KÜLFÖLDI HÍREK

A zsidósággal való kapcsolatok bizottságának közleménye

Vatikán: A zsidósággal való vallási kapcsolatok vatikáni bizottsága, elnöke, Walter Kasper bíboros aláírásával augusztus 24-én a következő közleményt tette közzé:

A katolikus egyház és a zsidóság kapcsolatai a II. Vatikáni zsinat 1965-ben közzétett Nostra Aetate Nyilatkozata óta pozitív irányban fejlődtek. Ezzel a párbeszéd vette át az ősrégi viták helyét. Ebben az új légkörben a zsidósággal való kapcsolatok szentszéki bizottsága és a zsidó-katolikus vallásközi konzultációkra létrehozott nemzetközi bizottság 1999. októberében kezdeményezte egy szakértői csoport létrehozását, amelynek három zsidó és ugyanannyi katolikus képviselője azt a feladatot kapta, hogy alaposan tanulmányozza és utána tárja fel a tartalmát annak a 11 kötetnek, amelyet neves történészek állítottak össze 1965-81. között: "Actes et Documents du Saint-Siege relatifs a la Seconde Guerre Mondiale." Ezt megelőzően ugyanis a Szentszék és a holokauszt kapcsán a nyilvános vitában csak érintőlegesen vették figyelembe az említett kötetekben található gazdag dokumentációt.

A zsidósággal való vallási kapcsolatok bizottsága sajnálattal vette tudomásul a szakértők csoportjának júliusi döntését, miszerint felfüggesztették kutatásaikat. Ugyanakkor a bizottság hálás a csoport tagjainak, különösen a katolikus képviselőknek, az eddig elvégzett munkáért és készséges hozzáállásukért. Kezdettől fogva világos volt, hogy a csoportra bízott feladat korlátain belül nem lehetett volna minden problémára válaszolni, amelyeket csak a még nem hozzáférhető források konzultálásával lehetett volna megoldani, utólagos kutatásokkal. Ennek ellenére az volt az álláspont, hogy a kutatás lehetséges eredményei megfelelő módon bátoríthattak volna egy objektív történészvitát. A csoport szakértői elfogadták nem könnyű megbízatásukat. Soha, egyetlen pillanatra sem került szóba annak a lehetősége, hogy hozzáférhettek volna a Vatikáni Levéltár 1922. utáni dokumentumaihoz. 2000. októberében a szakértők csoportja előzetes jelentést mutatott be, amely 47 kérdést tartalmazott. Ez a dokumentum más történészek részéről ellentmondásos vita tárgyává vált. A katolikus-zsidó kapcsolat nemzetközi bizottsága 2001. május 1-4. között tartott New York-i ülésén bőségesen megvizsgálta a kutatás folytatásának lehetőségét a fent említett csoport részéről. Ennek pozitív eredménye azt mutatta, hogy mindkét fél folytatni kívánja a kutatást és el akar jutni a zárójelentés bemutatásához. A valóságban azonban meg kellett állapítani, hogy a csoport feladataira és céljaira vonatkozó értelmezések különbözőségét nem lehetett leküzdeni. Ezen túl a zsidó fél részéről kiszivárogtatott hírek, poémikus írások hozzájárultak a bizalmatlanság érzésének keltéséhez. Mindez gyakorlatilag lehetetlenné tette a közös kutatás folytatását.

Egy ilyen jellegű tudományos munkát csak a korrektség, a tisztelet alapjain, a munkát végzők egymás iránti kölcsönös bizalma mellett lehet megvalósítani. Ez a nélkülözhetetlen előfeltétel teljes mértékben megszűnt a miatt a szóharc miatt, amely a kutatás felfüggesztése és a felfüggesztést kísérő sértő gyanakvások nyomán támadt. A csoport katolikus tagjai nyilvánosan elhatárolták magukat hasonló értelmezésektől és polémikus értékelésektől. A helyzet jelenlegi állása szerint és ezeken az alapokon, nem látszik lehetségesnek a közös munka újrakezdése. A zsidósággal való vallási kapcsolatok bizottsága minden kétséget el akar hárítani annak a folyamatnak a visszafordíthatatlansága felől, amely a zsidók és a keresztények közötti megértéshez vezet és amely utat végig kell járni mindkét fél közös érdekében. Ezt a folyamatot, amelyet a Zsinat indított el, tovább folytatta II. János Pál pápa. Tekintélyes zsidó képviselők is kijelentették, hogy nem kívánják a nyílt vitát, megerősítették azt a szándékukat, hogy tovább folytatják a vallási kérdésekre vonatkozó párbeszéd elmélyítését.

Minden bizonnyal a zsidók és a keresztények közötti megértés megköveteli a történelmi kutatást. Az ide vonatkozó minden történelmi forráshoz való hozzáférés tehát ennek a kutatásnak természetes követelménye. A történészek kívánsága, hogy bocsássák rendelkezésükre az Archívum XI. Pius (1922-39) és XII. Pius (1939-1958) pápaságára vonatkozó összes dokumentumát, érthető és jogos. Az igazság tiszteletben tartásával a Szentszék készen áll, hogy megengedje a Vatikáni Levéltárhoz való hozzáférést, amint befejeződik a kérdéses, még elfekvő dokumentumok elrendezése és katalogizálása. A zsidósággal való vallási kapcsolatok bizottsága arra törekszik, hogy a következő hónapokban megtalálja a megfelelő módját annak, hogy új alapokon ismét beindítsa a kutatást, abban a reményben, hogy a felvetett kérdések közös tisztázására jussanak el. A bizottság mindezt azzal a meggyőződéssel teszi, hogy a katolikus egyház nem fél a történelmi igazságtól zárja közleményét Walter Kasper bíboros, a zsidósággal való vallási kapcsolatok bizottságának elnöke. VR/MK

A rimini találkozó résztvevői méltatták XII. Pius pápa alakját

Vatikán: Az olasz vallási kulturális élet immár hagyományos nyárvégi találkozóján, Riminiben különböző rendezvények sorozatában méltatták XII. Pius pápa alakját is. A kerekasztal-megbeszélésen részt vett David Dalin New York-i rabbi, Giulio Andreotti olasz szenátor és Andrea Tonelli, a "XII. Pius, a zsidók pápája" című könyv szerzője.

"Bárkit, aki megmenti egyetlen ember életét, az Írások úgy tartják számon, mintha az egész emberiséget mentette volna meg" a Talmud e kijelentését idézte David Dalin, Pacelli pápa zsidók érdekében végzett tevékenységének méltatására. XII. Pius pápa a XX. század minden más vezetőjénél jobban, ténylegesen megvalósította e talmudi mondást akkor, amikor az európai zsidóság sorsa veszélybe került. XII. Pius pápa morális örökségét nem lehet és nem szabad elfelejteni hangsúlyozta a New York-i zsidó rabbi, aki gazdag történelmi dokumentáció alapján méltatta Eugenio Pacellit, igaz, kedves és nagyszámú zsidót megmentő embernek nevezve őt, és kifejezte reményét, hogy a történelmi tények alapján helyesbítik a XII. Piusról kialakított képet. John Cornwall könyvének címével ellentétben XII. Pius nem volt Hitler pápája. Ő sokkal közelebb állt hozzájuk, mint azt a zsidók remélhették volna szögezte le David Dalin.

Arról, hogy mégis, mivel magyarázhatók a XII. Pius ellen felhozott vádak, köztük pl. a cinkos hallgatás vádja, hiszen a háború után és főként a zsidók, egyetemesen elismerték, hogy nagy és zsidó barát pápa volt, Giulio Andreotti szenátor kifejtette: a XII. Pius emléke iránti gyűlölet és dühödt ellenszenv nem abból ered, hogy ő valakik ez esetben a zsidók ellen tett vagy nem tett meg mindent, amit módjában állt volna megtenni maguknak a zsidóknak, vagy egyéb üldözötteknek a védelmében. Mindez abból származik, hogy XII. Pius igen határozott álláspontot képviselt a kommunisták és a velük rokonszenvezők kérdésében. Ez ürügyül szolgált különböző interpretációkra, amelyek között szerepelhet a következő: amikor a szövetségesek azt kérték a pápától, hogy nyilatkozzon az ő javukra a háború kérdésében, a pápa azt a teljesen logikus választ adta, hogy az egyház hagyományában nem szokásos, hogy az egymással háborúzó felek mellett vagy ellen foglaljon állást. A pápa tényleges véleménye az volt, hogy mindkettő a nácizmus és a kommunizmus egyaránt rossz. Ez olyan, mintha valaki azt kérdezné, hogy melyik rosszabb: a kolera vagy a pestis. Andreotti szenátor szerint az a helyes, ha mindkettőt dögvésznek tekintik, mert mindkettő az. Emlékeztetett arra a sokak által felhozott vádakra a pápa ellen, hogy nem átkozta ki Hitlert. Ezzel csak azt érte volna el, hogy még jobban üldözik a keresztényeket. XII. Pius cselekedetei között egyetlen olyan sincs, amely ne a szabadság és az üldözöttek védelme érdekében hangzott volna el. Az erre vonatkozó dokumentáció gyűjtemény megtámadhatatlan. Ezért tehát helyes a reakció azokkal a kísérletekkel szemben, amelyek gyávának akarják feltüntetni a pápát. Nem szabad, hogy ebbe a kelepcébe beleessünk, nem szabad védekező mérkőzést folytatnunk mondotta Giulio Andreotti. Hozzátette: XII. Pius pápa az egyház történelmének nagy alakja volt. Hitler tervei között szerepelt az is, hogy tegyék a földdel egyenlővé a Vatikánt és deportálják a pápát. VR/MK

Riccardo Muti karmester megkapta az Olasz Kultúra aranydíját

Rimini: "Nem vagyok példaadó katolikus, mert az túl nagy elkötelezettséget jelentene, de bensőmben érzem, hogy létezik a transzcendencia és szükségét érzem az örökkévalóságnak" mondta Riccardo Muti, a nagy olasz karmester Riminiben, a Meeting vendégeként, ahol megkapta az Olasz Kultúra aranydíját. Riccardo Mutinak elküldte gratuláló táviratát és apostoli áldását II. János Pál pápa, jókívánságait fejezte ki az olasz köztársasági elnök, Carlo Azeglio Ciampi, aki az egész világ által csodált nagy muzsikusnak nevezte őt. Silvio Berlusconi olasz kormányfő pedig telefonon fejezte ki jókívánságait. A katolikus kultúra díját 19 évvel ezelőtt alapították. Riminiben most adták át első alkalommal. Az előző években többek között Giacomo Biffi olasz bíboros, Joseph Ratzinger német bíboros és Luigi Giusanni olasz teológus kapta meg ezt a díjat. A díj átadásakor az auditóriumot zsúfolásig megtöltő nyolcezer fiatal hatalmas ovációval köszöntötte Riccardo Mutit, aki a Meeting közönsége előtt megvallotta: nagy belső megindultságot érez, amikor vallásos ihletésű műveket dirigál. "Nem szégyellem bevallani, hogy amikor pl. Verdi Requiemjét vezénylem, lelkemben rendkívüli belső áramlást érzek, azt, hogy a földi életen túl van valami, ami örök. Nehéz lenne Verdit úgy vezényelni, ha az ember nem hinne az öröklétben" mondta a világhírű olasz karmester. VR/MK

Az Indiai Keresztények Tanácsának válaszközleménye az ország miniszterelnökének keresztényellenes támadására

Újdelhi: Az Indiai Keresztények tanácsa közleményben fejezte ki megdöbbenését Atal Behari Vadzspaji miniszterelnök szavai nyomán, amelyekkel a keresztényeknek az indiai népet szolgáló tevékenységét próbálta meg befeketíteni. A miniszterelnök azt állította, hogy a misszionáriusok a szolgálat ürügyén, annak leple alatt tulajdonképpen a kereszténységet terjesztik, céljuk az indiaiak keresztény hitre térítése.

Ezt a megjegyzést a kormányfő hivatali munkája végzése közben tette, a Sangh Parivar mozgalom vezetőinek jelenlétében, akik közismerten a kisebbségek, különösen a keresztények elleni gyűlöletkampány vezetői. Kijelentésére akkor került sor, amikor az ország ismét tanúja a keresztény papok, szerzetesek elleni megújult erőszaknak. Az erőszakos tettek közül sokat éppen a Sangh Parivar mozgalom tagjai követtek el, amint azt az érdekelt szövetségi államok rendőrsége megállapította. Az összindiai keresztény tanács néhány nappal ezelőtt felszólította Vadzspaji miniszterelnököt, hogy fékezze meg a mozgalom tagjait, akik egyes államokban, közöttük Uttar Pradeshben, átvették a hatalmat és fegyveresen támadnak rá a keresztényekre. Egyes kormánytagok, közöttük a miniszterelnök, nem titkolják, hogy tagjai a szélsőséges hindu mozgalomnak, és csodálják ideológiáját. Vadzspaji mondatával megkérdőjelezte az egész keresztény közösségnek a nemzeti fejlődés érdekében kifejtett tevékenységét, szolgáló munkáját, a betegek és haldoklók ápolását, gondozását, a tömegek oktatására irányuló feladatát. Megbélyegezte 25 ezer keresztény oktató és egészségügyi ápoló munkáját, holott ők képviselik az ázsiai történelem legnagyobb nem kormányzati erőfeszítését és olyan területeken dolgoznak, amelyekre a kormány munkája nem terjed ki, illetve, ahonnan visszavonult napjaink privatizációs korszakában. A keresztény szociális munka Jézus Krisztus tanításából merít, példát adott rá többek között Teréz anya, aki utolsó leheletéig a szegényekért dolgozott írják az indiai keresztény vezetők, felszólítva a központi kormányzatot, hogy tegyenek meg mindent a kisebbségek érdekében, a mélyen aláásott bizalom helyreállításában. VR/MK


Vissza a főoldalra | Ugrás a lap tetejére

[© Minden jog fenntartva.]
Észrevételeit kérjük írja meg a wmaster [kukac] katolikus.hu címre.
Módosítva: 2001. 09. 03.