.] T.E.

 1332. Népszerű és Könnyű Falusi Prédikációk, Pécs, 1865--1876: egyházszónoklati lap. -- Megj. rendszertelenül(?). Szerk. Mendlik Ágoston. Ny: Lyceumi kv-ny., 1868. VI: ifj. Madarász. -- Címváltozata: Könnyű s Népszerű Falusi Prédikációk. -- Utóbb: Könnyű Népszerű s Rövid Falusi Prédikációk. T.E.

 1333. Néptanítók Közlönye, Pest, 1862. jan. 10.--dec. 27.: katholikus néptanítási szaklap. -- Megj. szombatonként. Szerk. Márki József. Kiadó: Poldini Ede, Noséda Gyula (VI. 14-től csak ő). Ny: Poldini és Noséda, VI. 14: Gyurian József és Noséda Gyula (IX. 13-tól csak ő). -- Utóbb: Népnevelők Lapja (1863). [Szalády 1884:173. --Kiss--Sziklay 1902:500.] T.E.

 1334. Néptanoda, Marosvásárhely, 1870. jan. 13.--1874. dec.: iskolai szaklap. -- Megj. havonta 2x. Szerk. és kiadó: Veszely Károly plnos. Ny: a r.k. leányisk. nyomdája. [Szalády 1884:173.] 88

 1335. Népújság, Eger, 1869. dec. 9.--1871. dec. 30.: politikai vegyes tartalmú katolikus lap. -- Megj. havonta 3x, 8 old. Szerk., kiadó: Luga László. Ny: egri érs. lyceumi ny. -- Utóbb: Egri Népújság (1876--93). [Heves m. sajtóbibliogr. 1972:77. (219.)] J.T.

 1336. Népújság, Bp., 1910. jan. 1.--1942. dec. 31.: politikai, társadalmi és közgazdasági katolikus képes néplap, a Katolikus Népszövetség hivatalos lapja. -- Megj. 1687 sz., vasárnaponként. Főszerk. 1910. I. 1--1911. XII. 30: Rakovszky István, 1923. I. 1--1934. I. 28: Huszár Károly. Szerk. Huszár Károly (1918. XII. végéig H. K. katona, ekkor helyettesei:) 1914. VIII. 16--1915. III. 21: Früchtl Ede, 1915. III. 28--XII. 5: Török M. Miklós, 1916. III. 12--V. 28: Kálmán György, 1916. VI. 4--VI. 25, X. 22--XII. 3: és 1918. XII. 29--(?): Török M. Miklós, 1923. I. 1: Frühwirth Mátyás, 1932. I. 31: Ötvös Lajos. Munk. 1931: Borián Ferenc, Héka Imre, Szoják Géza (Kispest), Verseghy Károly (Kispest) Fel. kiadó: Ernst Sándor. Kiadó: Molnár János, 1923. I. 1: Kat. Népszöv. Ny: Stephaneum, 1927. X. 9: Apostol, 1931. VI. 19: Stephaneum, 1936. IX. 6: Centrum. -- Melléklapja: Képes Hírlap (1912--18). [Wünscher 1927:67. -- Sziklay--Szász 1935: 172. -- Kemény 1942:218.] 88

 1337. Népújság, Alsólendva, 1924(?)--1928(?): katolikus néplap. -- Szerk. 1926. I. 1--1927. IV. 1: Holzedl Henrik plnos. [Géfin II:354.] T.E.

 1338. Népünk, Bp., 1944. febr. 1.--okt. 1.: társadalmi és nemzetpolitikai folyóirat. -- Megj. havonta, össz. 9 sz. Fel. szerk. Ijjas Antal. Kiadó: KALOT. Ny: Athenaeum. 88

 1339. Neue Gartenlaube, Turócszentmárton, 1871. febr. 1.--márc. 1.: vallásos folyóirat. -- Megj. havonta, össz. 2 sz. Szerk. és kiadó: Kramer, S. Ny: Turócszentmártoni Kv-ny. T.E.

 1340. Neue Post. Neues Kleines Journal, Bp., 1917. okt. 2.--1920. nov. 2.: politikai lap. -- Megj. hetenként 6x. Fel. szerk. Huber, Johann. Kiadó: Huber, Johann, 1919. X. 3: Közp. Sajtó-váll. Ny: Europa, 1919. X--1920. X. 31: Közp. Sajtóváll. ny. -- Előbb: Neues Kleines Journal (1897--1917) (nem kat. lap!), utóbb: Pester Zeitung (1920--21). [Kemény 1942:219.] T.E.

 1341. Neue Temeswarer Zeitung, Temesvár, 1868.--1912. okt. 1.: katolikus napilap. -- Fel. szerk. Dévay Franz, Lovas Anton. Kiadó: Stéger Ernő, 1904: utóda, 1907: Dévay és Reif, 1912. IX. 29: Temesvári Lapkiadó Rt. Ny: Reif, Heinrich. -- 1912. X. 1: beleolvadt a Temeswarer Zeitungba. T.E.

 1342. Nevelés-Oktatásügy, Nagyvárad, 1875: katolikus tanügyi lap. -- Megj. 25 füzetben. Szerk. Nogely István plnos, a r.k. tanítóképzőint. ig-ja és Waldfogl Károly plnos, a pécsi r.k. tanítóképző ig-ja. -- Címváltozata: A Katholikus Nevelés-Oktatásügy. T.E.

 1343. Nevelészet, Székesfehérvár, 1873:1. sz.--1874:17. sz.: katolikus tanügyi szaklap, közlöny a szülők, lelkészek, nevelők, nevelőnők és nevelészeti intézetek számára. -- Megj. havonta 3x, 10-én, 20-án és 30-án, össz. 23 sz. Szerk.és laptul. Seidl Pál plnos. Kiadó: Klökner Pál. Ny: Számmer Kálmán. [Szalády 1884:168. -- Kiss--Sziklay 1902:502.] 88

 1344. Nevelő -- Oktatás, Pozsony, 1900/1901--1902/1903: katolikus tanügyi folyóirat. -- Megj. évente 10x, össz. 30 sz., 167--260 old. Szerk. Schultz Imre. Kiadó: Stompfel Károly. Ny: Éder János, Pozsony. [Kiss--Sziklay 1902:506.] T.E.

 1345. Nevte Peno Poprijeta Devica Marija, Szombathely, 1904. dec.--1917. dec.: vend katolikus lap. -- Megj. havonta, össz. 156 sz. Fel. szerk. és kiadó: Klekl József, 1908--1914. II: Bassa Iván. Ny: Egyhm. ny. -- Utóbb 1914. III: és 1917. II: Marijin List (csak a borítón, a fenti címből alcím lett). [Géfin II:356. -- Kemény 1942:219. -- Vas m. sajtóbibliogr. 1964:36. (156.)] T.E.

 1346. Nova Clara Vallis, Zirc, 1942--1944: a ciszterci papnövendékek közleményei. -- Megj. évente 3x. Kiadó: Ciszterci Hittud. Főisk. Ny: Egyhm. Ny. (Veszprém), 1944: Kapisztrán (Vác). [Viczián 1978:70. (194.)] T.E.

 1347. Nova Negyilia (Új Vasárnap), Ungvár, 1935.--1939. márc. 5.(?): ruszin valláserkölcsi lap. -- Megj. hetente. Fel. szerk. Ilniczky Sándor. Kiadó: Egyhm. alapkezelőség. Ny: Miravcik. 88

 1348. Novemberi Mécsvilág, Bp., 1946. nov. 1.: vallásos röpirat. -- Megj. egyetlen sz. Kiadó: Szentlélekszöv. Ny: Stephaneum. 88

 1349. Novine, Szombathely, Cserföld, Muraszombat, 1914. jan.--1919.: a vend katolikusok hetilapja. -- Szerk. Klekl József plnos. Ny: Egyhm. kv-ny., Szombathely. -- Előbb: Novine za Vogrske Slovence (1913). [Géfin II:356.] T.E.

 1350. Novine za Vogrske Slovence, Cserföld, 1913. jan.(?)--dec.: a vend katolikusok lapja. -- Megj. vasárnaponként. Szerk. és kiadó: Klekl József plnos. Ny: Egyhm. kv-ny., Szombathely. -- Utóbb 1914--19: Novine. T.E.

 1351. Novyj Svit (Új Világ), Ungvár, 1871. febr.--1872. dec.: a Szent Bazil Társulat ruszin hetilapja. -- Megj. össz. 50 sz. Szerk. Gebé Viktor. Kiadó: Szt Bazil Társulat. Ny: Unió. T.E.

 1352. Nyíregyházi Katolikus Egyházközségi Értesítő, Nyíregyháza, 1992. nov. 29.--: plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül, 2000 pld. -- Szerk Csermely Tibor. Fel. kiadó: Váradi József. Kiadó: R.K. Egyhközs. T.E.

 1353. Nyugati Hírlap, Magyaróvár, 1921. máj. 15.--1929. dec. 28.: keresztény nemzeti politikai hetilap. -- Megj. vasárnap 6 old., 1930: szombaton, össz. 230 sz. 1924--27: szünetelt. Fel. szerk. Lipthay Arisztid, 1921. X. 2: Papp Gyula, 1923. I. 22: Sáfrán István, V. 28: Lipthay Arisztid. Kiad. tul. és ny: Keresztény Ny. Rt. [Wünscher 1927:25.] 88

 1354. O.R.I., Róma, Olaszo., 1923. okt.(?)--1926. dec.(?): a Mária Kongregációk Központi Irodájának (olasz nyelvű) közlönye. -- Megj. havonta(?). Alapító-szerk. Bangha Béla SJ. [Gulyás II:223.] 88

 1355. Óbecsei Hírmondó, Óbecse, 1902. jún. 2.--szept. 28.: népies társadalmi és vegyes tartalmú hetilap. -- Megj. össz. 15. sz. Szerk. és laptulajdonos: Kovács Ferenc plnos. Ny: Lévai Lajos. 88

 1356. Oedenburger Volksblatt, Sopron, 1893. márc. 19.--1894. márc. 15.: politikai lap. -- Megj. hetente 3x, össz. 98 sz. Szerk. Haller József, 1893. VIII. 31: Kriegler Mihály, 1894. I. 14: Reininger Hermann. Kiadó: Soproni Kat. Olvasóegylet, 1894. I. 14: Reininger Hermann. Ny: Reininger Hermann. -- Utóbb: Westungarisches Volksblatt (1894). T.E.

 1357. Oktató Néplap, Pozsony, 1887. jan. 1.--1897. nov. 1.; Bp., 1897. nov. 1.--dec. 15.: katolikus közérdekű és szépirodalmi hetilap. -- Megj. kéthetenként. Szerk. tul. T. Pelikán Krizsó OFM. Társszerk. Kazacsay Árpád, Ernst Sándor, Tyukoss Ev. János. Ny: Kat. irod. rt. ny. -- Utóbb: Országos Néplap (1898--99). [Lakatos 1981:1688. (2168.)] T.E.

 1358. Oltár, Az, Kolozsvár, 1929. okt. 1.--1931. júl.: az Erdélyi Oltáregyesületek hivatalos lapja. -- Megj. havonta 1-jén. Főszerk. Hirschler József. Szerk. Faragó Ferenc. Ny: Lengyel és Mayer. -- Az 1. évf-a a Mária Kongregáció 1928/29. évf-ában minden sz. végén 7--8 levélben Oltáregylet c. alatt jelent meg. [Monoki 1941:127.] 88

 1359. Oltár és Élet, Rákospalota, 1936. jan. 1.--1944.(?): liturgikus folyóirat. -- Megj. vasárnap reggel, 1936--39: 209 sz. (az OSZK-ban). Fel. szerk. Pintér József. Szerk. Szúnyogh Xavér Ferenc OSB. Fel. kiad: Antal József, 1938--39: Antal János. Kiadó: Szalézi Művek. Ny: Don Bosco (Sarkady J. Lajos). -- Az OSZK Hírlaptári katalógusban 1936--44. állományában 1936--39: található, az Orsz. M. Sajtókamara évkv-e lapjegyzéke. 1940: közli utoljára. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:151. (691.)] T.E.

 1360. Olvassátok!, Sopron, 1989:1. sz.--1991:1. sz.: egyházközségi lap. -- Megj. évente 4x. Kiadó: Szt Domonkos Tp. Igazgatósága. -- Azonos címen 1930: létezett. 88

 1361. Olyan Vörös Újság, Bp., 1919. dec. 19.: élclap. -- Megj. egyetlen(?) sz. Szerk. Analfa Béla (vsz. Bangha Béla). Kiadó: Góbé. Ny: Stephaneum. 88

 1362. Opradový Krestan, Bp., 1896. ápr. 5.--1900. dec. 30.: a Krestan heti néplapja. -- Megj. össz. 240 sz. Fel. szerk. Horánszky Viktor. Szerk. Németh Gellért. Kiadó és szerk., ny. Horánszky. -- Főlapja 1899. XII. 31-ig: Slovenske Noviny, melynek népies melléklete. T.E.

 1363. Organológia, Temesvár, 1918:1. sz.--3. sz.: a Magyar Organológiai Társaság hivatalos lapja. -- Megj. havonta. Szerk. Geyer József. Ny: Csanádegyhm. -- Főlapja: Zenei Szemle (1907--26). T.E.

 1364. Orosházi Katolikus Tudósító, Orosháza, 1921. aug. 1.--1944. okt.: egyházközségi lap. -- Megj. havonta 1-jén 2 hasábban 16 old. Fel. szerk. Molnár János, 1941. V. 1: Zahoray József. Kiadó: Jézus Szíve Szövetség. Ny: Demártsik Ferenc, 1924. VII. 1: Orosházi Friss Újs., 1942. VI. 1: Demártsik Ferenc. [Wünscher 1928:156. -- Békés m. sajtóbibliogr. 1974:210. (317.)] 88

 1365. Ország, Az, Bp., 1905. dec. 31.--1906. nov. 8.: politikai napilap. -- Fel. szerk. Buday Barna. Kiadó tulajdonos: Az Ország Lapkiadóváll. Ny: Stephaneum. -- Előbb: Hazánk (1893--1905). T.E.

 1366. Ország Útja, Az, Bp., 1937. márc.--1943. máj.: állam- és nemzetpolitikai folyóirat, gazdasági és kulturális szemle. -- Megj. havonta, össz. 65 szám. Szerk. Dessewffy Gyula. Kiadó 1938. V-ig: Deák Ferenc Társ. -- Előbb: Országút (1935--36). [Lakatos 1981:1706. (2194.)] 88

 1367. Országos Katolikus Főiskolai Diákszövetség Tudósítója, Bp., 1939. febr. 18.--ápr.(?): szövetségi tudósító. -- Megj. össz. 2 sz., 6--11 old. Fel. kiadó: Tiefenthaler József. Ny: Vörösváry, soksz. [Viczián 1978:70. (195.)] T.E.

 1368. Országos Katolikus Nőszövetség Értesítője, Bp., 1922--1923(?): tagértesítő. -- Megj. évente, össz. 2 + 2 különszám. Kiadó: a Nőszöv. Ny: Stephaneum. 88

 1369. Országos Magyar Népszövetség, Bp., 1907.--1910. szept.(?): lap. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Kunéry Kálmán. Ny: Nagymo. kv-ny. 88

 1370. Országos Magyar Szövetség Értesítője, Bp., 1904. júl. 1.--1912:2. sz.: Megj. kéthavonta, 1905. III: havonta, 1906. II: kéthavonta, 1909. IV: évente 4x. Szerk. Jancsó Benedek, 1908. II: Csányi Gusztáv. Kiadó: Orsz. M. Szöv. Ny: Horánszky kv-ny., 1905. III. 1: Hungária, 1908. II: Hedvig Sándor. -- Címváltozása 1905. III. 1: Magyar Szövetség. T.E.

 1371. Országos Missziós Ifjúság, Az, Bp., 1940. okt.--1941. jún.: az Országos Missziós Ifjúság leányegyesületi füzete. -- Megj. rendszertelenül, össz. 3 füz. Kiadó: Szociális Missziótársulat Ifj. Közp. Ny: Vörösváry, soksz. T.E.

 1372. Országos Néplap, Pozsony--Bp., 1898. jan.--1899. jún. 16.: politikai, szépirodalmi, közgazdasági hetilap. -- Megj. 66 sz. Fel. szerk. Ernszt Sándor. Szerk. Ernszt Sándor, Ka-zacsay Árpád, T. Pelikán Krizsó, Tyukoss Ev. János. Tulajdonos: T. Pelikán Krizsó. Ny: Kat. Irod. Rt. Pozsony, 1898. XII. 18: Marián György, Bp. -- Előbb 1897: Oktató Napilap. T.E.

 1373. Országos Pázmány Egyesület, Bp., 1900:1. sz.--1905:1. sz.: a katolikus írók, hírlapírók Országos Pázmány Egyesületének hivatalos közlönye, ingyenes tagértesítő. -- Megj. évente 4x, 1901: évente. Szerk. Margalits Ede. Ny: Stephaneum. -- Utóbb: A Katholikus Írók és Hírlapírók Országos Pázmány Egyesületének Hivatalos Közlönye (1905--06). [Kiss--Sziklay 1902:505.] T.E.

 1374. Országút, Bp., 1935. okt.--1936. dec.: az alkotmányhű magyar fiatalság szemléje. -- Megj. havonta. Szerk. Lipták László. -- Utóbb: Duna Népe (1937--38). [Lakatos 1981:1750. (2207.)] 88

 1375. Országúti Katolikus Élet, Bp., 1991--: plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül. Kiadó: Bp-Országúti R.K. Egyhközs. -- Előbb: Mécses (1990--91). 88

 1376. Otthon, Az, Saskatoon, 1922. jan. 1.--1931.; Winnipeg, 1932.--1938. jún.(?): a legrégibb egyházi, társadalmi, gazdasági és nemzeti folyóirat Kanadában. -- Megj. havonta, 1929--31: kéthetente. Fel. szerk. és kiadó: Hoffmann Ferenc. Ny: 1932. I: Rundschau Publ. House. T.E.

 1377. Óvári Közlemények, Újpest, 1936. máj.: Megj. egyetlen(?) sz. Fel. szerk. és kiadó: Óvári István. Ny: Don Bosco, Rákospalota. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:151. (694.)] 88

 1378. Ózd és Vidéke, Ózd, 1905. dec. 23.--1907. dec. 23.: keresztényszocialista hetilap. -- Fel. szerk. 1907. I. 5: Volf Dezső. Szerk. és kiadó Göbe Márton és Csepela Lajos. Ny: Vitéz József, Putnok, 1906. I. 5: Klein és Ludvig, Miskolc. T.E.

 1379. Önállás, Hazleton, Pa., USA, 1891--1897(?): amerikai magyar újság. -- Megj. havonta(?). Szerk. Mogyorósi Árkád OFM. [v. Nagy 1943:10.] 88

 1380. Önképzőkör, Gyulafehérvár, 1905. okt. 1.--1906. máj. 1.: ifjúsági folyóirat. -- Megj. évente 8x, össz. 16 sz. Szerk. Ferenczi István. Munk. Szabolcska Mihály, Gödri Ferenc. Ny: Papp György. 88

 1381. Önképzőköri Híradó, Bp., 1929: diáklap. -- Megj. egyetlen(?) sz. Kiadó: Angolkisasszonyok Sancta Maria Leánygimn-a. Ny: Apostol. 88

 1382. Őrálló, Komárom, 1920. jan. 1.--1921. aug. 30.: keresztény társadalmi lap. -- Megj. szombatonként 16 old., össz. 13 sz. Főszerk. 1920. II. 14: Szúnyogh Xavér Ferenc. Fel. szerk. Pruzsinszky István. Szerk. Olgyai Ferenc. Főmunk. Szúnyogh Xavér Ferenc. Kiadó: Kat. Legényegylet, 1920. XII. 4: Pruzsinszky István. Kiadó: Kat. Legényegyes., 1920. XII. 8: Győregyhm. -- Címe 1920. XII. 4: Komáromi Őrálló. [Kemény 1942:232. -- Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:47. (178.)] 88

 1383. Őrangyal, Magyarkimle, 1886. jan. 1.--1887. dec. 15.; Győr, 1888. jan. 1.--1917. jún. 15.: képes hetilap a gyermekek számára. -- Megj. (júl--aug. kivételével) havonta 2x, 1-jén és 15-én, össz. 716 sz. 1890(?): szünetelt. 1910/11--1916/17: tanévenkénti megjelenéssel. Szerk. és kiadó 1888: Veninger Ernő tanítóképezdei tanár, 1891: Kárpáti Endre, 1901--08: Gladich Pál (1908: csak kiadó). Szerk. 1908: Kárpáti Endre, ifj. Ny: Hunyadi Mátyás, 1888: Polgár, Győr, 1895: Győregyhm. alap, 1908: Nitschmann József, Győr. -- Címe 1886--1907: Az Őrangyal. [Sion 1892:69; 1899:79. -- Kiss--Sziklay 1902:508. -- Kemény 1942:232. -- Lakatos 1981:1760. (2228.)] 88

 1384. Öreg Szentimrések Értesítője, Bp., 1942. nov.--1943. ápr.: a Szent Imre Kollégium öregdiákjainak lapja. -- Megj. havonta, össz. 5 sz. Szerk. Németh Sándor. Kiadó: Szt Imre Szenátus Elnöksége. Ny: Vörösváry, soksz. -- Előbb: Szentimrés Közlöny (1934--41). -- Társlapja: Szentimrés Értesítő (1943--44). 88

 1385. Örökimádás, Bp., 1900. márc. 20.--1944. dec.: a legméltóságosabb Oltáriszentség imádása s a szegény templomok felszerelése elősegítésének hivatalos közlönye. -- Megj. havonta 1-jén reggel, 16 old. Szerk. Kutschera József, 1900. XII. 8: Glattfelder Gyula, 1901--06: Breyer István, 1910: Makay Lajos, Tiefenthaler József, Gamauf István, 1916: Horváth Rezső, 1920. X: Mátrai Gyula, 1943. IX: Kiss István. Munk. 1931: Király Ödönné, Nagelreiter Alajos, Németh István. Fel. kiadó 1927: Mészáros János. Kiadó: Bpi Közp. Oltáregyes. Ny: Stephaneum. -- Utóbb: Örökimádás Értesítője (1947). [Kiss--Sziklay 1902:506. -- Kemény 1942:232.] T.E.

 1386. Örökimádás Értesítője, Bp., 1947: a Központi Oltáregyesület lapja. -- Megj. 2 számozatlan pld. Szerk. és kiadói adatok nélkül. Ny: Stephaneum. T.E.

 1387. Örökmécs, Pécs, 1935. okt. 27.--1937. júl. 16.: a Krisztus Király Szövetség kis obláta-jelöltjeinek időszaki lapja. -- Megj. kéthavonta 16 old. Fel. szerk. 1935. XII. 31--1937. VII. 16: Sarkadi Veronika. Fel. kiadó 1937. VII. 16: Árpás Ferenc. Kiadó: a Krisztus Király Szöv. Ny: 1936. III. 25--VII. 2: Krisztus Kir. Szöv. ny., 1936. VIII. 15--1937. VII. 16: Szövetségi ny. -- Iskolás lányok szerk. és állították össze, a Szöv. belső életét mutatta be. Hitbuzgalmi cikkeiben beszámolt a Szöv. misszióiról. Fenntartását az ún. "Örökmécs" Alap biztosította. [Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:242. (477.)] K.I.

 1388. Örökzöld, Bp., 1900. jan. 1.--jún. 16.: szórakoztató és tanulságos, képes szépirodalmi folyóirat. -- Megj. kéthetenként, össz. 12 sz. Szerk. Buday Aladár. Ny: Stephaneum. [Lakatos 1981:1765. (2239.)] 88

 1389. Öröm és Remény, Nagykőrös, 1992. márc. 1.--1993. jan.: plébániai lap. -- Megj. hetenként. Szerk. Miklós János. Kiadó: Nagykőrösi R.K. Pléb. -- Előbb 1991: Jó Hír. T.E.

 1390. Örömhír, Újkígyós, 1991.--1992. húsvét: plébániai lap. -- Megj. az egyh. ünnepekre(?) 300 pld. Szerk. Harangozó Imre. Fel. kiadó: Szigeti Antal esp. Kiadó: Újkígyósi R.K. egyhközs. T.E.

 1391. Őrség, Felsőőr, 1968. ápr.--1986:21. sz.: a Burgenlandi Magyar Kulturális Egyesület tájékoztató közleményei. -- Megj. évi 1--3 sz. (folyamatos számozással), össz. 21 sz. Szerk. Galambos Ireneusz OSB. Fel. szerk. és kiadó: Moor János. 88

 1392. Őrszem, Nagyvárad, 1920. okt. 3.--1931. nov. 22.: hitbuzgalmi és társadalmi hetilap, 1923--24: az Erdélyi R.K. Népszövetség hitbuzgalmi és szociális szakosztályának hivatalos közlönye. -- Fel. szerk. és kiadó: Lestyán Endre. Ny: Szt László. -- Az ~ kiadó és könyvesbolt terjesztette. 1921--28, 1930: évente megjelentette a Lestyán Endre szerk. Őrszem naptárat. [Kemény 1942:232. -- Monoki 1941:130. -- Hajdú-Bihar m. sajtóbibliogr. 1973:233. (639.)] T.E.

 1393. Őrszem, Békéscsaba, 1924. ápr. 1.--Gyula, 1922. dec. 15.--1938. dec. 1.: katholikus hitbuzgalmi és társadalmi folyóirat. -- Megj. 2x havonta, 1928. I: havonta. Fel. szerk. Kovács Sándor, 1924. II: Bartoss Ferenc, IV. 1: Domanek Pál, 1928. I. 1: Apor Vilmos br. S-szerk. 1924. III. 1: Bartyik Mátyás. Fel. kiadó 1924. IV. 1: Apor Vilmos br. Ny: Békéscsaba Körösvidék; 1925. I. 1: Dobay Nyomda, Gyula. -- Címlap-grafika Mokos Józseftől. Állandó rovatok: Hírek, Figyelő, Tárca, Hitélet, Levelesláda. Rendszeresen közölt szépirod. írásokat. -- Előbb: Gyulai Katholikus Egyházi Tudósító (1921--22), utóbb: Gyulai Katolikus Tudósító (1939--40). [Békés 1922. XII. 23. -- Békés m. sajtóbibliogr. 1974:331.] V.G.

 1394. Őrszem, München(?), 1960--1961: katolikus értesítő. -- Megj. rendszertelenül(?). Szerk. és kiadó: Csányi A. László. [Nagy I:117.] 88

 1395. Őrszem, Az, The Guardian, Lorain, Oh., USA, 1935.--1937. dec. 22.(?): a görög szertartású katolikus amerikai magyarság hivatalos lapja. -- Megj. havonta 2x, 8--10 old. Szerk. Bánó Gyula. Eü. rovatvez. Kovács Sándor. Kiadó: The Őrszem publ. comp. [v. Nagy 1943:17.] 88

 1396. Őrszem, Hungarian Guard, Welland Crowland, 1923(?)--1934(?): Kanada katolikus magyar hitközségeinek újságja a vallásos élet ébrentartására és fejlesztésére. -- Megj. havonta az első vasárnap, 6 old. Szerk. Hedly Jeromos wellandi plnos. Kiadó és ny: Imre József. 88

 1397. Összetartás, Bp., 1882. aug. 1.--1889. dec. 15.: ismeretterjesztő, szépirodalmi és mulattató katolikus közlöny. -- Megj. havonta 1-jén és 15-én, össz. 178 sz. Szerk. és kiadó: Szűts Emil. Társszerk. 1886: Hajóssy György. Főmunk. Kador Sándor. Kiad. tul. Szűts és Tsa. Ny: Buschmann Ferenc. -- Egyesült a Magyar Szemlével. [Kiss--Sziklay 1902:503. -- Lakatos 1981:1777. (2250.)] T.E.

 1398. Összetartás, Zenta, 1901. dec. 4.--1942. jan. 24.(?): politikai, társadalmi és gazdasági lap, a katolikus magyarok hetilapja. -- Megj. hetente 3x, 1941: hetente. Fel. szerk. Molnár Szipán Vince, 1911. II. 12: Dudás György, 1912. VI. 29: Sóti Ádám, 1913. X. 24: Rasch Károly, 1914. IV. 14--IV. 24: Molnár Szipán Vince, 1914. IV. 26--(?): Széchényi István, 1941. IV. 19--XI. 21: Habram Nándor, XI: Temanovics József. Kiadó és ny: Molnár Szipán Vince. Kiadó 1941: Rudics Elek, XI. 22: Király Károly. Ny: 1941: Unió. [Lakatos 1981:1779. (2253.)] 88

 1399. Összetartás, Győr, 1906. szept. 23.--1913. ápr. 6.: politikai és társadalmi hetilap. -- Megj. szombatonként. Fel. szerk. Csizmadia Sándor. Kiad. tul. a szerk. Ny: Győregyhm. Alap. -- 1913. IV. 6: beleolvadt a Dunántúli Hírlapba. [Kemény 1942:233.] T.E.

 1400. Összetartás, Bp., 1931. márc.--1939. aug.: katolikus gazdasági, egyházi és társadalmi szemle. -- Megj. havonta, 1938: évente 4x, össz. 46 sz., az Összetartás Szöv. tagjainak díjmentesen. Fel. szerk. és kiadó: Lafranco István. Kiadó: Összetartás hirdető váll. Ny: Korda Rt. [Sziklay--Szász 1935:173.] T.E.

 1401. Összetartás, Győr, 1932. jún. 26.--1933. szept. 3.: keresztény valláserkölcsi és gazdasági hetilap. -- Megj. havonta 2x, össz. 31 sz. Fel. szerk. és kiadó: Közi Horváth József. Ny: Győregyhm. Alap. 88

 1402. Páduai Szent Antal, Temesvár, 1929. okt. 27.--1936. febr. 1.: vallásos ingyenes katolikus röpirat. -- Megj. havonta. Fel. szerk. és kiadó: Magyary Pál. Ny: Viktória.

 1403. Páduai Szent Antal Egyházközségi Tudósító, Bp., 1912. márc.--1932.(?): hitbuzgalmi és társadalmi folyóirat. -- Megj. évente 4x, 1929: évente(?) Fel. szerk. és kiadó: 1912. III: Barkóczy Sándor plnos. Kiadó--laptul. Zuglói Páduai Szt Antal Egyhközs. Ny: Budai, 1932: Juhász. (Szünetelése megállapíthatatlan, az OSZK-ban össz. 4 sz.) [Wünscher 1930:106. (III. évf.); 1931:130. (IV. évf.)]

 1404. Páduai Szent Antal Hírnöke, Bp., 1910. jan.(?)--1914. (dec.): valláserkölcsi és társadalmi folyóirat. -- Megj. évente 4x, 1913(?): szünetelt. Szerk. és kiadó: Drégely Dezső. Ny: 1910--12: és 1914: Stephaneum. (1913: nem nyomtatott!) -- Ingyen osztogatták. [Kemény 1942:233.] T.E.

 1405. Páduai Szent Antal Kis Lapja, Bp., 1900. szept. 1.: képes folyóirat gyermekek számára. -- Megj. havonta 2x, egyetlen(?) sz. Szerk. Buday Aladár. Ny: Stephaneum. -- Főlap: Páduai Szent Antal Lapja (1898--1914). T.E.

 1406. Páduai Szent Antal Lapja, Bp., 1898. okt. 10.--1914. dec. 16.: valláserkölcsi, társadalmi és oktató folyóirat a szegények kenyerének hirdetésére és terjesztésére. -- Megj. havonta, 1899. X: havonta 2x, 1908: havonta, 1914: havonta 2x, össz. kb. 360 sz. Fel. szerk. Buday Aladár. Szerk. és kiadó: Mészáros Kálmán. Kiadó: bpi ferences zárda. Ny: Nagy Sándor, 1899. X: Stephaneum, 1904: Pázmáneum, 1914: Merkantil. -- Kivált belőle a Keddi Lapok (1908--11). -- Melléklapja: Páduai Szent Antal Kis Lapja (1900). [M. Könyvszemle 1898--1916. (a melléklet szerint 1915--16: is létezett!) -- Kiss--Sziklay 1902:506. -- Kemény 1942:233.] T.E.

 1407. Panis Evangelicus, Róma, 1956. nov. 26.--1957. márc. 4.: a Pápai Magyar Egyházi Intézet lapja. -- Megj. rendszertelenül, 12--30 old. Szerk. Divald István. [Mildschütz 1977:93. (578.)] T.E.

 1408. Pannonhalmi Szemle, Pannonhalma, 1926. máj. 15.--1944. dec.; 1993:1. sz.--: a magyar katolikus kultúra és a bencés szellem szolgálatában álló lap. -- Megj. febr., máj., szept. és nov. 15-én, 1938: évente 5x, össz. 84 sz.; 1993: negyedévente. 1945--92: szünetelt. Főszerk. 1993: Sulyok Elemér. Fel. szerk. Kühár Flóris, 1932. II. 15: Mihályi Ernő. Szerk. 1993: Balassa Péter. Fel. kiadó: Radó Polikárp, 1929: Szelecz Arnold. Kiadó--laptul. Pannonhalmi Szt Benedek-r. Ny: Merkur, 1932. II. 15: Kapisztrán, 1936: Sárkány. -- Előbb: Szent Gellért (1898--1918). -- Kiadványa: Pannonhalmi Szemle Könyvtára (1932--44: 43 füz.). [Wünscher 1928:157. -- Lakatos 1981:1787. (2271.)] T.E.

 1409. Pannonia Sacra, München, 1955. márc.--1968. dec.: a németországi magyar katolikusok lapja. -- Megj. havonta 8--16 old. Szerk. Kőmíves János. Kiadó: Ádám György. -- Utóbb: Életünk (1969--). [Mildschütz 1977:94. (580.)] 88

 1410. Pápa és Vidéke, Pápa, 1906. máj. 27.--1944. okt. 1.: a pápai katholikus kör és a pápa-csóthi esperesi kerület tanítói körének hivatalos lapja, politikai, közgazdasági és társadalmi hetilap. -- Megj. pénteken este 4--6 old. 1919. IV. 6--VIII. 10: szünetelt. Főszerk. 1919. X. 21--1920. III. 28: Kecskés Lajos, 1920. VII. 1--IX. 17: Blazovich Jákó OSB, 1926. VIII. 8--1930. III. 23: Berzsenyi Fábián OSB, 1934. VIII. 19--1935. IV. 21: Gratzer János. Fel. szerk. Gratzer János, 1908. IX, 27: Zsilavy Sándor, 1914. III. 15: Kecskés Lajos, 1915. I. 24: Szentgyörgyi Sándor, 1919. I. 5--III. 23, 1919. VIII. 10: Kecskés Lajos, 1919. IX. 2: Boksay Endre, 1920. IX. 17: Németh József, 1921. VIII. 30: Horváth József, 1925. I. 4: Boksay Endre, 1931. VI. 7: Marton Győző, 1931. IX. 13: Sághi Tamás ifj., 1932. IX. 18: Németh István, 1934. X. 7: Nagy György, 1940. VI. 2: Buday Ferenc, 1941. X. 12: Nemcsics Elek (fel. kiad. is), 1942. III. 15: Kerényi Olaf OSB. Munk. 1931-től Menyhárt Dezső, Sulyok Dezső, Magassy Artur OSB, Németh Döme OSB, Fábián Károly. Kiadó: Gratzer János, 1906. VI. 10--1919. III. 23: Pápai Kath. Kör, 1919. IX. 26: Pápai Ker. Szoc. Párt, 1919. X. 21: Pápai Ker. Szoc. Gazdasági Párt, 1920. VII. 1: Nemz. Nyomdaváll. 1925. I. 4: Pápai Kath. Kör. Ny: Ker. Nemz. ny. -- Közben: Dunántúli Nép (1921--22). [Wünscher 1927:31; 1928:157. -- Kemény 1942:234. -- Veszprém m. sajtóbibliogr. 1957:64. (171.)] 88

 1411. Papi Közlöny, Róma, 1951--1952: időszaki értesítő a külföldi magyar papság számára. -- Megj. rendszertelenül, 8--12 old. Szerk. és kiadó: Zágon József. Ny: gépírásos soksz. [Mildschütz 1977:94. (581.)] 88

 1412. Papi Lelkiség, Szeged, 1941--1948: kiadvány-sorozat. -- Szerk. 1941: Hunya Dániel SJ. Kiadásért felel 1941: Magyar Károly. Megj. az isk-év folyamán 4x, a háború végén kimaradásokkal, 1948: a 18. az utolsó szám. Ny: Korda Rt. T.E.

 1413. Papi Testvériség, Szeged, 1949. okt. 15.: körlevél a Papegység munkatársaihoz, barátaihoz és jótevőihez. -- Megj. egyetlen sz. Fel. szerk. Májer Tibor. Ny: Szt Gellért. T.E.

 1414. Papok Közlönye, Temesvár, 1917. jan. 1.--1919. márc. 1.; Bp., 1920.: folyóirat a lelkipásztorkodás elmélete és gyakorlata köréből. -- Megj. kéthetente, össz. 42 sz. Fel. szerk. és kiadó: Czapik Gyula. Ny: Csanádegyhm. sajtó. -- Melléklete: Pázmány Péter (1917--19). -- Előbb: Havi Közlöny (1878--93), utóbb: Egyházi Lapok. Papok Közlönye (1920--44). [Kemény 1942:109.] T.E.

 1415. Papok Lapja, Bp., 1883. okt. 3.--1907. ápr. 11.: heti melléklet a Magyar Államhoz. -- Megj. csütörtökön. 1890--1905. VII. 20: szünetelt. Szerk. és kiad. tul. Talabér Lajos, 1905. VII. 27: Fonyó Pál Gyula, 1906: Kazaly Imre. Társszerk. 1883. X. 1--1885. I. 7: Dvorzsák János. S-szerk. 1906: Zsák J. Adolf. Kiad. tul. Szendrey Mihály (a Szt László műint. ig-ja). Lapvezér 1906: Dvorzsák János. Ny: Hunyadi Mátyás, 1884. II. 13: Müller Károly, IV. 2: Rózsa, X. 21: Buschmann, 1887. II. 24: Schleuer és Kovács, 1905: Stephaneum. [Kiss--Sziklay 1902:503.] T.E.

 1416. Párisi Katolikus Tudósító, Párizs, 1932. febr.--1951.: a franciaországi (párizsi és lille-i) magyar katolikus missziók hivatalos értesítője. -- Megj. 1932--36: havonta, 1939--51: rendszertelenül, 16 old. 1937. I--1938. XII: szünetelt(?). Fel. szerk. és kiadó 1936: Kozma Ferenc, Ambrus Léon, 1932. IV: Polgár V., 1933. VIII: Polgár J. Szerk. 1939(?): Szalay Jeromos. Kiadó: Fro-i M. Kat. Misszió (Mission Catholique Hongroise). Ny: Solsona, Paris; 1932. IV: Imprimarie Centrale Espérantiste Paris. [v. Nagy 1943:24.] T.E.

 1417. Pastoralblatt für die Militär und Marinegeistlichkeit, Wien, 18?--1918?: a császári és királyi haderő tábori papjainak lapja. -- Szerk. 1901--11: Bjelik Imre. T.E.

 1418. Pãstorul Sufletesc, Szamosújvár, 1906. (jan.?)--1914.(?): időszaki görögkatolikus szentbeszédek. -- Megj. havonta. Fel. szerk. Coste, Olimpill. Kiadó és ny: Anca, Alexandru. [Kemény 1942:235.] 88

 1419. Pásztortűz, Derecske, 1942. okt. 20.--1943. ápr. (húsvét): levél a derecskei plébánia híveihez. -- Megj. rendszertelenül, össz. 3 sz. Szerk. Rigel Géza. Kiadó: a derecskei r.k. pléb. Ny: Lehotai Pál, Debrecen. [Hajdú-Bihar m. sajtóbibliogr. 1973:235. (643.)] 88

 1420. Pásztortűz, Rosenheim, 1948. febr. 5.--1953. márc.; München, 1953. ápr.--1960. jún.; Köln, 1962. márc.--1969.: irodalmi és kulturális folyóirat. -- Megj. rendszertelenül, 1949--63: 209 sz., 1965. I--1969: kéthavonta, újság alakban. 1961: szünetelt. Szerk. 1948--53: Jákli István, 1953. IV: Fenyvessy Jeromos. Kiadó: Jákli István, 1953. IV: Amerikai M. Kiadó. -- 1953. IV--1960. VI: az Új Hungária müncheni hetilap melléklete, ang., fr. és ném. nyelvű cikkekkel. 1954-től kiad. a Pásztortűz évkönyveket. [Mildschütz 1977:95. (587.) -- Borbándi 1992:286.] T.E.

 1421. Patrona Hungariae, Bp., 1891. jan.--1893. dec.: katolikus röpirat. -- Megj. havonta, össz. 36(?) sz. Kiadó: SZIT. Ny: Athenaeum. -- Egyes számai a hitélet és vallásosság ébrentartására a ker. ember egy-egy kötelességéről szóltak. A tp-ok padjain szétszórva, gyóntatás, beteglátogatás és egyéb egyh. ténykedéskor szétosztva, az isk. gyermekeknek ajándékozva terjesztették. [Kiss--Sziklay 1902:508.] T.E.

 1422. Pax, São Paulo, 1954--1957(?): a Szent István Király Római Katolikus Egyházközség kőnyomatos értesítője. -- Megj. háromhavonta. Kiadó: bencés atyák. -- Előbb: Lobogó Tüzek (1937--38), Egyházi Tudósító (1939--40?). [A m. bencések 50 é. Brazíliában São Paulo, 1981:27.] 88

 1423. Pax, São Paulo, 1964. márc.--1988(?): időszaki értesítő a lelki és az egyházközségi élet szolgálatában. -- Megj. rendszertelenül, folyamatos számozással (1977: az 51/52. sz., 1988: még létezett). Szerk. Kerényi Olaf OSB. Ny: házi soksz.

 1424. Pax et Bonum, Bp., 1987. dec.--1991. márc.: plébániai lap. -- Megj. évente 4x. Kiadó: Bp-országúti R.K. Egyhközs. T.E.

 1425. Pax Romana, München, 1964. márc.--: a Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom tájékoztatója. -- Megj. évente 2--3x, 4--12 old., folyamatos számozással (1968: 14. sz.) Szerk. adatok nélkül. Kiadó: a Kat. M. Egy. Mozg. Főtitkársága. Ny: házi soksz. -- Társlapjai: KMEM Informationen, Informations sur KMEM, Information of KMEM. -- 1976: még kiadták! [Mildschütz 1977:95. (589.) -- Viczián 1978:159.(493.)] T.E.

 1426. Pax Ting, Gödöllő, 1939. júl. 27.--aug. 6.: cserkészlap. -- Megj. rendszertelenül, össz. 4 sz. Fel. szerk. Lindenmayer Antónia. Kiadó: M. Cserkésszöv. Ny: Bethánia. 88

 1427. Pazmanita Tudósító, Bécs, 1926/27.--1943/47.: a Pázmáneum teológusainak értesítője. -- Megj. évente, össz. 18 sz. Szerk. 1928--32: Korompai József, 1939--47: Gianone Egon, 1940--47: Debrei Vilmos. Összeáll. 1932--39: Magyary Gyula, Fel. kiadó 1943--47: Debrei Vilmos. Kiadó 1926--30: a pazmaniták, 1931--47: a pazmaniták kultúralapja. Ny: Élet, Bp.; 1931: St. Gabriel Missziós ny., Mödling; 1933: Mechitharisten-Buchdruckerei, Wien; 1934--47: Kapisztrán, Vác. -- Előbb: Hajnal (1896--97), Virradó (1899--1901). [Viczián 1978:86. (253.)] T.E.

 1428. Pazmaniták, Bécs, 1958. dec. 15.--1959:2. sz.: a Pázmáneum növendékeinek időszaki értesítője. -- Megj. össz. 2 sz., 18--24 old. Szerk. Tiszai M. Kiadó: Pázmáneum M. (Egyházirodalmi?) Iskolája. Ny: soksz. -- Előbb: Hajnal (1896--97), Pazmanita Tudósító (1926--47). [Mildschütz 1977:95. (590.) -- Viczián 1978:155. (477.)] T.E.

 1429. Pázmány Péter, Temesvár, 1917. jan.--1919. (jan.?): a Papok Közlönye hitszónoklati melléklete. -- Megj. havonta. Szerk. és kiadó: Czapik Gyula. Ny: Csanádegyhm. ny. [Kemény 1942:236.] 88

 1430. Pázmány Péter, Bp., 1922. jan. 15.--1927. nov.: az Egyházi Lapok hitszónoklati melléklete. -- Megj. havonta, össz. 64 sz. Szerk. Czapik Gyula. Kiadó: Pázmány Péter Irod. Társ. Ny: Pallas. -- Főlap: Egyházi Lapok. Papok Közlönye (1920--44), melynek önálló melléklete, folytatta temesvári lapelődje évf-számozását. T.E.

 1431. Péceli Jézus Szíve Női Lelkigyakorlatosház Értesítője, A, Pécel, 1944: Megj. egyetlen(?) sz. Fel. Szerk. Müller Anna Mária. Ny: Korda Rt. 88

 1432. Pécs-belvárosi Egyházközségi Értesítő , Pécs, 1929. nov. 1.--1931. dec.: plébániai lap. -- Megj. évente 4x, 1930. X. 1: havonta 2x, 16 old. Szerk. Kelemen Andor. Kiadó: a Pécs-Belvárosi r.k. Egyhközs. Ny: 1929. XI. 1--1929. XII. 25: Dunántúl, 1930. X. 1--1931. XII: Taizs. -- Rovatai: Egyh. naptár, Pléb. élet (megkereszteltek, elhunytak és házasságot kötöttek), Hírek, Egyhközs. hírek. Közölte a lit. rendjét, az egyhközs. adó szabályait és megemlékezett a pléb. jubileumairól, tájékoztatott a ker. és nemz. szellemű lapokról. -- Utóbb: Várostemplom (1940). [Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:154. (498.)] K.I.

 1433. Pécs-szigeti Külvárosi Katholikus Egyházközség Értesítője, A, Pécs, 1928. márc. 1.: plébániai lap. -- Megj. évente (egyetlen sz.). Szerk. Oberton Odilo. Ny: Dunántúl. [Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:254. (500.)] K.I.

 1434. Pécsi Ciszterci Diák, Pécs, 1935. dec.--1936. jún.: a pécsi Ciszterci Gimnázium diáklapja. -- Megj. rendszertelenül, 16 old. Szerk. és fel. kiadó: 1935. XII--1936. III: Tóth Tibor, 1936. IV--VII: Gosztonyi Pál. Kiadó a Ciszt. Gimn. Faludi Ferenc önképzőköre. Ny: Dunántúl. Szerk. és a szépirod. rész szerzői a gimn. tanulói; kv-ismertetéseket, zenekritikákat, termtud. írásokat közöltek. Rovatai: Sport; Cserkészet; Képek a diákéletből. Beszámoltak az isk. Faludi F. önképzőköréről. [Lakatos 1983:1845. (3025.) -- Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:258. (508.)] K.I.

 1435. Pécsi Emericanas Élet, Pécs, 1943. okt. 15.--1944. márc. 10.: a pécsi Emericana korporációinak lapja. -- Megj. rendszertelenül 8 old., össz. 4 sz. Főszerk., fel. szerk. és kiadó: Rácz István. Szerk. a pécsi Emericanasok. Kiadó 1943. X. 15--XII. 23: Kecskés László. Ny: Dunántúl. -- Rovatai: Baranyai sorsproblémák; Koreszmék (a népi gondolatot népszerűsítette Várkonyi Nándor tollával); Filmrovat; Frontképek. Tartalmát szépirod. színesítette. [Viczián 1978:72. (198.) -- Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:260. (514.)] K.I.

 1436. Pécsi Est, Pécs, 1919. máj. 1.--1925. márc. 13.: keresztény nemzeti politikai napilap. -- Megj. hetente 6x délben, 2--6 old. A szerb megszállók 1920. I: betiltották, a szerk. elmenekült. 1921. VIII. 20-ig szünetelt. Főszerk. 1925. III. 12--13: Börzsönyi Béla. Fel. szerk. 1919. V. 1--31: és 1921. VIII. 20--1924. X. 4: Horváth Kázmér, 1919. X. 30--31: Perr Viktor. Szerk. 1919. X. 30--31: Horváth Kázmér. Főmunk. 1921. VIII. 24--1922. X. 1: Perr Viktor. Kiadó 1921. X. 26--XII. 18: Dunántúl, 1922. IX. 28--1923. IX. 30: Pécsi Est Lapkiadó Váll., 1924. X. 4--1925. III. 13: Haladás ny. Rt. Ny: 1919. V. 1--X. 30, 1921. XII. 20--1922. II. 5: Vessely és Horváth; 1921. VIII. 20: Somogyi Újság ny., Kaposvár; 1924. X. 4--1925. III. 13: Haladás. -- Állandóan vitázott a szocdem. Munkással. Beszámolt a kerszoc. munkásmozg., az egyletek, egyes-ek életéről. Küzdött a kerszoc. eszme bevezetéséért az isk. vallásoktatásba. 1921: a királypuccs idején erősen cenzurázták. -- Rovatai: Hírek (belpol., helyi); Színház (műsor); Irodalom (kv-ismertetés); Szociális (a munkásság bérharcai); Tőzsdei hírek; Művészet-zene (hangversenykritikák); Sport. -- Előbb: Pécsi Újlap (1907--19). [Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:261. (516.)] K.I.

 1437. Pécsi Hírek, Pécs, 1929. szept. 30.--1933. okt. 9.: politikai és közgazdasági hetilap. -- Megj. hétfőnként 4--8 old. Fel. szerk. 1929. IX. 30--1933. IX. 11: Légrády Ferenc, 1933. IX. 18--X. 9: Kiss Ernő. Laptul. 1929. IX. 30--1930. VII. 7: Haladás ny. Rt. Fel. kiadó 1929. IX. 30--1933. IX. 11: Papp Elek, 1933. IX. 18--X. 9: Kiss Ernő. Ny: 1929. IX. 30--1930. VI. 23: Haladás, 1930. VII. 7--1933. X. 9: Dunántúl. -- Rovatai: A Pécsi Hírek levélszekrénye; Szociális (kerszoc. mozgalmak); Művészet (hangversenykritikák); A hét hírei; A hét halottai; Forgácsok (közügyekről kritikusan); Széljegyzetek; Tőzsdei hírek. Közölte a heti rádióműsort, nekrológokat, sporthíreket, árverési hirdetményeket és az egyh. közig. személyi változásait. [Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:269. (529.)] K.I.

 1438. Pécsi Katolikus Tudósító, Pécs, 1921. máj. 15.--1944. nov. 1.: az Actio Catholica lapja, hitbuzgalmi és társadalmi folyóirat. -- Megj. havonta 2x, 1927: havonta 16 old. 1922. IX/X--1925. IV. 5: szünetelt. Főszerk. 1927. XI. 27--1930. XII. 1: Hajós György, 1936. V--1942. X: Hantos Béla. Fel. szerk. 1921. V. 15--XII, 1925. IV. 5--1926. VIII. 15, 1927. III. 2--X. 30: Hajós György, 1922. I/II--1922. VIII: Kelemen Andor, Gergye Győző. Szerk. 1921. V. 15--XII: Pécsi Kat. Tudósító szerk. biz-a. Fel. kiadó 1934. XII--1944. XI. 1: Tiborcz Benedek. Kiadó 1921. V. 15--XII: Pécsi Kat. Tud. szerk. biz-a, 1937. I. 1--1938. XII: Pécsegyhm. Kat. Akció. Ny: 1921. V. 15--1925. XII. 1, 1933. V. 1--1944. XI. 1: Dunántúl, 1925. XII. 22--1933. IV. 1: Haladás. -- A szerb megszállás alatt a város vallási és szellemi fejlődését, kat. jellegének megőrzését és a ker. kultúra terjesztését, erősítését szolgálta. Nemcsak a m., hanem az elszakított részek kat. sorsa is foglalkoztatta. Rovatai: Az Egyh. életéből; Pécsi kat. naptár; Szerk. üzenetek; Pécsi kat. élet; Figyelő; Hírek; Kat. könyvesház (irod-kritika); Egyhközs. hírei; Egy öreg plnos üzenetei (evangéliumi igazságok), majd később Mohácsi Katolikus Tudósító. Egyetemes tört. cikkeiben pp-ök életrajzát, tp-ok és rendek tört-ét közölte. Bemutatta a különböző egyletek, egyes-ek, missziók, a kerszoc. szervezetek, a Szociális Missziótárs. munkáját. Megemlékezett az egyh. ünnepekről és jubileumokról. Szemelvényeket adott p. enc-król, pp-kari körlevelekből. [Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:275. (544.)] K.I.

 1439. Pécsi Közlöny, Pécs, 1893. ápr. 4.--1913. aug. 31.: politikai és vegyestartalmú lap. -- Megj. 4--16 old. hetente, 1894. I. 9: hetente 3x, 1900. I. 1: hetente 2x, 1902. V. 1: naponta, 1904. II. 4: hetente 2x, 1905. II. 16: naponta, 1912. III. 24: hetente 2x. 1910. XII. 8--1911. I. 22: szünetelt. Főszerk. 1902. X. 1--1903. IV. 30: Hanuy Ferenc, 1903. V. 1--IX. 12: Késmárky István, 1905. II. 16--1911. VI. 4: Egry Béla. Fel. szerk. 1893. IV. 4--1894. XI. 1., 1899. X. 22--XII. 31: Rézbányay János, 1894. XI. 4--1899. X. 19: Lincab Adolf, 1900. I. 4--1902. IX. 30: Hanuy Ferenc, 1902. X. 1--1911. VI. 4: Dömel Anzelm, 1911. VI. 7--VIII. 3: Egry Béla, 1911. VIII. 4--1912. III. 21: Végh Lajos, 1912. III. 24: Madarász Béla. Főmunk. 1899. X. 22--1900. IV. 8: Virág Ferenc, 1902. V. 1--IX. 30: Dömel Anzelm, 1902. X. 1--XI. 30: Surányi Miklós, 1911. VIII. 4--1912. III. 21: Egry Béla. Laptul. 1895. VII. 2--1899. XII. 31: Rézbányay János, 1902. V. 1--1903. IV. 30: Hanuy Ferenc, 1903. V. 1--1909. XII. 30, 1911. VI. 7: Madarász Béla, 1910. I. 1--1911. VI. 4: Dömel Anzelm. Kiad. tul. 1893. IV. 4--1895. VI. 29: Rézbányay János, 1900. I. 4--1902. IV. 29: Hanuy Ferenc, 1911. VI. 7: Madarász Béla. Kiadó 1895. VII. 2--1898. X. 16, 1902. V. 1--1909. XII. 31, 1919. VI. 7: Madarász Béla, 1910. I. 1--1911. VI. 4: Dömel Anzelm. Ny: 1893. IV. 4--1894. II. 6, 1894. X. 16--1910. XI. 29: Lyzeum ny., 1894. II. 8--X. 14: Taizs, 1910. XI. 30--XII. 8: Pécsi Hírlap, 1911. I. 25--VI. 4: Függetlenség Részvény nyomda, 1911. VI. 7: Madarász Béla. -- Az egyhpol. küzdelmek közepette a kat. sajtó első pécsi terméke, heti kb. 700 pld-ban. 1904: a Függetlenségi és 48-as Párt lapja lett. 1905: Kossuth Ferenc köszöntötte mint a párt hiv. lapját. Közzétette a tanítók álláspályázatait, elemezte a kat. isk. értesítőit. Rovatai: Vidéki levelezés; A Pécsi Közlöny tárcája (útleírások, versek, novellák); Hazánk és a külföld (hírek); Közgazdaság; Tőzsde; Hírek (helyi hírek); Irod. (kv-ismertetés, kiállítások); Szerk. üzenetek; Színház (műsor és kritika); Sürgönyeink (legújabb külf. hírek); Csarnok (irod. rovat); Tanügy; Törvényszék. Rendszeresen jelentetett meg kv-eket is. [Kiss--Sziklay 1902:505. -- Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:279. (551.)] K.I.

 1440. Pécsi Szentföld, Pécs, 1936. szept.--1944. nov. 1.: a ciszterci öregdiákok lapja. -- Megj. havonta 1-jén reggel, 6 old. Fel. szerk. és szerk. 1940. III. 1: Helvey Lajos (fel. kiadó is). Ny: 1938. IX--1939. VII: Paragraph soksz. iroda, Bp.; 1940. III. 1--1944. XI. 1: Dunántúl. -- Rovatai: Krónika; Hírlap (tp. és egyhm. tört.). Közölt nekrológokat, megemlékezett az isk. volt tanárairól. Kat. költők verseivel színesítette tartalmát. [Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:305. (591.)] K.I.

 1441. Pécsi Újlap, Pécs, 1908. júl. 14.--1919. dec. 25.: politikai napilap. -- Megj. hetente 6x, 2 old. Főszerk. 1908. VII. 14--XI. 7: Virág Ferenc, 1909. I. 20--IV. 29, 1912. I. 14--1913. IV. 1: Müller Károly. Fel. szerk. 1908. VII. 14--XI. 7, 1909. IV. 30--1912. XII. 31: Müller Károly, 1908. XI. 8--1909. IV. 29: Blandl György, 1910. VIII. 2--1914. I. 3: Hortobágyi József, 1914. I. 4--X. 11: Tihanyi János, 1914. X. 13--1915. III. 9: Wessely Károly ifj., 1915. III. 10--1918. VIII. 7: Linder Ernő, 1918. VIII. 10--1919. XII. 25: Szabó Géza. Kiad. tul. 1908. VII. 21--VII. 23: Wessely Károly ifj., 1914. IV. 2--1919. XII. 25: Dunántúl Rt. Kiadó 1908. VII. 24--1909. I. 19: Wessely Károly ifj. Ny: 1908. VII. 14--1911. III. 15: Ppi kv-ny., 1911. III. 16--1912. XII. 31: Pécsi Kat. Hírlapkiadó és ny., 1914. I. 1--1918. VII. 12: Dunántúl. -- Szakadatlanul vitázott a szocdem. Munkással és a szabadkőművesekkel. Rovatai: Szerkesztői üzenetek; Törvényszék (esküdtszéki tárgyalások); Irod. és műv. (kv-ismertetések, kritikák); Tárca (novella); Politika; Szociális (kerszoc. munkásmozg. hírei); Rovás (várospol.) -- Előbb: Az Újlap Pécsi Melléklete (1907--08), utóbb: Pécsi Est (1919--25). [Kemény 1942:236. -- Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:379. (763.)] K.I.

 1442. Peisonia, Bp., 1933. szept.--1934(?): a Foederatio Emericana Peisonia corporatiójának tagértesítője. -- Megj. rendszertelenül 4--8 old., össz. 3(?) sz. Fel. szerk. Virág Jenő. Kiadó: Peisonia. Ny: Vörösváry, soksz. [Viczián 1978:72. (200.)] T.E.

 1443. Pénzügyi és Közigazgatási Jog Tára, Bp., 1920. febr. 1.--1944. szept.: a Magyar Jogi Szemle melléklapja. -- Megj. havonta 2x, 1923. I: havonta. 1933. I--1943. I: szünetelt. Szerk. Vargha Imre, 1926. I: Szent-Póly Sándor és Varga Imre, 1943. II: Nagy Dezső Bálint. Ny: Glóbus, 1920. IX: Pallas. -- Főlap: Magyar Jogi Szemle (1920--44). [Kemény 1942:239.] T.E.

 1444. Peregrinus, Bp., 1914. febr. 15.--máj.: képes katolikus zarándok újság. -- Megj. havonta. Szerk. és kiadó: Kövér Viktor. Ny: Élet. [Kemény 1942:238.] 88

 1445. Pest-Ofner Blätter, Buda, 1869. jan. 2.--dec. 15.: katolikus lap. -- Megj. kéthetenként(?). Szerk. Fellermayer, Johann plnos. 88

 1446. Pester Zeitung, Bp., 1920. nov. 3.--1921. okt. 4.: politikai lap. -- Megj. hetente 6x, össz. 267 sz. Szerk. Huber, Johann. Kiadó: Közp. Sajtóváll. Ny: Közp. Sajtóváll. ny., 1921: Európa. -- Előbb: Neues Kleines Journal (1897--1917), Neue Post (1917--20). [Kemény 1942:219.] T.E.

 1447. Pesti Hírnök, Pest, 1860. márc. 12.--1868. dec. 16.: politikai napilap. -- Szerk. Szabó Alajos, 1860. IX. 12--XII. 5: Ilméri Kiss István, 1860. XII. 6: Török János, 1867: Jakabffy Gyula, 1868: Török Sándor. Kiadó: Werfel Károly, 1861: Emich Gusztáv, 1863. I. 2: Szabó Alajos és Török János (1865. X. 2: kiad. tul.). Kiadó és ny: Werfel Károly, 1861. I. 15: Emich Gusztáv, 1863. I. 2: Noseda Gyula. -- Előbb: Magyar Néplap (1856--60). 1868. XII. 15: egyesülve az Idők Tanújával folytatása (1908-ig) a Magyar Állam. [Szalády 1884:188.] T.E.

 1448. Pestmegyei Tanügy, Pestszentlőrinc, 1901. febr. 3.--márc. 24.: tanügyi, szépirodalmi és társadalmi hetilap. -- Megj. össz. 8 sz. Szerk. Saskeői József. Ny: Szt Gellért. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:165. (751.)] T.E.

 1449. Pestszentimrei Katolikus Értesítő, Pestszentimre, 1934. febr.--1939. jún.: plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. és kiadó: Garay Géza. Kiadó: Pestszentimrei Kat. Társaskör. Ny: Exress, 1935: Kohn, 1935. V: Láng és Tsa, Újpest, 1936. VI: Koritár, Pestszentimre, 1938: Soroksári kv-ny. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:166. (758.)] T.E.

 1450. Pfarrblätter, Nagyszeben, 1913--1914: plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül(?). Szerk. Nyírő József. 88

 1451. Pfarrbote, Bp., 1934. okt.--1938. dec.: katolikus néplap. -- Megj. havonta, össz. 51 sz. Fel. szerk. Goldschmidt, Georg, 1935. X: Heintz, Matthias. Szerk. Goldschmidt, Georg, Kriegler, Georg. Főmunk. 1937: Stumpf György, 1938--39: Kolbert Bálint. Fel. kiadó 1934--36: Moser Viktor, 1937: Pintér László knk. Ny: Stephaneum, 1937. VI: Dunántúl Egy. Ny., Pécs. -- Utóbb: Kirchenblatt für das Katholische Volk (1939). [Sziklay--Szász 1935:173.] T.E.

 1452. Piarista Öregdiák, Bp., 1936. szept.--1942. ápr. 15.: a Budapesti Piarista Diákszövetség lapja. -- Megj. havonta 15-én reggel (júl--aug. kivételével), 1938. VIII: évente 10x, 1940. IV. 15: havonta, össz. 54 sz. 1939. VI--1940. IV. 15: szünetelt. Fel. szerk. és kiadó: Szende Tibor, 1940. IV: Szabó Tivadar, 1941: Fiantok László. Munk. 1938--39: Bonkáló Ervin, Borsiczky Sándor, Szabó Gyula, gr. Eszterházy Mátyás, Kubinyi Gusztáv. Titkár: Kintli Kálmán. Kiadó: Piar. Diákszöv. Ifj. Csoportja. Kiadóhiv. vez. 1938--39: Fiantok László. Ny: Korda Rt. [Lakatos 1983:1913. (3091.)] T.E.

 1453. Piarista Öregdiák, Buffalo, 1952. húsvét--, Derby, N. Y., 1954--, New York, N. Y., 1964--: a Piarista Diákszövetség és a Piarista Iskolák Barátainak időszaki értesítője. -- Megj. évente 1--2 sz., 12--48 old., 1500 pld. 1959. VIII--1964. VIII: és 1967--1973: szünetelt (1977: még létezett). Szerk. a piar. atyák. Kiadó: Piarist Father Inc., 1964: M. Piar. Diákszöv. Ny: soksz. -- Kiadványa: Magyar Piarista Diákszövetség. New York, 1964. [Mildschütz 1977:96. (595.)] T.E.

 1454. Piccolo, Pannonhalma, 1943. jún.--1947. nov.: a pannonhalmi diákok lapja. -- Megj. rendszertelenül, szerk. és kiadói adatok nélkül (1947: 4. évf. jelzéssel). Ny: Győregyhm. alap. [Lakatos 1983:1913. (3092.)] 88

 1455. Pirkadat, Bécs, 1925. dec.--1933. dec.: a ###pazmaniták Pirkadat Körének lapja. -- Megj. évente. Szerk. a Pirkadat Kör. Ny: soksz. [Viczián 1978:204. (650.)] T.E.

 1456. Pius, Pécs, 1929. júl. 10.--1943. szept. 22.: a pécsi Pius Gimnázium vakációs lapja. -- Megj. a nyári szünetben 3x, 4--6 old. Főszerk. 1934. VII. 15: Pájer László, 1938. VIII. 20--1940. aug. 27, 1941. VIII. 24: Selmeczy Gyula, 1941. VII. 6: Ambrus István, 1941. VIII. 6: Horváth Mihály, 1942. VIII. 3--20: Bodolay Gyula. Fel. szerk. 1929. VII. 10--1938. VIII. 6: Lenner József. Szerk. 1929. VII. 10--1930. VIII. 20: Virágh Andor, 1931. VII. 10--1931. VIII. 20: Német Béla, 1932. VII. 1--1933. VIII. 30: Cser Palkovics István, 1934. VII. 15: Faragó László, 1940. VII. 10--VIII. 27: Izay Géza, 1941. VII. 6--1941. VIII. 24: Horváth Mihály, 1942. VIII. 3--20: Zsámár György. Fel. kiadó 1935. VIII. 10--1938. VIII. 6: Lenner József. Kiadó 1934. VII. 15--VIII. 20: Pius Koll., 1935. VII. 15--1938. VIII. 6: Pius Gimn., 1938. VIII. 20--1941. VIII. 24: Pius Gimn. és Selmeczy Gyula, 1941. VII. 6: Pius Gimn. és Ambrus István, 1941. VIII. 6: Pius Gimn. és Horváth Mihály, 1942. VIII. 3: Pius Gimn. Ny: 1929. VII. 10--1942. VIII. 20: Dunántúl, 1943. VIII. 26--IX. 22: Kultúra. -- Rovatai: Hírek; Apróságok; Levélszekrény; A Jezsuita Rend hírei; Missziós hírek; Cserkészcsapat hírei; Cserkésztábori hírek. Közölt nekr-ot, beszámolt a piusi diákkörök munkájáról, bemutatta az isk. tankv-eket. 1933-tól a tanulók fényképes útleírásait közölték isk. kirándulásokról. [Lakatos 1983:1921. (3114.) -- Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:318. (621.)] K.I.

 1457. Plébánia, Medgyes, 1930. jan. 1.--dec.: hitközségi értesítő. -- Megj. havonta m-ul és ném-ül. Szerk. és kiadó a r.k. lelkészi hiv. Fel. szerk. 1930. I--VII: Máthé Benvenut OFM, VIII: Kelemen Ágoston. Ny: Recker. [Monoki 1941:134.] T.E.

 1458. Plébániai Értesítő, Arad, 1935. dec. 15.--1940. márc.: hitközségi lap, a Vasárnap időszaki melléklete. -- Megj. havonta 15-én, 1940: időszakonként. Szerk. Lakatos Ottó. Kiadó: az aradi r.k. pléb-hiv. Ny: Vasárnap. [Monoki 1941:134.] T.E.

 1459. Plébániai Értesítő, Pozsony, 1936. ápr. 12.--1937. dec.: a pozsonyi Katolikus Akció magyar tagozatának hivatalos közlönye. -- Megj. havonta 16--24 old., össz. 20 sz. Fel. szerk. Hladik Ágoston. Ny: Unió, 1936. V: Concordia. -- Utóbb: Katolikus Figyelő (1938). T.E.

 1460. Plébániai Értesítő, Lugos, 1937. nov. 28.--1939. máj. 15.: katolikus hírek. -- Megj. havonta 15-én. Szerk. Iványi Kázmér (1938. III: fel. szerk. és ig. is). Kiadó: lugosi r.k. pléb-hiv. Ny: Húsvét és Hoffer ny. [Monoki1941:134.] T.E.

 1461. Plébániai Értesítő, Szenc, 1939. dec.: plébániai lap. -- Megj. egyetlen(?) sz. Fel. kiadó: Károly Alajos. Ny: Metlesich Kálmán, Komárom. 88

 1462. Plébániai Értesítő -- Pfarr-Anzeiger, Temesvár, 1925. jún.: a temesvár-gyárvárosi plébánia értesítője, az Egyházi Szemle melléklete. -- Megj. egyetlen(?) sz. Szerk. Wetzl György, Kleits József. Ny: Pilger--Polatsek. [Monoki 1941:135.] T.E.

 1463. Plébániai Hírnök, Hosszúpályi, 1941.--1943. ápr.: a hosszúpályi római katolikus plébánia hívei számára. -- Megj. rendszertelenül. Kiadó: Hosszúpályi r.k. pléb. Ny: Martincsevics Károly és fiai, Csorna; 1943: Lehotai Pál, Debrecen. T.E.

 1464. Plébániai Tudósító, Pozsonypüspöki, 1928. máj. 10.: plébániai lap. -- Megj. egyetlen(?) sz. Fel. kiadó: Tyukoss János. 88

 1465. Plébániai Tudósító, Szombathely, 1930.--1936. dec.: a Szent Domonkos Rend Szombathelyi Plébániájának hivatalos közlönye. -- Megj. rendszertelenül, össz. 30 sz. Fel. szerk. Badalik Bertalan, 1934. IX: Sütő Albert. Kiadó: Szt Márton pléb. Ny: Martineum. [Vas m. sajtóbibliogr. 1964:39. (176.)] T.E.

 1466. Plébániai Tudósító, Pécs, 1933--1936: a Szigeti Külvárosi Szent Ferenc egyház-község lapja. -- Megj. évente 4 old. Fel. kiadó 1935: Tamás Krizant, 1936: Jagicza Juvenal. Kiadó: Szigeti Külvárosi Szt Ferenc egyhközs. Ny: Dunántúl. -- Rovatai: Egyház-községi hírek; Anyakönyv; Egyesületeink életéből. [Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:319. (623.)] K.I.

 1467. Plébániai Tudósító, Magyardiószeg, 1937: a magyardiószegi plébánia közlönye. -- Megj. össz. 4 sz. Fel. szerk. Rehanek Ferenc. Kiadó: magyardiószegi pléb. Ny: Risnyovszky János, Nyitra. 88

 1468. Plébániai Tudósító, Debrecen, 1945: alkalmi lap. -- Megj. egyetlen sz. Kiadó: Szt Domonkos rendi Szt László pléb. Ny: Tiszántúli kv- és lapkiadó. [Hajdú-Bihar m. sajtóbibliogr. 1973:236. (646.)] T.E.

 1469. Plébániánk, Bp., 1925. ápr. 1.--1937. szept.: a Buda-országúti ferencrendi egyházközség hivatalos lapja. -- Megj. havonta 1-jén (júl--aug. kivételével) 8 old., az egyhközs. tagoknak díjtalanul. Fel. szerk. 1929. II--1931: Vargha Bálint, 1932. I: Hajós Márk, IX: Szűcs Zalán. Szerk. Borsányi Balázs, 1927: Bende Szaniszló, 1929: Vargha Bálint, 1932: Szűcs Zalán, Hajós Márk. Munk. 1931: zajezdai Patachich Béla, Szabó Szerafin, Kaiser Nándor, Schauschek Árpád, Masson Izabella, Seer Gusztávné, Magyar István, Sülle József, Schleiher Frigyes, Vajda Károly, Cziráky Zoltánné, Bárdos B-né. Fel. kiadó: Schrotty Pál, 1927. IX: Bende Szaniszló. Tulajdonos: Budai Ferences Zárda. Ny: Pesti kv-ny., 1927. I. 1: Held ny. [Wünscher 1927:73; 1928:100.] T.E.

 1470. Plébániánk Hitélete, Nagykanizsa, 1925--1937: katolikus hitbuzgalmi folyóirat, a nagykanizsai ferencrendi plébánia hivatalos lapja. -- Megj. havonta 1-jén, 8--16 old., 1935: évente 4x. 1927. IX--1934. XII: szünetelt(?). Fel. szerk. Burka Kelemen, Mátés Hilár, 1935: Mészáros Béla, 1937: Czirfusz Viktorin. Fel. kiadó 1925: Vargha Theodorik. Kiad. tul. 1925: r.k. pléb., 1927: Szt Ferencrendi Zárda. Ny: Gyarmati György. [Wünscher 1927:28. -- Zala m. sajtóbibliogr. 1978:81. (170--171.)] T.E.

 1471. Polgári Törvénykezési Jog Tára, Bp., 1920. jan. 1.--1944. szept.: Megj. havonta 2x, 1923: havonta, 1938: havonta (júl--aug. kivételével), össz. 263 sz. Szerk. Magyary Géza, 1922. I. 15: Juhász Andor, 1923. I. 1: Antalfy Mihály és Fabinyi Tihamér, 1938: Antalfy Mihály. Fel. kiadó 1938. I: Baranyay Lajos. Ny: Globus, 1920. IX: Pallas, 1929. IX: Attila. -- Főlap: Magyar Jogi Szemle (1920--44). T.E.

 1472. Poprádvölgyi Újság, Podolin, 1909. nov.--1910. jan. 16.: hetilap. -- Szerk. Szigeti János. 1910. I. 1: Sáfár Pál. T.E.

 1473. Posol Svätcho Antona, Bp., 1903. jan.--1913:1. sz.: katolikus lap. -- Megj. havonta. Fel. szerk. és kiadó: Sándorfi Ede, 1913: Okánik, L'udevit. Ny: Stephaneum. [M. Könyvszemle 1903. -- Kemény 1942:243.] T.E.

 1474. Pozsony és Vidéke, Pozsony, 1912. szept.--1913. jún.: havi ifjúsági folyóirat közérdekű helyi ismeretek terjesztésére, a királyi katolikus gimnázium tanulóinak lapja. -- Megj. össz. 10 sz., 152 old. Szerk. és kiadó Pósch Károly. Ny: Angermayer Károly. [Lakatos 1983:1942. (3148.)] T.E.

 1475. Pozsonyi Hírlap, Pozsony, 1908. jan. 27.--máj. 11.: hetilap. -- Megj. 4--8 old., össz. 15 sz. Fel. szerk. Bokor B. Imre. Ny: Alkalay Adolf és fia, 1908. V. 4: Kat. Irod. Rt. [Lakatos 1983:1942. (3150.)] 88

 1476. Prameò, Bp., 1940. dec. 25.--1944. máj. 15.: legényegyleti lap. -- Megj. havonta 1-jén és 15-én kb. 5000 pld., 12--16 old., össz. 91 sz. Fel. szerk. és fel. kiadó 1942. III. 15: Potocsny József és Vozár Győző Béla. Főmunk. Hugyec József, Tomek Vince. Kiadó: KALOT. Ny: Sajóvidék, Rozsnyó. T.E.

 1477. Prepavilág, Bp., 1937. nov.--1938. máj.: tanítójelöltek lapja. -- Megj. össz. 7 sz. Szerk. Némethy Klára. Ny: Vörösváry soksz. 88

 1478. Préses, Bp., 1913. ápr.--1944. máj.: kongregációs lap. -- Megj. kéthavonta. 1919--31(?): szünetelt. Fel. szerk. Bus Jakab, 1915. IX--1919:4. sz.: Bernhard Zsigmond, 1931. XI: Bangha Béla, 1933. II: Omerovich Tamás, 1933. X: Vid József. Fel. kiadó 1937: Bangha Béla. Kiadó: a bpi jezsuita rház. Ny: Apostol. -- Főlap: Mária Kongregáció (1907--44). T.E.

 1479. Pressburger Kikiriki, Pozsony, 1897: német humoros néplap. -- Megj. egyetlen(?) sz. Szerk. S. Ch. Mecks, . Ny: Kat. Irod. Rt. 88

 1480. Pressburger Tagblatt, Pozsony, 1896. ápr. 1.--1923. jún. 17.: napilap. -- Megj. 6--12 old., folyamatos számozással, össz. 8006 sz. Fő- és fel. szerk. 1911. I. 1.--1912. XII. 1: Otto Fabricius, , 1914. II. 8: Gabriel Fambri, , 1915. I. 19: Alexander Gaibl, . Főszerk. 1908. III. 31: Otto Fabricius (1911. I. 1: fel. szerk. is). 1914. IX. 2--1915. I. 18: Alexander Gaibl, . Fel. szerk. Theodor Binder, , 1898. IV. 15: Carl Schankebank, , 1899. VII. 3: H. Alois Pichler, , 1902. X. 14: Julius Nemessányi, , X. 29: és 1912. XII. 2: Alexander Gaibl, , 1914. IX. 2: Josef Reimann, , 1918. X. 11: Alexander Gaibl, , 1918. XII. 12: Johann Tobler, . Kiadó és ny: Pressburger Tagblatt (Alexander Zalka), 1896. VIII. 23: Kat. Irod. Rt., 1915. II. 27: Pázmány Irod. és ny. -- Melléklapja: Illustrierte Sonntagszeitung (1901--09), Christlich-Soziale Zeitung (1908). [Kiss--Sziklay 1902:508. -- Kemény 1942:246.] T.E.

 1481. Provinciánk Hírei, Bp., 1932.--1947. dec.: a Jézustársaság magyar rendtartományának lapja. -- Megj. rendszertelenül (1938. I. 1: 45., 1939 húsvétig 51 sz.). Szerk. 1938: Gyenis András SJ. Kiadó: JT m. rtart. főnöksége, 1946. I: a szegedi JT Kollégiuma. Ny: Manreza háziny.; 1946. I: Ablaka, Szeged; 1939 és 1947. VII: Stephaneum. T.E.

 1482. Pünkösdi Tűz, Bp., 1946. pünkösd: alkalmi lap. -- Megj. egyetlen sz. Kiadó: Szentlélekszövetség. Ny: Stephaneum. 88

 1483. Rákospalotai Harc, Rákospalota, 1938: röpirat. -- Megj. 2 számozatlan példány. Fel. szerk. Kenézlői Tibor. Kiadó: Új Kor Lap- és Kv-kiadó. Ny: Stephaneum. -- Főlap: Új Kor (1935--38). [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:181. (828.)] 88

 1484. Rákospalotai Katolikus Tudósító, Rákospalota, 1943. jan. 20.--1944. nov. 20.: plébániai lap. -- Megj. havonta 2x. Fel. szerk. és kiadó: Oetter György. Ny: Don Bosco, Rákospalota. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:182. (839.)] 88

 1485. Ránk vár a Világ, Kalocsa, 1944. febr.--márc.?: havi ifjúsági lap. -- Szerk. Somoray János. Kiad. a Filippinum cserkészcsapat. Ny: Árpád. [Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:436. (500.)] 88

 1486. Ranolder Híradó, Bp., 1934. jan.--1939. máj. és 1943. jan.--1944:4. sz.: a Ranolder-intézeti Növendékek Szövetségének közlönye. -- Megj. évente 4x, össz. 23 sz. Fel. szerk. Kókay Júlia Ladiszlava, 1938. VIII: Csorda Romana. Fel. kiadó: Bécsy Kerubina főnöknő. Kiadó: Szeretet Lányai Ranolder Intézetének Tanítóképzője. Ny: Stephaneum. -- Közben: Ranolder Kis Híradó (1940--42). T.E.

 1487. Ranolder Kis Híradó, Bp., 1940. jan.--1942.: a Ranolder-intézeti Növendékek Szövetségének Közlönye. -- Megj. rendszertelenül, össz. 6 sz. Fel. szerk. Bogdánffy Szilárda. Szerk. Erdős Ilona, Regő I., Thurzó Veronika. Ny: Vörösváry, soksz. -- Előbb és utóbb: Ranolder Híradó (1934--39 ill. 1943--44), közben: Híradó (1941. IV. 8.). T.E.

 1488. Recht, Das, Pozsony, 1874. jan.--1879. jún. 30.: fontolva haladó politikai, irodalmi és művészeti lap. -- Megj. naponta, 1877--78: hetente, 1879: naponta 4--8 old., össz. 1163 sz. Fel. szerk. Gerhard Marosy, , 1878: Carl Otocska, . Kiadó: J. F. Mühlhammer, , 1878. XII. 7: Carl Otocska, . Ny: Angermayer. -- Előbb: Der Katholik (1872--73), melynek évf-számozását folytatta. T.E.

 1489. Reform, Pozsony, 1902. máj. 18.--1913. ápr. 6.: nyugatmagyarországi néplap. -- Megj. hetente 8--16 old., össz. 550 sz. Fel. szerk. és kiadó: Zalkai L. Alajos, 1906. III. 11: Karl Nadwornik, 1907. VII. 7: Zalkai L. Alajos, 1908. XI. 1: Kovács János. Kiadó: Kat. Irod. Rt. -- Előbb: Westungarische Volkszeitung (1896--1902). [Kemény 1942:249.] T.E.

 1490. Regény-Újság, Bp., 1909. 1. sz.--3. sz.: Megj. össz. 3 sz. Szerk. Újvárossy Fedor. Ny: Pázmáneum. 88

 1491. Regnum, Kalocsa, 1929. febr.--1938. aug. 10.; Bp. 1939. szept.--dec.: a kalocsai Jézus Társasági Szent István Gimnázium (Nevelőintézet) ifjúsági lapja. -- Megj. havonta 20-án, 1934. IX: évente 10x. Főszerk. 1929. III: Földváry Ferenc, 1929. V: Beck Károly, 1930. V: Ternájgó József, 1931. IV: Czakó József, 1932. IV: Vida István, 1933. IV: Suda Dezső, 1934. IV--VIII: Czakó Lajos. Fel. szerk. 1929. II: Földváry Endre, 1929. VII. 15--1930. VIII: M. Czinder Jenő, 1931. VII--VIII: Nagy Töhötöm, 1933. VII--VIII: Kéri Sándor. Szerk. Tüske Béla, Vida István, 1935. IX: Suda Ottó, 1936. V: Máté-Tóth Gyula, 1937. IX: Splény Gábor. Társszerk. Czakó Lajos, Ruppert Pál, 1935. IV--VI: Suda Ottó, Tamasovits József. Főmunk. Beck Károly, 1929. V--VI: Ternájgó József. 1930. V: Czakó József, 1931. IV: Vida István, 1932. IV: Suda Dezső, 1933. IV: Czakó Lajos, 1934. IX: Székely Gyula, 1935. IX: Járányi László, Máté-Tóth Gyula, 1936. V: Gidró László, 1937. IX: Gosztonyi László. Kiadó: Regnum Bank Rt., 1929. III: Stephaneum III. szakasz, VII. 15: JT Gimn. Kalocsa, 1934. IX: a JT Kollégiumok, X: Kacskovics Pál, 1935. VII: JT Koll., Kalocsa, IX: a JT Szt István Nevelőint. III. szakasza. Ny: Árpád Rt., 1934. IX: Korda Rt. Bp., XI: Attila, 1935. I: Árpád Rt. Kalocsa, 1937. IX: Árpád Rt. Szeged. -- Utóbb: Új Regnum (1941--44). Melléklapja: Kis Regnum (1931--32). [Lakatos 1983:2077. (3250.) -- Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:443. (504.)] T.E.

 1492. Regnum Dei, Bp., 1940: a Krisztus Király missziós szövetség értesítője, melyet kézirat gyanánt küldött a szövetség központja. -- Megj. kéthavonta. Fel. szerk. Röss Bertalan. Ny: Kapucinusok házi nyomdája. 88

 1493. R(egnum) E(gyetemi) Sz(övetségi) Tudósító, Bp., 1934: kézirat gyanánt. -- Fel. szerk. 1935: Oswald László, 1936: Köves Károly, 1937: Györffy László, Boda Jenő. Ny: Élet. [Viczián 1978:75. (208.)] T.E.

 1494. Regnum Marianum, Northampton, Pa., USA, 1908--1924: magyar katolikus plébániai lap. [Puskás 1982:620.] 88

 1495. Regnum Marianum, Bp., 1947. szept.: irányelvek, teendők az ifjúság 1947/48. évi katolikus akciós munkájában. -- Szerk. adatok nélkül. Kiadó: AC Orsz. Ifj. Biz-a. Ny: Stephaneum. 88

 1496. Regnum Marianum, Melbourne, 1953. jan.--: a Regnum Marianum egyházközség értesítője. -- Megj. havonta 2 old. Szerk. Varga Zoltán SJ. Kiadó: "Regnum Marianum" Hungarian Catholic Association of Victoria. Ny: soksz. -- Előbb: Értesítő (1951--52). [Mildschütz 1977:98. (609.)] T.E.

 1497. Regnum Marianum, Martinez, 1954. jún.--1957. jún.: argentínai cserkész értesítő. -- Megj. havonta 4--16 old. 150--300 pld. 1956. XI--1957. V: szünetelt. Szerk. Makkos Nándor, Vass Dénes, Vass Mátyás. Kiadó: Regnum Marianum Cserkészcsapat. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:98. (607.)] T.E.

 1498. Regnum Marianum, Buenos Aires, 1954. szept.--1956. szept.: Mária országa a világszerte élő magyar katolikusok számára. -- Magj. rendszertelenül, 4--8 old. Szerk. és kiadó: Mezgár Lajos. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:98. (608.)] T.E.

 1499. Regnum Marianum Értesítője, Sydney, 1954: egyházközségi értesítő. -- Megj. havonta 2--4 old. Szerk. Fazekas János, Forró Ferenc. Kiadó: Regnum Marianum r.k. egyhközs. Ny: soksz. -- Előbb: Egyházközségi Értesítő (1952--53), utóbb: Római Katolikus Magyar Lelkipásztori Körlevél (1955--). [Mildschütz 1977:99. (610.) -- EH II:544. (címe: Regnum Marianum Egyházközségi Értesítő 1951-től folyamatosan megjelenőként; a címváltozásait nem említve!)] T.E.

 1500. Regnumi Akác, Bp., 1929. jan.--1930. dec.(?): Megj. évente 8x, össz. 12 sz. Szerk. 1929: Jandik József. Kiadó: Regnum Marianum Egyesület (kézirat gyanánt). Ny: 1929: Élet. 88

 1501. Regnumi Tudósító, Bp., 1938. máj.: a Regnum Marianum Egyesület hivatalos lapja. -- Megj. átlag kéthavonként, 1939: évenként 4x. Fel. szerk. 1939: Gőbel József, Sövényi Ernő. Ny: Élet.

 1502. Religio, Pest (Bp.), 1849. szept. 27.--1930. jún. 30.: katolikus politikai, egyházi és irodalmi lap. -- Megj. hetente 3x, 1855: szerdán és szombaton, 1905--06: hetente, 1907: júl--aug. kivételével hetente, 1914: évente 10x, 1919: 3 füz., 1920: 1 füz., 1921--22, 1924: és 1930: évi 2 füz, 1923, 1925--27: évi 3 füz., 1928--29: évi 4 füz. 1851. VI. 30--1853. I. 1, 1905. XII. 28--1906. III. 4, 1919. III--1920: szünetelt. Fel. szerk. és kiadó 1860. I. 4: Somogyi Károly, 1864. I. 2: Palásthy Pál, 1873. I. 1: Hornig Károly, 1878. VIII. 17: Breznay Béla, 1906. III. 4: Dudek János, 1913--14: Hanuy Ferenc, 1914. I. 8: Kiss János. Fel szerk. 1856. I. 2: Zalka János, 1859. I. 1: Somogyi Károly, 1869. X. 2: Cselka Nándor. Szerk. és kiad. 1851--56: Danielik János, 1861. I. 2: Pollák János. Laptulajdonos 1855. I. 4: Danielik János, 1856. I. 2: Zalka János, 1870. I. 1: Cselka Nándor. Kiadó: 1853. I. 2: Emich Gusztáv (és ny.), 1859. I. 1: SZIT. Ny: Lukács és Tsa, 1853. I. 2: Emich Gusztáv, 1856. I. 2: Beimel János és Kozma Vazul, 1862. VIII. 3: Kozma Vazul, 1868. I. 1: Kocsi Sándor és Tsa, 1884. I. 2: Rudnyánszky A., 1893. V. 3: Nagy Sándor, 1906. III. 4: Stephaneum. -- 1906--1930: tartalomjegyzékkel. -- Melléklete: Irodalmi Értesítő (1874). -- Melléklapja: Egyetemes Kritikai Lapok (1903--07, pótfüzetben). -- Társlapja: Katholikus Theológiai Folyóirat (1883--85, pótfüzetben). -- 1914. I: beleolvadt a Hittudományi Folyóirat (1890--1913, pótfüzetben). -- A szünetelő 1852. évf. helyett: Emlék-könyv. 1--2. köt. Kiad. Danielik János (Pest, 1852). -- Előbb: Religio és Nevelés (1841--49), közben: Religio és Vallás (1895--1905) (folyamatos évf-számozással), utóbb: Theológia (1934--44). [Szalády 1884:198. -- Religio 1882. I. 12. (A "Religio" és Danielik János); 1911:20. sz. (Breznay Béla: Reminiscentiák a "Religio" elhúnyt szerkesztőire) -- M. Állam 1893:6. sz. (Gyurits Gyula: Egy lojalis szerk. 1849 végén [Danielik János]) -- Kiss--Sziklay 1902:497. -- Kemény 1942:250. -- Lakatos 1986:2088. (3255.)] T.E.

 1503. Religio és Nevelés (Fasciculi Ecclasiastico-Literarii), Pest, 1841. jan. 3.--1849. ápr. 22.: politikai, egyházi és irodalmi lap. -- Megj. hetenként, 1843. VII: hetente 2x, 1848. VII: hetente 3x. 1849. IV. 23--IX. 27: szünetelt. Fel. szerk. 1848. VII. 2: Danielik János. Szerk. és kiadó: Szaniszló Ferenc (cpp.), 1843. VII. 2: Somogyi Károly (esztergomi knk., a szegedi Somogyi-kvtár alapítója). Ny: Trattner--Károlyi, 1843. VII. 2: Kir. M. Egyetemi Kőnyomó Int., 1848. I. 2: Beimel József, VII. 2: Lukács és Tsa. -- Társlapjai: Egyházi Tudósítások (1841--43), Egyházi Literaturai Lap (1843--48). -- Utóbb: Religio (1849--1930). [Szalády 1884:198. -- Kiss--Sziklay 1902:497. -- Busa 1986:249. (356.) -- Lakatos 1986:2100. (3256.)] 88

 1504. Religio. Vallás., Bp., 1894. jan. 3/6.--1904. dec. 28.: katolikus egyházi, társadalmi és irodalmi folyóirat. -- Megj. hetente 2x, össz. 1161 sz. Szerk., kiadó és laptul. Breznay Béla. Ny: Nagy Sándor. -- Mellékletei: 1898. I. 15: A kormány emlékirata a kat. autonómiáról; 1900. IV. 28: A m. ppi kar válasza az autonómiai szervező kongresszus 27-es biz-ának; VIII. 25: Az orsz. kat. naggyűlés nyilvános ülésein elmondott beszédek (folyamatos oldalszámozással), XII. 22: A bpi kir. m. tudegy-re vonatkozó legújabb tört. nevezetességi okmányok. -- Melléklapja: Egyetemes Kritikai Lapok (1903--07, pótfüzetben) -- Előbb és utóbb: Religio (1849--1930). [M. Könyvszemle 1894--1905. (Hírlapjaink) -- Lakatos 1986:2095.] T.E.

 1505. Remény, Győr, 1868. nov. 15.--1876. jún.: ismretterjesztő és szépirodalmi ifjúsági lap, a főgimnáziumi önképzőkör közlönye. -- Megj. havonta, össz. 76 sz. Szerk. Pamper Imre, 1869: Schemiz Károly, 1870: Nagy István, 1871: Tóth Jenő, 1872: Nagy Kristóf, 1873: Menzel Géza, 1874: Rattinger Kálmán, 1875--76: Molnár Gábor. Ny: Sauerwein Géza. [Szalády 1884:199. -- Lakatos 1986:2106. (3263.)] T.E.

 1506. Remény, Bp., 1886. okt. 3.--1887. febr. 20.: társadalmi, szépirodalmi és ismeretterjesztő (katolikus) képes hetilap. -- Megj. össz. 21 sz., 340 old. Szerk. Hajóssy K. György. [Lakatos 1986:2103. (3258.)] 88

 1507. Remény, Pozsony, 1990. ápr. 8.--: magyar katolikus hetilap. -- Megj. 8 old., képekkel illusztráltan. Főszerk. Koller Gyula. Kiadó: Glória, a Szlovákiai M. Kat. Papok Társulata. 88

 1508. Remény, Kolozsvár, 1990. máj. 14.--: a kolozsvári Mária Szent Szíve plébánia ifjúsági csoportjának lapja. -- Megj. rendszertelenül. Ny: házi soksz. Ku.P.

 1509. Reménységünk, Vác, 1896. okt.--1898. nov.; Csongrád-Csany, 1898. dec.--1903. dec.; Csanytelek, 1904. jan.--1906. márc.; Kiskunmajsa, 1906. ápr.--1910. jan.: az Oltáriszentség-imádás és Mária-tisztelet havi folyóirata. -- Megj. havonta. Főszerk. 1910. I: Varga Mihály csányi plnos. Szerk. és kiadó: Varga Mihály. Főmunk. 1909. I: Reviczky Aladár. Ny: Mayer Sándor, Vác; 1898. II: Franklin Társulat, Bp.; 1899. V: Endrényi Imre, Szeged; 1901. X: Stephaneum, Bp. [M. Sion 1899:79. -- Kiss--Sziklay 1902:506. -- Pest m. sajtóbibliogr. 1977:186. (855.) -- Kenyéri 1992:175. (37.)] T.E.

 1510. Rend-Tartományi Közlöny, Gyöngyös, 1912. okt.--1938. nov.; Bp., 1938. dec.(?)--1940. jan.(?): a Kapisztrán Szt Jánosról nevezett ferencrendi rendtartomány hivatalos közlönye. -- Megj. júl. kivételével havonta. 1918. XII--1927. VIII: és 1931. VI--1934. VIII: szünetelt. Szerk. Pesti Emánuel, 1916. X: Roznik Rajner, 1918. XI: Unghváry Antal, 1927. IX: Hermann Hermenegild, 1929. I--XII: Medveczky Medárd, 1930. IX: Unghváry Antal, 1934. VIII: Sebestyén Sándor, 1938. XI: Károly Bernát. Kiadó: Kapisztrán Szt Jánosról nev. Ferencr. Tart. Főnökség. Ny: Herczog, Gyöngyös; 1913. I: Dunántúl, Pécs; 1927. IX: Kapisztrán, Vác. -- Előbb: Tartományi Közlöny (1912). [Kemény 1942:293. -- Heves m. sajtóbibliogr. 1972:79. (227.)] T.E.

 1511. Rendi Igazgató, Bp., 1942: a magyarországi rendi igazgatók hivatalos havi értesítője; Szt Ferenc világi rendje igazgatóinak hivatalos havi értesítője. -- Megj. havonta, össz. 26 sz. Fel. szerk. 1942: Pusztai Gábor. Ny: Kapisztrán, Vác. 88

 1512. Rendtartományi Közlemények, Bp., 1944:1. sz.--1945:1. sz.: ferences újság. -- Megj. össz. 2(?) sz. Kiadó: Kapisztrán Szt Jánosról nev. Ferences Rendtart. Főnöksége. Ny: Kapisztrán, Vác. 88

 1513. Rettung, Bp., 1897. jan. 15.--dec. 15.: Monatschrift zum Preise des allerheiligsten Sacramentes und zur Verehrung der Mutter Gottes. -- Megj. havonta, össz. 12 sz. Szerk. és kiadó: Varga, Michael. Ny: Herko Páter, 1897. IV: Hunyadi Mátyás Int., 1897. V: Mayer Sándor, Vác (gót betűs). 88

 1514. Revista Catolicã, Szatmárnémeti, 1885. szept.--1887. dec. és 1899--1902(?); Nagybánya, 1903(?)--1905. márc. 1.: görögkatolikus lap. -- Megj. havonta(?), 1903--05: kéthetente (1899--1905: 24 sz. ismert). Szerk. és kiadó: Lucaciu, , Vasiliu. Ny: Szabadsajtó, 1903: Nánási István. T.E.

 1515. Riadó, Szeged, 1937. jan.--1943. ápr.: a Magyar Királyi Állami Felsőipariskola Mária Kongregációjának havi értesítője. -- Fel. szerk. Gödry György, 1940--41: és 1942. X: Halmai József, 1940. XII: Maróti János. Ny: Árpád, Szeged. T.E.

 1516. Rokkant Hősök Könyvesháza, Bp., 1920.--1922. jan. 15.: kiadvány a rokkantak felvilágosítására és hazafias szellemben való nevelésére. -- Megj. havonta 2x, össz. 8(?) sz. Fel. szerk. Szentiványi Dezső. Kiadó: Pleyer Lajos. Ny: Stephaneum. T.E.

 1517. Római Katolikus Magyar Lelkipásztori Körlevél, Sydney, 1955--1966(?): egyházközségi lap. -- Megj. rendszertelenül. Kiadó (1961. V.): Forró Ferenc. Ny: soksz. -- Előbb: Egyházközségi Értesítő (1952--53), Regnum Marianum Értesítője (1954), utóbb: Szt Erzsébet Egyházközségi Tudósító (1967--). [Mildschütz 1977:111.(684.)] T.E.

 1518. Római Magyar Kurir, Róma, 1948. dec. 1.--1950.: a magyar lelkészség értesítője. -- Megj. rendszertelenül, össz. 7(?) sz. Szerk. Boér Miklós, Péterffy Gedeon. Kiadó: Vajda Ferenc. Ny: házi soksz. [Mildschütz 1977:100. (616.)] T.E.

 1519. Românul Târnãvean, Dicsőszentmárton, 1913:1. sz.--1914. márc.: görögkatolikus lap. -- Megj. havonta, össz. 12 sz. Szerk. Alexandru Petrasiu, 1913. IV: Joan Mihu. Ny: G.k. szem., Balázsfalva. [Kemény 1942:255.] T.E.

 1520. Ropog a Tűz, Bp.: a 25. sz. cserkészcsapat közlönye. -- Megj. össz. 8 számozatlan sz. Fel. szerk. 1942: Telegdy László, Golenszky Kandid. Ny: 1942: Vörösváry, soksz. 88

 1521. Rosenkranz-Fabrikation-Hausindustrie, Kalocsa, 1913. márc.--szept.: árjegy-zék. -- Megj. negyedévenként, össz. 3 sz. Fel. szerk. és kiadó: Tantos Ferenc. Ny: Werner Károly. -- Társlapja: Rózsafüzér-készítő Házi Ipar (1908--16). [Kemény 1942:255.] T.E.

 1522. Rovás, Bp., 1903. febr. 15.--ápr. 30.(?): szókimondó hetilap. -- Megj. össz. 10 sz. Szerk. 1903: Szeles Adorján. Kiadó 1903: Kurucz Lajos. Ny: Pazmaneum. 88

 1523. Rózsaeső, Nagyvárad, 1933. jún. 3.--1938. ápr.: hitbuzgalmi folyóirat. -- Megj. havonta. Szerk. és kiadó: Tombory Béla. Ny: 1933--34: Szt László; 1935--36: Gloria, Szatmárnémeti; 1936--38: Lázár ny., Szilágysomlyó. [Monoki 1941:148.] T.E.

 1524. Rózsafüzér Királynéja, Bp., 1909. jan.--1944. dec.: a Rózsafüzér Társulatok és rózsafüzér tisztelők lapja. -- Megj. havonta 1-jén reggel 32 old, össz. 420 sz. Szerk. 1884: Kriszten Róbert Mária, 1909: Palucsák Pál Mária, 1935: Márk Ágoston, Szakács Szaniszló, 1937: Szakács Szaniszló, 1938: Kováts Gyula, 1941: Marton Bernát. Kiad. 1942: a Magyar Szt Domonkos Rendtartomány. Ny: 1928: Stephaneum, 1944: Globus. 1919. V. 25--VII: ném-ül is: Die Rothe Fahne. -- Utóbb: Rózsafüzértársulatok Értesítője (1947). [Kemény 1942:255.] 88

 1525. Rózsafüzér Királynője, Győr, 1948. szept.: a rózsafüzértisztelők lapja. -- Megj. egyetlen sz. Kiadó: győri plnosok. Ny: Győregyházm. ny. 88

 1526. Rózsafüzér-készítő Házi Ipar, Kalocsa, 1908. jan.(?)--1916:1. sz.: árjegyzék. -- Megj. negyedévenként 15-én, össz. 23 sz. Fel. szerk. és kiadó: Tantos Ferenc. Ny: Werner Károly. -- Tótul és ném. is, utóbbi címe 1911(?)--13(?): Rosenkranz-Fabrikation-Hausindustrie. [Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:447. (508.)] 88

 1527. Rózsafüzértársulatok Értesítője, Bp., 1947: tagegyesületi értesítő. -- Megj. rendszertelenül, össz. 8 sz. Kiad. a Szt Domonkos Rendi Tartományfőnökség. -- Előbb: Rózsafüzér Királynéja (1909--44). 88

 1528. Rózsaünnep, Ungvár, 1901. júl. 13.: az egyetemi ifjúság nyári mulatságának alkalmi lapja. -- Megj. egyetlen sz. Fel. szerk. Zombory Endre, Vidor Marci. Ny: Lévai Mór, Ungvár. [Viczián 1978:196. (624.)] T.E.

 1529. Rozsnyói Egyházi Töredékek, Rozsnyó, 1834:1. sz.--1839:1. sz.: egyháztörténeti közlemények. -- Megj. rendszertelenül 64--68 old., össz. 8 sz. Kiadó: Scitovszky János pp. Ny: Kék József, Rozsnyó. 88

 1530. Rozsnyói Egyházmegye "Actio Catholica"-jának Értesítője, A, Rozsnyó, 1944. febr.--márc.: a Sajó-Vidék melléklete. -- Megj. össz. 5(?) sz. Fel. szerk. Kovács Gyula. Ki-adó: Rozsnyói Egyhm. AC. Ny: Sajó-Vidék kv-ny. -- Főlap: Sajó-Vidék (1898--1944). 88

 1531. Rög, Székesfehérvár, 1941. ápr. 1.--1942. máj. 27.: a székesfehérvári Szent István Gazdasági Tanintézet ifjúsági közlönye. -- Megj. havonta 2x, 1941. X. 15: havonta, kézirat gyanánt, össz. 8 sz. Főszerk. Wippe Frigyes, 1941. X. 15: Galamb Béla, Timár András. Fel. szerk. 1941. XII. 15: Wagner István. Szerk. Timár András (1941. IV. 1.), Galamb Béla (1941. IV. 1.), Zsoár Kálmán, Heltay Imre, Borbáth László, Szodpridt Gyula, Németh János. Főmunk. 1941. XII. 15--1942. V. 27: Zsoár Kálmán, Lotharides Ferenc, Heltay Imre, Borbáth László, Szedfried Gyula, Németh János, Dvoracsek László, Gacs Lajos (Kassa), v. Kalmár Lajos (Debrecen), 1942. IV. 30: Hegedüs Lóránt. Fel. kiadó: Papp Ernő, 1941. X. 15: Wagner István. Ny: Vörösváry, soksz., Bp.; 1941. XII. 15: Turul. [Fejér m. sajtóbibliogr. 1965:93. (165.)] 88

 1532. Römisch-Katholische Rundschau aus Ungarn, Bp., 1954: katolikus lap. -- Ny: Egyetemi. Fr. nyelvű kiad.: Bulletin Catholique Hongrois. -- Utóbb: Katholisches Leben in Ungarn (1956). 88

 1533. Ruszka Kraina, Ungvár, 1919. jan. 8.--jan. 29.: ruszin görögkatolikus hetilap. -- Megj. össz. 6 sz. Szerk. Szémán István. Kiadó és ny: Unió (cirill betűs). [Kemény 1942:255.] T.E.

 1534. S. I. S., Gyulafehérvár, 1990. ápr. 15.--: a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola papnövendékeinek lapja. -- Megj.: negyedévente. Ny: soksz. Ku.P.

 1535. Sajó-Vidék, Rozsnyó, 1898. máj. 1.--1944. dec. 2.: vegyes tartalmú, társadalmi, közművelődési, szépirodalmi és politikai hetilap. -- Megj. szombaton reggel, 4--8 old., 1898--1918: 1059 sz., 1920--1937: 882 sz., 1939--1944: 254 sz. 1918. IX. 26--1919: szünetelt. Fel. szerk. Komoróczy Miklós, 1901. V. 2: ideigl. Hermann István, V. 30: szerk. biz., IX. 1: Hazslinszky Rezső, 1902. I. 1: Korányi György, I. 9: Gutlohn Márton, III. 13: Hermann István, IX. 18: Réz László, 1903. II. 5: Gömöri Zoltán, 1907: Komoróczy Miklós, 1911. III. 9: Lóska Béla, VI. 1: Komoróczy Miklós, 1914. X. 1: Lóska Béla, 1920. VIII. 28: Tichy Kálmán, IX. 4: Lóska Béla, XI. 18: Szilvássy Ferenc, 1921. I. 27: Kovács Farkas, III. 10: Tichy Kálmán, 1925. VII. 4: Krausz Jenő, 1926. I. 21: Kovács Gyula, 1930. VII. 17: Fejes János, 1934. XI. 1: Sinkó Ferenc, 1935. IV. 13: Bakos József. Főmunk. 1902. IX. 18: Hazslinszky Rezső, Posch József, 1904. VIII. 4: Markó Miklós, 1906. I. 11: Császár Mihály, Telepy Sándor, VIII. 9: Császár Mihály, Lóska Béla, X. 11: Lóska Béla, XI. 8: Lóska Béla, Kulcsár Gyula, 1907: Lóska Béla. 1939. I. 28: Bakos József. Kiadó: Hermann István, 1914. IV. 23--1917. X. 18: Sajó-Vidék Egyesület, 1920: Kovács Farkas. Kiadóhiv. főnök 1922. III. 23: Potocsny József. Laptul. 1921. IX. 15. Rozsnyói Kerszoc. Párt. Laptul., fő- és fel. szerk. 1939. II. 4: Potocsny József. Ny: Hermann István; Sajó-Vidék Egyes. ny., Rozsnyó; 1920: Sajó-Vidék kv-nyomda gyorssajtó (1926. I. 7: Gömöri Zoltán kv-ny., csak egy sz.) -- 1918. XII-ig a Néppárt, 1919--38: a Kerszoc. Néppárt érdekkörébe tartozott. -- 1934. karácsonyi száma: Sajó Vidék Az Újság [Lakatos 1986:2158. (3331.)] 88

 1536. Sajtó, A, Bp., 1916. okt.--1919. febr.: a Katolikus Sajtóhölgybizottság közlönye, a Mária Kongregáció melléklete. -- Megj. havonta, össz. 27 sz. 1919. II--1929. II: szünetelt. Fel. szerk. Novák Mártonné, 1916. XI: Martinus. Kiadó: a Sajtóhölgybiz. Ny: Stephaneum. -- Főlap: Mária Kongregáció (1907--44). 1917: a kassai Felvidéki Újság (1907--18) mellékleteként is megjelent. -- Utóbb: Sajtószemle (1929--42). [Gulyás II:223. (Bangha Béla alapította) -- Kemény 1942:256. -- Lakatos 1986:2163. (3333.)] T.E.

 1537. Sajtószemle (A Sajtó), Bp., 1929. febr. 5.--1942:1. sz.: a Katolikus Hölgyek Országos Sajtóegyesületének negyedévenként megjelenő közlönye. -- Megj. rendszer-telenül, össz. 40 sz. Fel. szerk. és kiadó: Schmidl Nándor, (közben) 1932. VII: Strecke Ernő, 1941. V: Nádas Zoltán. Kiadó: Kat. Hölgyek Orsz. Sajtóegyes-e, 1940:1. sz. Bpi Szt Rókus Egyhközs. Ny: Apostol, 1930: Korda, 1931. X: Pallas, 1942. I: Stephaneum. -- Előbb: A Sajtó (1916--19). [Sziklay--Szász 1935:173. -- Lakatos 1986:2163. (3333.)] T.E.

 1538. Sámsoni Apostol, Békéssámson, 1942: a békéssámsoni római katolikus hívek számára. -- Megj. össz. 2 sz. szerk. és kiadói adatok nélkül. Ny: Martincsevics K. és fiai, Csorna. 88

 1539. Sanct Antonius Blätter, Bp., 1903. (jan.?)--1911. dec.: hitbuzgalmi lap. -- Megj. havonta. Szerk. Buday Alfréd. Ny: Uránia, 1908: Pázmáneum. -- Előbb: Antonius Blätter (1900--02). [Kiss--Sziklay 1902:509. -- Kemény 1942:256.] 88

 1540. Sanct Gerardus, Versec, 1902. jan.(?)--dec.(?): plébániai lap. -- Megj. vasárnaponként. Fel. szerk. Sávoly Ferenc hitoktató. [Kiss--Sziklay 1902:509.] 88

 1541. S(anc)t Gerardusblatt, Temesvár, 1893. jan. 3.--1898. máj. 1.: katolikus lap. -- Megj. hetenként, össz. 278 sz. Szerk. Magyary Pál, 1895: Schlinger József. Ny: Csanádegyhm. -- Több ném. nyelvű bánáti r.k. lap melléklapja. Főlap közben: Der Landbote (1896--97); 1897. X. 1: ismét önálló. -- Utóbb: S(anc)t Josefbote (1898). [M. Sion 1896:79; 1899:77.] T.E.

 1542. S(anc)t Josefbote, Temesvár, 1898. máj.(?)--dec.(?): katolikus hetilap. -- Szerk. Schlinger József. Ny: Csanádegyhm. -- Előbb: S(anc)t Gerardusblatt (1893--98) (több ném. lap melléklapja). 88

 1543. Sancta Maria, Bp., 1891. jan.(?)--1894.(?): a Katholikus Szemle melléklete. -- Megj. szerk. és kiadói adatok nélkül. Ny: Athenaeum. -- Főlap: Katholikus Szemle (1887--1944). 88

 1544. Sárközi Lapok, Kalocsa, 1872. máj. 5.--1873. szept. 28.: politikai és társadalmi hetilap, a Kalocsavidéki Katolikus Néptanítóegylet közlönye. -- Megj. hetenként. Fel. szerk. Salamon Pál, 1872. V. 12: Nádai N., 1873. VI. 22: Mócsy Antal. Kiadó: Halmai Károly, 1873. VI. 22: Móder Ferenc. Ny: Malatin és Holmeyer érs. ny. -- Előbb és utóbb: Kalocsai Lapok (1871--74). [Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:449. (511.)] T.E.

 1545. Sárosmegyei Közlöny, Siroka, 1882. jan. 3.--1884. szept.; Eperjes, 1884. okt. 2.--1898. dec. 28.: a sárosmegyei r.k. népnevelők egylete, a felső-tarczavidéki gazdakör, a sárosmegyei általános tanítóegylet és az eperjesi kereskedőifjak egyletének hivatalos közlönye. -- Megj. hetenként. Szerk. és kiad. tul. Hedry Bódog. Ny: Schart, Kassa; 1882. VII. 6: Pannónia, Kassa; 1884: Eperjesi bank; X. 30: Kosch, Árpád ny. [M. Sion 1895:78; 1898:76.-- Lakatos 1986:2173. (3343.)] T.E.

 1546. Segédmunkás, Bp., 1937. jan.--1939. júl. 31.: a Keresztényszocialista Segédmunkások Országos Szövetsége közlönye. -- Megj. évente 10x, össz. 14 sz. Fel. szerk. és kiadó: Merényi Gyula. Ny: Máthé. 88

 1547. Selo: (Szelo

 1548. Simontornyai Ferences Plébánia Hírei, A, Simontornya, 1937. okt. 1.: plébániai lap. -- Megj. egyetlen sz. Kiadó: Tamás Krizant OFM házfőn. és plnos. Ny: Dunántúl Pécsi Egy. Kv-kiadó és Ny. [Tolna m. sajtóbibliogr. 1980:120. (28.)] T.E.

 1549. Sion, Pest, 1839. febr. 3.--1842. dec. 28.: katolikus egyházirodalmi folyóirat. -- Megj. hetenként 2x. Szerk. és kiadó: Gyarmathy János. Ny: Beimel, 1840. III. 28: Egyetemi. -- Társlapjai: Anastasia, Egyházi Szépművészetek Tára (1838--39), Anastasia, Museum Memorabilium Reipublicae Sacrae, Civilis et Litterariae (1839). [Busa 1986:260. (374.)] 88

 1550. SLNCE (Nap), Bp., 1918. febr. 17.--ápr.: katolikus lap. -- Megj. havonta 3x, össz. 8 sz. Fel. szerk. Polgár, Pável. Kiadó: Páli, Gábriel. Ny: Európa. -- Társlapja: Fényszóró (1918). [Kemény 1942:259.] 88

 1551. Slovenské L'udové Noviny, Pozsony, 1910. ápr. 15.--1929. ápr. 12.: katolikus néplap. -- Megj. péntekenként. Fel. szerk. Karol Stefanek, . Kiadó és ny: Egy. Szöv. Ny., Kat. Irod. Rt., 1915. III: Pázmány, 1925. V: Uránia. [Kemény 1942:260.] 88

 1552. S(ocietas) V(erbi) D(ivini) Missziós Hírnök, Kőszeg, 1933. dec. 25.--1939. szept.: az Isteni Ige Társasága (Steyli Missziós Atyák) magyar rendtartományának időszaki értesítője. -- Megj. rendszertelenül, össz. 18 sz. Fel. szerk. és kiadó: Seres Béla, 1939. IX: Zimits Mihály. Kiadó: Szt Imre Missziós Szeminárium. Ny: Don Bosco, Rákospalota, 1939: Martineum, Szombathely. [Vas m. sajtóbibliogr. 1964:46. (202.)] T.E.

 1553. Sodalitium Doctrinae Christianae Tudósítója, A, Rákospalota, 1939. máj.: Megj. össz. 2(?) sz. kézirat gyanánt. Fel. kiadó: Hermann Iván. Ny: Don Bosco Szalézi Művek, Rákospalota. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:188. (871.)] 88

 1554. Sonntagsblatt, Temesvár, 1898. jan. 1.--1918. szept. 26.: a Der Freimütige állandó heti melléklete. -- Megj. hetente. Szerk. és kiadói adatok nélkül. Ny: D-Mo. -- Főlap: Der Freimütige (1889--1919). [Kemény 1942:262.] 88

 1555. Sonntagsblatt für das Deutsche Volk in Ungarn, Bp., 1938. okt. 15.--1940. okt. 27.: katolikus néplap. -- Megj. vasárnap reggel, össz. 55 sz. Fel. szerk. Léher Lajos. Fel. kiadó: Pintér László. Ny: Európa. 88

 1556. Sonntagsfeier, Temesvár, 1912--1918: a Der Landbote képes melléklete. -- Megj. hetente. Szerk. Karl Kraushaar. Kiadó: Badenia Verlag, Karlsruhe. Ny: Csanádegyhm. 88

 1557. Soproni Egyházi Értesítő, Sopron, 1947. jún.--1949. ápr.: egyházközségi és hitbuzgalmi közlemények. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Bán János. Kiadó: Soproni Kat. Konvent. Ny: Székely és Tsa, 1947. X: Máté Ernő. T.E.

 1558. Soproni Hírlap, Sopron, 1918. máj. 1.--1945. márc. 10.: keresztény politikai napilap. -- Fel. szerk. Östör József, 1919: Palovits István, 1925. I: Tóth Lajos, 1928. VI. 3: Csermák Gertrud, 1930: Horváth Miklós, 1939. IX. 6: Közi Horváth Miklós, 1944. XII. 1: Antal Ferenc. Kiadó 1925: Soproni Sajtóváll. Rt. Ny: 1927. I. 1: Tóth Alajos, 1941. V. 4: Rábaközi, 1943. I. 5: Máté Ernő. -- Előbb: Sopronvármegye (1914--18), évf-számozását folytatta. [Kemény 1942:263.] 88

 1559. Soproni Katholikus Élet -- Soproner Katholisches Monatsheft, Sopron, 1932.(4. évf.)--1944. nov.: plébániai értesítő. -- Megj. havonta 1-jén (júl--aug. kivételével). Szerk. Szántó Antal, 1935. I: Prajner Pál, 1937. IV--1938. I: Németh Alajos, 1938. V--XII: Halász Gyula, 1939. X: Közi Horváth Miklós, 1943. III: Kardos Árpád. Fel. kiadó: Pap Kálmán. Kiadó: Soproni Kat. Konvent. Ny: Székely és Tsa. -- M. és ném. nyelvű, 1938: csak m., 1939. XI: új évf-számozást kezdett. T.E.

 1560. Soproni Katholikus Szemle, Sopron, 1926. okt.: társadalmi folyóirat. -- Megj. negyedévenként; egyetlen sz. Fel. szerk. Gábor Géza. Kiadó: Kat. Kör. Ny: Soproni Sajtóváll. 88

 1561. Sorsunk, Salzburg, 1949. máj.--júl.: bujdosók lapja. -- Megj. havonta, össz. 3 sz., 24--50 old. Szerk. és kiadó: Nagy Kázmér. [Mildschütz 1977:102. (629.)] 88

 1562. Sorsunk -- Notre Mission, Párizs, 1966. júl.--1968. nov.: katolikusok lapja. -- Megj. havonta. 12 old. Szerk. Nyisztor Zoltán. Kiadó: Vécsey József. -- Utóbb: Életünk (1969). [Mildschütz 1977:102. (627.)] 88

 1563. SRDCE, Bp., 1916. dec. 23.--1919:1. sz: a Jézus Szíve Társaság lapja. -- Megj. hetente, össz. 105 sz. Szerk. Hedvig Stefan. Kiadó: Jézus Szíve Társ. Ny: Europa. -- Társlapja: A Szív (1915--50). [Kemény 1942:265.] 88

 1564. St. István's Hungarian Catholic Church Bulletin, New York, 1974. aug./szept.--1975. okt(?): egyházközségi lap. -- Megj. havonta(?). Kiadó: Szt István Egyhközs. 88

 1565. St. Louis és Vidéke, St. Louis, Mo., USA , 1913. ápr.--1949. febr. 4.(?): Megj. hetenként. Szerk. Káldor Kálmán. Előbb 1913: St. Louisi Hírlap.

 1566. St. Louisi Hírlap, St. Louis, Mo., USA, 1913. jan.--aug.(?): hetilap(?). -- Szerk. Káldor Kálmán. Utóbb 1913--49: St. Louis és Vidéke, mely 1913. VIII. 29: jelezte, hogy a ~ és az Illinoisi Közlöny beleolvadt. [Török 1978:266. -- Lakatos 1986:2246. (3410.)] T.E.

 1567. Stella, Kecskemét, 1926. jan. 5.--?: a kecskeméti angolkisasszonyok intézetének havi folyóirata. -- Megj. havonta (egyetlen sz.?) Kiadó: Angolkisasszonyok Int. -- Utóbb: Szent Erzsébet Hírnöke (1929--31). [Katholikusok Lapja 1926. I. 6.] 88

 1568. Stephaneum, Kalocsa, 1910. júl.--1921. nov.: a kalocsai jézustársasági nevelőintézet lapja. -- Megj. 1910: évente 4x, 1911--21: évente 2x, össz. 30 sz. Főszerk. Bíró Ferenc. Kiadó: Kalocsai JT Stephaneum. Ny: Jurcsó Antal; 1916. VIII: Hornyánszky Viktor, Bp.; 1917. I: Europa Irod. és Ny. Rt.; 1917. VIII: Apostol; 1918. XII: Szeidler Aladár, Kalocsa; 1919. XII: Árpád ny. -- Előbb: A Kalocsai Jézus-Társasági Stephaneum Levelező Lapja (1907--09) (folyamatos számozással), utóbb: Kalocsi Levelek (1921--28), Kalocsai Kollégium (1922--43), Kalocsai Kollégium Vakációs Levelei (1939--44). [Kemény 1942:265. -- Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:240. (284.)] T.E.

 1569. Stimme der Kirche, Futoger Pfarrgemeindeblatt, Újfutak, 1940. dec.--1943. júl. 30.: plébániai lap. -- Megj. havonta(?). Fel. szerk. Ott József. Kiadó: r.k. plébániahiv. Ny: Blechl, Bácsszentiván, 1942. VI: Savadil, Apatin. 88

 1570. Stockholmi Hírek, Stockholm, 1966(?)--1979: időszaki tájékoztató. -- Megj. rendszertelenül(?). Kiadó: Svédországi M. Kat. Misszió. -- Előbb: Szent István Egyházközség Értesítője (1959--60), Katolikus Értesítő (1963--65). Utóbb: Stockholmi Levél (1980--84), A Svédországi Katolikus Misszió Levele (1985--). [EH I:89.] 88

 1571. Stockholmi Levél, Stockholm, 1980--1984: időszaki tájékoztató. -- Megj. havonta(?). Kiadó: Svédországi M. Kat. Misszió. -- Előbb: Szent István Egyházközség Értesítője (1959--60), Katolikus Értesítő (1963--65), Stockholmi Hírek (1966?--79). Utóbb: A Svédországi Katolikus Misszió Levele (1985--). [EH I:89.] 88

 1572. Sugarak, Bp., 1947: alkalmi lap. -- Megj. egyetlen(?) szám. Kiadó: Máriatársulat Központja. Ny: Élet. 88

 1573. Sündisznó, Pécs, 1940. dec. 8.--1943. dec. 19.: a pécsi piusi diákok lapja, az Arany--Ezüst melléklete. -- Rovatként indult, 1940. XII. 8--: 4 old. melléklet. Ny: Kozáry Ede, Szigetvár; 1942. IX. 5: Kultúra. [Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:20. (13.)] 88

 1574. Svájci Magyar Katolikus Tudósító, Luzern(?), 1949. szept.--dec.: a Svájci Magyar Katolikus Misszió lapja. -- Megj. havonta(?). -- Utóbb: Dicsértessék (1950), Hiszek (1950--68). [Mildschütz 1977:39. (237.)] T.E.

 1575. Svätá Rodina, Liptószentmiklós, 1908. júl.--1918:4. sz.: hitbuzgalmi lap. -- Megj. havonta. Fel. szerk. Homada, Anton, 1913: Vojtassák, Ján. Kiadó: Názáreti Szt Szűz Egyes. Ny: Kimes F.; 1917: Leó ny., Rózsahegy. [Kemény 1942:267.] T.E.

 1576. Sväty Adalbert, Pozsony, 1909. febr.--1914.: katolikus néplap. -- Megj. havonta. Fel. szerk. Haszág, Kazimir, 1909. IV: Jurassi, Pável, 1910. IV: Krajnyák, Eduard. Szerk. Buday, Jozef. Kiadó: Krajnyák, Eduard. Ny: Kat. Irod. és Ny. Rt., 1910. I: Rohaèek, Simon. [Kemény 1942:267.] 88

 1577. Svédországi Katolikus Misszió Levele, A, Göteborg, 1985--: időszaki tájékoztató. -- Megj. havonta 2--4 old., 500 pld. Szerk. P. Horváth Kálmán. Laptul. Svédo-i M. Kat. Misszió. -- Előbb: Szent István Egyházköség Értesítője (1959--60), Katolikus Értesítő (1963--65), Stockholmi Hírek (1966?--79), Stockholmi Levél (1980--84). [EH I:89.] 88

 1578. Svit, Ungvár, 1867. júl. 13.--1871. jan.: a Szent Bazil Társulat lapja. -- Megj. hetenként 400 pld., 1867. XII: 200 pld. Szerk. Ihnátkó György, 1869. VI: Szabó Cirill (g.k. parókus). Kiadó: Szt Bazil Társulat. Ny: Jäger Károlyné, Ungvár; 1869. VI: Kimák Vidor; 1870. VII: Mitrák Sándor. T.E.

 1579. Sycambria, Bp., 1928--1929: a Foederatio Emericana Sycambria corporatiójának lapja. -- Megj. rendszertelenül. Ny: soksz. [Emericana 1929. II. 5.] 88

 1580. Szabad Állam, Bp., 1891. febr. 1.--febr. 10.: politikai, társadalmi és közérdekű lap. -- Megj. havonta 3x, össz. 3 sz. Szerk. és kiadó Holbesz József plnos. Ny: Hunnia. 88

 1581. Szabad Egyház, Bp., 1869. júl. 15.--1872. jún. 27.: katolikus politikai napilap. -- Megj. hetente 6x. Szerk. Prileszky Tádé, Hatala Péter. -- Előbb: Autonómia (1868--69). Utóbb egyesítették a Testvér c. lappal, új címe 1872. VII. 1: Szabadsajtó. [Szalády 1884:206. -- Kiss--Sziklay 1902:501.] 88

 1582. Szabad Órák, Pozsony, 1908. nov. 15.--1909. aug.: ifjúsági lap. -- Megj. havonta(?), össz. 9 sz. 136 old. Szerk. és kiad. a pozsonyi kir. kat. főgimn. VII. o-a. Megj. havonta. Ny: Első galántai kv-ny. [Lakatos 1986:2257. (3427.)] 88

 1583. Szabad Szó, Szatmárnémeti, 1926. jan. 1.--1927. dec. 2.: politikai és társadalmi hetilap. -- Fel. szerk. 1926: Taczynsky Kázmér, 1926. V--VI: Balogh László, 1926. VI: Scheffler Ferenc teol. tanár (lapkiadó is). Laptul. kiadó 1925. I--1926. I: Taczynsky Kázmér. Kiadó 1926. I--VI: Pallas ny. Ny: Glóbus, Szatmárnémeti; 1925. I--III: Róth és Komáromy, Nagy-Károly; 1926. I--1927. XII. 2: Pallas, Szatmárnémeti. -- Előbb: Katholikus Élet (1921--25), utóbb: Új Élet (1927--28) (folyamatos évf-számozással). [Monoki 1941:153. -- Lakatos 1986:2262. (3438.)] T.E.

 1584. Szabadka és Vidéke, Szabadka, 1893. febr. 19.--1905. dec. 24.: politikai és vegyes tartalmú lap. -- Megj. szombatonként, össz. 672 sz. Szerk. Czeisz Máté. Ny: Bittermann J. -- A Néppárt bácskai lapja. [Kiss--Sziklay 1902:502. -- Kolozsi 1973:546. -- Lakatos 1986:2272. (3442.)] 88

 1585. Szabadsajtó, Bp., 1872. júl. 1.--1873. márc. 30.: politikai napilap. -- A Testvér és a Szabad Egyház egyesítéséből keletkezett. Megj. hetenként 6x. Szerk. Hatala Péter, 1872. VII. 1--XII. 31: gr. Csáky Gyula, 1873. I. 1: Rózsaági Antal. Kiadó: Szabadsajtó Kiadó Társulat, 1873: Rózsaági Antal. Ny: Wodianer. [Szalády 1884:207. -- Kiss--Sziklay 1902:502.] 88

 1586. Szabolcsi Credo, Nyíregyháza, 1935. jan. 15.--1940. ápr.: katolikus hitbuzgalmi félhavi folyóirat, a Nyíregyházi Credo közlönye. -- Megj. kéthetente. 1935: évi 10x, össz. 50 sz. Főszerk. Tőrös Dezső. Fel. szerk. Fekete József, 1936. IX. 1: Kovács István, 1936. X. 1: Tőrös Dezső. Fel. kiadó 1937. I. 1: Zsukótinszky Rudolf. Ny: Mercur, 1939: Orosz. [Sziklay--Szász 1938:320.] T.E.

 1587. Szahi, Bp., 1932. szept.(?)--1938. dec.: a Magyar Farkaskölykök havonként megjelenő lapja. -- Megj. havonta. Fel. szerk. 1933. VIII: Kemény Adél. Szerk. 1937: Hermann Margit. Fel. kiadó: Benes Pál. Kiadó: M. Cserkészszöv. Farkaskölyök Közp. Ny: Fráter és tsa, 1934. III: Attila. T.E.

 1588. Szakszervezeti Élet, Bp., 1921. júl. 15.--1926. nov.: keresztényszocialista szakközlöny. -- Megj. kéthetenként, 1924: havonta, össz. 79 sz. Fel. szerk. Zibolen Endre, 1926. I: Székely János. Fel. kiadó és laptul. Szabó József. Ny: Szeredai Leó, 1922. I. 5: Pallas. [Wünscher 1927:78.] 88

 1589. Szakszervezeti Hírek, Bp., 1932. márc.--máj.: a keresztényszocialista vasbetonmunkások és kövezőmunkások hivatalos lapja. -- Megj. évente 10x, össz. 4 sz. Fel. szerk. Seidl József. Kiadó: Kerszoc. Vasbeton- és Cementipari Munkások Orsz. Szakegylete. Ny: Held József. T.E.

 1590. Szakszervezeti Tudósító, Bp., 1928. aug.--1929. dec.: a Keresztény Szakegyesületek Országos Szövetségének hivatalos lapja. -- Megj. havonta, össz. 11(?) sz. Laptul., fel. szerk. és kiadó: Tobler János. Ny: Centrum. [Wünscher 1928:108.] 88

 1591. Szalézi Értesítő, Torinó, 1903. jan.--1915. jan.; Szentkereszt--Bajót, 1917. jan.--1918. dec.; Bp.--Rákospalota, 1926. jan./febr.--1927. dec.; Rákospalota, 1928. jan./febr.--1944. dec.: Don Bosco Szalézi Műveinek és Misszióinak közlönye. -- Megj. havonta 1-jén reggel, 1917: negyedévenként, 1926: kéthavonta, 1930: évente 10x. 1915. II--1917. I: és 1919. I--1926. I/II: szünetelt. Fel. szerk. és kiadó 1926. I/II--1931. VIII: Lipcsei Mihály, 1931. IX: Pintér József. Fel. szerk. Gombino József, 1905. X--XII: Gombino József, Manuani Félix, 1917. I: Schaub Mihály, 1918. III: Czuczor János, 1926. I/II: Lipcsei Mihály, 1931. IX: Pintér József. Fel. kiadó: Turini érs. hiv., 1902:2. sz.: Monaini K. János. Kiadó: 1917. I. 1: Szt Ferenc Oratórium, 1926. I/II: Szalézi Munkatársak Egyesülete, 1928. III/IV: Lipcsei Mihály, 1931. IX: Wittinghof Ernő. Laptul. 1926: Clarisseum. Ny: Szalézi Szt Ferenc, Torinó; 1909:2. sz. "Jó Sajtó"; 1912:3. sz. Szalézi Szt Ferenc; 1914:3. sz. S.A.J.D.; 1917:1. sz. Buzárovits Gusztáv, Esztergom; 1926. I/II: Árpád, Kalocsa; 1927. I/II: Don Bosco, Rákospalota. -- Közben: Szalézi Hírek (1917--18), Don Bosco Műveinek Közlönye (1922--25). Utóbb: Don Bosco Szalézi Értesítője (1947). [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:192. (892.)] T.E.

 1592. Szalézi Hírek, Szentkereszt, 1917. jan.--1919. jan.: hitbuzgalmi lap. -- Megj. évente 4x, össz. 8 füz. Fel. szerk. Schaub Mihály. Szerk. Schaub Mihály, 1918. III: Czuczor János. Kiadó: Szalézi Int. Ny: Buzárovits, Esztergom. -- Előbb: Szalézi Értesítő (1903--44), melynek évf-számozását folytatta. -- Utóbb: Don Bosco Műveinek Közlönye (1922--25), Don Bosco Szalézi Értesítője (1947). T.E.

 1593. Szállást Keres a Szent Család, Bp., 1946: körlevél az egyházközség hitbuzgalmi leánycsoportjai számára. -- Megj. egyetlen(?) sz. Fel. szerk. Fekete Jánosné. Kiadó: Kat. Akció Orsz. Elnöksége. Ny: Élet Irod. és Ny. Rt. T.E.

 1594. Szanyi Egyházközségi Értesítő, Csorna, 1943. márc.--1944. jan.: plébániai lap. -- Megj. össz. 3 sz. Kiadó: Szanyi Egyhközs. Ny: Martincsevics Károly és fiai. 88

 1595. Szatmár-Egyházmegyei Irodalmi Kör Értesítője, A, Szatmárnémeti, 1897: Megj. egyetlen(?) sz. Kiadó: Szatmár-Egyhm. Irod. Kör. Ny: Pázmány sajtó. -- Előbb és utóbb 1889--1900: Értesítő.

 1596. Szatmári Hírlap (Heti Szemle), Szatmárnémeti, 1914. máj. 24.--1919. márc. (12. sz.): politikai és társadalmi lap. -- Megj. hetenként. Fel. szerk. Bakay Kálmán, 1914. VII: Bodnár Gáspár, 1917. I. 6: Uhl Károly, IX. 20: Ratkovszky Pál, 1918. I. 31: Czumbel La-jos, IX. 19: Bakkay Béla. Kiadó: Szatmáregyhm. Irod. Kör. Ny: Pázmány sajtó. -- Előbb: Heti Szemle (1891--1914), melynek évf-számozását folytatta. [Kemény 1942:112.] T.E.

 1597. Szatmári Katolikus Élet, Szatmárnémeti, 1942. V. 17.--1943. X. 16.: társadalmi és hitbuzgalmi hetilap. -- Megj. szombaton reggel, össz. 75 sz. Fel. szerk. és fel. kiadó: Pakocs Károly. Kiadó: Szatmári R.K. Egyhm. Ny: Balogh László. T.E.

 1598. Szatmári Újság, Szatmárnémeti, 1897. febr. 21.: liberális, klerikális, nemzeti és függetlenségi párti, arisztokratikus, szociáldemokratikus és jótékony célú lap, a szatmári görögkatolikus plébánialak építő bizottságának kizárólagos közlönye. -- Megj. egyetlen sz. Szerk. és kiadó nélkül. Ny: szabadsajtó. T.E.

 1599. Szeged-Felsővárosi Római Katolikus Plébánia Híradója, Szeged, 1937. febr.--1944. aug. 10.: plébániai lap. -- Megj. évente 10x, 1939: havonta 10-én de., össz. 88 sz. Fel. szerk. és fel. kiadó: Körtvélyes Albin, 1938. IX: Merényi László. Fel. szerk. 1939. X. 10: Botár Boldizsár, 1940. IX. 10: Merényi Vince. Főmunk. Botár Boldizsár. Kiadó: Felsővárosi Pléb. Minorita Rendház. Ny: Árpád, 1938. IX: Szegedi Új Nemzedék. T.E.

 1600. Szeged-Királyhalmi Egyházközségi Értesítő, Szeged, 1944. febr. 25.: plébániai lap. -- Megj. egyetlen(?) szám. Kiadó: Szeged-Királyhalmi Egyhközs. Ny: Ablaka György ny. T.E.

 1601. Szeged-Móravárosi Egyházközségi Értesítő, Szeged, 1943. máj. 17.: plébániai lap. -- Megj. egyetlen(?) sz. Kiadó: Egyhközs. Ny: Ablaka György. T.E.

 1602. Szeged-Röszke Római Katolikus Egyházközség Értesítője, Szeged, 1936. jan.--jún.: plébániai lap. -- Megj. össz. 6 sz. Kiadó: Egyhközs. T.E.

 1603. Szeged-Somogyitelepi Római Katolikus Egyházközségi Értesítő, Szeged, 1934. febr.--1944. jan.: hitbuzgalmi időszaki lap. -- Megj. havonta, 1935: negyedévente, össz. 40(?) szám. Fel. szerk. és kiadó: Karácsonyi Guido plnos. Ny: Szegedi Új Nemzedék Lapváll. T.E.

 1604. Szegedbelvárosi Egyházközségi Értesítő, Szeged, 1943. (júl. 2.) Sarlós Boldogasszony ünnepén--1944. (szept. 15.) Fájdalmas Szűz ünnepén: plébániai lap. -- Megj. 11 négyold. füz., kz. gyanánt, rendszertelenül, folyamatos sorszámozással, előzményét folytatva a 18--28. sz. Szerzője Halász Pál. -- Előbb: Belvárosi Egyházközségi Értesítő (1941--43). Gy.Gy.

 1605. Szegedi Görögkatolikus Élet, Szeged, 1936. nov.--1937. ápr.: g.k. egyházi tudósító. -- Megj. 12 old. évente 10x. Fel. szerk. Ladomérszky Béla. Társszerk. Moldván Lajos. Kiadó: szegedi g.k. egyh. kulturális biz. -- Utóbb: Délmagyarországi Görögkatolikus Élet (1937--42). Gy.Gy.

 1606. Szegedi Havi Boldogasszony, A, Szeged, 1925. jún. 1.--1944. júl.: a szeged-alsóvárosi római katolikus egyházközség (ferencrendi plébánia) hivatalos lapja. -- Megj. havonta 1-jén reggel, össz. 230 sz. 1929--31: szünetelt. Fel. szerk. és kiadó: Schneider Vencel, 1939. V--40. VI: Zachár Damján. Főmunk. 1931: Kamarek Imre, Zachár Damján, Keresztes Krescentius. Kiadó: Szeged-alsóvárosi Szt Ferencrendi Pléb. Ny: Zachariás György, 1926. IX. 8: Szegedi Új Nemzedék Lapváll. Rt., 1934. X. 1: Kapisztrán. T.E.

 1607. Szegedi Hírlap, Szeged, 1928. aug. 27.--1933. ápr. 24.: politikai hetilap. -- Megj. hetente, össz. 254 sz., 2082 old. Fel. szerk. és kiadó 1930. IV. 7.--1932. IV. 17: Balogh István, 1932. V. 2: Dér Gyula. Fel. szerk. Puskás Jenő. Fel. kiadó és laptul. 1932. X. 24: Kraszna Kulcsár József. Kiad. tul. Hírlapkiadó és Ny. váll. -- Utóbb: Tanyai Újság (1933--38). [Wünscher 1927:38. -- Mikrofilmek címjegyzéke 3. 1979:80. (441.)] T.E.

 1608. Szegedi Katolikus Tudósító, Szeged, 1927. máj. 1.--1935. dec. 15.: a belvárosi plébánia kéthetenkénti hitbuzgalmi tudósítója, a csanád-egyházmegyei Actio Catholica hivatalos lapja. -- Megj. havonta 2x, 1-jén és 15-én, 1935. I. 1: havonta, össz. 194 sz. Főszerk. Várhelyi József prel. Fel. szerk. 1928--30: Balogh István. Fel. szerk. és kiadó 1928--35: Máriaföldi Márton. Munk. 1931: Balogh István. Kiad. tul. Kat. Család Szöv., 1928: Belvárosi Pléb. Ny: 1927--1928. IV: és 1934. I. 5: Szegedi Új Nemzedék, 1928. V. 1: Prométeusz, 1930. X--1933. XII: Hírlapkiadó Rt. -- Előbb: Katholikus Ébredés (1921--27), utóbb: Katolikus Alföld (1936--44). T.E.

 1609. Szegedi Katolikus Tudósító, Szeged, 1989. szept.--1995. nagyböjt: plébániai lap. -- Megj. negyedévente. Fel. kiadó: Katona Nándor. Kiadó: Újszegedi R.K. Egyhközs. 88

 1610. Szegedi Munkásifjúság Hivatásszervezkedése, Szeged, 1937. okt.: hivatásszervezeti lap. -- Megj. egyetlen(?) sz. Ny: Új Nemzedék Rt. 88

 1611. Szegedi Napló, Szeged, 1947. júl. 26.--dec. 31.: politikai napilap. -- Megj. össz. 130 sz. Fel. szerk. Szász Ferenc. Szerk. Balogh István. Ny: Szt Gellért. T.E.

 1612. Szegedi Röpke Újság, Szeged, 1907: vegyestartalmú napilap. -- Fel. szerk. Czapik Gyula. Ny: Czapik J. 88

 1613. Szegedi Szívtestőr, Szeged, 1937. jún.--1938. febr.: a szegedi Szívtestőrgárdák és a Szívtestőrök Baráti Szövetsége Időszaki értesítője. -- Megj. rendszertelenül(?). Fel. szerk. és kiadó: Virág Sándor. T.E.

 1614. Székelyföldi Hírnök, Székelykeresztúr, 1904. júl. 7.: Megj. egyetlen(?) sz. Fel. szerk. és kiadó tul. Szabó Kálmán. Ny: Szabó Kálmán. T.E.

 1615. Székesegyházi Főplébánia Értesítője, Szombathely, 1989:1. sz.--1995. nagyböjt/húsvét: főplébániai híradó. -- Megj. negyedévenként. Kiadó: Szombathelyi Szegyh. Főpléb. -- Melléklete: Ifjú Hírmondó. 88

 1616. Székesfehérvár-Egyházmegyei Szent István Segélyegyesület Értesítője, Székesfehérvár, 1933. nov.--1935. máj.: hivatalos közlemények az egyesületi tagok tájékoztatására. -- Megj. évente 2x, kz. gyanánt, folyamatos számozással. Szerk. és kiadó: Székesfehérvár-Egyhm. Szt István Segélyző Egylet. Ny: Vörösmarty. -- Utóbb: Egyházmegyei Szent István Segélyzőegyesület Értesítője (1935--40). [Fejér m. sajtóbibliogr. 1965:99. (176.)] 88

 1617. Székesfehérvári Napló, Székesfehérvár, 1928. ápr. 1.--1934. jún. 16.: politikai napilap. -- Megj. hetenként 6x du. Főszerk. Potyondi Imre, 1929. VIII. 1: Büttner Ferenc, 1932. VI. 26: Mezgár Lajos. Fel. szerk. B. Szabó István, 1930. XI. 1: Györgyi János, 1932. VI. 26: Skorka Károly. Szerk. 1928. IV. 11--1931. I: 20: Varga Jenő. Kiadó laptul. Székesfehérvari Egyhm. Ny: Vörösmarty. -- Előbb: Fejérmegyei Hírlap (1925--28), utóbb: Új Fehérvár (1934--44). -- Társlapjai: Székesfehérvári Szemle (1931--39), Kis Fehérvár (1932--44). -- Kat. ellenzéki lap volt, a belügymin. az 1934. VI. 8-i "Balhé" c. náciellenes cikke miatt az orsz-nak az 1922:17. tc. 6. szakaszával védett érdekeinek veszélyeztetése mi-att VI. 15: betiltotta. [Wünscher 1928:170. -- Fejér m. sajtóbibliogr. 1965:109. (194.)] 88

 1618. Székesfehérvári Szemle, Székesfehérvár, 1931. jan.--1939:1. sz.: a Székesfehérvári Napló havi melléklete. -- Megj. havonta, 1931:1. sz.: negyedévenként. Fel. szerk. 1931. I--1933:3/4. sz.: Marosi Arnold. Szerk. 1934:1/2. sz.: Marosi Arnold, Dormuth Árpád, 1939:1. sz.: Dormuth Árpád. Segédszerk. 1933:1. sz.--3/4. sz: Dormuth Árpád. Ny: Vörösmarty, 1934:1/2. sz.: Debreczenyi I. -- Főlap: Székesfehérvári Napló (1931--32), mint a főlap társlapja önálló évf- és sorszámozással, 1933--: hónapjelzés, 1934:1/2. sz-tól évf-számozás nélkül. -- 1955: a Székesfehérvári Múzeumegyes. közlönyeként azonos c. kiadványt indítottak. [Fejér m. sajtóbibliogr. 1965:110. (195.)] 88

 1619. Szelo, Ungvár, 1911. jan.--dec.: görögkatolikus folyóirat. -- Megj. havonta. Szerk. Volosin Ágoston. Kiadó és ny: Unio (cirill betűs). [Kemény 1942:258.] T.E.

 1620. Szemináriumi Élet, Pécs, 1923. máj.--1950/51.: a pécsi papnövendékek Szent Pál Egyházirodalmi Társaságának értesítője. -- Megj. évente 16--44. old. Fel. szerk. és fel. kiadó 1938. XI: Zentai Lajos. Szerk. és kiadó: 1940. XII--1942. XII: a pécsi növendékpapság Szt Pál Társ-a 1943. XII: Romvári Illés, 1945. XI: Bogáthy László, 1947/48: Kalász Gyula, 1948. XII: Tóth Kálmán, 1949 (XII): Járányi László. Fel. kiadó: 1937. XI. Pécsi Szt Pál Társ. (Nagy Ferenc), 1938. XI: Zentai Lajos, 1939. XI: Grund Béla, 1940. XII: Sudár Imre, 1941. XII: Szalay László, 1942. XII: Stiasny István, 1943. XII: Romvári Illés, 1947/48: Cserháti József. Kiadó: 1938. XI--1947/48: Pécsi növendékpapság Szt Pál (Egyházirod.) Társ-a. Ny: 1923, 1926--34, 1937: Dunántúl; 1924--25, 1938, 1942--43: Haladás; 1935, 1939, 1948: Kultúra; 1936: Szövetségi; 1940--41, 1945: Rákóczi; 1947--48: Lázár; 1949: soksz. -- Rovatai: Kalendárium (egyh. naptár), A Társulat üzenetei. Melléklete: Szemináriumi Mókavilág. [Viczián 1978:78. (224.) -- Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:345. (686.)] K.I.

 1621. Szent Adalbert, Hatvan, 1992. okt.--: plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül, 5000 pld. Szerk. Hipszki János. Kiadó: Hatvan-belvárosi Egyhközs. -- Előbb 1947: Lelkipásztori Levelek. T.E.

 1622. Szent Ágnes, Bp., 1938. okt.--1939. jan.: Szent Vince értesítő, hitbuzgalmi folyóirat. -- Megj. havonta, össz. 4 sz. Szerk. Bayer M. Emerika. Kiadó: Úrinők Mária Kongr. Irod. Szako., 1938. XII: a Boldogasszony Anyánkról nev. Kongr. Irod. és a Szt Vince Szegény Betegeket Gondozó Szeretet Szako. Ny: Korda Rt. T.E.

 1623. Szent Alajos Szövetség Közlönye, Miskolc, 1918. febr.--jún.: Megj. rendszertelenül, össz. 2(?) sz. Szerk. és kiadó: Miskolci Szt Alajos Kongr. Szociális Üo. Ny: Klein--Ludvig--Szelényi. [Kemény 1942:278. -- Baranya m. sajtóbibliogr. 1964:128. (328.)] 88

 1624. Szent Alajos Társulat Havi Értesítője, Ungvár, 1905. jan.--1909. dec.: tagértesítő. -- Megj. havonta, össz. 57 sz. Szerk. Fischer Ágoston. Ny: Unió. 88

 1625. Szent Anna Hírnöke, Pittsburgh, Pa., USA, 1923. okt.--1924?: a pittsburghi Szent Anna római katolikus magyar hitközség hivatalos lapja, hitvédelmi és vallásterjesztési havi folyóirat. -- Megj. havonta. Szerk. és kiadó: Varga István. -- Egyesült a homesteadi Szent Családdal. [Kat. Szle 1926:138. (Feysz A. Hugolin: Az amerikai m. sajtó mérlege)] 88

 1626. Szent Antal, Pápa, 1932. jan.--1945. febr. 1.: a ferencesek hitbuzgalmi és társadalmi képes havi folyóirata. -- Megj. havonta 1-jén reggel. Fel. szerk. Markó Marcell OFM, 1938. IX: Kiss Elemér OFM, 1939. VI: Markó Marcell OFM, 1940. V: Ambrus Máté OFM, 1944. I: Szabó Elek OFM. Laptul. és kiadó: a Szűz Máriáról nev. Ferences Rendtart. Ny: Ker. Nemz. Nyomdaváll. Rt. -- Verseket, bibliai tört-eket, sztek életét, rejtvényeket közölt, a számok utolsó oldalán a Szt Antal Imaszöv. hírei. -- Előbb: Keddi Posta (Bp., 1929--39). [Veszprém m. sajtóbibliogr. 1957:77. (200.)] 88

 1627. Szent Antal Ifjúsága, Pápa, 1933. jan.--1944. szept. 15.: a ferencesek gyermeklapja. -- Megj. havonta 2x (júl. és aug. kivételével), évi 20 sz. Fel. szerk. Markó Marcell OFM, 1938. IX. 15: Kiss Elemér OFM, 1939. IX: Markó Marcell OFM, 1940. V. 1: Ambrus Máté OFM, 1944. I. 15: Szabó Elek OFM. Kiadó: a Szűz Máriáról nev. Ferences Rendtart. Ny: Ker. Nemz. -- Gyermekeknek szánt írások, versek a sztek, elsősorban Szt Antal életéről, képeivel is előkészít az esedékes egyh. ünnepekre. [Veszprém m. sajtóbibliogr. 1957:78. (201.)] 88

 1628. Szent Antal Üzenete, Bp., 1947: a Szent Antal tisztelők és a marianus III. rend értesítője. -- Megj. rendszertelenül, 3 számozatlan sz. Kiadó: Pusztay Gábor OFM. Ny: Korda rt. 88

 1629. Szent Benedek Hírnöke, Bp., 1929. jan.--jún. és 1936: bencés és liturgikus röpirat. -- Megj. havonta, össz. 8 sz. Fel. szerk. Szúnyogh Xavér Ferenc. Ny: Élet, 1936: Don Bosco, Rákospalota. -- Főlap: Katholikus Háziasszonyok Lapja (1908--12). [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:194. (900.)] T.E.

 1630. Szent Bernát Híradó, Bp., 1937. jan. (?)--1938. márc.: a budai ciszterci rendi Szent Imre Egyházközség 433. számú Szent Bernát Cserkészcsapatának és Farkaskölyökfalkáinak hivatalos lapja. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Köhler György. Kiadó: a 433. sz. Szt Bernát cserkészcsapat IV. sz. Rigó őrse. Ny: Vörösváry, soksz. 88

 1631. Szent Család, Bp., 1907. jan.--1919. jan.: képes havi folyóirat keresztény családok számára. -- Megj. évente 10x, 1913: havonta. Szerk. 1913: Soós István, 1914: Fülöp Cyrill, 1915: Szabó Teréziusz, 1917. X: Galavits Albert. Kiadó: Kármelita Rend. Ny: Stephaneum, 1911: Élet. -- Előbb: Szent Család Kis Követe (1892--1906). [Kemény 1942:278.] T.E.

 1632. Szent Család (Holy Family), Homestead, Pa., USA, 1923. (szept.?)--1924.(?): hitbuzgalmi folyóirat. -- Megj. havonta(?). Szerk. kiadó: Nyíri István plnos. -- Egyesült a Szent Anna Hírnökével. [Kat. Szle 1926:138. -- Puskás 1982:621.] 88

 1633. Szent Család Kis Követe, A, Bp., 1890. jan.--1898. dec.; Pécs, 1899. jan.--1906. dec.: a Názárethi Szent Család és a Szent József Társulat közlönye. -- Megj. évi 10 füzetben, 1898: havonta 24 old. Szerk. Virág Ferenc, Szemenyei Mihály, Mészáros Kálmán. Laptul. 1906. IV--XI: Szemenyei Mihály. Ny: 1899. I--1903. II: Ppi Lyceumi ny., 1903. III--1906. XI: Taizs ny. -- Rovatai: Szt József Társ. hírei; Kis újság (rövid hírek); Szerk. üzenetek. Bevételeik egy részét a regölyi árvaház fönntartására fordították. -- Utóbb: Szent Család (1907--19). [Sion 1894:79; 1899:79. -- Kiss--Sziklay 1902:504. -- Kemény 1942:278. -- Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:346. (687.)] K.I.

 1634. Szent Erzsébet Amerikai Hírnöke, Cleveland, Oh., USA, 1894.--1901. jún.(?): az első amerikai magyar katolikus hetilap. -- Megj. hetente. Szerk. Bőhm Károly. -- 1901. VI: egyesült az akkor indított Magyarok Vasárnapjával, de még 5 é. annak hasábjain, külön rovatként jelent meg. [St. Elisabeth's Hungarian Catholic Church Cleveland, Ohio, Golden Jubilee 1892--1942. Cleveland, (1942?) -- Török 1978:110.] T.E.

 1635. Szent Erzsébet Egyházközségi Tudósító, Toronto, 1943(?)--1951(?): plébániai lap. -- Megj. havonta. 1943. VI: már és 1950. IX: is megjelent. -- Melléklete: Gyermekszív. -- Naptárat is kiadott. [Török 1978:363, 368.] T.E.

 1636. Szent Erzsébet Egyházközségi Tudósító, Sydney, 1967: plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. Forró Ferenc, Fazekas János, 1971: Galambos István. Kiadó: Szt Erzsébet m. egyhközs. -- Előbb: Római Katolikus Lelkipásztori Körlevél (1955). [Mildschütz 1977:110. (684.)] T.E.

 1637. "Szent Erzsébet" Háziipari Műintézet és a Jézus Szent Szíve Paizs Kiadóhivatala Havi Közleményei, Bp., 1909: Megj. havonta. Szerk. Auffenberg József. Ny: Naftáli Á. T.E.

 1638. Szent Erzsébet Hírnöke, Kecskemét, 1929 ősz--1931 tavasz: az angolkisasszonyok kecskeméti intézményeinek értesítője. -- Megj. rendszertelenül, össz. 3. sz. Szerk. és kiadó: a gimn. és képző tanári kara. Ny: Hungária. -- Előbb: Stella (1926). [Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:459. (528.)] T.E.

 1639. Szent Erzsébet Plébánia Értesítője, Szombathely, 1988. advent/karácsony--1989 nagyböjt/húsvét: plébániai lap. -- Megj. évente 2x. Kiadó: Szt Erzsébet Pléb. 88

 1640. Szent Erzsébet Rózsái, Staten Island, N.Y., USA, 1939--?: az Isteni Szeretet Leányainak tudósítója. -- Megj. havonta. Kiadó: Isteni Szeretet Leányai. 88

 1641. Szent Ferenc, Bp., 1946. dec.--1948. okt.: hitbuzgalmi lap, Assziszi Szt Ferenc világi rendjének értesítője. -- Megj. össz. 6 sz., szerk. és kiadói adatok nélkül. Ny: Kapisztrán, Vác. 88

 1642. Szent Ferenc Hírnöke, Kolozsvár, 1903. jan.--1921. jún. és 1943. okt.--1944. szept.: hitbuzgalmi folyóirat Assziszi Szt Ferenc tiszteletére és III. rendjének terjesztésére, a keresztény valláserkölcsi élet ápolására. -- Megj. havonta. Főszerk. 1903. I.--1909. XII(?): Trefán Leonárd. Szerk. Trefán Leonárd, Benedek Fidél. Társszerk. 1903. I.--1909. XII: Kiss Arisztid, Unghváry Antal. Kiadó 1910. I.--1918. IX: Trefán Leonárd, 1943. X: a Ferences Világi Rend Tart. Igazg. Ny: Szt Bonaventura. -- Közben: A Hírnök (1921--43). -- Társlapja: Katolikus Világ (1923--44) és A Hírnök (1943--44). -- Átvette A Hírnök évf-számozását (1944: XLI. évf.)[M. Könyvszemle 1908. (Hírlapjaink. 7: megszűnt!) -- Monoki 1941:162. -- Lakatos 1975:461. (821. s.v. A Hírnök)] T.E.

 1643. Szent Ferenc Világi Rendje, Szombathely, 1944. júl.: a szombathelyi rendi közösség értesítője. -- Megj. egyetlen(?) sz. Kiadó: Vadas Pál. Ny: Gábriel A. utóda. T.E.

 1644. Szent Flórián, Szombathely, 1990:1. sz.--: a vasmegyei tűzoltók lapja. -- Megj. félévente. Fel. szerk. Treiber Mária. Kiad. a Szt Flórián Alapítvány. 88

 1645. Szent Gellért, Temesvár, 1894. jan. 1.(?)--márc. 31.(?): katolikus hetilap. -- Szerk. Magyary Pál teol. tanár. Ny: Csanádegyhm. ny. [Szinnyei VIII:309.] 88

 1646. Szent Gellért, Győr, 1898. máj.--1918:10. füz.: ifjúsági hitszónoklati folyóirat. -- Megj. tanévente 10x, össz. 200 sz., 8337 old. Szerk. Mázy Engelbert és Színek Izidor, 1902. IX: Schermann Egyed és Színek Izidor, 1904: Boros Alán, 1905: Strommer Vik-torin, 1913. IX: Schermann Egyed. Ny: Egyhm. Kv-ny. [Lakatos 1988:2448. (3597.)] T.E.

 1647. Szent Gellért, Versec, 1902: plébániai lap(?). [Kiss--Sziklay 1902:509.] 88

 1648. Szent Gellért Egyháza, Bp., 1931. húsvét--?: plébániai lap. -- Megj. össz. 2 + 4 sz. Fel. szerk. Takách János. Kiadó: Bpi Külső Kelenföldi Szt Gellért Egyhközs. Ny: Élet. 88

 1649. Szent Gellért Egyházközség Értesítője, A, Bp., 1990. (20. évf.)--: plébániai lap. -- Megj. évente 4x. Szerk. Antoni Zsuzsa, Gláser István. -- Előbb: Egyházközségi Értesítő (1930--48). -- Beleolvadt a belső terjesztésű, sokszorosított Szivárvány (1989) és Értesítő (1989). 88

 1650. Szent Gellért Lelkigyakorlatos Otthonunk Értesítője Barátainknak, Esztergom, 1987(?)--1992:1. sz. (VI. évf. 1. sz.): hitbuzgalmi értesítő. -- Megj. évente 4x. Kiadó: Szt Gellért Lelkigyakorlatos Otthon, Esztergom.

 1651. Szent Hangok, Győrszentmárton, 1883. jan.(?)--1885. dec.(?): a Mária Országa melléklete. -- Megj. havonta. Kiadó: Jézus Legszentebb Szívének közbenjáró Miasszonyunk Imaegylete. Ny: 1883: Ziegler; 1884: Sauervein, Győr. -- Főlap: Mária Országa (1880--85). T.E.

 1652. Szent Illés Értesítője, Homestead, Pa., USA, 1924(?)--1928(?): Homestead és vidéke magyar görögkatolikusainak lapja. -- Megj. havonta(?). Kiadó: a homesteadi Szt Illés g.k. egyhközs. [Kat. Szle 1926:139. (Feysz A. Hugolin: Az amerikai m. sajtó mérlege)] 88

 1653. Szent Imre Báli Hírlap, Szeged, 1935. febr. 5/6.: független báli éjszakai lap, a Sz(ent) I(mre) B(ál) hivatalos lapja. -- Megj. egyetlen(?) sz., 6 old. Szerk. Magyarka Ferenc és Mezey Béla. Ny: Árpád. [Viczián1978:198. (631.)] T.E.

 1654. Szent Imre Plébánia Értesítője, A, Bp., 1989:(1. sz.)--1990:(1. sz.): plébániai híradó. -- Megj. rendszertelenül. Kiad. a bpi Szt Imre Plébánia. 88

 1655. Szent István, Bp., 1928. aug. 20. és 1934. aug. 20.: alkalmi lap. -- Megj. össz. 2 sz. Szerk. Barabás Ernő és Majos Jenő. Ny: Világosság Rt. T.E.

 1656. Szent István Akadémia Értesítője, A, Bp., 1916--46: a Szent István Akadémia szakmai és szervezeti folyóirata (évkönyve). -- Megj. össz. XXIX köt. 1916: 2 sz., 1917: 4 sz., 1918: 2 sz., 1919: 1 sz., 1920--25: évi 2 sz., 1926--34: évi 1 sz. (1939-től XXIV. köt. kötetenként jelölve) és 1944/46: a XXIX. köt. Szerk. a mindenkori főtitkár. 1916--36: Reiner János, 1937--46: Papp Károly. Kiadó: SZIA. Ny: Stephaneum. -- Rovatai: I. Ülési előadások, fölolvasások; II. Hiv. rész, a SZIA jegyzőkv-ei, évenkénti tagnévsorai; III. Halálozások, búcsúbeszédek; IV. Bírálatok, jelentések, üdvözlő beszédek (1921--43); V. Közlemények, pályázatok (1921--43); VI. Függelék (1926--43). A borítólapon a tartalomjegyzék és a SZIT tud. és irod. o. ill. a SZIA még kapható kiadványainak jegyzéke (1938--46: az utolsó oldalakon is). T.E.

 1657. Szent István Cserkész Híradó, Erzsébetfalva, 1920. nov. 20.: Megj. egyetlen(?) sz. Szerk. Kacsina István. Kiadó: Cserkészcsapat. Ny: Nagy és Pollack. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:194. (905.)] 88

 1658. Szent István Egyházközség Értesítője, Göteborg, 1959--60: svédországi katolikus magyarok tájékoztatója. -- Megj. évi 4--6 sz., 16 old. 500 pld. Laptul. alapító szerk. Gáspár Pál. -- Utóbb: Katolikus Értesítő (1963--65), Stockholmi Hírek (1966?--79), Stockholmi Levél (1980--84), A Svédországi Katolikus Misszió Levele (1985--). [EH I:89.] 88

 1659. Szent István Egyházközség Tudósítója, Hamilton, Ontario, Kanada, 1951. jún. 10.--szept. 10.: plébániai lap. -- Megj. hetente 2--6 old. Szerk. Virág Andor SJ. Kiadó: Szt István Egyhközs. Ny: soksz. -- Utóbb: Egyházközségi Tudósító (1951), Tudósító (1951). [Mildschütz 1977:111. (685.)] 88

 1660. Sz(ent) István Heti Kalauz, Bp., (1932)--1936. aug.: alkalmi műsorlap. -- Fel. szerk. 1936: Kozma Béla. Ny: Admiral. (1936: V. évf.) T.E.

 1661. Szent István Király, Bukarest, 1910.--1911. márc. (13. sz.): katolikus heti néplap. -- Megj. hetente. Szerk. Tóth Zsigmond. 88

 1662. Szent István Király Népe, Genova, 1948; Brüsszel, Capua, Beuel, 1961--67: havi híradó, az ezredéves nemzet szava. -- Megj. évente 2x, 16--24 old. 1949?--60?, 1963--66: szünetelt. Szerk. 1948. VIII. 15: Dömötör Lajos Ede, 1961: Magyar József. Kiadó 1948: Magyarok Mindszenty Mozgalma, 1961: Hontalan Magyarok Mindszenty Mozgalma. Ny: soksz. -- Előbb és közben: Szent István Népe (1946--48 ill. 1951--52). [Mildschütz 1977:111. (686.)] T.E.

 1663. Szent István Körlevél, Hatvan, 1941:1. sz.--3. sz.: alkalmi lap. -- Megj. össz. 3 sz. Szerk. Nagy József. Ny: Vágh. [Heves m. sajtóbibliogr. 1972:81. (233.)] 88

 1664. Szent István Nap, Bp., (1929. aug.)--1939. aug. 15/23.: műsorlap a Szent István Hét teljes és részletes műsorával. -- Megj. évente (1939: XI. évf.) Fel. szerk. és kiadó: Rózsahegyi László, 1939: Orbán Ferenc. Ny: Springer Gusztáv. T.E.

 1665. Szent István Népe, Genova, 1946. nov. 15.--1948.? és 1951--52(?): független magyar társadalompolitikai lap. -- Megj. kéthavonta, 4 old. -- Szerk. és kiadó: Dömötör Lajos Ede, 1952: Horváth Béla. Ny: soksz. -- Közben és utóbb: Szent István Király Népe (1948 ill. 1961--67). 88

 1666. Szent István Római Katolikus Egyházközség Értesítője, Los Angeles, 1959--1976(?): plébániai lap. -- Megj. havonta. [Török 1978:204.] 88

 1667. Szent István Város, Bp., 1938. jan.(?)--1944. ápr.(?): várospolitikai, gazdasági, szépirodalmi, tudományos és művészeti havi folyóirat. -- Megj. júl--aug. kivételével havonta 1-jén reggel. Fel. szerk. Molnár Gyula. Fel. kiadó: Pápai József. Kiadó: Külső-Lipótvárosi Ker. Kör. Ny: ifj. Kellner Ernő. T.E.

 1668. Szent István-társulati Értesítő, Bp., 1861. febr.--1892(?): a társulat ügyeit és értekezéseit tartalmazó havi lap. -- Megj. havonta tagértesítőként. 1888--91: évente 4x. Szerk. Kisfaludy Á. Béla. Kiadó: SZIT. Ny: Érsek-Lyceum ny. -- Címe 1888--92?: A Szent-István-Társulat Értesítője. -- Főlapja: Katholikus Szemle (1888--91). [Szalády 1884:213. -- Kiss--Sziklay 1902:536.] T.E.

 1669. Szent József, Bp., 1902. nov. 5.--1906. márc. és 1910:2. sz.: katolikus társadalmi, jótékonysági és szépirodalmi folyóirat a szegények anyagi és erkölcsi támogatására. -- Megj. havonta 2x, 1915. III: havonta. Fel. szerk. 1903. I. 16: és 1905. III. 1: Szentesy Alfonz. Szerk. Szentesy Alfonz, Hets Ödön ifj., 1903. II. 16: Szentesy Alfonz. Kiadó: a szerkesztők. Ny: Müller Károly; 1903. IX. 1: Unió Kv-ny. Rt., Ungvár; 1905. III. 1: Brózsa Ottó; 1906. I: Attila. -- 1905. VIII. 1: közölték, hogy 1905. VII: elejétől Katholikus Magyarország c. olcsóbb, 12 old. heti kiadással jelentkeznek. Ez a lap a Szent József Lapja bővített heti kiadása, 1905. X: átmenő évf-számozással. 1906. IV-tól Katholikus Magyar-ország c. adták ki, a Szent József Lapja egyik rovatának címe lett 1910. XII. 2-ig. T.E.

 1670. Szent József Egyesület Lapja, Bp., 1914. máj. 1.--jún.: tagértesítő. -- Megj. össz. 2 szám. Szerk. és kiadó: Szt József Ifj. Egyes. Ny: Heisler és Kozol kőny. [Kemény 1942:279.] 88

 1671. Szent József Hírnöke, Bp., 1903: hitbuzgalmi képes folyóirat. -- Megj. havonta. Szerk. Schiffer Ferenc, Buday Aladár. Ny: Pázmáneum. [M. Könyvszemle 1903:49.] 88

 1672. Szent József Hírnöke, Pécs, 1937. nov. 1.--1942. márc. 22.: a Gyárvárosi Plébá-niahivatal lapja. -- Megj. évente 10x, 4 old. Fel. szerk. és kiadó: Sebestyén Károly. Kiadó a pécsgyárvárosi Szt József plébániahiv. -- Ny: Haladás. -- Melléklet: Meghívó... Szt Misz-sziókra (1938. IV. 3--10.). -- Rovatai: Plébániai hírek; Templomi, egyh. naptár; Egyhközs. hírek; Fontos tudnivalók; Miserend. [Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:346. (688.)] K.I.

 1673. Szent József Lapja, Bp., 1905. júl.--1906. márc.: katolikus társadalmi és jótékonysági folyóirat. -- Megj. havonta. Szerk. és kiadó: Szentesy Alfonz, ifj. Hets Ödön . Ny: Brázsa Ottó, 1906. I: Attila ny. -- Társlapja: Szent József (1902--06). 88

 1674. Szent Kereszt, A, Kolozsvár, 1926.--1940:2. sz.: Krisztus katonáinak, a Szt Kereszt Szövetségnek hivatalos közlönye. -- Megj. negyedévente, 1932--40: évente 2--3 sz. Fel. szerk. és kiadó 1926--33: Trefán Leonard, 1934--40: Boros Fortunát. Ny: Szt Bonaventura. -- 1926: 30--67.000 pld. készült. [Monoki 1941:162. -- Salacz 1975:65.] T.E.

 1675. Szent Kereszt, A, Pécs, 1935:1. sz.--1937:4. sz.: a Keresztrefeszített Üdvözítő Társulatának Hírnöke. -- Megj. negyedévente, 4--8 old. Fel. szerk. és fel. kiadó Mirbach Júlia. Kiadó: a Keresztrefeszített Üdvözítő Társulata és a Sancta Maria Int. Ny: Dunántúl. -- Kizárólag hitbuzgalmi cikkeket közölt. [Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:347. (689.)] K.I.

 1676. Szent Kereszt Hírnöke (Holy Cross Messenger), Detroit, Mich., USA, 1929--1947: a detroiti Szent Kereszt R(ómai) K(atolikus) Egyházközség hivatalos heti közlönye. -- Szerk. Nagy Dezső. Kiadó: Szt Kereszt R.K. Hitközs. (1947: XVIII. évf.) [v. Nagy 1943:17. -- Puskás 1982:621.] 88

 1677. Szent Kereszt Magyar Hadseregének Tárogatója, A, Bp., 1905. márc.--1907. dec.(?): hitbuzgalmi lap. -- Megj. havonta (rendszertelenül?). Szerk. és kiadó: a Sztföld mo-i biztosi hivatala. Ny: Heisler J. -- Utóbb: A Szent Kereszt Tárogatója (1908--32). T.E.

 1678. Szent Kereszt Tárogatója, A, Bp., 1908. jan.(?)--1932.(?): hitbuzgalmi lap. -- Megj. évente 4x, 1911: havonta. 1919--28: szünetelt. Szerk. Kaizer Nándor OFM, 1916: Medveczky Medárd OFM. Kiadó: a bpi ferences rház. Ny: Szt Antal kv-ny., Szabadka; 1916: Élet, Bp. -- Előbb: A Szent Kereszt Magyar Hadseregének Tárogatója (1905--07). [Kemény 1942:279. (1911--18: Szabadkán)] T.E.

 1679. Szent László, Saraudi (Argentína), 1967. máj.--okt.(?): az Árpádházi Szent László cserkészcsapat értesítője. -- Megj. rendszertelenül, 4--6 old. Szerk. Vass Dénes. Kiadó: M. Cserkész Szöv. 16. sz. csapata. Ny: soksz. gépirat. 88

 1680. Szent László Lévitái, Nagyvárad, 1941. dec.--1943. máj.(?): a nagyváradi római katolikus papnövendékek értesítője (kézirat gyanánt). -- Megj. rendszertelenül, 16--32 old., össz. 5(?) sz. Fel. szerk. Zöldy András. Kiad. a nagyváradi r.k. papnövendékek. Ny: Szt László. T.E.

 1681. Szent László Társulati Értesítő, Bp., 1887--1898: tagegyesületi értesítő. -- Megj. évente legalább 2x. Szerk. és kiadó: az igazgatóság. -- A SZLT tagjai ingyen kapták. [M. Könyvszemle 1897:21. (Hírlapjaink)] T.E.

 1682. Szent Lujza, Bp., 1938. szept.--1940. ápr.: katolikus lap. -- Megj. évente 10x (júl--aug. kivételével), össz. 22 sz. Szerk. 1938. XII: Keller Lajos CM, 1939. XI: Laiszky Jenő. Fel. kiadó 1938. XII: Velics Ferdinanda. Ny: Irgalmasnővérek házinyomdája. -- Előbb: Központi Lap (1914--38, melynek évf-számozását folytatta. T.E.

 1683. Szent Magyarok, Bp., 1945: hitbuzgalmi értesítő. -- Megj. nagyobb egyh. ünnepek alkalmából évente 10x. Fel. szerk. és kiadó: Huba Judit. -- Előbb: Szent Magyarok Lapja (1942--44). [Sajtó évkv. 1946:62.] 88

 1684. Szent Magyarok Lapja, Kassa, 1942--1944: Bogner Mária Margit lapjának melléklete. -- Megj. rendszertelenül. Ny: Stephaneum, Bp. -- Főlap: Kassai Katolikus Tudósító (1941--44), Margitvirágok (1941--48). T.E.

 1685. Szent Márton Népe, Győrszentmárton, 1943. ádvent--1946. okt.: győrszentmártoni katolikus tudósító. -- Megj. rendszertelenül, össz. 9 db. Fel. szerk. Jung Benedek. Kiadó: Győrszentmártoni Kat. Akció. Ny: Győregyhm. Alap. 88

 1686. Szent Miklós Szövetség, Miskolc, 1940: a (Szent Miklós Magyarországi Uniós Szövetség hivatalos értesítője. -- Megj. egyetlen(?) sz. 88

 1687. Szent Teréz Egyházközségi Értesítő, Bp., 1927. karácsony--1930. karácsony: plébániai lap. -- Megj. évente 2x, össz. 8 sz. Szerk. és kiadó: Pápay Ferenc. Kiadó: Szt Teréz Egyhközs. Ny: Élet, 1929:1. sz.: Egyetemi. 88

 1688. Szent Terézke Rózsakertje, Bp., 1928. jan.(?)--1942. dec.(?): hitbuzgalmi ifjúsági folyóirat. -- Megj. (júl--aug. kivételével?) havonta 17-én reggel. Fel. szerk. és fel. kiadó 1935. IV. 17--1941: Haasz Károly Brokárd. Fel. szerk. Galarits Albert, 1930: Prandl Benedek. -- Kiadó: kárm. r. házfőnökség. Ny: Typographia Műint. [Wünscher 1928:109. -- Sziklay--Szász 1935:174.] T.E.

 1689. Szent Vince, Bp., 1929. jan. 15.--1944. ápr.(?): hitbuzgalmi és karitatív folyóirat, Depaul Szent Vince műveinek közlönye. -- Megj. negyedévente, 1933: havonta 15-én reggel. Fel. szerk. és kiadó 1937: Varsányi Imre CM. Fel. szerk. 1938: Lovas László CM. Fel. kiadó Jamisch Mihály CM. Kiadó: Lazarista Missziósház, 1929: Piliscsaba, 1933: Bp. Ny: 1929: Buzárovits Gusztáv, Esztergom; 1941: Mercur, Győr; 1942: Mérnökök ny., Bp. -- A Missziószöv. tagjai ingyen kapták. [Sziklay--Szász 1938:232. -- Pest m. sajtóbibliogr. 1977:196. (906.)] T.E.

 1690. Szent Vince Értesítő, Bp., 1924--1942: az egyesület szegény betegeinek ellátását támogató gyűjtés céljainak szolgálatára. -- Megj. negyedévenként. Fel. szerk. 1935: Bayer Emerencia. Kiadó: Szt Vince Beteggondozó Egyes. -- Utóbb: Boldogasszony Anyánk (1942). T.E.

 1691. Szent-István-Társulat Könyvkereskedésének Újdonságjegyzékei, A, Bp., 1927. jan.--1933. dec.: a Katholikus Szemle melléklete. -- Megj. 1927--29: évente 10x, 1931--33: havonta, a folyamatos oldalszámozásba illesztve. Ny: Stephaneum. [Lakatos 1977:646. (1129., s.v. Katholikus Szemle)] T.E.

 1692. Szentek Egysége, Győr, 1948: alkalmi lap. -- Megj. egyetlen(?) sz. Kiadó: a győri plnosok. Ny: Győregyhm. Alap. 88

 1693. Szentendrei Egyházközségi Értesítő, Szentendre, 1932: plébániai lap. -- Megj. egyetlen(?) sz. Fel. szerk. Német Lajos plnos. 88

 1694. Szentföld, Bp., 1936--1943(?): a szentföldi misszió Magyar Szentföldi Mozgalom és a Szent Antal árvaház havilapja. -- Megj. 1-jén reggel, 16 old. sok képpel. Fel. szerk. és fel. kiadó: Majsai Mór OFM sztföldi biztos. Kiadó: Sztföldi Ferences Zárda. Ny: Kapisztrán, Vác. T.E.

 1695. Szentgotthárdi Egyházközségi Tudósító, Szentgotthárd, 1942. aug.--1944. dec.: plébániai lap. -- Megj. havonta. Szerk. és kiadó: Horváth Szaléz OCist. Ny: Németh Vilmos. [Vas m. sajtóbibliogr. 1964:48. (210.)] T.E.

 1696. Szentimrés Értesítő, Bp., 1942. febr.--1944. márc. 1.: tagegyesületi értesítő. -- Megj. havonta (rendszertelenül), össz. 6 sz. Szerk. 1944. III: Nádasdy András. Kiadó: Szt Imre Szenátus elnöksége. Ny: Vörösváry, soksz., 1944. III: Kapucinus. -- Előbb: Szentimrés Közlöny (1934--41), közben: Öreg Szentimrések Értesítője (1942---43). T.E.

 1697. Szentimrés Közlöny, Bp., 1934. jan.(?)--1941. dec.: a szentimrések értesítője. -- Megj. havonta, 1938: negyedévente. Fel. szerk. 1941. XII: Tiefenthaler József. Fel. kiadó 1939. V: Kisbényi József. Kiadó: Szt Imre Szenátus elnöksége. Ny: 1934: FIKÜ, soksz.; 1935: Vörösváry, soksz. -- Utóbb: Öreg Szentimrések Értesítője (1942--43), Szentimrés Értesítő (1942--44). T.E.

 1698. Szentimrés Misszió, Bp., 1942. szept.(?)--1943.: a ciszterci diákok lapja. -- Megj. havonta(?). Főszerk. Abodi Béla. Kiadó: Szt Imre Gimn. T.E.

 1699. Szentkereszti Visszhang, Bajótszentkereszt, 1926--1936; Péliföldszentkereszt, 1936. ápr.--1948.: a búcsújáróhely értesítője. -- Megj. évente 4x. Szerk. és kiadó: Szalézi Int. Szerk. 1936. IV: Szabó Gyula. Ny: Don Bosco, Rákospalota. T.E.

 1700. Szentlélek Egyházközség, Nagyvárad, 1936. advent--1938. pünkösd: a váradolaszi római katolikus egyházközség értesítője. -- Megj. az egyh. ünnepekre, össz. 8 sz. Szerk. és kiadó: Gálfy Sándor plnos. Ny: Szt László, 1937: Béres, 1938: Pátria. [Monoki 1941:162.] 88

 1701. Szentlélek Híradó, Bp., 1991--: plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. Horváth Zoltán, Papp Miklós. Fel. kiadó: Tarnai Béla. Kiadó: Herminamezői Szt Lélek Pléb. T.E.

 1702. Szepesi Értesítő, Zipser Anzeiger, Spišsky Oznamovatel', Lőcse, 1920. febr. 14.--1921. jan. 15.: a Szepesség érdekeit képviselő politikai hetilap, az Országos Keresztényszocialista Párt lapja. -- Megj. szombaton 4--6 old. Fel. szerk. Polnisch Artur. Szerk. Flachbart Ernő, Szentistványi Ádám. Kiadó: Szepesi Értesítő Lapkiadótárs. Ny: Singer Elek. -- Előbb: Szepesi Hírnök (1901--19), utóbb: Szepesi Híradó. Zipser Bote (1921--25). T.E.

 1703. Szepesi Híradó. Zipser Bote, Lőcse, 1921. jan. 22.--1925. jún. 6.: a Szepesség érdekeit képviselő politikai hetilap, az Országos Keresztényszocialista Párt lapja. -- Megj. szombatonként 4--18 old. Főszerk. Polnisch Artur (1921. VIII. 20-tól szerk. is). Fel. szerk. Flachbart Ernő. Szerk. Flachbart Ernő, Szentistványi Ádám. Kiadó: Szepesi Híradó lapkiadótárs. Ny: Singer Elek kv-ny. -- Előbb: Szepesi Hírnök (1901--19), Szepesi Értesítő (1920--21). T.E.

 1704. Szepesi Közlöny, Szepesváralja, 1890. okt.--1895. szept.: társadalmi hetilap. -- Megj. szombatonként 4 old., össz. 229 sz. Szerk. Zelenyák János plnos. Ny: Szita Géza és Buzás Dénes, Szepesváralja. -- A Néppárt szepességi lapja a prot. ném. lapok ellensúlyozására. [M. Sion 1894:78; 1895:79.] T.E.

 1705. Szépirodalmi Kert, Bp., 1885. dec. 5.--1904. márc. 27.: heti melléklet a Magyar Államhoz. -- Megj. össz. 937 sz., 7508 old. Szerk. Lonkay Antal, 1900: Cziklay Lajos. -- Főlap: Magyar Állam (1868--1908). [Kiss--Sziklay 1902:508. -- Lakatos 1988:2473. (3618.)] T.E.

 1706. Szeráf, Szatmárnémeti, 1928. márc.--1931:4. sz.: a szatmárnémeti Szent Ferenc harmadik rendje tagjainak időközi értesítője. -- Szerk. Apollinár atya. Kiadó: szatmárnémeti Szt Ferenc harmadik rendje. Ny: 1928: Corvin, 1928--29: Gloria, 1931: Pátria. [Monoki 1941:162.] T.E.

 1707. Szeráfi Rügyek, Esztergom, 1938.--1945. szept. 8.: az esztergomi ferences gimnázium papnövendékeinek lapja. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. és kiadó: az esztergomi ferences gimn. papnövendékei. Ny: soksz. [Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:49. (186.)] T.E.

 1708. Szeretet Iskolája, A, Bp., 1941: a Szilágyi Erzsébet Leánygimnázium Jó Tanács Anyja kongregációjának családi lapja. 88

 1709. Szerpapi Szolgálat, Lutry (Svájc), 1971. ápr.--1972:5. sz.: magyar nyelvű tájékoztató és adatgyűjtemény... a szerpapságot érintő kérdésekről. -- Megj. rendszertelenül, össz. 5 sz., szerk. adatok nélkül. Kiadó: Magyarnyelvű Szerpapi Tájékoztató Közp. 88

 1710. Szieszta, Bp., 1884. okt. 1.--1885. dec. 31.: a Magyar Katholikus szépirodalmi melléklete. -- Megj. hetente. Szerk. és kiad. tul. Ribényi Antal. Ny: Hunyadi Mátyás. 88

 1711. Sziget és Vidéke, Máramarossziget, 1907. jan.--1915. márc.: társadalmi hetilap, a Katolikus Kör hivatalos közlönye. -- Szerk. 1912. VIII. 14: Báthory Lajos (és 1913. X. 15-ig Molnár Károly). Laptul. 1912. VIII. 14: Máramarosszigeti Kat. Kör. Ny: Wizner Dávid. [Kemény 1942:281.] 88

 1712. Sziklán Állunk, Bp., 1943. okt. 15.--1944. okt. 15.: a katolikus fiatalok lapja. -- Megj. havonta, össz. 13. sz., 8--16 old. Fel. szerk. és kiadó: Szappanyos Béla. Szerk. 1943. X. 15: Nagy Kázmér, 1943. XI. 15: Kákonyi István. Laptul. AC Főisk. Biz. Ny: Stephaneum. [Viczián 1978:78. (225.) -- Lakatos 1988:2491. (3641.)] T.E.

 1713. Szilágysomlyó, Szilágysomlyó, 1883. márc. 15.--1936. jan. 12.; 1938. ápr. 5.--1944. júl. 1.: társadalmi és politikai hetilap. -- Megj. csütörtökön, 1927: vasárnap, 1933: csütörtökön, 1938: kéthetente, 1940: hetente (az OSZK-ban 1919/40: hiányzik, található össz. 2041 sz. [1888 + 1940--44: 153 sz.]). 1919. IV. 3--?: szünetelt. Főszerk. 19(19)23--1924. VII: Bölöny Sándor, 1942. I. 3--VIII. 8: Udvari József. Fel. szerk. és kiadó: Nagy László, 1890. XII. 4--1923(?): Bölöny Sándor, 1923(?)--1941. XII. 20: Udvari József, 1942. VIII. 15: Lázár Géza. Társszerk. 1889--1892. VIII: Csák Alajos Czirjék OFM (1886: főmunk. is), 1919(?)--1923: B. Józsa Gyula. Kiadó 1919(?)--1936: Lázár Kv-ny. Ny: Szilágysomlyói Ny. Rt., 1890. XI. 20--1923(?): Bölöny Sándor, 1923(?)--1943(?): Lázár ny., 1944. I. 1: Szívós és Nagy Kv-ny. -- Közben: Heti Újság (1936--38). -- Melléklete 1891. VI. 25: Vasárnap. [Monoki 1941:164.] T.E.

 1714. Szilágysomlyói Diák, A, Szilágysomlyó, 1918, márc. 28.--ápr. 13.: diáklap. -- Szerk. Varga László, Lederer László. Kiadó: a r.k. ppi fiúgimn. ifjúsága. [Lakatos 1988:2506. (3657.)] 88

 1715. Szion, Pest, 1838. júl. 5.--1840. febr. 5.: római katolikus vallás és egyházérdekű hetilap. -- Megj. minden csütörtökön és vasárnap. 1839. XII. 19--1840. I. 1: szünetelt. Szerk. Gyarmathy Ch. János. Ny: Egyetemi kv-ny. [Szalády 1884:219. -- Kiss--Sziklay 1902:497.] 88

 1716. Sziporka, Cegléd, 1940. febr.: a Ciglia Corporatio hideg szobában szerkesztett lapja. -- Megj. egyetlen(?) sz., 6 old. Fel. szerk. Kratofil Béla. Fel. kiadó: Szondy György. Kiadó: Foederatio Emericana Ciglia Corporatiója. Ny: Sánk Gyula és Géza. [Viczián 1978:198. (634.)] T.E.

 1717. Szív, A, Bp., 1915. szept. 4.--1951. júl. 7. és 1956. nov. 3.: a Jézus Szíve Szövetség heti értesítője. -- Megj. szombaton reggel 4 old. (1916 őszétől 1918 őszéig ném. és szláv nyelveken is), össz. 1815 sz. 1919. III. 22--IX. 28, 1944. XII. 30--1945. V. 19, 1946. X. 26--XI. 30: szünetelt. Fel. szerk. 1915. IX. 11: Hedvig Stefan, 1918. IX--1919. III. 22: Polgáry István, 1920. XI. 13: Czapik Gyula (laptul. is), 1939. X. 21: Zsíros Ferenc (1936--39: főszerk. is), 1942. I. 21: Reisz Elemér, VI. 13: Siska István Árpád, 1946. V. 3: Kollár Ferenc, 1956. XI. 3: Pálos Antal. Fel. kiadó 1929: Zsíros Ferenc (1930: főszerk. és fel. kiadó). Kiadó: Jézus Szíve Szöv. Ny: Apostol, 1916. IV. 29: Stephaneum, 1919. IX. 28: Europa Rt., 1941. IX. 6: Stephaneum. -- 1915--56: csak szerző nélküli verseket, meséket, elbeszéléseket közöltek. -- 1916--17: a pécsi Dunántúl melléklete is, ez azonos a bpi kiadással. -- Melléklete 1946. IX. 7--1947. VIII. 30: és 1947. IX. 6--1948. VIII. 28: Képes Szív 14 + 10 számozatlan db, 1946--47: A Kis Szív 3 számozatlan db. -- A száműzetésben kiadását 1953. IV: folytatták. [Wünscher 1927:12. -- Kemény 1942:286. -- Lakatos 1988:2664. (3747.)] T.E.

 1718. Szív, A, Szatmárnémeti 1925. jan.--1930. júl. és 1932. márc.--1935. dec.; Brassó, 1930. júl.--1932. ápr.; Kolozsvár 1935. dec.--1940. aug. 25.(?): a szívgárdisták s az imaapostolság heti értesítője. -- Megj. minden vasárnap. Főszerk. 1934. IX. 20: Dombi József. Fel. szerk. a Szívgárdák Közp. Vezetősége. Társszerk. 1932. IV. 12--VIII. 17: Horváth Sándor (azután 1936. IX. 12-ig fel. szerk.) Kiadó: a Szívközp. Ny: Globus; 1926: Corvin; 1927: Pallas, Szatmárnémeti; 1930: Hunyadi L., Brassó; 1932--34: Patria, Szatmárnémeti; 1935: Balogh László, Szatmárnémeti; Dácia, Nagybánya. -- Évf-számozása zavaros. -- Címe 1927. X. 16--1935. II. 10: Szív, 1935. II. 17: Az Apostol. [Monoki 1941:168.] T.E.

 1719. Szív, A, Hamilton, 1953. ápr.--1957. jan.; Montreal, 1957. febr.--1987. jún.; Toronto, 1987. jún.--1990. jan.: élet, vallás, tudomány, katolikus világnézeti tájékoztató. -- Megj. havonta, össz. 384 sz. Szerk. Bielik József, Reisz Elemér, Zrínyi József, Kőváry Károly, Töreki Ödön, Radványi Róchus, 1979. X: szerk. biz., 1980. I: Raymond Chila, 1980. IX: Nagy Ferenc, 1987. VII: Nagy Ferenc. Kiadó M.J.T. Ny: 1957. II: Messager. -- A hazai évf-számozását folytatta. -- Kiadványa: A Szív nagy képes naptára. Szerk. Zrínyi J. SJ. Buffalo, N.Y., 1955, 1957. [Mildschütz 1977:112. (694.) -- Lakatos 1988:2665. (3747.)] T.E.

 1720. Szív, A, Bp., 1990. jan.--1995. jan.: katolikus lelkiségi tájékoztató. -- Megj. havonta. Főszerk. Sajgó Szabolcs SJ. Szerk. Bárdosy Éva. Kiadó: JT Mo-i Rtart. -- 1915. IX. 4: indult, 1951--56: szünetelt, 1956. XI--1989. XII: csak külf-ön jelent meg. T.E.

 1721. Szív Újság, A, Magyarkanizsa, 1922.--1941. márc.(?): katolikus hitbuzgalmi hetilap. -- Szerk. 1937: Watz Oszkár sztszéki tanácsos. [Sziklay--Szász 1937:325. (15. évf.); 1938:374. (16. évf.)] 88

 1722. Szív Újság, A, Szabadka, 1923.--1928:1. sz.: hetilap. -- Fel. szerk. Veréb Gyula. T.E.

 1723. Szivárvány, Bp., 1989: plébániai tájékoztató. -- Beolvadt A Szent Gellért Egyházközség Értesítőjébe.

 1724. Szívgárda Posta, Salzburg, 1950. szept. 17.--1952. ápr.: tagértesítő. -- Megj. havonta 2--10 old. Szerk. Csányi A. László, Fürdős János. Kiadó: Salzburgi M. Karitasz Szt Imre Szívgárda Mindszenty Gyermekotthona. Ny: gépírásos soksz. -- Első száma 1950: Beszámoló. -- Utóbb: Kis Pajti (1952--61). [Mildschütz 1977:113. (695.) -- Nagy I:117.] T.E.

 1725. Szívgárdista, Pozsony, 1923. aug. 5.--1933. máj.: katolikus gyermeklap. -- Megj. havonta 2--4 old., össz. 97 sz. Szerk. és kiadó: Hladik Ágoston. Ny: Concordia, 1926. II: Wigand. -- Az Új Szív melléklete, előbb: Gyermek Melléklet (1922--23). 88

 1726. Szívgárdista, Szatmárnémeti, 1929. máj. 12.--1930. júl.; 1932. ápr.--1935. dec. 23.; Brassó, 1930--1932; Kolozsvár, 1935. dec. 27.--1940. máj. 26.: gyermeklap. -- Megj. vasárnaponként. Fel. szerk. Jakubek István, 1932: Napholcz Pál (1939. IV. 2: szerk. is). Társszerk. 1932: Horváth Sándor (azután 1934-ig fel. szerk. is). 1933--34: Baumgartner Sándor, 1934: Kiss József (azután 1935-ig fel. szerk. is). Kiadó: 1935-ig a Szívgárdák Közp. Vezetősége, 1939. IV. 2: a gyulafehérvári r.k. ppség. Ny: 1930-ig Pallas, Szatmárnémeti; 1930--32: Hunyadi (Cultura), Brassó; 1932--34: Patria, Szatmárnémeti; 1934--35: Balogh László (uo.); 1936: és 1938. V. 1: Gloria, Kolozsvár; 1935: Grafica (uo.) -- 1933-ig és 1934--35: A Szív, 1935-től Az Apostol melléklete, 1938. IV. 17--24: ennek gyermekrovata. -- Címe 1935: Gyermek Szív (egyetlen sz.), 1935: és 1938. V. 1--1940. V. 26: Kis Apostol, 1935: Kis Keresztesek (2. sz.), 1937--38: Az Apostol Gyermekmelléklete. [Monoki 1941:169.] 88

 1727. Szívtestőr, Szeged, 1935. karácsony: a szegedi Baross Gábor Gimnázium 16. számú Szent László Gárdájának lapja Jézus Szíve tiszteletére. -- Megj. egyetlen(?) sz. Fel. kiadó: Inczédy László. Ny: Árpád. 88

 1728. Szociális Értesítő, Nyitra, 1920. dec. 5.--1921. dec. 4.: a Nyitrai Keresztény Szociális Egyesület hivatalos lapja. -- Megj. rendszertelenül 4--14 old., össz. 15 sz. Fel. szerk. és ny: Risnyovszky János. 88

 1729. Szociális Közlemények, Bp., 1911. szept. 17.--1912. szept.: az Országos Katolikus Tanács Keresztény Szociális Szakosztálya lapja. -- Megj. kéthetenként, össz. 26 sz. Szerk. Wohlmuth Ernő. Kiadó: Orsz. Kat. Tanács Kerszoc. Szako. Ny: Stephaneum. -- Utóbb: Jövőnk (1912). -- Főlap: Népnevelő (1895--1918). T.E.

 1730. Szociális Missziótársulat Körlevele, A, Bp., 1912. márc.--1918. febr.(?): tagértesítő. -- Megj. évi 10x (júl--aug. kivételével), össz. 61 sz. Szerk. adatok nélkül. Kiadó: Szociális Missziótársulat. Ny: Stephaneum. 88

 1731. Szociális Útmutató, Temesvár, 1925. okt.--1927. dec.: A Nap melléklete. -- Megj. havonta. Kiadó: katolikus nőmozgalom. Ny: Erzsébet kv-ny., Dicsőszentmárton. [Monoki 1941:170.] 88

 1732. Szociálista, A, Brassó, 1930. dec. 14.: keresztényszocialista politikai napilap. -- Megj. egyetlen(?) (propaganda) sz. Fel. szerk. Buzás Gergely. Társszerk. Smialy József, Paulusz Ferenc. Ny: Hunyady L., Brassó. [Monoki 1941:170.] 88

 1733. Szolgálat, Spittal/Drau, 1969. ápr.--1987:72. sz.; Bécs, 1987:73. sz.--1990. karácsony: lelkiségi folyóirat a II. Vatikáni Zsinat utáni teológia és lelkiség terjesztésére. -- Megj. negyedévente 90--112 old. (1979: kb. 5400 pld-ban), folyamatos számozással, össz. 88 sz. Szerk. és kiadó: Marosi László, 1981:50. sz.: Rácz Imre, 1987:73. sz.: Benkő Antal, 1989:81. sz.: Teleki Béla, 1990:85. sz.: Nagy Ferenc. Kiadó: Trägenvereinder Unio Cleri Ungarici (Kismarton). Ny: Eisenstädter Grafische (Kismarton). -- Cikkeit, tanulm-ait a nagyvilágban élő m. teol-ok és hittérítők írják a m. nyelvter-en élő, ill. a világon szétszóródott m. kat. papok számára. Néha hazai szerzőktől is közölnek, minden számban szerepel egy-egy fordítás külf. írótól. Az Egyh. szava rovata a p. és pp-kari megnyilatkozásokat, az eszmék és események a m. misszion-ok beszámolóit közli, a könyvszemle a hazai és külhoni m. nyelvű lelkiségi kv-ekről tudósít, néha idegen nyelvűeket ismertet. Halottaink rovatában megbízható nekrológokat közöl jeles kat. lelkészekről. Iránya "fontolva haladó". -- Előbb: Magyar Papi Egység (1956--68), utóbb: Távlatok (1991--). [Mildschütz 1977:703. -- Szépfalusi 1980:165.] T.E.

 1734. Szolgáló Szeretet, Székesfehérvár, 1993. jan.--: a Székesfehérvári Egyházmegye Egyházmegyei Karitászának ingyenes értesítője. -- Megj. negyedévenként. Fel. szerk. Lázár Ilona. Kiadó: Alba Caritas Hungaria Alapítvány. T.E.

 1735. Szolnok és Vidéke, Szolnok, 1919. nov. 9.--1944. máj. 17.: politikai, társadalmi és közgazdasági lap. -- Megj. 2x hetente. Főszerk. 1919. XI. 13--XII. 21: Safáry Kálmán. Fel. szerk. Kádár József, 1919:5. sz.: Safáry Kálmán, 1925:35. sz.: Magyary Albert, 1926. VII. 8: Varga József, 1927. II. 6: Zsiga Lajos, 1928. VII. 1: Nagy Lajos, 1930. III. 20: Magyary Albert. Fel. kiadó 1929. V. 19--1932. III. 27: Libertiny Imre, 1933. III. 30: Magyary Albert. Kiad. tul. 1919. XI. 9--1927. IV. 14: Varga József. Kiadó: a Ker. Nemz. Egyesülés Szolnoki Pártja, 1926. VII. 1: Szolnoki Ker. Gazd. és Szociális Párt. Laptul. a Szolnoki Keresztény Gazdasági és Szociális Párt. Ny: Varga József kv-ny. (Szolnok), 1927. IV. 17: Szolnok és Vidéke kv-ny. (Szolnok). -- Melléklete hetente egyszer: Szolnok és Vidéke Képes Híradója. [Wünscher 1928:172. -- Szolnok m. sajtóbibliogr. 1976:112. (209.)] 88

 1736. Szombathelyi Egyházmegye Hivatalos Közleményei, A, Szombathely, 1958. febr. és 1975--1984: Megj. évente 2--8 sz. szerk. adatok nélkül. Kiadó: Szombathelyi Egyhm. Ny: Szombathelyi Ny. -- Előbb: Encyclicae Episcopales (1773--1856). [Vas m. sajtóbibliogr. 1964:16. (39.)] T.E.

 1737. Szombathelyi Katolikus Tudósító, Szombathely, 1937. jan.--1947. szept.: egyházközségi és egyházmegyei A(ctio) C(atholica) értesítő. -- Megj. évente 10x (júl--aug. kivételével), 1939. XI: havonta 1-jén reggel, össz. 94 sz. Fel. szerk. és kiadó: Szendy László. Szerk. Toronyi Németh István. Ny: Martineum. [Vas m. sajtóbibliogr. 1964:50. (233.)] T.E.

 1738. Szombathelyi Kis Újság, Szombathely, 1913. máj. 9.--1915. dec. 31.: politikai napilap. -- Megj. hetente 6x. Fel. szerk. Somossy József, 1914. VIII. 4: Csizmadia László. Kiadó és ny: Egyhm. ny. -- 1916. I: beleolvadt a Szombathelyi Újság c. reggeli napilapba. [Vas m. sajtóbibliogr. 1964:50. (234.)] T.E.

 1739. Szombathelyi Újság, Szombathely, 1894. dec. 1.--1919. márc. 27.: katolikus politikai hetilap. -- Megj. vasárnaponként, 1913. III: hetente 6x, össz. 950 sz. Fel. szerk. 1894. XII. 1--1895. VIII. 1: Honti Béla, 1895. VIII. 18: Gruber János, 1896. XI. 15: Császár József, 1905. I. 1: Tauber Sándor, I. 8: Pintér József, 1912. IX. 1: Csempesz János, 1913. III. 1: Csizmadia László, 1918. XII. 28: Pintér Lajos, 1919. III. 23: Csizmadia László. Laptul., kiadó és ny: Egyhm. ny., 1919. I. 3: Martineum. -- 1895, 1897, 1899, 1901, 1905--12: húsvéti, 1895--97, 1901, 1903--12: karácsonyi melléklettel, 1895. XII. 22: Ébresztő Szózat, 1912. I. 8: rk. kiadás. [Kiss--Sziklay 1902:505. -- Géfin III:146. -- Vas m. sajtóbibliogr. 1964:51. (229.) -- Lakatos 1988:2700. (3782.)] T.E.

 1740. Szózat, München, 1950. máj.--okt.(?): a katolikus magyarság lapja. -- Megj. havonta 2x, össz. 12(?) sz., 4 old. Fel. szerk. Marczell Árpád. Szerk. Kovách Aladár. Kiadó: Centrum Curae Pastoralis pro Hungaria in Germania. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:115. (705.)] 88

 1741. Szőlőtő, Bp., 1992. márc.--: plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül. Kiadó: Wekerlei Munkás Szt József Pléb. 88

 1742. Szövetkezzünk, Bp., 1904. jan. 17.--1919. szept. 29.: a Keresztény Szövetkezetek Központja és a kötelékébe tartozó szövetkezetek hivatalos közlönye. -- Megj. hetente, önállóan össz. 121 sz., 1907. II. 17--1911. IX. 24: a bpi Új Lap vasárnapi rovata. Fel. szerk. Luzsénszky Zsigmond, 1904. IX. 9: Molnár István, 1914. II. 6: Dávid Ferenc, 1917. III. 23: Mészáros István. Szerk. Luzsénszky Zsigmond, 1905. XI. 12: Egan Lajos, 1906. II. 18: Hencz Károly, III. 4: Luzsénszky Zsigmond, IX. 6: Molnár István, 1914. II. 6: Dávid Ferenc, 1917. III. 23: Mészáros István. Kiad. tul. Ker. Szövetk-ek Közp-ja. Ny: Szt László, 1906. IV. 9: Stephaneum. [Kemény 1942:289.] T.E.

 1743. Szövetséges, Szatmárnémeti, 1933. ápr. 16.--jún.: ifjúsági lap, a Szívgárdista melléklete. -- Fel. szerk. Horváth Sándor. Kiadó: a Szívgárdák Közp. Vezetősége. Ny: Pátria. -- Főlap: Szívgárdista (1929--40). [Monoki 1941:171.] 88

 1744. Szövetségi Értesítő, Bp., 1907. jan.--1915. és 1920. rendkívüli szám: az Országos Katolikus Szövetség hivatalos lapja. -- Megj. kéthetenként, 1908: évente 4x, össz. 25 sz. Fel. szerk. 1907:1. sz.--1908:2. sz.: Szentiványi Károly, 1911: Hindy Zoltán. Kiad. tul. Orsz. Kat. Szöv. Ny: Stephaneum; 1910:2. sz.: Endrényi Lajos, Szeged; 1911:1. sz.: Stephaneum. -- Főlap: Katholikus Közlöny (1911:3. sz.) A 7--10. Katolikus Nagygyűlés anyagát tartalmazza. -- Utóbb: Katholikus Közlöny (1911). T.E.

 1745. Szövetségi Értesítő, Pécs, 1937. szept. 1.: a Krisztus Király Szövetség hivatalos közlönye. -- Megj. egyetlen sz., 4 old. Fel. szerk. és kiadó Árpás Ferenc. Ny: Szövetségi. -- A kz-ként terjesztett lap célja a Szöv. életének megismertetése. Közölte tagjainak adatait, az elhunytak és születettek névsorát. Felhívást bocsátott ki a Krisztus király Szöv. Alapítványi Hiv. létrehozására, előfizetőket toborzott Örökmécs c. lapjára. [Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:359. (721, 722.)] K.I.

 1746. Szuhogy--Rudabányai Katholikus Egyházi Tudósító, Szuhogy--Eger, 1916. szept. 1.--1917.: plébániai lap. -- Szerk. Ragány Bertalan lelkész. Ny: Érseki Lyc. ny., Eger . [Kemény 1942:290. -- Heves m. sajtóbibliogr. 1972:83. (238.)] 88

 1747. Szupé, Bp., 1928. nov.: az Emericanás Bál lapja. -- Megj. egyetlen(?) sz. 88

 1748. Szülők Lapja, Pécs, 1927. júl. 1.--nov. 15.: tanügyi újság. -- Megj. össz. 2(?) sz. Szerk. Cséfalvay Nándor SJ. Kiadó: Pius Gimn. Ny: Haladás. 88

 1749. Szünidei Hangok, Kismarton, 1918. júl. 15.--aug. 20.: katolikus diáklap. -- Megj. össz. 2 sz. Szerk. Szolnoky Zoltán. [Lakatos 1988:2709. (3797.)] 88

 1750. Szünidőnk, Bp., 1919. aug(?)--1920. aug. 26.: a Budapesti Ifjúsági Mária Kongregációk Szövetségének vakációi levelezője. -- Megj. a szünidőben 6x, össz. 13 sz. Szerk. és kiadó: a Szövetség. Ny: Apostol. 88

 1751. Szűz Mária Királynő Kertje, Bp., 1935--1936(?): folyóirat a boldogságos Szűz tiszteletére. -- Megj. havonta. Fel. szerk. és kiadó: Zsíros Ferenc SJ. -- Előfizetése a Hí-rünkkel együtt egy évre 5 P. -- Társlapja: Szűz Mária Virágos Kertje (1922--44). [Sziklay--Szász 1935:174; 1936:174. (mindkét kötet 174. lapjának teljes szövege azonos!)] 88

 1752. Szűz Mária Új Virágos Kertje, Érsekújvár, 1922. jan.--1926. nov.; Nyitra, 1926. dec.--1929. szept.; Komárom, 1929. okt. 1.--1944. okt.: hitbuzgalmi lap, a Mária Kongregáció szaklapja. -- Megj. havonta 16--20 old., össz. 262 sz. Fel. szerk. 1929. I--1944. X: Király József (1938. XI. 1--1944. X: kiadó is). Szerk. Turchányi Margit, 1922. III: Rummel Rezső, 1929. I: Király József, 1933. I. 1: Bíró Lucián, Király József. Kiadó 1923. I: érsekújvári pléb., 1925. XI: Rummel Rezső, 1929. I: Király József, 1933. I. 1: Bíró Lucián, Király József. Ny: Corvin, Nyitra; 1929. X: Metlesich Kálmán, Komárom; 1940. IV: Unió. [Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:50. (190.)] T.E.

 1753. Szűz Mária Virágos Kertje, Kalocsa, 1885. dec.(?)--1922. dec.; Bp., 1926. jan.--1937. dec.: havi folyóirat a boldogságos szűz tiszteletének ápolására. -- Megj. havonta. Fel. szerk., kiadó és laptul. Tóth Mike. 1918. I: Zsíros Ferenc. Fel. szerk. 1935--36: Bíró Ferenc, 1937. III: Vid József. Kiadó 1937: JT-i Rház. Ny: Holmeyer Ferenc; 1898. I: Franklin, Bp.; 1902. I: Jurcsó Antal, Kalocsa; 1935: Korda Rt. -- Társlapja: Szűz Mária Királynő Kertje (1935). -- Közben: Mária Kert (1923--25). [Kiss--Sziklay 1902:504. -- Wünscher 1928:111. (LXII. évf.) -- Sziklay--Szász 1935:174. (L. évf.) -- Kemény 1942:290.] T.E.

 1754. Szvitlo, Ungvár, 1913:1. sz.--5. sz.: görögkatolikus lap. -- Szerk. Szkiba Teofán. Kiadó: Velikago, Vasilij. Ny: Unió (cirill betűs). [Kemény 1942:267.] 88

 1755. Szvjet, Ungvár, (1867)--1870. (4. évf.): a Szent Bazil Egyesület irodalmi lapja. -- Szerk. Kimak Fedor Viktor. Ny: Jäger Károly (cirill betűs). 88

 1756. Tabáni Egyházközségi Tudósító, Bp., 1927. nov. 27.--1930. aug. 1.: plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül, össz. 5 sz. Szerk. Kovács Pál, 1928. XII. 25: Angyal Kálmán és Szigeti János. Kiadó: Bp-Tabáni r.k. egyhközs. Ny: Egyetemi, 1929. I: Élet. T.E.

 1757. Tábori Posta, Kolozsvár, (1928)--1933(5. évf.):5. sz.: cserkészlap. -- Kiadó: a kolozsvári r.k. cserkészcsapat. Ny: kőnyomat. 88

 1758. Táborkereszt, Bp., 1935--1942 és 1993. máj.--: katolikus cserkész ifjúsági pedagógiai írások; 1993. V: a Magyar Táborkereszt Munkaközösség ingyenes tájékoztatója. -- Megj. havonta 5-én reggel, össz. 41 sz. folyamatos számozással; 1993. V: kéthavonta. 1939: és 1943--1993. IV: szünetelt. Főszerk. 1993. V: Arató László. Fel. szerk. és kiadó 1935: Sándor Dénes, 1940. XI. 5: Mihalovics Zsigmond. Kiadó: Actio Catholica, 1936: a M. Ifj. Kat. Akcióba tömörült cserkészcsapatok, 1993. V: Márton Áron Kiadó. Ny: 1935: Mérnökök ny.; 1936: Élet; 1940: Don Bosco, Rákospalota; 1942: Korda. [Lakatos 1988:2713. (3810.)] 88

 1759. Tábortűz, Pozsony, 1929. szept.--1930. aug.; Érsekújvár--Komárom, 1930. nov. 1.--1932. aug.; Komárom, 1932. szept.--1939:1. sz.: a csehszlovákiai magyar cserkészek szaklapja. -- Megj. havonta, 1930/33: évente 10x, 1933--36: évente 20x, 1936--39: évente 10x, 20--28 old., össz. 121 sz. Fel. szerk. Krendl Gusztáv, 1930. IX: Mrenna József. Főmunk. 1932. IX. 1: Bíró Lucián, Borka Géza, Szombathy Viktor. Fel. kiadó: Krendl Gusztáv, 1932. IX. 1: Mrenna József. Kiadó: Csehszl. Cserkészszöv. M. Cserkésztanácsa. Ny: Concordia, Pozsony; 1930. IX: Spitzer Sándor, Komárom; 1938. V. 15: Metlesich Kálmán, Komárom. [Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:50. (191.) -- Lakatos 1988:2713. (3811.)] T.E.

 1760. Tábortűz, Szigetvár, 1935. márc.--1938. ápr.: a szigetvári katolikus kiscserkészek lapja. -- Megj. havonta, össz. 456 old., 34 sz. Fel. szerk. Sudár Dezső. Kiadó: a szigetvári Gárdonyi--Patacsi kiscserkésztörzs, 1936. I. 1: Sudár Dezső. Ny: Zrínyi. [Somogy m. sajtóbibliogr. 1957:72. (187.)] 88

 1761. Táborunk, Bp., 1935. szept.--1937.: hitbuzgalmi lap, a Bazilika Credo Egyesület időszaki közlönye. -- Megj. évente 10x. Szerk. Dauner József. Kiadó: Bazilika Credo Egyes., 1937: Preszler Rezső. Ny: Korda, 1937: Budai Ferenc és tsa. T.E.

 1762. Taizéi Levél, Taizé, Fro., 1976 húsvét: hitbuzgalmi értesítő. -- Számozás és szerk. adatok nélkül. Ny: soksz. T.E.

 1763. Tájékozó, Bp., 1876. máj. 18.--júl. 13.: irodalmi, szépművészeti és kritikai hetilap. -- Megj. 9 sz. 88 old. Szerk. Czobor Béla, Kazaly Imre. Kiadó és laptul. Hunyadi Mátyás irod. int. és ny. -- Könyvészet rovatában az újonnan megjelent kv-ek jegyzéke. [Szalády 1884:224. -- Kiss--Sziklay 1902:502. -- Lakatos 1991:2717. (3813.)] 88

 1764. Tájékozó, Bp., 1878. jan. 15.--1886. dec.: katolikus egyházi folyóirat. -- Megj. havonta 15-én, össz. 108 sz., évente 382--574 old. össz. 4388 old. Szerk. és kiadó: Füssy Tamás, Czobor Béla. Ny: Athenaeum. -- Melléklete 1878. II. 15: IX. Pius p., 1884. X. 15, XII. 15: Purger Preis-Liste. -- Társlapja (pótfüzetben): Egyházművészeti Lap (1880--85). -- Borítólapján hazai és külf. szakkv-ek jegyzéke. Címe 1883: Tájékozó és Egyházművészeti lap. [Szalády 1884:224. -- Kiss--Sziklay 1902:502. -- Lakatos 1991:2717. (3814.)] 88

 1765. Tájékoztató, Salzburg, Au., 1949. máj. 15.--1951. nov. 20.: a Salzburgi Magyar Actio Catholica közleményei. -- Megj. hetente 8--16 old., össz. 29(?) sz. Kiadó: Salzburgi M. Karitász, Salzburgi M.A.C. Ny: soksz. -- Előbb 1--8. sz.: A.C. Tájékoztató, közben 1950. jún.--júl.: Ausztriai Tájékoztató. [Mildschütz 1977:117. (719, 720.)]

 1766. Tájékoztató, Perth, Nyugat-Ausztrália, 1950. aug.--1956. szept.: egyházközségi értesítő. -- Megj. havonta 2--6 old. Szerk. Kóra Endre. Kiadó: Mindszenty Kultur Egyesület, 1951. IX: Hungária Baráti Kör. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:116. (716.)] T.E.

 1767. Tájékoztató, Zürich, 1971. júl.--: a bázeli--berni--luzerni--zürichi egyházközségek időszaki közleménye (a svájci magyar r.k. egyházközségek értesítője). -- Megj. évente 3x, 4--24 old. Szerk. Kerényi György. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:115. (708.)] T.E.

 1768. Tájékoztató, Balatonkenese, 1991--: a Balatonkenesei Magyarok Nagyasszonya Plébánia híradója. -- Megj. évente. -- Előbb: Plébániai Tájékoztató (1990). 88

 1769. Tál és Kendő, Bp., 1991. márc.--1994. tavasz (5. évf. 1. sz.): tagegyesületi értesítő. -- Megj. negyedévente (2000 pld.). Fel. szerk. Margittay Erzsébet. Kiadó: Ker. Orvosok Mo-i Társasága. -- Előbb 1989--90: Híradó. 88

 1770. Találkozás, Die Begegnung, Bécs, 1957. márc.: a Die Begegnung bécsi karitász-folyóirat magyar nyelvű különkiadása a magyar menekültek megsegítésére. -- Megj. egyetlen(?) sz. Szerk. Tonko, Bernhard. Kiadó: Caritas der Erzdiözese Wien. Ny: Mechitaristendruckerei. [Mildschütz 1977:118. (726.)] T.E.

 1771. Taming, Bp., 1939. karácsony--1943. dec.: a Tamingi Misszió Baráti Körének értesítője. -- Megj. rendszertelenül, össz. 7 sz. Fel. szerk. Reisz Elemér SJ. Kiadó: Tamingi Misszió Központja. Ny: Korda Rt. 88

 1772. Tanfolyamhíradó, Bp., 1942. júl.--aug.: Megj. össz. 2 sz. Kiadó: a M. kir. Bpi I. Honvéd Hadosztály Tartalékos Tábori Lelkész Alapkiképző Tanfolyama. Ny: Vörösváry, soksz. 88

 1773. Tanítóegyesületi Értesítő, Kalocsa, 1938. márc.--1939. jún.?: a kalocsavidéki r.k. tanítóegyesület időszakos lapja. -- Megj. rendszertelenül, össz. 6 sz. Fel. szerk. Pécsi Ferenc. Fel. kiadó: Erdei Ferenc. Kiadó: Kalocsavidéki R.K. Tanítóegyes. Ny: Árpád ny. Rt. [Jáki 1962:49. -- Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:475. (547.)] T.E.

 1774. Tanítsatok, Eger, 1896. jan.--dec.: katolikus hitszónoklati és hitoktatási folyóirat. -- Megj. havonta, össz. 12 sz. Szerk. és kiadó: Végh Kálmán Mátyás. Főmunk. Bognár Ádám, Gerely József. Ny: Érseki Lyc. ny. -- Előbb és utóbb: Katholikus Hitoktatás (1885--1903). [Heves m. sajtóbibliogr. 1972:83. (240.)] 88

 1775. Tanodai Lapok, Pest, 1856. máj. 1.--1871. jún. 30.: katolikus nevelészeti és közoktatási heti közlöny mindennemű tan- és nevelőintézeti igazgatók, a gimnáziumi és reáltanodai tanárok, néptanodai oktatók, úgyszintén lelkészek, községi tanfelügyelők, magántanítók, a tanügy és nevelés összes barátainak számára. -- Megj. hetenként, össz. 789 sz. Szerk. Lonkay Antal, 1862--65: Bárány Ignác is. Kiadó: Heckenast Gusztáv, 1857. VII. 1: Lonkay Antal. Ny: Landerer és Heckenast, 1857. VII. 1: Bagó Alajos, 1862. I. 1: Wodianer, 1868. II. 20: Emich Gusztáv, X. 1: Athenaeum, 1869. VI. 3: Kertész József, 1870. VI. 2: Hunyadi Mátyás. -- Az első r.k. isk. és tanügyi lap, a tud. irod., a szépirod. hazai és külf. eseményeiről az Irodalmi és művészeti tárcsácska rovata tájékoztat. - Testvérlapja: Az Idők Tanúja (1860--68), Magyar Állam (1868--71). -- 1871. VII. 1: a Népiskolai Lapok és a ~ egyesület s A Népiskola c. élt tovább (1871--76). [Szalády 1884:221. -- Kiss--Sziklay 1902:499. -- Lakatos 1991:2730. (3825.)] 88

 1776. Tanoncok Lapja, Bp., 1899. febr. 1.--1901. dec.: szépirodalmi és vegyes tartalmú lap. -- Megj. kéthetente, 1899. IX: havonta, össz. 50 sz. Szerk. Jovicza István, 1900. III. 1: Emberger János. Kiadó: Katholikus Tanoncokat Védő Egyesület. Ny: Szt Gellért, 1900. III. 1: Stephaneum. -- Utóbb: Iparosifjúság (1902). 88

 1777. Tanulmányok a Pécsi Egyházmegye Történetéből, Pécs, 1993--: egyháztörténeti tanulmányok. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. Fricsy Ádám. Kiadó: Pécsi Egyhm. Egyhtört. Munkaközössége. T.E.

 1778. Tanulmányutak, Társasutazások és Zarándoklatok, Bp., 1927(?)--1931(?): vendégforgalmi és utazási tájékoztató. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. és kiadó: Paulovits Sándor. 88

 1779. Tanügyek, Rozsnyó, 1929:1. sz.--1938. okt. 20.: a Szlovenszkói Tanügyi Tanács és a kárpátoroszországi római és görögkatolikus egyházi hatóságok tanügyi közlönye. -- Megj. havonta 52--104 old., össz. 113 sz. Szerk. és kiadó: a püspöki hivatal. Ny: Sajó-Vidék. T.E.

 1780. Tanügyi Értesítő, Veszprém, 1902. jan. 15.--1911. febr. 15.: a Veszprém egyházmegyei R.K. Tanítóegyesület hivatalos lapja. -- Megj. havonta, 1904--09: szünetelt. Szerk. Gubicza Lajos. Kiadó: Veszprém egyhm. R.K. Tanítóegyes. Ny: Egyhm. ny., Veszprém. Ped. cikkeket, tanulm-okat, egyes. jegyzőkv-eket, verseket, novellákat közölt. [Veszprém m. sajtóbibliogr. 1957:79. (209.)] 88

 1781. Tanügyi Füzetek, Pest, 1867:1. füz.--1869:4. füz.: irodalmi és nyelvészeti folyóirat. -- Megj. rendszertelenül, össz. 9 füz. 242 old. Szerk. Corzan-Avendano Gábor, 1868: Császár Károly, Heinrich Gusztáv. Ny: Első M. Egyesületi Ny., Franklin és Társai, 1868: Bucsánszky Alajos. 88

 1782. Tanügyi Füzetek, Pécs, 1874. okt. 15.--1878. jún. 15.: nevelési havi szakközlöny. -- Megj. havonta. Fel. szerk. Warga Ferenc. Főmunk. Schutz Imre, 1874. X. 15--1878. III. 15: Schmidt Boldizsár, 1874. X. 15: Schőn Bernát, 1876. X. 15--1878. III. 15: Vizer Endre. Ny: ifj. Madarász Endre. [Kiss--Sziklay 1902:502. -- Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:363. (732.)] 88

 1783. Tanyai Híradó, Szeged, 1937. máj. 7.--1944. okt. 8.: keresztény politikai és közgazdasági hetilap. -- Megj. hetente, 285 sz. Fel. szerk. és kiadó: Hámori László, 1940. XII. 1: Széchenyi István. Fel. kiadó 1940. I. 14: Széchenyi István. Ny: Szegedi Új Nemzedék Lapváll. Rt. T.E.

 1784. Tanyai Újság, Szeged, 1933. máj. 14.--1938. nov. 18.: politikai hetilap. -- Megj. össz. 290 sz. Fel. szerk. Dér Gyula, 1934. VIII. 19: Lukács Károly, 1936. II. 22: bégavári Back Károly. Szerk. 1936--38: Balog István. Kiadó 1936. II. 2: Bartha István, 1937. VI. 3: Tanyai Újság Lapkiadó Váll. Ny: Szegedi Új Nemzedék. Lapengedélyét a 7900/1938. sz. ME. rendelet alapján bevonták. T.E.

 1785. Tanyavilág, Szeged, 1937. okt. 31.--1940. márc. 31.: politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap. -- Megj. össz. 127 sz. Fel. szerk. Vidovics Ferenc (1939. XII. 24: fel. kiadó is). Kiadó: Bartha István. Ny: Szegedi Új Nemzedék Lapváll., 1939. IV. 30: Corvin, VII. 30: Csanád Vezér, X. 8: Corvin, XI. 19: Kultúra ny. -- Melléklete 1939. IV. 30: Tanyavilág Képes Híradója; rk. sz. 1939: Szegedi Tanyavilág. T.E.

 1786. Tarisznya, Bp., 1935. szept.--1946.: katolikus leányköröknek összegyűjtött munkaanyag, a leányegyesületi vezetők havi folyóirata. -- Megj. havonta kz. gyanánt, 1939. I: évente 8x. Fel. szerk. és kiadó 1938. IX: Luczenbacher Rita. Laptul. Kat. Nőszöv. Faluszervező Irodája, 1946: Kat. Leánykörök Szöv. Ny: kőnyomatos, 1946: Élet. -- Főcíme 1946: Üzenet a Tarisznya Olvasóinak. 88

 1787. Tárogató, Sydney, Új-Dél-Wales, 1949. dec.--1950. júl. 15.: ausztráliai magyarok keresztény folyóirata. -- Megj. kéthetente rendszertelenül 14--16 old. Szerk. Ritli István. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:119. (730.)] T.E.

 1788. Tárogatóhangok, Bp., 1938. máj.--1944. farsang: a gödöllői premontrei 44-es Rákóczi cserkészek írásai. -- Megj. évente, össz. 5 sz. Szerk. adatok nélkül. Ny: Vörösváry, 1943. V: Diószegi, soksz. 88

 1789. Társadalmunk, Bp., 1883:1. sz.--5. sz.: politikai, társadalmi, tanügyi és szépirodalmi katolikus hetilap. -- Megj. össz. 5 sz. Szerk. Pasteiner Gyula. Kiadó tul. Hunyadi Mátyás Irod. Int. Ny: Hunyadi Mátyás ny. -- Melléklapja: Vasárnapi lap (az 5. sz.) 88

 1790. Társulati Értesítő, Pest, 1867. júl. 1.--1869. dec. 15.; Kalocsa, 1870. jan. 1.--1881. jan.: katolikus vallásos folyóirat. -- Megj. havonta 1-jén és 15-én, 1870. I: havonta, össz. 203 sz. 1881. I--VII: szünetelt. Fel. szerk. 1870. I: Kubinszky Mihály knk. Szerk. 1869. X. 1: Cselka Nándor, 1870. I: Kubinszky Mihály. Ny: Kocsi Sándor, Pest 1870. I: Malatin és Holmeyer, Kalocsa. -- Címe 1870:1. sz.: Társulati Értesítő mint Jézus Szent Szívének Hírnöke. 1871: a folyóir. II. íve egy vallásos kv. m. fordítása. A ~ folytatásának névadója Molnár János esztergom-vízivárosi plnos. -- Utóbb: Jézus Szent Szívének Hírnöke (1881--1944). [Kiss--Sziklay 1902:501. -- Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:476. (550.)] T.E.

 1791. Társulati Értesítő, Bp., 1873. jan.--1876. dec.: hirdetési lap. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. Ágoston Antal. Kiadó: SZIT. Ny: Athenaeum. -- Főlap: Katholikus Hetilap (1873--86). [Szalády 1884:225. -- Kiss--Sziklay 1902:502.] 88

 1792. Társulati Értesítő, Bp., 1892. máj. 20.--1906. szept. 30.: a magyarországi katolikus körök és olvasó egyesületek országos szövetségének hivatalos lapja. -- Megj. kéthetente, 1898: hetente, össz. 496 sz. Szerk. Tóthfalussy Béla, 1895. I. 1: Gyürky Ödön. Kiadó: SZIT, 1898: Gyürky Ödön. Ny: Athenaeum, 1898: Buschmann ny. -- Melléklapja: Jogvédelem (1902--05), Keresztény Mértékletesség (1902). -- 1887: a Kat. Szle egyes füzeteihez A Szent István Társulat Értesítője c. mellékletet adott, melyben beszámoltak a SZIT választmányi üléseiről, közölték a hiv. jelentéseket s az új tagok névsorát. [M. Sion 1894:78; 1899:80. -- Kiss--Sziklay 1902:505.] 88

 1793. Társulati Értesítő mint a Jézus Szent Szívének Hírnöke, Kalocsa, 1870:1. sz.--1881:1. sz.: Megj. havonta, össz. 133 sz. Szerk. és kiadó: Kubinszky Mihály. Ny: Malatin és Holmeyer Ferenc. -- Előbb 1867--69: Társulati Értesítő, utóbb 1881--1944: Jézus Szent Szívének Hírnöke. [Szalády 1884:225.] 88

 1794. Tartományi Közlöny, Gyöngyös, 1912. okt.--dec. 31.: a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett rendtartomány közlönye. -- Szerk. Pesti Emánuel. Kiadó: a gyöngyösi tartományfőnökség. Ny: Herczog. -- Utóbb: Rend-Tartományi Közlöny (1913--38). [Kemény 1942:293. -- Heves m. sajtóbibliogr. 1972:84. (241.)] T.E.

 1795. Tartsunk Össze, Kecskemét, 1944. máj.--jún.(?): üzenet a szünidőben. -- Megj. 2(?) sz. Fel. szerk. Tóth Tibor. Kiadó: az Angolkisasszonyok kecskeméti leánygimn-ának Mária Kongr-ja. Ny: Hungária ny. bérlői, Szabó György és Tsa. [Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:478. (552.) (Ugyanitt a 477. [551.]: fel. szerk. Szander Gyula)] T.E.

 1796. Tata-Tóváros és Vidéke, Tata, 1890. okt. 1.--1892. szept. 11.: társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi hetilap. -- Megj. 102 sz. Szerk. Kabik József Géza plnos. Kiadó és ny. Kopasz Józsefné. -- Melléklapja 1891. VI. 28: Vasárnap. [Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:53. (205.)] 88

 1797. Tatabánya, Tatabánya, 1929. febr.--1944. júl. 2.: egyházközségi értesítő. -- Megj. minden hó első vasárnapján. 1931. V--1932. X: szünetelt. Szerk. Bartha János, 1930. I. 1: Szabó Géza, 1937: Tamási József, 1939. I: Huszár György, 1944. I. 1: Telekesi Kálmán. Kiadó: Tatabánya pléb., 1929. VIII. 1: Tatabányai r.k. egyhközs., 1942. IX. 5: Ágh Kálmán. Ny: Hesz és Végh, 1937. IV. 1: Révai, Tata. [Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:51. (196.)] 88

 1798. Tatatóvárosi Hírlap, Tata, 1937.--1944. szept. 30.: politikai, társadalmi és szépirodalmi újság. -- Megj. hetente. Fel. szerk. 1943. VII. 3: Gyirmóty Gyula, 1944. VI. 17: Pataky Jenő. Kiadó: R.k.pléb., 1944. VI. 17: Pataky Jenő. Ny: Révai. [Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:53. (207.)] 88

 1799. Tavaszi Gólyahír, Bp., 1931. febr. 12.: a pesti főiskolai Szent Imre Kollégium elsőéves növendékeinek lapja. -- Egyetlen sz., 16 old. Főszerk. Kanizsai Nagy Antal. Közreműködött: Michnay Ödön, Molnár Endre, Vízy András, Vrabely Mihály, Nényei Etele, Zsigmond Zoltán, Márton György, Szabó László, Éber Géza. Ny: Élet Irod. és Ny. Rt. [Viczián 1978:199. (636.)] T.E.

 1800. Tavaszi Szántás, Bp., 1947.: röpirat. -- Megj. egyetlen számozatlan pld. Szerk. Nagy Erzsébet. 88

 1801. Telepi Értesítő, Szeged, 1933. márc.: alkalmi lap. -- Megj. negyedévenként (egyetlen sz.) Fel. szerk. Hoffmann Ferenc. Kiadó: Katolikus Nép- és Gazdakörök támogatásával a József királyi hercegtelepi Olvasókör. Ny: Szegedi Új Nemzedék Lapvállalat Rt. T.E.

 1802. Telepünk, Bp., 1937. febr. 14.--1938. nov. 3.: a külső ferencvárosi munkástelepek híradója. -- Megj. rendszertelenül, 4--8 old. össz. 12 sz. Szerk. Pap Gyula, Kamarás János. Kiadó: Egyetemi Mária Kongregáció (Settlement), 1937. IX. 28: Egyetemi Settlement. Ny: Vörösváry, soksz. -- Előbb: Kiserdő (1935--36). [Viczián 1978:79. (229.)] T.E.

 1803. Téli Esték, Nagyvárad, 1904. nov. 6.--1905. márc. 8.: vallásos olvasmányok a magyar nép számára. -- Megj. hetenként. Szerk. és laptul. Budai János. Ny: Boross. [Hajdú-Bihar m. sajtóbibliogr. 1973:276. (766.)] 88

 1804. Téli Esték, Szatmárnémeti, 1887. okt. 15.--1914. márc. 31.: a keresztény családok lapja. -- Megj. hetente nov.--febr. szombatonként, 1910: vasárnaponként. 1898. I. 22--1909. X. 31: szünetelt. Szerk. Bodnár Gáspár (r.k. tanítóképzői tanár). Kiadó: Molnár János, 1895. I. 5: Molnár János és Morvai János, 1895. II. 9: Morvai János, 1909. X. 31: Bodnár Gáspár. Ny: Molnár János, 1895. I. 5: Molnár és Morvai, 1895. II. 9: Morvai. -- 1914. III. 1: beleolvadt a Magyar Földművelő. [Kiss--Sziklay 1901:503. -- Kemény 1942:172. -- Lakatos 1991:2795. ((3887.)] 88

 1805. Temesvári Hírlap, Temesvár, 1882. jan.--1883:3. sz. és 1886. szept. 26.--1887. jan. 16.: társadalmi, közgazdasági, humorisztikus és ismeretterjesztő hetilap. -- 1883. II.--1886. IX: szünetelt. Szerk. és kiad. tul. 1882--83: Weninger János, szerk. 1886--87: Weninger János. Kiadó 1886--87: Lakatos János. Ny: 1882: és 1886--87: Csanádegyhm. kv-ny., 1883: Fork ny. T.E.

 1806. Temesvári Hírlap, Temesvár, 1903. nov. 15.--1938. jan. (2. sz.): napilap. -- Megj. vasárnap és ünnepnap kivételével. Főszerk. 1924:50. sz.--1925:109. sz.: Vuchetich Endre. 1938. I. 5--VI. 25: szünetelt (1919 rendszertelenül?). Fel. szerk. és kiadó Bíró Pál, 1906--24: és 1926--37: Pogány Mihály (majd főszerk.). Fel. szerk. 1924:27--49. sz. (ideiglenesen), 1925:149. sz.--1926:48. sz.: Ligeti Sámuel, 1924:50. sz.--1925:148. sz.: Kubán Endre, 1937:162 sz.--1938:2. sz. Lapkiadótul. 1924:26. sz.--1938:2. sz.: özv. Pogány Mihályné. Ny: Csanádegyhm. kv-ny., 1913: Hunyadi ny. -- Utóbb: Timisoarai Hírlap -- Gazeta Timisoarei, 1938:20. sz.: Timisoarai-Temesvári Hírlap (nem r.k. lapok) [Monoki 1941:173.] T.E.

 1807. Temesvári Naplók, Temesvár, 1898:1. sz.--5. sz.: Megj. össz. 5 sz. Szerk. Derestye György Miklós. Ny: Csanádegyhm. kv-ny. T.E.

 1808. Temeswarer Neue Post, Temesvár, 1917. okt. 5.--1918. okt. (217. sz.): német nyelvű politikai napilap. -- Fel. szerk. Czapik Gyula. Kiadó: Temesvári Újság Lapkiadó Társ. Ny: Csanádegyházmegyei ny. -- Előbb: Die Zeitung (1909--1917:225. sz.), melynek évf-számozását átvette. T.E.

 1809. Tengeri Hántás, Székesfehérvár, 1947.: röpirat. -- Megj. egyetlen sz. Szerk. Nagy Erzsébet. 88

 1810. Teológia, Bp., 1967. okt.--: negyedévi folyóirat. -- Megj. III, VI, XII. közepén, 1987: II, V, VIII, XI. közepén. Fel. szerk. 1967. X: Radó Polikárp, 1971. III: Szennay András (1995. VI: is) Főmunk. 1968. III: Gál Ferenc, Szennay András, 1971. III--1993. VIII: Gál Ferenc. Fel. kiadó: 1967. X: Várkonyi Imre, 1983. IX: Magyar Ferenc, 1989. XI: Lukács László. Kiadó: 1990. II: a Teológia kiadóhivatala. Laptul. Actio Catholica Orsz. Elnökség. Ny: 1967. X: MTA KESZ soksz., 1972. III: Pécsi Szikra, 1984. VI: Pannon, Veszprém, 1991. VIII: Veszprémi Nyomda Kft., 1992. VIII: Veszprémi Nyomda Rt. -- 1967: ném. összefoglalók. 1968: ném. összefoglalók, fr. tartalomjegyzék, 1969. XII: fr. és ném. összefoglalók, 1972. III: fr. és ném. tartalomjegyzék. -- Egyházzenei melléklete: Musica Sacra (1987--90). -- 1982: 15 é. tartalmi mutatója (1967--82) Összeáll. Széll Margit. T.E.

 1811. Terciárius Közlöny, Gyöngyös, 1921. márc.--aug.; Szeged, 1921. szept.--dec.; Baja, 1922. jan.--1923. aug.; Bp., 1923. szept.--1924. nov.: katolikus vallásos havi folyóirat, Szent Ferenc világi (harmadik) rendjének és a Szent Kereszt Hadseregének hivatalos lapja. -- Megj. havonta, össz. 43 sz. Fel. szerk. 1921. X--1922. XII: Borsányi Balázs. Szerk. 1923. I: Borsányi Balázs. Kiadó 1922. VII: a ferencrendiek Kapisztrán Szt Jánosról nev. Rendtart. Ny: Nigrinyi Ferenc, Gyöngyös; 1921. IX: M. Kir. Szegedi Katonai Körletparancsnokság ny.; 1922. III: "Mars" Grafikai Műint., Szeged; VII: Új Élet, Baja; XI: Jakab M., Bp.; 1923. I: Attila, VI: Kollár A., Baja; IX: Attila, Bp. -- Utóbb: Ferences Közlöny (1924--41), Magyar Barát (1942--44). [Heves m. sajtóbibliogr. 1972:84. (242.) -- Lakatos1991:2814. (3902.)] 88

 1812. Testvér, Bp., 1871. jan. 1.--1872. jún. 30.: politikai hetilap, 1871. IV. 1: napilap. -- Megj. IV. 1-től hetente 5x. Szerk. Zombory Lipót, 1871. IV. 1: gr. Csáky Gyula. 1872. VII. 1: a Szabad Egyház napilappal egyesítve címe: Szabadsajtó. [Szalády 1884:227. -- Kiss--Sziklay 1902:501.] T.E.

 1813. Testvér, A, Szentes, 1930.--1944. dec.: a Szociális Testvérek Társasága lapja. -- Megj. évente 10x. (júl--aug. kivételével), 1938--39: havonta 15-én reggel, össz. 150 sz. Fel. szerk. 1934. IV: Rónai Paula (1934. IX--1938. II: Paula testvér), 1940. I: Slachta Margit, 1940. XI: Rónai Paula Mária, 1944. IV: Palágyi Natália. Szerk. 1931. III: Paula testvér. Fel. kiadó 1934. IV: Rónai Paula (1934. IX--1938. II: Paula testvér), 1940. I: Slachta Margit, XI: Rónai Paula Mária, 1944. IV: Palágyi Natália. Kiadó 1931. III: Szt Imre Nyomda, 1940. I: Szociális Testvérek Társasága. Ny: Szt Imre Nyomda, Szentes, 1934. IV: Sárkány ny. Bp., 1934. IX: Szt Imre ny. Szentes, 1944. XII: Hollósy János Bp. -- Főlap: A Lélek Szava (1938/39:5--12. sz.). 1939-ig évf-át szept--jún-ig számítja -- Melléklete 1942. I: Kis Testvér (4. old.). [Csongrád m. sajtóbibliogr. 1974:110. (275.)] 88

 1814. Testvériség, Kecskemét, 1883. márc. 9.(?)--1890. márc. 9.: a kereszténység közgazdasági és társadalmi érdekeit képviselő hetilap. -- 188?--1887. IX. 4: és 1889. IX. 1--XI. 10: szünetelt. Fel. szerk. 1883. IV. 29: Nagy Imre, 1889. VII. 21: Bartha József, 1889. XI. 10: Nagy Imre. Kiadó 1883. IV. 29(?): Szűcs György, 1884. III. 27(?): Nagy Imre, 1889. VII. 21: Bartha József, XI. 10: Nagy Imre. Ny: Kéry Károly; 1884. III. 27(?): Bartalis Imre, Bp.; 1887. X. 9.(?): Pannónia, Kecskemét. -- Közben: Keresztény Testvériség (1886). [Kiss--Sziklay 1902:503. -- Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:480. (556.)] T.E.

 1815. Textilipari Alkalmazottak Szaklapja, Bp., 1929. dec. 20.--1939. márc.: a textilipari alkalmazottak, művezetők, munkásnők és munkások érdekvédelmi lapja. -- Megj. havonta 20-án, össz. 112 sz. Fel. szerk. Madarász József, 1938. VIII: Venyigés István, 1938. IX: Bernát István. Fel. kiadó: Bernát István. Kiadó laptul. Ker. szoc. Textilmunkások és Munkásnők Orsz. Szöv. Ny: Budai ny., 1935. IX: Budai-Bernwaller ny. -- A szöv. tagjai tagilletményként kapták. 88

 1816. Theológia, Bp., 1934:1. köt.--1944:4. köt.: katolikus hittudományi folyóirat. -- Megj. negyedévente, össz. 44 sz., 4224 old. Szerk. Iványi János (1939:1. sz: fel. szerk. is). Kiadó: Kir. M. Pázmány Péter Tudegy. Hittud. Kara. Ny: Stephaneum. -- Előbb: Religio (1849--1930), utóbb: Teológia (1967--). -- Éves melléklete: pótfüzetben Bölcseleti Közlemények (1935--44). [Lakatos 1991:2844. (3926.)] 88

 1817. Thicia Tudósító, Bp., 1928.(?)--1942. jún.: emerikánás lap. -- Megj. rendszertelenül, 8--24 old. 1929(?)--1933. IX: és 1936. VI--1937. XI: szünetelt. Szerk. 1934. III--1936. IV/VI: Bruzer Zoltán, 1937. XI--1939. VII. 31: Kiss Tivadar, 1940. III. 16: Mikes Ödön, 1941. VII--1942. VI: Terjéki László. Főmunk. 1934. III--VI: Kozák István. Munk. 1934. IX/X--1935. IV/VI: Kozák István, 1934. IX/X--1935. IV/VI: Sövény Aladár. Kiadó: Foederatio Emericana VIII. Thicia Corporatio. Ny: Vörösváry, soksz. [Viczián 1978:80. (230.)] T.E.

 1818. Tiszamellék, Szentes, 1926. ápr.--1927. jún.: hitbuzgalmi és társadalmi folyóirat. -- Megj. havonta, össz. 5 sz. Főszerk. Fehér András. Fel. szerk. Percz Antal. Kiadó: r.k. pléb. Ny: Mester. [Csongrád m. sajtóbibliogr. 1974:110. (276.)] 88

 1819. Tiszántúl, Nagyvárad, 1894. dec. 25.--1919. nov. 22.: politikai lap. -- Megj. naponta, 1919: hetenként. Főszerk. 1896. I. 1--I. 30: Persz Adolf, 1916. IX. 26.--1918. XI. 1: Krüger Aladár, 1918. XII. 20: Follmann Géza, 1919. II. 12--V. 28: Kugler József. Szerk. Persz Adolf, 1896. I. 1: Szabó László, 1896. VI. 2: Csippék Ferenc, 1896. XI. 10: Vucskics Gyula, 1913. XII. 19: Krüger Aladár, 1914. VII. 30: Papp Károly, 1918. XI. 3: Hilf László, 1919. VI. 3: Follmann Géza. Kiadó, laptul. és ny: Szt László, Nagyvárad. [Kiss--Sziklay 1901:505. -- Monoki 1941:174. (itt 1919: fel. szerk. és kiadótulajdonos: Pogány Mihály. Ny: Hunyadi ny.) -- Hajdú-Bihar m. sajtóbibliogr. 1973:278. (773.)] T.E.

 1820. Tisztes Ipar, Kassa, 1898. szept. 25.--1899:13. sz.: a magyar katolikus iparos ifjúság lapja. -- Megj. minden vasárnap, össz. 29 sz. Szerk. és kiadó: Konrády Lajos. Ny: ifj. Neuer Henrik. [M. Sion 1899:77.] 88

 1821. Tisztes Ipar, Bp., 1921. aug.(?)--1930. dec.: ipari szaklap, a Katolikus Legényegyletek, Mesteregyletek és Tanoncotthonok hivatalos lapja. -- Megj. havonta, össz. 113 sz. Fel. szerk. és kiadó: Pintér József. Munk. Rusztek Károly. Laptul. Mo-i Kat. Legényegyletek Orsz. Szöv. Ny: Élet, 1924: Varga József 1925. I: Szt László ny. -- Az egyleti tagok tagilletményként kapták. 88

 1822. Torinói Halotti Lepel, Miskolc, 1990:1. sz.--: hitbuzgalmi lap. -- Megj. negyedévente. Kiadó és ny: Szt Maximilián Lap- és Kv-kiadó. 88

 1823. Torpedó, Bp., 1929. jan. 27.: az Emericana Bál röpirata. -- Megj. egyetlen sz., 10 old. Ny: Élet Irod. és Ny. Rt. 88

 1824. Törekvés, Nyitra, 1906. nov. 1.--1908:6. sz.: a Nagytapolcsány vidéki r.k. Népművelők Egyesületének hivatalos közlönye. -- Megj. havonta, össz. 20 sz. Szerk. Páldi Vilmos, 1908: Gazsó Gyula. Ny: Kapsz Géza és Kramár Vilmos. T.E.

 1825. Törekvésünk, Székesfehérvár, 1920. (jan.)--1922. jún.: ifjúsági folyóirat. -- Megj. havonta, össz. 24 sz. Szerk. 1921. III: Pötz Edgar. Kiadó: a székesfehérvári főgimn. Önképzőkörének Ker. Szoc. Szakosztálya. Ny: Sámmer Imre, 1920. XI: Pannonia. [Fejér m. sajtóbibliogr. 1965:121. (217.) -- Lakatos 1991:2921. (3985.)] T.E.

 1826. Törekvő Ifjúság, Arad, 1947. okt.--nov.: a Katolikus Gimnázium diáklapja. -- Megj. hetente, össz. 5 sz. Szerk. Hehs Ottó, Vas Gusztáv, Bogdán József. Ku.P.

 1827. Törökszentmiklósi Híradó, Törökszentmiklós, 1935. jan. 30.--1944. okt. 1.: politikai és közgazdasági lap. -- Megj. hetente, 1941. IX. 15: kéthetenként, össz. 394 sz. Főszerk. Török Dezső, 1936. VII. 15: Böthy Lajos. Fel. szerk. Gulyás Mihály. Szerk. 1935. III. 6-ig: Tímár Lajos. Fel. kiadó: Tímár Lajos, 1935. II. 13: Török Dezső, 1936. XI. 4: Böthy Lajos. Kiadó: r.k. pléb. Ny: Kongorácz János, 1937. VII. 21: Szilágyi János, 1943. I. 15: Kongorácz János. -- Különkiadása 1938. X. 19: Most már tudjuk, hogy miért szakadtak meg a komáromi tárgyalások. -- Melléklete 1939. II. 1: Törökszentmiklósi Híradó Képes Híradója. [Szolnok m. sajtóbibliogr. 1976:149. (286.)] 88

 1828. Törökszentmiklósi Híradó Képes Híradója, Bp., 1939. febr. 1.: alkalmi lap. -- Megj. egyetlen sz. Fel. szerk. és kiadó: Tímáry Mihály. Ny: Tolnai Nyomdai Műint. -- Főlap: Törökszentmiklósi Híradó (1935--44). [Szolnok m. sajtóbibliogr. 1976:149. (286.)] 88

 1829. Törökszentmiklósi Hírlap, Törökszentmiklós, 1928. jan. 4.--1938. okt. 15.: politikai és társadalmi hetilap. -- Megj. hetenként. 1936:32/33. számtól összevont számokkal 2 hetenként, 1937. V. 15: összevont számokkal 3 hetenként, 1937. X. 30: összevont számokkal havonta. Főszerk. Novák Sándor, 1930. XII. 3--1934. XI. 21: Török Dezső, 1935. III. 2--XII. 28: Palatinus Mihály. Fel. szerk. Szecsey Béla, 1930. IV. 9: Tímár Lajos, 1930. XII. 3: Gulyás Mátyás, 1934. XII. 5: Szecsey Béla, 1935. IV. 13: Popper I. Jaromir, 1935. VII. 27: Bisztray I. Jaromir. Szerk. 1930. IV. 9--1934. XI. 21: Tímár Lajos, 1935. I. 2--II. 20, IV. 13--27: és 1936. IV. 11--VII. 25: Szecsey Béla. Főmunk. 1935. I. 16--VII. 20: Scheiner György. Fel. kiadó: Szecsey Béla, 1930. III. 5: Tímár Lajos, 1934. XI. 21: Szecsey Béla, 1936. VI. 27: Bisztray I. Jaromir, 1938. II. 12: Rácz Albert. Laptul. 1931: R.k. Egyházközs. Ny: Varga József (Szolnok), 1929. I. 9: Szerdahelyi János (Abony), 1929. VII. 17: Dajka Lajos (Nagykőrös), 1930. VII. 2: Kongorácz János (Törökszentmiklós), 1935. V. 4: Glória kvny., 1936. IV. 11: Grafika kvny., 1936. VII. 25: Kongorácz János. -- Pol., társad., vallási, tört--földr., törv-széki, gazd., sport-híreket, szépirod. jellegű írásokat, hirdetéseket, reklámokat közölt. [Szolnok m. sajtóbibliogr. 1976:150. (287.)] 88

 1830. Törpe Bácsi Meséi, Szentgotthárd, 1928. jan.--1929. dec.; Bp., 1930. jan.--1931:6. sz.: gyermeklap. -- Megj. rendszertelenül(?), össz. 24 sz. Szerk. Blaskó Mária, 1930. I: Csaba Diák. Kiadó és ny: Wellisch Béla, 1930: Európa Rt. -- Ikerlapja: Ifjúság Mulattatója (1928--31). [Lakatos 1991:2922. (3986.)] T.E.

 1831. Történelmi Adattár, Temesvár, 1871. jan. 1.--1873. dec. 1.; Bp., 1874. jan. 1.--jún. 1.: folyóirat Csanád egyházmegye hajdana és jelenéhez. -- Megj. havonta 1-jén, össz. 42 sz., 1946 old. Szerk. Ortvay Tivadar, Szentkláray Jenő. Ny: Csanádegyhm. ny. -- Az Okmánytár részében okiratok a csanádi ppség és a gyulafehérvári kápt. levtárából. A Plébániák tára rovatában részletes plébtört-eket írtak, de csak a D betűig jutottak el. Előfizetők hiányában szűnt meg. [Szalády 1884:230. -- Lakatos 1991:2922. (3987.)] 88

 1832. Tréfás Képes Herkó Páter, Bp., 1899. dec. 24.--1913:16. sz.: a katolikus élclap egy krajcáros kiadása. -- Megj. 2x hetenként, 1906: hetente. Szerk. Markos Gyula, 1902: Vákár P. Arthurral, 1904: Fényffy Kálmánnal, 1906--12: Török Szigfriddel. Ny: Stephaneum, 1905: Anglo, 1912: Műszaki. -- Címváltozata: Egykrajczáros Tréfás Képes Herkó Páter. -- Főlapja: Magyar Herkó Páter (1899--1933). [Kemény 1942:302.] Pi.E.

 1833. Truba Svätého Kriza, Bp., 1912. jan.--1915. jan.: katolikus újság. -- Megj. havonta, 1913: negyedévenként; össz. 24 sz. Szerk. Kaizer P. Ferdinánd. Kiadó: Szt Ferenc rend. Ny: Bagó Márton. [Kemény 1942:303.] 88

 1834. Tudósító, Kolozsvár, 1936. jún.--dec.: katolikus havi szemle. -- Megj. 15-én, össz. 7 sz. Szerk. Veress Ernő plnos, mo-i szerk. Veress Dezső ügyvéd. Ny: Szt Bonaventura. -- Előbb: Brassói Katholikus Tudósító (1918--19), Erdélyi Tudósító (1919--36). [Monoki 1941:17.] T.E.

 1835. Tudósító, Kolozsvár, 1943. márc. 14.: a kolozsvári katolikus egyetemi és főiskolai hallgatók lapja. -- Megj. egyetlen sz. 4 old. Fel. kiadó: Lantos Kiss Antal egy. lelkész. Ny: Glória. [Viczián 1978:80. (232.)] T.E.

 1836. Tudósító, New York, 1955--1956(?): magyar katolikus lap. -- Megj. havonta (rendszertelenül), 8 old. Kiadó: Amerikai M. Kat. Liga -- Hungarian Catholic League of America. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:121. (745.)] 88

 1837. Tudósító, Hamilton, Ontario, Kanada, 1951. nov. 4.--: plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül, 4 old. Szerk. Virág Andor SJ, Fodor Pál SJ, Szeder Mihály SJ. Kiadó: Szt István Egyhközs. Ny: soksz. -- Címváltozatai: 1951. VI. 2--IX. 10: Szent István Egyházközség Tudósítója, 1951. IX. 16--X. 28: Egyházközségi Tudósító. [Mildschütz 1977:121. (746.)] 88

 1838. Tulipántos Láda, Bp., 1936. okt.--1944. nov. 1.: katolikus falusi leánykörök képes folyóirata. -- Megj. rendszertelenül 1-jén és 15-én, gyakran összevont számokban, össz. 154 sz. Fel. szerk. Lutzenbacher Rita, 1936. XI: Wickenburg Mária-Márta. Kiadó: Kat. Nőszöv. Faluszervező Irodája, 1941. X. 1: Kat. Leánykörök Szöv. Ny: Vörösmarty, Szé-kesfehérvár. -- Utóbb: Üzenet a Tulipántos Láda Olvasóinak (1946). [Lakatos 1991:2958. (4015.)] 88

 1839. Turdai Római Katholikus Egyházközség Értesítője, Torda, 1930. dec. 31.--1937. dec. 31.: plébániai lap. -- Megj. minden év utolsó napján (kz. gyanánt). Szerk. és kiadó: a plébéniahiv. (Botár Gáspár plnos). Ny: Minerva, Kolozsvár. [Monoki 1941:178.] T.E.

 1840. Tündér-Est, Temesvár, 1907. máj.: a Segítő Boldogasszonyról nevezett Katolikus Nőegylet alkalmi lapja. -- Megj. egyetlen sz. Kiadó: Nőegylet. Ny: Csendes Lipót. T.E.

 1841. Tündérvásár, Bp., 1925. jan. 4.--1936. jún. 21.: képes gyermeklap. -- Megj. szerdánként, össz. 532 sz. Fel. szerk. és kiadó: Baranyay Lajos. 1926. IV. 18: Altay Margit. Laptul. Pallas Irod. és Nyomdai Rt. Kiadó: Képes Krónika Lap- és Kv-kiadó Váll., 1926. I. 3: Pallas Rt. Ny: 1925. IV. 29: Globus, Pallas. -- Előbb 1925. I. 4--: Képes Krónika Tündérvásár melléklete (össz. 12 sz., szerk. Margit néni) -- Kiadásváltozata: Gyermek-Újság (Bécs, 1926--30) -- 1936. VII. 5: beleolvadt Az Én Újságomba. [Lakatos 1991:2991. (4027.)] 88

 1842. Tűzhely, A, Bp., 1918:1. sz.--1926:3. sz.: a háztartásban dolgozó nők szociálpolitikai és társadalmi folyóirata. -- Megj. havonta, össz. 70 sz. Fel. szerk. 1919: Regőd Tibor. Szerk. Bérczy Sári. Kiadó: Tűzhely Szöv. Ker. Szoc. Háztartási Alkalmazottak. Ny: Stephaneum. 88

 1843. Új Áldás, Bp., 1994. aug. 20. (próbaszám)--: hitbuzgalmi lap. -- Megj. kéthetente csütörtökönként. Főszerk. Samu Attila. Fel. szerk. Goják János. Kiadó: Procul Kft. -- Előbb 1994: Áldás. T.E.

 1844. Új Bács-Kulai Hírlap, Temesvár, 1904:1. sz.--2. sz.: társadalmi és közgazdasági időszaki közlöny. -- Megj. össz. 2 sz. Szerk. Peitsche János. Ny: Csanádegyhm. ny. T.E.

 1845. Új Élet, Szatmárnémeti, 1927. dec.--1928. jan. 5.: keresztény társadalmi hetilap. -- Megj. össz. 5 sz. Fel. szerk. és lapkiadó: Scheffler Ferenc. Ny: Pallas. [Monoki 1941:178.] 88

 1846. Új Élet, Kassa, 1932. jan.--1941. dec.; Bp., 1942. ápr.--1944. aug.: felvidéki katolikus szociális és világnézeti szemle, a Prohászkás Mozgalom hivatalos lapja. -- Megj. évente 10x, 1933--39: évente 11x, 1940--41: havonta 32--72 old., össz. 140 sz. 1942. I--III: szünetelt. Főszerk. 1933. I--1935. VII/VIII: Rády Elemér. Fel. szerk., kiadó és laptul. 1932. I--1934. X: Suhaj Béla. Fel. szerk és kiadó 1934. XI--1941. XII: Potocsny József, 1942. IV--1944. VIII: Sinkó Ferenc. A Prohászka Körök szerk. biz. nevében szerk. 1932. III--1933. XII: Rády Elemér, 1935. VII/VIII: 1938. IX/X: Sinkó Ferenc, 1935. VII/VIII: Ikvay László, 1939. I--1944. VIII: András Károly. Társszerk. 1934. I--1935. V/VI: Sinkó Ferenc, 1934. V--1935. V/VI: Ikvay László, 1938. IX/X: András Károly. Bpi szerk. 1932. XII--1935. VII/VIII: Czakó József, 1934. I--1935. VII/VIII: Tüske Béla, 1935. VII/VIII--1937. IV/V: Rády Elemér, 1938. V--IX/X: Kenyeres Imre. Prágai szerk. 1932. XII--1933. XII: Sinkó Ferenc, 1934. I--XII: Sztranyovszky György, 1935. I--VII/VIII: Schleicher Pál. Erdélyi szerk. 1932. XII--1937. IV/V: Venczel József (Kolozsvár). Pozsonyi szerk. 1934. III--1935. VII/VIII: Vajlók Sándor. Szlovákiai szerk. 1939. II--IV: Esterházy Lujza. Debreceni szerk. 1939. III--IV: Gulyás Pál. Szerk. biz. tagok 1939. V/VI--1941. XII: Esterházy Lujza (Nyitraújlak), Gulyás Pál (Debrecen), Ikvay László, Mécs László, Sinkó Ferenc, Vajlók Sándor. Világosság ped. rész főmunk. 1933. I--1938. IX/X: Dinnyés Károly, Csongrády Árpád, Willand János, 1934. III--1938. IX/X: Borka Géza, 1935. IX/X--1939. IV: Mécs László, 1935. IX/X: Vajlók Sándor, 1935. IX/X--1939. IV: Ikvay László, 1939. I--IV: Sinkó Ferenc. Kiadó 1932. I--XII: Prohászka Kör. Ny: 1932: Universum, Kassa; 1933--41: Sajó-Vidék, Rozsnyó; 1942--44: Szt Erzsébet, Kassa. -- Önálló rovata: Világosság. -- Társlapja: Így Látjuk (Debrecen, 1937--38). [Viczián 1978:90. (266.)] T.E.

 1847. Új Élet -- New Life, Newton--Sydney, 1950. szept. 1.--1955.: ausztráliai magyar folyóirat. -- Megj. havonta 2x, rendszertelenül, 22 old. Szerk. Becske Lajos. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:123. (752.)] T.E.

 1848. Új Ember, Bp., 1945. aug. 9.--: katolikus hetilap. -- Megj. hetenként; az 1948:8., 25. és 31. számát elkobozták. Főszerk. 1945. VIII. 9.--1980. XI. 23: Pénzes Balduin, 1991. I. 6: Rónay László. Főszerk. h. 1991. I. 6: Kipke Tamás. Fel. szerk. 1945. VIII. 9: Pénzes Balduin, 1971. I. 31: Magyar Ferenc. Fel. szerk. és kiadó: 1945. IX. 16--30: Pénzes Balduin, 1957. VI. 23: Saád Béla, 1983. VII. 10: Magyar Ferenc, 1989. X. 22: Lukács László. Szerkesztőség: Elmer István (1991. I. 6.--), Feszler Magdolna (1991. I. 6--), Giczy György (1991. I. 6.--), Marsall Ágnes (1991. I. 6--), Tóth Sándor (1991. I. 6.--), Szerdahelyi Csongor (1991. I. 6.--II. 26. és IX. 5--), Zimányi Ágnes (1991. I. 6--II. 26.), Bókay László (1991. III. 3.--), főmunk. 1992. I. 26: Parancs János. Fel. kiadó 1945. IX. 30--1948. VII. 11: Mihalovics (első említéskor Mihalovits!) Zsigmond, 1948. VII. 18--25: Bárd János, 1948. VIII. 8: Nagy Miklós, 1949. III. 27: Saád Béla, 1971. I. 31--1983. VII. 3: Várkonyi Imre (V. 1: a neve előtt + !) Kiadó 1945. VIII. 9--1948. XII. 24: Actio Catholica, 1959. VII. 26--1971. I. 24: Új Ember kiadóhivatala. Laptul. 1957. VI. 23--1990. II. 25: Actio Catholica. Ny: 1945. VIII. 9: Stephaneum, 1947. I. 19: Légrády Testvérek Rt., 1949. VII. 17--1950. X. 13: Hírlapnyomda Nemz. Váll., 1950. X. 8--22: Vörös Csillag, 1950. XI. 12: Athenaeum, 1964. I. 5--1967. IX. 24: Zrínyi, 1967. X. 8: Athenaeum, 1984. I. 1: Zrínyi, 1991. IV. 7: Szikra Lapny. (1993. VII. 4: Szikra Lapny. Rt.). -- Az Actio Catholica Orsz. Elnöksége indította a Nemzeti Újság örököseként. Első sz-a 8 old., 25.000 pld-ban jelent meg. [Vigília 1955:432. (10 é. az Új Ember)] T.E.

 1849. Új Erdély, Kolozsvár, 1944. márc.--jún.: társadalmi folyóirat. -- Megj. össz. 4 sz. Fel. szerk. Kovrig Béla. Ny: Minerva. 88

 1850. Új Erő, Székesfehérvár, 1933. aug. 13.--1938. jan. 16.: a Fejérmegyei Napló melléklete. -- Megj. hetenként, 1934. V. 6: kéthetenként, 1936. II. 2: havonta. Szerk. 1934. V. 6: Pálffy István. Rovatvez. 1934. IV. 21-ig Pálffy István. Kiadó és ny: Pannónia. -- Önálló évf- és sorszámozással. A Ker. Szoc. Párt alapította "új erő" mozgalmának támogatására. -- Utóbb: Vár (1938--39). [Fejér m. sajtóbibliogr. 1965:122. (221.)] T.E.

 1851. Új Erők, Bp., 1936: köri tudósító. -- Megj. egyetlen számozatlan sz. (évi 10x-i megjelenést jelzett). Kiadó: Regnumi Prohászka Kör. Ny: Budai Ferenc és Tsa. 88

 1852. Új Értesítő, Stockholm, 1967. ápr.--máj.: a stockholmi katolikusok lapja. -- Megj. havonta. Szerk. Solymár János SJ. Kiadó: stockholmi kat. lelkészség. -- Előbb: Katolikus Értesítő (1958--67). -- Utóbb: Isten Népe -- Új Értesítő (1967--68), Életünk (1969--). [Mildschütz 1977:53. (323.)] T.E.

 1853. Új Fehérvár, Székesfehérvár, 1934. júl. 1.--1944. nov. 19.: politikai napilap. -- Megj. hetente 6x, du. Főszerk. 1943. IV. 1--1944. VII: Neményi Lajos. Fel. szerk. Skorka Károly, 1938. IV. 1: Neményi Lajos, 1943. IV. 1: Skorka Károly. Fel. kiadó 1941. X. 29: Neményi Lajos. Kiadó és laptul. Székesfehérvári Egyhm. Ny: Vörösmarty. -- Előbb: Székesfehérvári Napló (1928--32), Fehérvár (1932--34). -- Társlapja: A Munkás (1936--38). [Fejér m. sajtóbibliogr. 1965:123. (222.)] T.E.

 1854. Új Fény, Debrecen, 1943. dec.: kongregációs lap. -- Megj. egyetlen sz. Kiadó: Debreceni R.K. Leánygimn. Mária Kongr. Ny: Lehotai. 88

 1855. Új Kalász, Bp., 1990. máj.--1995. febr.: a Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetségének lapja. -- Megj. évente 6x. Főszerk. Királdiné Soltész Mária, Terlanday Sándorné. Kiad. a Márton Áron Kiadó. -- Előbb: Körlevél (egyházi ünnepekre). T.E.

 1856. Új Katholikus Társadalom, Bp., 1883. márc. 18.--1884. júl. 27.: társadalmi, tanügyi, szépirodalmi és ismeretterjesztő hetilap. -- Megj. hetente 2x, össz. 101 sz. Főszerk. 1883. V. 6-ig: Mayer J. Arnó. Szerk. 1883. V. 13: Mayer J. Arnó és (1883. IX. 2-ig) Kereskényi Gyula. Ny: Neuwald Illés, 1884. II. 10: Morvay és Mérei. -- Melléklapja: Új Vasárnapi Lapok (1883). -- Előbb: Katholikus Társadalom (1881--83). 88

 1857. Új Kor, Bp., 1935. ápr. 20.--1938. dec. 16.: keresztényszociálpolitikai folyóirat. -- Megj. kéthetente, 1937: hetenként. Fel. szerk. Balla Borisz, 1937. I. 7: Aradi Zsolt, 1937. IV. 18: Péter Ferenc, 1938. II. 30: Per Ferenc, 1938. VI. 17: Péter Ferencné laptul., 1938. VIII. 12: Kenézlői Tibor. Kiadó: Aradi Zsolt, Balla Borisz, Pozsonyi László, 1937. I. 7: Pozsonyi László, 1937. IV. 18: Péter Ferenc, 1938. I. 31: Centrum ny., 1938. VIII. 12: Új Kor. Ny: Stephaneum, 1937. IV: Buschmann, 1938: Centrum. -- Melléklete: Rákospalotai Harc (1938). [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:207. (969.)] T.E.

 1858. Új Lap, Bp., 1901. okt. 15.--1944. máj. 20.: politikai napilap. -- Megj. hetente 7x, 1903. V. 16: hetente 7x nappali és esti kiadással, 1903. XI. 1: hetente 7x, 1924. VII. 2: hetente 2x, 1924. IX. 2: naponta du. 3-kor, hétköznap 2, vasárnap 6 old. (4 hasábban) -- 1919. III. 21--22, V. 14--XII. 7, 1924. IV. 8--IV. 16, IV. 18--V. 6: szünetelt. -- Főszerk. 1902. XII. 31: Gyürky Ödön, 1905. II. 14--1907. X. 31: Szentiványi Károly. Fel. szerk. 1901. X. 15--XII. 30: és 1903. XI. 3--1904. III. 31: Gyürky Ödön, 1902. XII. 31: Sziklay János, 1904. IV. 1: Petrássevich Géza, 1905. I. 1: Haller István, 1909. II. 2--1919. III. 13: Hivatal József, 1919. III. 25--27: szerk. biz., 1919. XII. 27: Hivatal József. Szerk. Gyürky Ödön, 1902. XII. 31: Sziklay János, 1903. XI. 3: Gyürky Ödön, 1904. IV. 1: Petrássevich Géza, 1905. I. 1: Haller István, 1909. II. 2--1915. VII. 6: és 1915. VII. 11: Hivatal József, 1919. III. 23--25: szerk. biz. 1919. XII. 7: Hivatal József. Munk. 1927: Zsembery István, 1931: Jámbor Dezső, Hindy Zoltán, Krisztinkovich Kovács Pál, Hetényi Béla, Ferenczy Károly. Fel. kiadó 1928: Fekete Márton. Kiadó: Mo-i Kat. Egyesületek Orsz. Szöv., 1907. XI. 7: Új Lap Rt. Ny: Stephaneum, 1919. XII. 27: Globus, 1921. VI. 2: Pallas, 1930. IV. 15: Kv. és Lapüzem, 1930. VI. 24: Apostol, 1931. VI. 3: Wodianer, 1931. VI. 10: Sárkány ny. -- Melléklete: Új Lap Kolozsvári Melléklete (1902--07). Társlapjai: Új Lap Székesfehérvári Melléklete (1906--08), Az Új Lap Pécsi Melléklete (1907--08), Fejérmegyei Új Lap (1908), Pécsi Új Lap (1908). [Wünscher 1927:85. -- Sziklay--Szász 1935:56. -- Kemény 1942:307.] 88

 1859. Új Lap Kolozsvári Melléklete, Az, Kolozsvár, 1902. dec. 16.--1903. jan. 16. és 1907. jún. 16.--dec. 31.: katolikus lap. -- Megj. naponta, 26+163 sz. 1903. VI. 17--1907. VI. 15: szünetelt. Fel. szerk. Benkő Sándor, 1907: Trefán Leonárd. Kiadó és ny.: Gámán J. örököse, 1907: Szt Bonaventura ny. -- Címe 1902. XII. 29: Új Lap Kolozsvári Rész. -- 1907. VI. 16: 1. évf. 1. sz-ként indították újra. -- Főlap: Új Lap (1901--44). -- Társlapjai: Új Lap Székesfehérvári Melléklete (1906--08), Az Új Lap Pécsi Melléklete (1907--08), Fejérmegyei Új Lap (1908), Pécsi Új Lap (1908). 88

 1860. Új Lap Pécsi Melléklete, Az, Pécs, 1907. nov. 17.--1908. júl. 13.: politikai napilap. -- Megj. hetente 6x, 2 old. Szerk. 1908. II. 23--VII. 12: Virág Ferenc, Müller Károly. Ny: Wessely és Horváth. -- Utóbb: Pécsi Újlap (1908--19). [Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:379. (763.)] K.I.

 1861. Új Lap Székesfehérvári Melléklete, Az, Székesfehérvár, 1906. dec. 15.--1908. dec. 20.: katolikus napilap. -- Megj. össz. 161 sz. Szerk. 1908: Ketskés Elek. Ny: Debreczenyi J. -- Címváltozata 1908. III. 2: Fejérmegyei Új Lap. -- Főlap: Új Lap (1901--44). Társlapjai: Új Lap Kolozsvári Melléklete (1906--08), Az Új Lap Pécsi Melléklete (1907--08), Fejérmegyei Új Lap (1908), Pécsi Új Lap (1908). [Fejér m. sajtóbibliogr. 1965:124. (224.)] 88

 1862. Új Lapok, Nagyvárad, 1936. jún. 4.--aug. 14.: keresztény magyar politikai napilap. -- Fel. szerk. Terédi Gyula. Ny: Szt László. -- Előbb: Erdélyi Lapok (1932--36), utóbb: Magyar Lapok (1936--40). [Monoki 1941:44.] T.E.

 1863. Új Magyar Sion, Esztergom, 1870. jan.--1886. dec.: egyházirodalmi folyóirat. -- Megj. havonta, össz. 204 sz., évente 944--960 old. Szerk. és kiadó: Frankl Vilmos, Zádori János, 1873: Zádori János. Ny: Horák Egyed, 1877. I: Buzárovits Gusztáv. -- Előbb és utóbb: Magyar Sion (1863--69 ill. 1887--1904). [Új M. Sion 1869:794. (Frankl Vilmos-Zádori János: ~ programja); 1870:3. (Föladataink) -- Szalády 1884:235. -- Kiss--Sziklay 1902:217. -- Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:55. (217.)] T.E.

 1864. Új Misszió, Miskolc, 1989. aug.--1995. jan.: katolikus folyóirat. -- Megj. minden hó első szombatján. Főszerk. Czoborczy Bence. Kiad. a miskolci Szt Anna Plébánia Új Misszió Alapítvány. 88

 1865. Új Nemesség, Bp., 1922.--1944. szept.: a magyar keresztény szolidarizmus lapja, az Országos Központi Katolikus Legényegylet hivatalos közlönye, a magyar hivatásrendi fejlődés szószólója. -- Megj. havonta, 1939. I: 1-jén és 15-én (az 1932. dec. sz. XI. évf. jelzéssel), össz. 141 sz. Fel. szerk. 1939. I: Pintér József, 1940. XI. 1: Gara Imre, 1941. III. 15: Pintér József. Kiadó: 1939. I: Orsz. Közp. Kat. Legényegylet. Ny: Globus, 1932. VI: Általános ny. Rt. 1937. III: Hollósy János, 1939. I: Máté ny. 88

 1866. Új Nemzedék, Bp., 1884. szept. 13.--okt. 25.: középiskolai tanulók közlönye. -- Megj. hetente, össz. 4 szám. Szerk. és kiadó: Sziklay János. Társszerk. Váli Béla. Ny: Pallas. 88

 1867. Új Nemzedék, Bp., 1895. szept. 18.--okt. 2.: diák hetilap. -- Megj. össz. 3 sz. Szerk. Karácsonyi Aladár. Ny: Pátria. 88

 1868. Új Nemzedék, Bp., 1918. szept. 28.--1944. okt. 25.: politikai napilap. -- Megj. vasárnap kivételével du. 1 órakor 16--24 old., össz. 75.550 old. Fel. szerk. Milotay István, 1920. IX. 23: Krüger Miklós, 1921: Cavallier József, 1932. VIII. 30: Berkes Róbert, 1937. I. 10: Saly Dezső, 1940. I. 3: Marsovszky Ivor, 1944. III. 31: Peller Károly. Fel. kiadó: Baranyai Lajos, 1940: Marsovszky Ivor. Kiadó: Központi Sajtóváll. Rt. Ny: Légrády testvérek, 1920. I. 20: Globus, 1920. VIII. 3: Pallas Rt. -- A háborús papírhiány miatt a bpi napilapok közül elsőként vonták össze, ezután címe 1944. X. 26--XII. 16: Nemzeti Újság -- Új Nemzedék, 1944. X. 28--XI. 4: szünetelt (az OSZK Filmtárában a Nemzeti Újsághoz fényképezve). -- Társlapja: Nemzeti Újság (1919--44). [Wünscher 1927:85. -- Kemény 1942:309.] 88

 1869. Új Nemzedék, Salzburg, 1949. máj.--dec.(?): független, pártokon felülálló keresz-tény szellemű hetilap. -- Megj. össz. 27(?) sz., 8--12 old. Szerk. Nagy Kázmér, Saly Dezső. Kiadó: Nagy Kázmér. Ny: soksz. -- A bpi Új Nemzedék (1918--44) folytatásának tekintve a lapot, átvette annak évf-számozását (1949: 27. évf.) -- 1991. III. 15: Vicsotka Mihály főszerk. a Kaptár Kisgazdák Orsz. Termelő, Értékesítő, Szolgáltató és Fogyasztási Szö-vetkezete kiadásában új évf-számozással újraindította Bpen (megj. egyetlen sz.?) -- Előbb: A Helyzet (1949). [Mildschütz 1977:126. (770.) -- Új Periodikumok 1991:4. sz.] T.E.

 1870. Új Regnum, Kalocsa, 1941. dec. 15.--1944. okt.: a jezsuita gimnázium ifjúsági lapja. -- Megj. évente 4x, 1942: 8x, össz. 21 sz. Főszerk. Márkus László. 1942. IX. 8: Sza-lay Jenő, 1943. XI. 1: Berza József. -- Előbb: Regnum (1929--38). [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:209. (976.) -- Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:486. (566.)] 88

 1871. Új Rend, Bp., 1940. dec. 14.--1944. szept. 2.: politikai hetilap. -- Megj. szombaton reggel, össz. 195 sz. Fel. szerk. Peller Károly. Fel. kiadó: Baranyai Lajos. Kiadó: Közp. Sajtóváll. Rt. Ny: Stádium Rt. 88

 1872. Új Század, Vajszka, 1900. jan.(?)--1901.: a hazaszeretetnek és a keresztény fölvilágosodásnak folyóirata. -- Megj. havonta. Szerk. és kiadó: Turubácz István plnos. Ny: Hunyadi Mátyás kv-ny., Bp.; 1901: Bittermann József, Szabadka. [M. Könyvszemle 1900:50. (A hazai hírlapirod. 1900-ban); 1901:52. (1902: összeállításban nincs) -- Kiss--Sziklay 1902:505.] 88

 1873. Új Szív, Pozsony, 1919. máj. 13.--1945. márc. 24.: katolikus hitbuzgalmi hetilap -- Megj. 1292 sz., 4--16 old., szombatonként. Fel. szerk. és kiadó: Hladik Ágoston. Ny: Pázmány Irod. és Ny. Rt. 1922. VII. 15: Concordia, 1926. I. 2: Pressburger Zeitung Druck- und Verlags-K.G., 1926. II. 13: Wigand Grafikai Műint. Rt., 1940: Litera. -- Melléklete 1943. III. 10: Ifjúságunk. Bangha Béla alapította, amikor (a komm. kormány körözése miatt) menekültként Pozsonyban élt. [Gulyás II:223.] 88

 1874. Új Szív, USA, 1921. nov.(?)--1922. febr.(?): katolikus lap. -- Megj. rendszertelenül(?). Alapító-szerk. Bangha Béla SJ. [Török 1978:411.] 88

 1875. Új Szociális Rend, Bp., 1938. febr.--okt. 1.: a dolgozó magyarság lapja. -- Megj. havonta, össz. 6 sz. Fel. szerk. Bihari Ferenc, 1938. V: Freesz József (helynöki titkár). Kiadó: Freesz József. Ny: Bánsági (Prokker) Ádám. -- Utóbb: Új Rend (1940--44). T.E.

 1876. Új Utak, Bp., 1940. okt. 15.--1941. máj. 15.: az Érseki Katolikus Gimnázium örök- és ifjú diákjainak hivatalos értesítője. -- Megj. kéthetenként, 1940. XI. 15: havonta. Szerk. a 7--8. o., Kaplonyi István vezetésével. Fel. kiadó: Kaplonyi István. Ny: Kultura, Pécs; 1941. V. 15: Arany János ny., Bp. T.E.

 1877. Új Utakon, Bp., 1934. szept. 18.--1935. febr.: hitbuzgalmi lap. -- Megj. havonta, össz. 5 sz. Szerk. Hóka Imre. Kiadó: Szt József Egyhközs. Credo Egyes. Ny: Budai Fe-renc. T.E.

 1878. Új Város, Valkó, 1989. júl.--: katolikus lap. -- Megj. rendszertelenül. Kiad. a r.k. pléb. 88

 1879. Új Vasárnapi Lapok, Bp., 1883. márc. 18.--máj. 13.: az Új Katholikus Társadalom melléklete. -- Megj. hetenként, össz. 9 sz. Ny: Neuwald Illés. -- Főlap: Új Katholikus Társadalom (1883--84). T.E.

 1880. Új Világ, St. Louis, Mo., USA, 1901(?)--1909(?): katolikus lap. -- Megj. rendszertelenül(?). Szerk. 1905: Németh Péter (egyetlen sz.) [Török 1978:266. -- Puskás 1982:621.] 88

 1881. Új Világ, Eperjes, 1919. dec.(?)--1940. febr. 10.: politikai, közgazdasági, szépirodalmi és társadalmi újság. -- Megj. hetenként 2--12 old., össz. 1040 sz. Főszerk. 1921. IV. 24: Spányi Artúr, 1937. I. 10: Ágoston Károly. Fel. szerk. Spányi Artúr, 1921. IV. 24: Perényi Béla, VII. 10: Spányi Artúr, 1937. I. 10: Bőhm Bertalan, XI. 13: Szepesházy Bertalan. 1939. IX. 30: Bujanovics Gyula. Főmunk. 1921. X. 30: Perényi Béla. Fel. kiadó: Gallay Pál, 1920. VIII. 29: Spányi Artúr. Kiadó hiv. főnök 1920. I. 11: Gallay Pál, 1920. X. 31: Spányi Artúr. Kiadó 1937. I. 10: Kósch Árpád, 1938. XI. 26: Szepesházy Béla. Ny: Szt Miklós kv-ny., 1921. VII. 3: Minerva kv-ny., 1937. I. 10: Kósch Árpád kv-ny. -- Az Egyesült Ker. Szoc. Párt és a M. Nemz. Párt lapja volt. T.E.

 1882. Újhartyáni Harangszó, Újhartyán, 1990. okt.--1991. márc.: a Római Katolikus Plébánia lapja. -- Megj. évente többször. Főszerk. Kecskés István. Kiadó: Újhartyáni R.K. Pléb. 88

 1883. Újhatvani Harangok, Újhatvan, 1992. szept.--: plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül. Kiadó: Újhatvani Szt István Egyhközs. 88

 1884. Újhatvani Katolikus Kör Üzenetei, Az, Újhatvan, 1939. okt. 1.--1943. dec. 25.: időszaki értesítő. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. Nagy József. Ny: Palásthy Sándor, 1939. XII. 25: Végh Dezső. -- Közben 1941. XII. 25: Karácsonyi Körlevél. [Heves m. sajtóbibliogr. 1972:87. (254.)] T.E.

 1885. Újpest és Vidéke, Újpest, 1909. szept. 12.--1920. márc. 7.(?): az újpesti keresztényszocialisták heti híradója. -- Megj. vasárnaponként. Fel. szerk. Wertz József hitoktató. Társszerk. 1914. II. 8: Szalay Lajos. Laptul. kiadó: Újpesti Ker. Szociális-Egyesület. Ny: Wagner Jenő; 1914: Újpestvidéki Népnyomda; 1914. II. 23: Pollacsek ny., Bp.; 1914. III. 15: Tanács Dezső, Újpest; 1916. II. 10: özv. Csanádi Józsefné; 1917. I. 14: Apostol, Bp.; 1920. III: Terminus; 1920. III. 7: Keller Testvérek. [Könyvszemle 1910:17. (A hazai időszaki sajtó 1910-ben = Az első számmal megszűnt); 1911:2. (II. évf. megszűnt) -- Kemény 1942:309. (1911--1920: XI--XII. évf.) -- Pest m. sajtóbibliogr. 1977:211. (991.) (megj. 1909--15)] T.E.

 1886. Újpesti Katholikus Egyházi Tudósító, Újpest, 1916. jan. 1.--1917. dec. 1.: egyházközségi lap. -- Megj. havonta. Fel. szerk. Varázsélyi Béla prép-plnos. Kiadó: az újpesti r.k. pléb. hivatala. Ny: Tanács Dezső. [Chobot 1917:959. -- Kemény 1942:310. -- Pest m. sajtóbibliogr. 1977:215. (1014.)] T.E.

 1887. Újpesti Közlöny, Újpest, 1891. júl. 5.--1904. dec. 26.: társadalmi, szépirodalmi és ismeretterjesztő hetilap, az Újpesti Községi Egyesület, az Újpesti Katholikus Legényegylet és a Kereskedő és Iparos Ifjak Önművelődési Köre hivatalos lapja. -- 1891. XII. 24--1894. IX. 16: szünetelt. Főszerk. 1894. IX. 16: Mártonffy Imre. Fel. szerk. Mártonffy Imre, 1894. IX. 16: Tanács Dezső, 1894. XII. 30: Mártonffy Imre, 1900. II. 11: Mártonffy Frigyes. Társszerk. Freyler István. Kiadó: Mártonffy Imre. Ny: Schmidt Sándor, Újpest; 1891. VII. 23: Schlenker és Kovács, Bp.; 1891. XII. 17: Schwarcz Jakab, Bp.; 1894. IX. 16: Kaczander és Fuchs, Újpest; 1894. XII. 9: Steiner Károly, Újpest; 1894. XII. 16: Kaczander és Fuchs, Újpest; 1895. XI. 24: Gutenberg, Bp.; 1899. X. 22: Kellner és Mohrlüder, Bp.; 1902. IV. 13: ifj. Kellner Ernő. [Hírlapjaink 4. Bp., 1896:3. -- M. Kv-szle 1967:260. (Nagy D. Ferenc: Martosy Mórocz János és egy elfelejtett sajtóorganum, az "~") -- Pest m. sajtóbibliogr. 1977:215. (1016.)] T.E.

 1888. Újvári Újság, Érsekújvár, 1928. aug. 5.--1933. ápr. 21.: független politikai hetilap. -- Megj. 233 sz., 4--16 old. Fel. szerk. Szegheő József, 1928. VII. 7: Schulcz Vilmos, 1931. V. 24: Kalisch Mór, 1932. IV. 10: Schulcz Vilmos, 1932. V. 29: Loderer József. Szerk. 1931. V. 17: Benjámin Ferenc. Főmunk. 1930. X. 26: Dreschler Hugó. Kiadó: 1931. VI. 14: Kalisch ny., 1932. II. 14: Kultura kv. és papírkeresk., 1932. IV. 17: Klein ny., 1932. V. 29: Slovenská typografia. Ny: Schulz ny., 1931. V. 24: Kalisch Mór kv-ny., 1932. IV. 10: Klein ny., 1932. V. 29: Slovenská typografia. 88

 1889. Újvidéki Katolikus Egyházközségi Értesítő, Újvidék, 1944: plébániai lap. 88

 1890. Ungarisch-Weisskirchner Volksblatt, Fehértemplom, 1897. (jan?)--1899.: (német nyelvű) hetilap. -- Szerk. Schümichen Jakab. Laptul. és ny: Kuhn Péter. [Sion 1899:76. -- M. Könyvszemle 1897--1899. (A hazai hírlapirod. -- 1899:28. IV. évf. jelölt! -- 1900: már nem említik!) -- Kiss--Sziklay 1902:509.] 88

 1891. Ungarische Landwirt, Der (Der Volksfreund), Temesvár, 1889--1906: mezőgazdasági hetilap. -- Szerk. Kraushaar, , Karl. Ny: Csanádegyhm., 1906: Stejer Ernő utóda. -- Főlap: Der Freimütige (1889--1919). [M. Sion 1896:77; 1899:76. -- M. Könyvszemle 1897--1906. -- Kiss--Sziklay 1902:509.] 88

 1892. Unser Pfarrgemeindeblatt, Szépliget, 1941: plébániai lap. -- Ny: Apatin. 88

 1893. UPOSZ, Bp., 1922--1947: az Undok Pofák Országos Szövetségének tradicionális és ambicionális közlönye. -- Megj. 1924: Szt Mihály napján, 1927--47: Mikuláskor. 1939--40: és 1944--45: szünetelt. Főszerk. 1929: Keller László, 1929, 1931: Tóth Kálmán, 1931: Halász István, 1936: Knoll István, 1938: Novák Pál, 1941: Szmadits Tibor, 1943: Király András, Reviczky Elemér. Fel. szerk. 1924: az elöljáróság, 1934, 1935: Knoll István, 1936: Ijjas József, 1938: Róhn Ernő, 1941--43: Ádám György, 1946--47: Huszár György. Szerk. 1927: Keller László, Zboray Károly; 1930, 1933: a Kollégiumi Kör UPOSZ Szerk. Biz.; 1930: Gárdonyi József, Lengyel Alfréd, Rácz Tibor, Rozgonyi Dezső, Vibor Jenő; 1930, 32: Halász István, Tóth Kálmán; 1932: Bortnyák Zoltán, Darnay Béla, Kliment Lajos, Kwaysser Artur, Lengváry Ákos, Nagy László, Szabó László, Szeleczky József; 1932, 1934: Kanizsai-Nagy Antal; 1932, 1934, 1936: Pilhoffer István; 1934: Bereznay Frigyes, Forgács László, Szecskay Dezső, Zoltán Ödön; 1934, 1936: Marcell István; 1936: Keresztfalvi Artur, Kiss István, Jani István, Novák Pál, Szabó István, Szuvák József; 1934, 1936, 1938: Zábó Lóránt; 1936, 1938: Figlár Géza, Ringelhann Béla, 1938: Homor Pál, Hubay Miklós, Kovács László, Szőnyi József, Tóth Endre, Wolf Frigyes; 1941: Gaál Tibor, Madarász Andor, Király András, Orbán István, 1941, 1943: Kviskó László, Hajdú Endre, 1943: Horváth Iván, Kovács Géza, Pintér Zoltán, Pump József, Timár Tibor; 1947: Balogh Balázs, Brenner Vilmos, Csermák Tibor, Duby Tibor, Ercsey Ferenc, Grábics Frigyes, Horváth Gyula, Káldos István, Lakern Ede, Losonczy György, Philipp István, Rapcsányi László, Szonntágh Jenő. Munk. 1925: Zboray Károly, Landmann Gyula, Mihályi János, Csajághy Mihály; 1931: Darnay Béla, Kanizsai-Nagy Antal, Meggyesi Tivadar. Fel. kiadó 1931: Décsei Géza, 1943: Ádám György. Kiadó: 1924, 1927: az Ifjúsági Kör vigalmi biz.; 1929--43: a Pesti Szt Imre Kollégiumi Kör. Ny: 1924--30, 1932--36, 1938: Élet Irod. és Ny. Rt., 1931: Kir. M. Egyetemi, 1941--43, 1946--47: Kapucinus. -- Címe 1919: és 1931: UPOSZ Magazin. [Viczián 1978:200. (644.)] T.E.

 1894. Urbana, Bp., 1928. szept.--1930. dec.: a Foederatio Emericana Urbana Corporatiójának lapja. -- Megj. havonta. Főszerk. 1929: Mérő László. Szerk. 1930. XI: Kelety Lajos. Ny: soksz. [Emericana 1928. XI. 20., 1929. II. 5., 1930. XII. 5. -- Viczián 1978:84. (243.)] T.E.

 1895. Út, Az, Bp., 1934. szept. 15.--1935. máj. 15.: a lelki élet havi folyóirata. -- Megj. össz. 9 szám. Fel. szerk. Czapik Gyula. Kiadó és ny: Korda Rt. -- Utóbb: Utunk (1935--44). T.E.

 1896. Út, Az, Bécs, 1958. ápr. 15.--1968. dec.: a Bécsi Római Katolikus Magyar Egyházközség Értesítője. -- Megj. havonta 4--8 old., össz. 1036 old. Szerk. Radnai János. Kiadó: Caritas der Erzdiözese Wien, utóbb Ungarische Seelsorgeamt. -- Előbb: Egyházi Értesítő (1956--57), utóbb: Életünk (1969--). [Mildschütz 1977:129. (788.) -- Mikrofilmek címjegyzéke 2. Bp., 1977:87. (473.)] T.E.

 1897. Út, Igazság, Élet, Bp., 1989.--1995. (7. évf. 27. sz.): ingyenes katolikus missziós folyóirat. -- Megj. havonként szabad terjesztésben. Fel. szerk. Felsmann József. Kiadó: Béke és Igazságosság Pilisszentléleki Modell Alapítvány (ném-ül is). 88

 1898. Utolsó Idők, Bp., 1913. jan.--ápr.: katolikus valláserkölcsi, társadalmi és közművelődési folyóirat. -- Megj. havonta, össz. 4 sz. Szerk. és kiadó: Cserényi Ernő. Ny: Tedlovszky István. [Kemény 1942:316.] T.E.

 1899. Utunk, Bp., 1935. jún. 15.--1944. dec. 1.: aszketikus lap, a lelki élet havi folyóirata. -- Megj. évente 10x, 1-jén reggel, 1941. VII: havonta, össz. 110 sz. Fel. szerk. és fel. kiadó: Czapik Gyula. Kiadó és ny: Korda Ipari és Keresk. Rt. -- Előbb: Az Út (1934--35). 88

 1900. Ünnepi Újság, Temesvár, 1907. aug. 11.: a Temesvár-Józsefvárosi Templom Egylet alkalmi lapja. -- Megj. egyetlen sz. Szerk. a temesvári sajtó. Ny: Neue Temeswarer Zeitung ny. T.E.

 1901. Ünneplő Nép, Bp., 1947. szept. 29.: a katolikus műsorszolgálat tájékoztatója. -- Szerk. és kiadó nélkül. Ny: Légrády. 88

 1902. Üssünk, Vagy Ne Üssünk?, Bp., 1920. júl.: röpirat. -- Egyetlen szám. Szerk. és kiadó nélkül. Ny: Apostol. [Kemény 1942:317.] 88

 1903. Üstökös, Az, Eger, 1937. febr. 6.: alkalmi lap, az Esterhazyana farsangjának éjfélévi feltűnő sajtóorgánuma. -- Megj. egyetlen sz. 4 old. Fel. szerk. Üsztöke Illés. Kiadó: a Foederatio Emericana Esterházyana Corporatiojának vigalmi bizottmánya. Ny: Hungária. [Heves m. sajtóbibliogr. 1972 88. (255.) -- Viczián 1978:201. (645.)] T.E.

 1904. Üzen a Boldogasszony, Győr, 1948. máj.: hitbuzgalmi lap. -- Megj. egyetlen sz. Kiadók a győri plnosok. Ny: Győregyhm. Alap. T.E.

 1905. Üzen a Credo a Katolikus Férfiaknak, Bp., 1946. febr.: katolikus röpirat. -- Megj. egyetlen sz. Kiadó: Szt Domonkos Rendtart. főnöksége. Ny: Stephaneum. -- Előbb és utóbb: Credo (1923--47). 88

 1906. Üzen a Fráter, Miskolc, 1947:1. sz.--1948:2. sz.: a miskolci katolikus ifjúságnak. -- Megj. össz. 2(?) sz. Fel. kiadó: Mészáros Lajos. Ny: Ludvig István. -- Előbb: Fráter (1933--44). [Borsod-Abaúj-Zemplén m. sajtóbibliogr. 1964:145. (380.)] T.E.

 1907. Üzen a Keresztény Női Tábor, Bp., 1945. okt.: röpirat(?) -- Megj. egyetlen sz. Kiadó: Polgári Demokrata Párt. Ny: Arany János ny. 88

 1908. Üzenet, Bp., 1938. okt. 1.--1942.: az Egyetemi Mária Kongregáció tagjainak időszaki értesítője. -- Megj. rendszertelenül, 4 old., össz. 5(?) sz. Fel. kiadó 1938. XI. 23: Papp Gyula, 1939. I. 1: Kamarás János, 1942: Földi Endre. Ny: Vörösváry, soksz.; 1942: Bánsági, Kispest. [Viczián 1978:84. (245.)] T.E.

 1909. Üzenet, Róma, 1976. okt.--1981. máj./júl.: az Itáliai Katolikus Magyar-Misszió havi értesítője. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. és kiadói adatok nélkül. 88

 1910. Üzenet a Katolikus Missziók Olvasóinak és a Támingi Misszió Baráti Körének, Bp., 1947. febr.--1948. jan.: tagértesítő. -- Megj. rendszertelenül, szerk., kiadói adatok nélkül. Ny: Korda Rt. -- Előbb: Katolikus Missziók (1932--44), közben: Katolikus Missziók Hírei (1947). 88

 1911. Vácegyházmegyei Körirat, Vác, 1946: a váci Egyházmegyei Hatóság hivatalos értesítője. -- Megj. egyetlen sz. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:220. (1040.)] 88

 1912. Vácegyházmegyei Papok Közlönye, Vác, 1943. jan.--1944. nov.: a váci Actio Catholica hivatalos lapja. -- Megj. havonta, 23 sz. Fel. szerk. és fel. kiadó: Endrey Mihály. Kiadó: Váci R.K. Egyhm. Hatóság. Ny: Kapisztrán. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:220. (1041.) -- Kenyéri 1992:177. (60.)] 88

 1913. Váci Egyházmegye Hivatalos Közleményei, Vác, 1920:1. sz.--1950. ápr. 20.: hivatalos lap. -- Megj. rendszertelenül (havonta). Szerk. 1921:5. sz.: Széll Kálmán, 1936:6. sz.: Vaszary Mihály, 1943: Endrey Mihály, 1944:3. sz.: Korompay Tibor, 1949:7. sz.: Petróci Sándor. Kiadó: Váci Püspökség, 1921:5. sz.: Váci Egyhm. Hiv. Ny: 1920: Váczi Keresztény ny. Rt.; 1925: Pallas Rt., Bp.; 1926; Váci Keresztény ny. Rt.; 1926. X: Kapisztrán; 1945:3. sz. Igazság; 1947: Kapisztrán. -- 1921-től csak magyar címmel, kz-os folytatása 1995: is megjelenik. -- Előbb: Litterae Circulares ad Venerabileum Clerum Almae Dioecensis Vaciensis (1886--1919). [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:220. (1042.) -- Kenyéri 1992:174. (24.)] 88

 1914. Váci Katolikus Tudósító, Vác, 1943. jan.--1944. nov.: hitbuzgalmi lap. -- Megj. évente 10x. Fel. szerk. Herrhof Mátyás prép-knk. Kiadó: Herrhof Mátyás, 1944. IX: Váci R.K. Egyhközs. Ny: Kapisztrán. -- 1943. I: beleolvadt a Havi Értesítő. -- 1990. V: újraindították. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:220. (1049.) -- Kenyéri 1992:178. (72.)] 88

 1915. Váci Katolikus Tudósító, Vác, 1990. máj.--1994. febr.: plébániai lap. -- Megj. negyedévenként. Főszerk. Varga László. Kiadó: Vác-alsóvárosi R.K. Egyhközs. T.E.

 1916. Váci Keresztény Újság, Vác, 1919. dec. 14.--1928. dec. 30.: politikai és társadalmi hetilap. -- Fel. szerk. Fazekas Imre, 1921. I. 9: Schepácz Gyula, 1925. I. 1: Szentgyörgyi Gusztáv. Fel. kiadó: 1922. IV. 2: Egger Géza. Kiadó Fazekas Imre, 1920. II. 15: a Ker. Nemz. Egység Pártja váci csoportja, 1921. IV. 24: a Ker. Nemz. Párt váci csoportja, 1922. IV. 2: a Ker. Nemz. Földmíves Polgári Párt váci csoportja, 1924. III. 6: Váci Keresztény Ny. Rt., 1925. I. 1: Szentgyörgyi Gusztáv. Ny: Fazekas Imre, Vác; 1920. III. 14: Váci Keresztény Ny. Rt.; 1926. XI. 21: Kapisztrán. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:224. (1069.) -- Kenyéri 1992:178. (73.)] 88

 1917. Váczi Közlöny, Vác, 1879. júl. 20.--1919. márc. 27.: helyi és vidéki érdekű társadalmi, közigazgatási, közgazdasági és szépirodalmi lap, a Váci Múzeumegyesület hivatalos közlönye. -- Megj. 12.560 old. Főszerk. 1902. I. 1: Kádár Szilveszter, 1902. IX. 4: Fridrich Sándor. Fel. szerk. Kompolthy Tivadar, 1880. XI. 28: Tordai (Freysinger) Lajos, 1881. VII. 3: Varázséji Gusztáv, 1887. III. 27.--IV. 24: (ifj. Varázsélyi Gusztáv nevén lapvezér) Csányi János, 1887. V. 1: id. Varázséji Gusztáv (nevén 1887. V. 1--VIII. 7: Kapás Lajos Aurél, IX. 25--XII. 31: Vadas József), 1888. I. 1--I. 8: (nevén lapvezér) Vadas József, 1892. VII. 17; Varázséji Béla, 1893. I. 1; Rédei Ferenc, 1894. I. 4: Varázséji Béla, 1896. I. 19: Rózsahegyi Gyula, 1896. I. 7: Varga Mihály, 1898. XI. 27: Pálinkás Antal, 1900. XII. 13: Kokovay János, 1902. I. 1: Wirnhardt Ágoston, 1903. IV. 30: Borsody Gyula, 1904. I. 7: Fridrich Sándor, 1904. VII. 1: Koncz József, 1911. VII. 20: Borsos János, 1911. X. 12: Nitsch Artur (1914. XII. 24--1917. I. 18: távollétében Lepey Emil), 1917. I. 25: Pichler István. Szerk. 1903. VII. 30--1904. I. 1: Fridrich Sándor. Főmunk. 1897. II. 21--VII. 21: Kulcsár Ernő. Kiad. tul. Kompolthy Tivadar, 1880. XI. 28: a lapbiz. (Serédy Géza), 1881. VII. 3: ifj. Varázséji Gusztáv (laptul. 1885. VII. 5.--XII. 31: kiadó Mayer Sándor), 1887. V. 1: laptul. id. Varázsélyi Gusztáv; 1892. VII. 15: kiadó-laptul. Varázsélyi Béla, 1893. I. 1: laptul. Varázsélyi Béla, 1896. I. 19: kiadó Rózsahegyi Gyula, 1896. VI. 7: Varga Mihály, 1898. XI. 27: Pálinkás Antal, 1900. XII. 13: laptul. Kokovay János, 1902. IX. 4: Fridrich Sándor, 1904. VII. 14: Koncz József, 1911. VII. 20: Borsos János, 1911. X. 12: Nitsch Artur, 1917. I. 25: laptul. Pichler István. Ny: Serédy Géza, Vác; 1882. VII. 9: Mayer Sándor, Vác; 1885. VI. 14: Neuwald Illés, Bp.; 1885. VI. 24: Mayer Sándor, Vác; 1909. I. 7: Pest vidéki ny., Vác. -- Melléklapja: Délibáb (1882). -- 1898. I. 1: beleolvadt a Vácz és Vidéke (1896--97). [Szalády 1884:242. -- Kiss--Sziklay 1902:505. -- Kemény 1942:317. -- Pest m. sajtóbibliogr. 1977:224. (1070.) -- Mikrofilmek címjegyzéke 3. 1979:89. (503.) -- Kenyéri 1992:178. (74.)] 88

 1918. Vadkerti Harangok, Érsekvadkert, 1992. jún.--1994. jan.: az Érsekvadkerti Kolping Család lapja. -- Megj. havonta 700 pld. Fel. kiadó: Néder Géza apát. Kiadó: Érsekvadkerti Kat. Egyhközs. T.E.

 1919. Vakációs Levelek, Székelyudvarhely, 1936: a Collegium Seraphicum ferences diákjainak házi sokszorosítású vakációs lapja. -- Ismert példánya: 1936. VII. 15. Ku.P.

 1920. Vallásbarát, Pest, 1843. jan.--1845. dec.: elme 's szívképző munkálatok gyűjteménye. -- Megj. havonta, össz. 564 old. 1845. VII: Budán jelent meg. 1843. II--1845. I: szünetelt. Szerk. kiadó: Gyarmathy Chrysostomos János. Ny: Beimel József, Esztergom; 1845. VII: Egyetemi; X: Trattner--Károlyi. -- Az olaszból fordító neve, az eredeti olasz mű szerzője s a mű címe ismeretlen. [Busa 1986. 1/1:303 (441.)] T.E.

 1921. Vallási és Egyházi Tár, Pest, 1832.--1839. dec.: hitbuzgalmi folyóirat. -- Megj. félévenként, 1834: évenként, 1836: félévenként, 1838. I: havonként. Szerk. Guzmics Izidor, 1839. X. 14: Briedl Fidél. Kiadó 1835:6. sz.: Beimel József. Ny: Beimel József, Esztergom; 1835:6. sz.: Beleznay-örökösök, Pozsony; 1837:9. sz.: Beimel József. -- Címe 1833:4. sz: Egyházi Tár. [Kiss--Sziklay 1902:496. -- Busa 1986. 1/1:303 (442.)] T.E.

 1922. Vándor, Debrecen, 1989:1. sz.--1991:6. sz.: egyházközségi értesítő. -- Megj. rendszertelenül. Kiad. a debreceni Szt Anna Főplébánia. 88

 1923. Vár, Székesfehérvár, 1938. febr.--1939. jan.: dunántúli irodalmi folyóirat. -- Megj. évente 10x. Fel. szerk. Pálffy István. Szerk. Baróti Géza (baróti Szabó Géza), György Oszkár, Jankovich Ferenc, Pálffy István, 1938. IV: Csákány Ambrus (Jankovich József) is. Főmunk. Csákány Ambrus (Jankovich József), G. Kovács Tibor, Weöres Sándor 1938. V: Haza László, Takács Gyula is. Fel. kiadó: Csendes Géza, 1938. IX: Pálffy István. Ny: Pannónia. -- Önálló lapként való megjelenésén kívül megj. a Fejérmegyei Napló társlapjaként is (1938). -- Főlapja: Fejérmegyei Napló (1894--1944). [Fejér m. sajtóbibliogr. 1965:126. (232.)] 88

 1924. Városi Alkalmazott, Bp., 1934. nov.: érdekvédelmi lap. -- Megj. egyetlen sz. Kiadó: Keresztényszocialista Közüzemi Alkalmazottak Orsz. Szöv. Ny: Held János. 88

 1925. Városmajori Híradó, Bp., 1993. húsvét--: plébániai lap. -- Megj évente 4x, egyh. ünnepekre. Fel. szerk. Lambert Zoltán. Kiadó: Városmajori Jézus Szíve Egyhközs. T.E.

 1926. Várostemplom, Pécs, 1940. szept.--okt.: a pécs-belvárosi Gyertyaszentelő Boldog-asszony egyházközség időszaki értesítője. -- Megj. 4 old. össz. 2 sz. Fel. kiadó: Kelemen Andor. Kiadó: Pécs-belvárosi egyhközs. (a belvárosi tp. felújítása alk.) Ny: Dunántúl. -- Folytatásokban közölte a belvárosi tp. tört-ét, az istentiszt. rendjét, a különböző célokra adományozók névsorát. Rovatai: Liturgia, Egyesületi élet, Az egyházközség hírei, Levelesláda. Az utóbbiban olvasói levelekből közölt részleteket. Fölsorolta a megkereszteltek, házasságot kötöttek és elhunytak névsorát. -- Előbb: Pécs-belvárosi Egyházközségi Értesítő (1929--31). [Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:393. (794.)] K.I.

 1927. Vártán, São Paulo, 1954. márc. 15.--1955. aug.: ifjúsági és gyermek folyóirat. -- Megj. évente többször (az egyh. és nemz. ünnepekre), 12 old. Fel. szerk. Simon Bálint. Szerk. Tóth Veremund. Kiadó: Mécs László Önképzőkör. -- A gyermekek magyar nyelv-gyakorlását és a nemzeti tudat megőrzését szolgálta. [Mildschütz 1977:131. (800.)] T.E.

 1928. Vas- és Fémmunkás, Bp., 1922. jan. 5.--1925. (dec.?): érdekvédelmi lap. -- Megj. havonta (?). Fel. szerk. Ankner Béla. Kiadó: Ker. Szoc. Vas- és Fémmunkások Orsz. Szöv-e. -- Utóbb: Magyar Vas- és Fémmunkások Lapja (1926), A Magyar Vasmunkás (1927--28). 88

 1929. Vásárhelyi Éjféli Újság, Hódmezővásárhely, 1928. febr. 20.: a katholikus bál alkalmi lapja. -- Egyetlen szám. Közgyűjt-ben nem található. -- Folytatása: Éjféli Híradó (1936), Éjféli Újság (1937--41). [M. Könyvszemle 1989:212. (43.)] Gy.Gy.

 1930. Vásárhelyi Nemzeti Újság, Hódmezővásárhely, 1993. nov. 5.--1994. jan. 3.: politikai hetilap. -- Megj. hetente. Fel. szerk. Endrey Antal. Kiadó: Boldogasszony Szöv., Ker. M. Mozg. 88

 1931. Vasárnap, Bp., 1897. okt. 3.--1899. dec. 31.(?): a Hazánk napilap heti melléklapja. -- Fel. szerk. Buday Barna. Kiad. tul. Hazánk kiadó váll. Ny: Stephaneum. -- Főlap: Hazánk (1894--1905). 88

 1932. Vasárnap, Bp., 1910. szept. 4.--szept. 11.: képes irodalmi lap. -- Megj. hetente, össz. 2 sz. 8000 pld. részben mutált pld-számmal, mint 100 vidéki lap melléklete. Szerk. Garay Kornél. Ny: Pázmáneum. 88

 1933. Vasárnap, Arad, 1920. ápr.--1940. dec.: erdélyi katolikus kultúrszemle, irodalmi és társadalmi lap. -- Megj. minden második vasárnap, 1940: havonta. Főszerk. 1938:21--24. sz.: Wild Endre. Fel. szerk. 1924--34: Wild Endre. Szerk. 1920--23, 1935--38: Wild Endre. Társszerk. 1937--39: Fischer Aladár. Főmunk. 1924:8. sz.--1930:2. sz.: Szilágyi Mihály, 1931:25. sz.--1934:24. sz.: Rass Károly. Kiadó: Minorita Rendház. Ny: Réthy Lipót és fia, 1920: Corvin--Lányi és Pichler, 1920--40: Vasárnap ny. -- Előbb: Aradi Katholikus Egyházi Tudósító (1919--20). Mellékletét, A Napot önállósították (1921--40: az Erdélyi Katolikus Nőszövetség lapja). [Monoki 1941:7. -- Salacz 1975:64.] T.E.

 1934. Vasárnap, Kolozsvár, 1991. okt. 6.--: katolikus családi újság. -- Megj. minden vasárnap. Ku.P.

 1935. Vasárnapi Harangszó, Kolozsvár, 1935. jan.--1940. máj.: falusi asszonyok és leányok lapja. -- Megj. havonta. Fel. szerk. és laptul. 1938--40: Szim I. Lidia. Szerk. 1935--37: Zachariás Flóra. Kiadó 1935--38: Romániai Kat. Nőszöv. Ny: Glória. -- Előbb: Harangszó (1934). [Monoki 1941:72.] T.E.

 1936. Vasárnapi Lapok, Bp., 1882. ápr. 15.--1883. máj. 13.: a Katholikus Társadalom melléklete. -- Megj. vasárnaponként, össz. 54 sz. Ny: Neuwald Illés, 1882. V. 14: Hunyadi János. -- Címe 1883. III. 18: Új Vasárnapi Lapok. -- Főlap: Katholikus Társadalom (1882--83). 88

 1937. Vasárnapi Lapok, Esztergom, 1885--1886: mulattató, erkölcsileg nemesítő, értelmet fejlesztő és ismereteket terjesztő képeslap. -- Megj. össz. 6(?) sz. Szerk. és kiadó: Gyürky Ödön. Ny: Laiszky János, Esztergom. [Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:56. (223.)] T.E.

 1938. Vasárnapi Levél -- Kultúrélet, Klagenfurt, Au., 1946. nov. 18. -- Bécs, 1960. dec.--: katolikus lap. -- Megj. havonta 32--40 old. Szerk. és kiadó: P. Dittrich Imre. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:131. (802.)] T.E.

 1939. Vasutasok Szépirodalmi Lapja, Bp., 1935. márc.--1936. jún.: szépirodalmi lap. -- Megj. évente 10x. Szerk. Pillich Kálmán. Kiadó: Korompay Kálmán. Ny: Antos és Tsa. [Sziklay--Szász 1936:291.] 88

 1940. Vasúti Hírlap, Bp., 1926. jan. 15.--1944. dec. 2.: a Magyarországi Keresztény Szociális Vasutasok Országos Gazdasági Egyesületének közlönye. -- Megj. havonta 2x. Fel. szerk. Pillich Nándor, 1940. I. 24: Róbert Emil, VI. 25: Láposi Jenő, 1943. VI. 2: Vági László, 1944. III. 2: Róbert István. Kiadó: Rostásy János, 1939. I. 13: Mo-i Ker. Szoc. Vasutasok Orsz. Gazd. Egyes-e. Ny: Heutschel Henrik, 1927. I. 1: Apostol, 1930. XII. 6: Bpi Hírlap ny. -- Előbb: A VOGE (1921--25). [Wünscher 1927:88; 1932:163.] 88

 1941. Vasvári Katolikus Egyházközségi Tudósító, Vasvár, 1933. jan. 2.: plébániai lap. -- Megj. egyetlen sz.(?) Fel. szerk. és kiadó: Merton Bernát. Ny: özv. Singer Zsigmondné. [Vas m. sajtóbibliogr. 1964:67. (294.)] T.E.

 1942. Védjük Nyelvünket, Érsekújvár, 1939--1940: az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium 3.a osztályának nyelvművelő folyóirata. -- Megj. össz. 4 sz. Szerk. Bakos József (tanár). Kiadó: Áll. Pázmány Péter Gimn. Ny: Jaksics, soksz. T.E.

 1943. Végvári Cserkész, Esztergom, 1924.--1926:4. sz.: az esztergomi Bencés Gimnázium 14. sz. Holló cserkészcsapatának hivatalos lapja. -- Megj. havonta. Kiadó: 14. sz. Holló cserkészcsapat gazd. hiv-a. Ny: 1926: Laiszky János, Esztergom. -- Utóbb: Végvári Öreg Cserkész (1937--38). T.E.

 1944. Végvári Öreg Cserkész, Esztergom, 1937. húsvét--1938. jubileumi szám: az esztergomi Bencés Gimnázium 14/5. számú Holló cserkészcsapat hivatalos lapja. -- Megj. rendszertelenül, össz. 4 sz. Szerk. a csapat tagjai. Kiadó: a csapat gazd. hivatala. Ny: Laiszky János. -- Előbb: Végvári Cserkész (1924--26). T.E.

 1945. Vegyes Döntőbizottsági Határozatok Tára, Bp., 1926. jan.--dec.: a Magyar Jogi Szemle melléklapja. -- Megj. össz. 10 sz. Szerk. Geöcze Bertalan. Ny: Pallas. -- Utóbb: Nemzetközi Jog Tára (1927). -- Főlap: Magyar Jogi Szemle (1920--44). T.E.

 1946. Velünk az Úr, Rákosliget, 1946. dec.--1947. okt.: a Rákosligeti Egyházközség körlevele. -- Megj. 4 old., össz. 3 sz. Fel. kiadó: Babocsa Endre plnos. Ny: Kirchmayer ny., Rákoscsaba. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:226. (1085.)] T.E.

 1947. Véndiákok Lapja, Kolozsvár, 1925.(?)--1928. jún.: serdült diákok, diáklányok társadalmi, szépirodalmi és művészeti képes folyóirata. -- Megj. havonta 1-jén. Fel. szerk. és fel. kiadó: B. Adorján Jenő. Főmunk. Báthori Ferenc, 1926--28: Benedek Elek, Bitay Árpád, Boros György, Gál Kelemen, Gyerkes Mihály, Hevesi József, 1926: Járosy Dezső, Kovács Dezső, Kiss Elek, S. Nagy László, Orosz Endre, Pataki Jenő, Récsei Endre, Reményik Sándor, Tavaszi Sándor, Varga Béla. Ny: Concordia. [Monoki 1941:188.] T.E.

 1948. Veritas, Bp., 1992:1. sz.--1993:1. sz.: tagegyesületi értesítő. -- Megj. kéthavonta. Szerk. Takács János. Kiadó: Aquinói Szt Tamás Akad. Alapítvány. 88

 1949. Veszprém-Egyházmegyei Katolikus Tudósító, Veszprém, 1939. jan. 1.--1946. dec.: az egyházmegyei Actio Catholica hivatalos közlönye. -- Megj. 15-én reggel (júl--aug. kivételével). 1944. IX--1946. XII: szünetelt. Fel. szerk. Gergely (Gludovácz) József, 1943. XII: Kerényi József. Szerk. 1939. I. 1--1940. I: Mészáros Béla. Kiadó és ny: Egyhm. ny., Veszprém. -- Rovatai: Egyhm. hírek; Ünnepeink; Egyhközs. hírek; Kv-ismertetések. [Veszprém m. sajtóbibliogr. 1957:91. (239.)] T.E.

 1950. Veszprém-Egyházmegyei Körirat, Veszprém, 1947: hivatalos lap. -- Megj. egyetlen sz. Kiadó: Kerényi József. Ny: Egyhm. ny., Veszprém. [Veszprém m. sajtóbibliogr. 1957:91. (240.)] T.E.

 1951. Veszprémegyházmegyei Főtanfelügyelőség Körirata, Veszprém, 1947.--1948. ápr. 15.: valamennyi r.k. ált. és népiskola igazgatóságának. -- Megj. rendszertelenül. Főtanfelügyelő: Gutheil Jenő. Kiadó: Veszprémegyházm. Főtanfelügyelőség. Ny: Egyhm. ny., Veszprém. -- Hiv. közleményeket, utasításokat tartalmazott. [Veszprém m. sajtóbibliogr. 1957:91. (238.)] T.E.

 1952. Veszprémi Hírlap, Veszprém, 1893. márc. 18.--1944. okt. 8.: politikai hetilap, az egyházmegyei iroda hivatalos közlönye és egyházmegyei hivatalos tanügyi közlöny. -- Megj. hetenként, 1919. I. 19: hetenként 3x, III. 30: hetenként, VIII. 20: hetenként 3x, 1921. I. 1: hetenként 2x, 1922. X. 1: hetenként, 1940. VI. 7: hetenként 2x. 1919. III. 30--VIII. 10: szünetelt. Főszerk. 1896. XII. 25--1897. I. 13: Vadnay Béla, 1919. I. 19--III. 30, 1920. III. 4.--1922. XI. 6: Hoss József, 1922. III. 4: Wohlmuth Imre, 1925. III. 1--1927. X. 16: Egerszegi Lajos, 1928. II. 19: Iker István, 1933. I. 1: Kovács István, 1933. IX. 10--1940. I. 21: Gludovácz József, 1943. XI. 28: Révai József. Fel. szerk. 1893. VI. 3: Várkonyi Dezső, 1894. XII. 2: Csolnoky Viktor, 1897. I. 3: Várkonyi Dezső, IX. 26: Tapolczai, 1898. I. 30: Várkonyi Dezső, X. 2: Kozma Kálmán, 1901. VI. 16: Szántó László, 1907. I. 6: Kertész Kálmán, 1910. XI. 6: Boronkay Miklós, 1911. III. 19: Luttor Ferenc, 1912. I. 21: Boronkay Miklós, 1913. III. 23: Hoss József, 1919. I. 19--III. 30: Ruppert Rezső, VIII. 10: Hoss József, VIII. 20: Ruppert Rezső, IX. 7: Hoss József, 1920. III. 4: Fassanok Gábor, 1927. X. 16: Egerszegi Lajos, 1928:II. 19: Kecskés Lajos, 1940. I. 21: Gludovácz József. 1940. I. 28: Gergely (Gludovácz) József, 1943. XI. 28: Szabó Ferenc. Szerk. Várkonyi Dezső, 1919. I. 19--III. 30., 1919. VIII. 20.--1920. III. 4: ifj. Matkovich László, 1925. IX. 27--1928. II. 19: Kecskés Lajos. Főmunk. 1893. V. 27-ig Matkovich Tivadar, 1919. I. 19--II. 4: Sándorfi Kázmér. Kiadó: Várkonyi Dezső, 1894. XII. 2: Egyhm. ny., 1896. XII. 25: Veszprém (vár)megyei Egyesült Ellenzék Végrehajtó Biz., 1898. X. 2: Egyhm. ny. Ny: Krausz Ármin fia, 1894. I. 20: Számmer Imre, Székesfehérvár; 1894. VI. 30: Egyhm. ny. -- Melléklapja: Balatonmellék (1896--97). -- 1919. I. 19: beleolvadt a Veszprémmegyei Újság (1911--19). [Kiss--Sziklay 1902:509. -- Veszprém m. sajtóbibliogr. 1957:93. (247.)] T.E.

 1953. Veszprémi Közlöny, Veszprém, 1884. júl. 6.--1892. dec. 25.: a társadalom valláserkölcsi, tan- és nevelésügyi, ipar- és kereskedelmi és közgazdasági érdekeit képviselő katholikus hetilap, a Veszprém-egyhm. Róm. Kath. Tanítóegyesület hivatalos közlönye. -- Megj. hetente. Fel. szerk: Lévay Imre, 1891. IX. 6: Meszes Polikárp, Scherer István, Tölcséry Ferenc. Ny: Szt István, 1890. II. 9: Szammer Imre, Székesfehérvár, 1890. II. 16: Petőfi ny. Rovatai: Bel- és külföld; Vidék; Egyházmegyei hírek; Irodalom; Csarnok; Közgazdaság.

 1954. Vezér, Pest, 1862. szept. 27.--1863. jún. 30.: politikai hetilap. -- Megj. szerdán és szombaton. Szerk. Majláth Kálmán gr. Kiadó és ny: Kozma Vazul. -- Előbb: Csatár (1861--62). [Szalády 1884:243.] 88

 1955. Vezér, Vác, 1933. nov.--1934. febr.: a váci piarista gimnázium önképzőkörének folyóirata. -- Megj. össz. 4 sz. Fel. szerk. és kiadó: Puskás Imre. Szerk. Varjú Pál. Ny: Gerő, Bp.; 1934. II: Kapisztrán, Vác. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:227. (1088.) -- Kenyéri 1992:180. (93.) -- (Sziklay--Szász: A m. sajtó évkv-e szerint 1937: III. évf., 1939: V. évf. is megjelent!)] T.E.

 1956. Vezér-Csillag, Kecskemét, 1901. júl.--?: havi folyóirat a Boldogságos Szűz Mária tiszteletének terjesztésére és ápolására. -- Szerk. és kiad. Kontz János. Ny: Részvénytársaság ny. [Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:502. (592.)] 88

 1957. Vezérünk, Bp., 1906.: lap. -- Megj. egyetlen sz., 16 old. Szerk. Tarnay János. Ny: Hornyánszky. 88

 1958. Vezetők Lapja, Bp., 1924. jún. 1.--1946. jún.: a magyar cserkészpedagógia szaklapja. -- Megj. havonta 1-jén, össz. 252 sz. Fel. szerk. 1924. VI. 1: Hermann Győző, 1925. IX. 1: Temesi Győző, 1926. IV. 1: Farkas Gyula, 1932. X: Kosch Beáta, 1946. III: Márton Dezső. Fel. szerk. és kiadó 1936: V. Faragó Ede. Szerk. 1927. VI: Koszterszitz József. Munk. 1931: Borsiczky Sándor, Éri Emil, Faragó Ede, Fodor Ferenc, Kosch Béla, Majer Dezső, Molnár Frigyes, Sík Sándor, Temesi Győző, Witz Béla. Fel. kiadó: Zsembery Gyula, 1929: Kosch Béla. Kiadó laptul. M. Cserkészszöv. Ny: Fráter és Tsa, 1927. I: Élet ny., 1930. I: Fráter és Tsa. -- 1940: téves évf. számozással. -- A budosó cserkészvezetők 1954: újra kiadták. Bpen 1989. X: újraindították. [Wünscher 1928:122; 1931:167.] T.E.

 1959. Vezetők Lapja, Garfield, N.J., USA, 1954. márc.--199?: a Magyar Cserkészszövetség hivatalos lapja, a magyar cserkészvezetők és szülők negyedévi értesítője. -- Megj. 12--24 old. Főszerk. 1971--9?: Ádám János SJ. Szerk. 1954--71: Bodnár Gábor. Kiadó: M. Cserkész Szöv. -- Hungarian Scouts Association. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:132. (807.) -- Borbándi 1993:59.] 88

 1960. Vezetők Lapja, Bp., 1989. okt.--1995. jan.: a Magyar Cserkésszövetség hivatalos lapja cserkészvezetők és öregcserkészek részére. -- Megj. havonta. Főszerk. Hervay Ferenc Levente, Legeza László. Fel. szerk. Surján László. Kiadó: Márton Áron kiadó, M. Cserkészszöv. Mikes Kelemen Gondnoksága. -- Előbb: Vezetők Lapja (1924--46). T.E.

 1961. Vezetők Mappája, Bp., 1934:1. sz.-- 1944/45:1. sz.: a Magyar Katolikus Nőegyesületek Országos Szövetségének lapja. -- Megj. évente 3x, hónap és szerk. adatok jelzése nélkül, össz. 2 sz. (1942: 350 pld.). Kiad. kz. gyanánt a M. Kat. Nőegyesületek Orsz. Szöv-e. Ny: Vörösváry, soksz.; 1939: Thullner József. 88

 1962. Vie Catholique en Hongrie, La, Bp., 1956. júl.--aug.: egyházi tájékoztató. -- Megj. havonta. Ny: Egyetemi ny. -- Előbb: Bulletin Catholique en Hongrie (1954--56). -- Társlapja: Katholisches Leben in Ungarn (1956). 88

 1963. Vigília, Bp., 1935. febr. 2.--: az egyetemes katolikus szellemiség szépirodalmi és kritikai folyóirata. -- Megj. 1935: Gyertyaszentelő Boldogasszony, Húsvét, Lisieux-i Szt Teréz és Karácsony ünnepén, 1936: Húsvét, Szt Péter és Pál, Lisieux-i Szt Teréz és Karácsony ünnepén, 1937: Pünkösd, Kisboldogasszony és Karácsony ünnepén, 1938: évente 10x, 1939: minden hónap 15-én, 1941: minden hónap 1-jén (elején). 1944. IV--1946. XI: és 1956. XI--1957. V: szünetelt. Főszerk. 1938. II--1939. IX: és 1940. VII--XII: Possonyi László, 1941. I--1943. IV: Mécs László, 1980. VIII--1984. V: Hegyi Béla, 1984. VI--: Lukács László. Fel. szerk. 1933:1--3. sz.: Possonyi László, 1936:1. sz.--1937:3. sz.: Balla Borisz, 1939. X--1940. VI: és 1941. I--1943. XII: Possonyi László, 1946. XII--1948. XII: és 1957. VI--1963. XI: Sík Sándor, 1963. XII: Mihelics Vid, 1969. VII: Rónay György, 1978. VII--1980. VII: Doromby Károly. Fel. szerk. és kiadó 1935:2. sz.--1935:4. sz.: Possonyi László (1942. IV--1943. XII: laptul. is!), 1949. I--1956. X: Sík Sándor. Szerk. 1935:4. sz.--1937:3. sz.: Aradi Zsolt, Balla Borisz, Possonyi László, 1938. II--1939. IX: Horváth Béla, Possonyi László, Just Béla, 1939. X--1944. III(?): Possonyi László, 1940. V--XII: és Íjjas Antal, 1941. I--1943. IV: és Mécs László, 1946. XII--1948. XII: Juhász Vilmos és Sík Sándor, 1949. I--1956. X: Sík Sándor, 1957. VI--1960. II: Rónai György, 1961. I--1963. XI: Mihelics Vid. Szerk biz.: Perneczky Béla (1947. VI--1948. VI.), Rónay György (1947. VI--1948. VII.), Thurzó Gábor (1947. VI--1948. VII.), Wolsky Sándor (1947. VI--1948. VII.), Balassa Péter (1990. I--1991. V.), Kalász Márton (1990. I--; 1995. V: is), Kenyeres Zoltán (1990. I--), Rónay László (1990. I--), Szörényi László (1990. I--), Tillmann József (1990. I--), Horányi Özséb ((1991. VIII--), Pomogáts Béla (1991. VIII--), Parancs János (1992. XI--), Kiss Szemán Róbert (1994. IV--), Békés Gellért (1994. X--). Főmunk. Rónay György (1949. I--1956. X.), Thurzó Gábor (1949. I--1950. II.), Mihelics Vid (1949. VI--1960. XII.), Doromby Károly (1957. VI--1966. XII.), Possonyi László (1957. VI--1961. IX.), Belon Gellért (1959. I--1960. II.), Radó Polikárp (1959. I--1966. XII.), Pfeifer János (1961. I--1966. XII.). Munkabiz. 1939. X--1940. III: Aradi Zsolt, Harsányi Lajos, Just Béla, Sík Sándor, 1939. X--1940. XII: Mécs László, Rónay György, 1941. I--1942. III: Íjjas Antal. Közreműkodők: 1937:1. sz.--1939. IX: Harsányi Lajos, Mécs László, Sík Sándor, 1938. II--1939. IX: Aradi Zsolt, 1939. I--IX: Rónay György. A szerkesztőség munk.: Cz. Balassa Mária (1992. I--), Csíkvári Gábor (1992. I--VIII.), Kiss Szemán Róbert (1992. I--1994. III.), Szántó Tamás (1992. IX--X.), Juth Lenke (1994. IV--). Fel. kiadó és laptul. 1936:1. sz.--1937:3. sz.: Possonyi László. Fel. kiadó 1946. XII--1948. XII: Juhász Vilmos, 1957. VI--1969. VI: Saád Béla, 1969. VII--1983. VIII: Várkonyi Imre, 1983. IX--1989. X: Magyar Ferenc, 1989. XI--(1995. V: is): Lukács László. Kiadó 1935:1--3. sz.: Aradi Zsolt, Balla Borisz, Possonyi László, 1946. XII--1967. II: Vigilia munkaközösség. Laptul. 1969. VII--1990. II: Actio Catholica. Ny: Stephaneum Nyomda Rt. (1935:1. sz.--1936:4. sz., 1946. XII--1949. V.); 1937: nyomda jelzés nélkül!; Don Bosco, Rákospalota (1938. II--1943. XII.); Élet Irod. és Nyomda Rt. (1949. VI--1950. I.); Államosított "Élet" Irod. és Nyomda Rt. (1950. II--III.); "Élet" ny. Bp. és Környéke Nyomdaipari ES tagja (1950. IV/V--IX.); Élet ny. (1950. X--1953. IV.); Budai ny. 1. sz. telepe (1953. V--1954. I.); Budai ny. 1. (1954. II--V.); Budai ny. (1954. VI--1959. I.); Főv. Nyomdaipari Váll. (1959. II--1965. XII.); Főv. Nyomda 5. sz. telepe (1966. I--1981. VI); szedte a Nyomdaipari Fényszedő Üzem (1981. VII.); Petőfi Ny., Kecskemét (1981. VIII--1983. XII); Pannon Ny., Veszprém (1984. I--1991. VII.); Veszprémi Ny. Kft. (1991. VIII--XII: és 1992. VI--VI.); ny. nélkül! (1992. I--V.); Veszprémi Ny. Rt. (1992. VIII--[1995. V: is]). 1966. I-tól fr. nyelvű összefoglalók, 1971. II-tól ném. nyelvű összefoglalók is, 1980. I-tól fr., ném., ang. nyelvű összefoglalók, 1981. VII--1984. XII: olasz nyelvű összefoglalók is. [Vigília 1955. II:98. (A 20. évét lépi át a ~) -- ItK 1964:643. (Petőcz Pál: A ~ irod-elmélete és irod-politikája) -- Vigília Repertórium 1935--1984. Összeáll. Stander Mária. Bp., 1987. (A folyóiratról elégtelen könyvészeti leírással)] T.E.

 1964. Vigyorgórus, Bp., 1939. jan.: a Cecília Kórus törzsökör sárkányszáma. -- Megj. egyetlen sz. Fel. kiadó: Bárdos Lajos. Ny: Bakács kőny. T.E.

 1965. Világ, A, Bp., 1897:1. sz.--15. sz.: Magyarország és a külföld képes heti krónikája. -- Megj hetente, össz. 15 sz. Főszerk. Sziklay János. Fel. szerk. Ehrlich Vilmos. Társszerk. Kahn József. Kiadó: Atlasz hírlapkiadó. Ny: Magyar ny. -- Utóbb: A Világ Szemléje (1897). 88

 1966. Világ Szemléje, A, Bp., 1897:1. sz.--2. sz.: heti krónika. -- Megj. össz. 2 sz. Szerk. és laptul. Sziklay János. Ny: Hunnia. -- Előbb: A Világ (1897). 88

 1967. Világ Tükre, Pest, 1867. jan.--jún.: ismeretterjesztő, hasznos és mulattató képes havi folyóirat. -- Megj. 5 hetenként. Szerk. és kiadó: Lázár Kálmán gr. Ny: Emich Gusztáv. [Szalády 1884:245. -- Kat. Szle 1888:748.] 88

 1968. Világosság, Érsekújvár, 1929. jan. 30.--1933. ápr. 4.: magyar katolikus oktatásügyi folyóirat. -- Megj. havonta 48 old., össz. 50 sz. Fel. szerk. és kiadó: Dinnyés Károly, Willand János, Csongrády Árpád. 1933:3. sz-tól az Új Élet melléklete. Ny: Concordia (Pozsony), 1932. I: Metlesich Kálmán (Komárom). Vá.L.

 1969. Világposta, St. Gabriel--Mödling bei Wien--Budatétény--Kőszeg, 1930. jan.--1944. dec.: képes családi folyóirat a missziós művek támogatására. -- Megj. havonta 10-én reggel, össz. 180 sz. Főszerk. 1941. XII: Seres Béla. Fel. szerk. Venczel Alajos, 1933. I: Schmiedt József, 1935. X: Seres Béla, 1941. I: Zimits Mihály. Laptul. és kiadó: Názáreti Missziósház. Fel. kiadó 1930. IV. 15: Mayer János. Kiadó: Isteni Ige Társasága, 1942: Szt Imre Misszió Szemináriuma, Kőszeg. Ny: Missziós ny., Mödling; 1941: Élet ny. [Wünscher 1930:142. -- MKA 1930/31:264. -- Vas m. sajtóbibliogr. 1964:70. (304.) -- Pest m. sajtóbibliogr. 1977:228. (1095.)] 88

 1970. Világsajtó, Bp., 1919. márc. 1.: illusztrált nemzetközi lapszemle. -- Megj. egyetlen sz. Szerk. Horváth József, Szemere Béla. Ny: Stephaneum. [Kemény 1942:311.] 88

 1971. Virradó, Bécs, 1899. nov. 12.--1901. jún.: a Pázmáneum növendékeinek közlönye. -- Megj. kéthetenként 8--12 old. Szerk. Torday Ányos. Segédszerk. és kiadó 1900--01: Krizs Árpád. Főmunk. Fájt Jenő, Kozsár József, Bossányi (Nitsch) Árpád, Rózsás Elemér. Ny: soksz. [Pazmanita Tudósító 1940/41:16. (Torday Ányos: Pazmanita emlékeimből) -- Viczián 1978:40. (94.)] T.E.

 1972. Virrasztók, Lőven, Belgium, 1957. jan.--1958. márc.: a belgiumi magyar ifjúság lapja. -- Megj. havonta 6--8 old. Kiadó a lőveni diákokból alakult szerk. biz. Ny: Deveammse Druck. Közben: Belgiumi Magyar Ifjúság (1957--58). [Mildschütz 1977:113. (814.) -- Viczián 1978:156. (479.)] T.E.

 1973. Visszhang Afrikából, Bp., 1908. jan.--1918. dec.: katolikus folyóirat az afrikai missziók támogatására. -- Megj. havonta, össz. 132 sz. Fel. szerk. Buday Aladár, 1909. I. 1--1913. I. 31: Jankó István, 1913. V: Kindl J. Ede, 1916. IX: Vendel Jánosné, 1918. X: Hilebrant Gizella, 1918. XII: Vécsey I. Aurél. Kiadó: Claver Szt Péter Társulat, 1909. I. 1: Ledochowska M. T. Ny: Pázmáneum Kv-ny., 1909. I. 1: Buschmann Ferenc, 1910. VI: Bpi Futár Kv-ny., 1915. I: Stephaneum. -- Utóbb: Afrikai Visszhang (1919--43). [Kemény 1942:382.] T.E.

 1974. Visszhangok, Pécs, 1920. nov. 21.--1921. febr. 20.: a Papnevelő Intézet lapja. -- Megj. havonta 16 old. Ny: soksz. -- Szemináriumi élet rovatában bemutatta a Szt Pál Társ. életét. Egyéb rovatai: Szerkesztői üzenetek; Krónika; Havi pártfogónk (sztek emléke). [Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:400. (809.)] K.I.

 1975. Vita Academica, Eger, 1931. dec.--1940. jún.: az Egri Érseki Jogakadémia polgárainak tudományos és diákpolitikai folyóirata. -- Megj. rendszertelenül, 24--68 old. Fel. szerk. és (fel.) kiadó: Tóth József. Kiadó: Egri Jogakadémiai Kör, 1933/34: az Egri Érs. Jogakad. Barátainak Szövetsége. Ny: érs. lyceum Szt János ny. [Viczián 1978:85. (248.)] T.E.

 1976. Vita Seraphica, Eger, 1944. máj.: a Magyar Minorita Rendtartomány Szemináriumának közleményei. -- Megj. egyetlen sz. Fel. kiadó: Ladányi László, kiadó: a Szt Erzsébetről nev. M. Minorita Rendtart. Szem. Ny: Ludvig ny. (Miskolc). [Viczián 1978:85. (249.)] T.E.

 1977. VOGE, A, Bp., 1921. dec. 24.--1925. dec. 18.: a Magyarországi Keresztény Szociális Vasutasok Országos Gazdasági Egyesületének hivatalos közlönye. -- Megj. kéthetenként, össz. 49 sz. Fel. szerk. Wahl Frigyes, 1923. VII. 31: Pillich Nándor. Kiad. tul. VOGE. Ny: Stephaneum, 1923. VII. 31: Községi Sajtóváll., 1925. I. 15: Heutschel Henrik. -- Utóbb: Vasúti Hírlap (1926--44). 88

 1978. Vox Academica, Bp., 1927. máj.--1929. jún.: az Országos Magyar Katolikus Főiskolai Diákszövetség folyóirata. -- Megj. havonta, 32--60 old. Fel. szerk. Mihelics Vid. Szerk. biz. 1927. V--1929. VI: Marcell Mihály, Tiefenthaler József, Lotz Antal, Rusznák Rezső, 1927. V--1928. VI: Petrányi Győző, 1927. XI--1929. I: Hergloz Jenő, 1927. XII--1929. VI: Herman János, 1929. II--VI: Bartha István. Fel. kiadó: Marcell Mihály. Ny: Élet Irod. és Ny. Rt. [Viczián 1978:85. (251.)] T.E.

 1979. Vulturul, Nagyvárad, 1892. jan. 1.--1905. máj. 15.: görögkatolikus lap (rumén nyelvű). -- Megj. havonta 2x vasárnap, 1894. I. 2: hetente, V. 29: havonta 2x, 1895. I. 1: hetente, 1899. I. 1: havonta 2x. Főszerk. 1900. I. 1--1901. XII. 1: Ardelean, Justin. Szerk. Padan, E., 1894. I. 5--1895. III. 5: Dessenau, I. Adrian, 1895: Ardelean, Justin, 1900. I. 1: Sceopul, Ioan Josip, 1902. IV. 15: Ardelean, Justin. Ny: Láng József, 1892. III. 8: Szigligeti, 1894. XI. 1: Láng, 1896. XII. 8: Szigligeti, 1898. XII. 13: Szt László ny. T.E.

 1980. Westungarisches Volksblatt, Sopron, 1894. márc. 18.--1919. márc. 29.: politikai lap. -- Megj. hetente 3x, 1916: hetente, össz. 19.334 old. Fel. szerk. Reininger Hermann, 1895. IX. 1: Mittendorfer János, 1896. VIII. 4: Klenka Ferenc, 1897. I. 5: Binder Pál, 1902. VI. 14: Beitl Károly, 1906. I. 4: Török Kálmán, XI. 21: Tomai Jenő, 1909. I. 1: Molnár Henrik, 1918. X. 5: Wrankh Edwárd, 1919. I. 18: Krath József. Szerk. 1905: Beitl Károly. Ny: Török és Kremszner. -- Melléklete 1908. I--1909. XII: és 1917. II--1918. XI: Sankt Bonifatius, 1914. I. 4--1916. XII. 31: Westungarisches Volksblatt 4 Heller Ausgabe. -- Előbb: Oedenburger Volksblatt (1893--94). [Sion 1895:78; 1899:76. -- Kiss--Sziklay 1902:509. -- Kemény 1942:333. -- Mikrofilmek jegyzéke 2. 1977:92. (499.)] T.E.

 1981. Zalaegerszegi Egyházi Tudósító, Zalaegerszeg, 1925--?: plébániai lap. -- Szerk. Pápai Kános r.k. hittanár. [Géfin II:364. (A Zala m. sajtóbibliogr. 1861--1973. Zalaegerszeg, 1978. nem ismeri!)] 88

 1982. Zászlónk, Bp., 1902. szept. 15.--1948. jan.; 1990. jan.--: keresztény szépirodalmi képes ifjúsági folyóirat. -- Megj. havonta 15-én reggel (júl--aug. kivételével), 1939--40: havonta, 1902--48: össz. 403 sz. 1919. I--X. 15: és 1948. II--1989. XII: szünetelt. Szerk. Izsóf Alajos, 1919. XI. 15: Radványi Kálmán, 1943. V. 15: Pantol Márton, 1946. IX: Stadler Frida és Pantol Márton. 1990: Pantol Márton (főszerk.), Keglevich István (fel. szerk.). Fel. kiadó 1928: Krywald Otto. Kiadó: Bpi Mária Kongr., 1903. IX. 15: Regnum Marianum, 1938. IX: Élet ny. Ny: Stephaneum, 1912. IX. 15: Élet Irod. és Ny. Rt. -- Melléklete: Fakadó Rügyek. -- Azonos címen 1990. I: megj. egy másik bpi kiadvány is, főszerk. Varga Péter. [Levente 1931:218. (Szalkay K.: A ~ 30 é.) -- Kat Szle1942:45. (Puszta Sándor: 40 é. a ~) -- Pannonhalmi Szle 1942:37. (Blazovich Jákó: 40 é. a ~)] 88

 1983. Zászlónk, Bp., 1990. jan.--1995. jan.: a Regnum Marianum lapja. -- Az 1902. IX. 15.--1948: megj. ifj. lap új kiadása. Induló száma 2 változatban: 1. Főszerk. Pantol Márton, fel. szerk. Keglevich István. -- 2. Főszerk. Varga Péter. Megj. rendszertelenül. évi 10 sz. (júl--aug. kivételével). Kiadó: Zászlónk Studió. T.E.

 1984. Zeitung, Die, Temesvár, 1909. aug. 3.--1917. okt. 3.: politikai napilap. -- Fel. szerk. és kiadó: Kartjé, Michael. Kiadó: Lapkiadó-társaság. Ny: Unió (Kartjé Mihály). -- Utóbb: Temeswarer Neue Post (1917--18). 88

 1985. Zempléni Harangok, Szerencs, 1990. júl.--1991. jan.: a római katolikus egyházközségek híradója. Megj. havonta, rendszertelenül (az egyhközs. tagok számára ingyenes). Fel. szerk. Darvas László plnos. Kiad. a Szerencsi R.K. Plébánia. T.E.

 1986. Zenei Szemle, Temesvár, 1917. márc.--Bp., 1929:4. sz.: havi folyóirat a zenetudomány és hangversenyélet köréből. -- Megj. évente 10x. 1919: szünetelt. Fel. szerk. és kiadó: Járossy Dezső, 1926: Major Ervin. Ny: Csanádegyhm. ny., 1920: Hunyadi ny. -- Melléklete: Organalógia (1918:3. sz.). 1926--27: kétféle (Bp. és Bp--Temesvár) megj. hellyel; oldalszámozásuk nem azonos! 1929:1--4. sz. csak Bp. megj. hellyel, ennek főszerk-je Járossy Dezső. Fel. szerk. Szabolcsi Bence. Főmunk. Tóth Aladár. -- 1947: újraindították mint a M. Zeneművészek Szabad Szakszervezete hivatalos lapját. [Monoki 1941:190. -- Kemény 1942:338.] 88

 1987. Zsebőr, Bp., 1920. szept. 16.--nov. 4.: a magyar középosztály anyagi érdekeit védő hetilap. -- Megj. össz. 4 sz. Fel. szerk. Kapitány Kálmán. Kiadó: Elsner Sándor. Ny: Apostol. [Kemény 1942:340.] T.E.

 1988. Zsenge Mutatványok, Eger, 1845--46: az egri főegyházmegyei növendékpapság lapja. -- Szerk. Mindszenty Gedeon. Kézírásos lap. [Heves vm. 1910:391. -- Szinnyei VIII:1437.] 88

 1989. Zsilvölgye, Petrozsény, 1909. jan.--1916.: politikai, társadalmi és gazdasági heti szemle. -- Fel. szerk. Buday János knk. Fel. szerk. és kiadó: Kiss Kálmán, 1912. VII. 7: Maderspach Viktor. Ny: Muntyán Tivadar. [Kemény 1942:340.] T.E.

 1990. Zsilvölgyi Katholikus Tudósító, Petrozsény, 1919. okt. 15.--1922. aug. 9.: hitbuzgalmi és társadalmi lap. -- Megj. havonta 2x. Fel. szerk. 1919--1921. X. 1: Péterfi József Rezső, 1921. X. 16: Karda Ferenc. Szerk. biz. tagok: Buday János, Bács Albert, Bencze István, Fekete János, Karda Ferenc, Kekel József, Roska Jenő, Schmied Lajos, Vittko Kornél. Laptul. Zsilvölgyi Sajtóbiz. Ny: Hirsch Samu. [Monoki 1941:192. -- Kemény 1942:340.] T.E.

 1991. Zsinati Értesítő, Esztergom, 1992:1. sz.--dec. 25. (3. sz.): hivatalos tájékoztató. Megj. rendszertelenül. Kiadó: Esztergomi Főegyhm. Hivatal. 88

wmaster@communio.hcbc.hu
Last Updated: 22/07/1996