KÜLFÖLDI HÍREK

Az elmúlt hónapokban New Yorkban az életszentség új formája született meg Edward Michael Egan bíboros nyilatkozata az Avvenire-ben

New York: Edward Michael Egan New York-i bíboros, érsek szerint a szeptember 11-ei terrorista merénylet mind erkölcsileg, mind emberi kapcsolatában megváltoztatta a várost. Minden helyzet, minden tragédia, minden olyan esemény, amely szenvedéssel párosul, mindenki számára lelki tapasztalatot jelent. A 69 éves főpásztor az Avvenire című olasz katolikus napilap vasárnapi számában nyilatkozott. Sajnálatát fejezte ki, hogy a nemzetközi sajtó az elmúlt három hónapban nem tájékoztatott azokról a jelenségekről, amelyek a hit megnyilvánulásai a város lakossága körében. A bíboros, érsek, akit a pápa egy évvel ezelőtt nevezett ki a New York-i főegyházmegye élére, így foglalta össze a terrortámadás óta eltelt 80 nap emlékeit:

"Azokban a napokban az életszentség sok példájával találkoztam, amikor többször is felkerestem a romokat. A tragikus események következtében sok olyan családdal kerültem kapcsolatba, akik elvesztették hozzátartozóikat. Becsületes emberekről volt szó, akik dolgoztak, hogy ellássák családjukat. Néhány nappal ezelőtt mutattam be engesztelő szentmisét egy tűzoltó lelki üdvéért, akit eltűntnek nyilvánítottak. Öt lánya és két örökbefogadott fia írországi árvák gyászolják. Semmi más nem maradt belőle, mint hamvai, de ez nem fontos azoknak, akik csak hollywoodi sztárokról, politikusokról akarnak beszélni. Az Egyesült Államok megváltozott, ez valóság, amiről soha senki nem beszél, pedig ezt tapasztalhatjuk a templomokban, az otthonokban, a gyóntatószékekben. Sokan az ima erejével próbálnak reménykedni. Mindezt megerősítheti az a sok pap, aki a város számos templomában, az utcákon, a különféle közösségekben teljesít szolgálatot."

Egan bíboros, aki az elsők között érkezett a tragédia színhelyére, nem tudja elfelejteni az ikertornyok mellett eltöltött órák emlékét. A káosz leírhatatlan volt mondta az Avvenire-nek. "Arra kértek, hogy menjek azonnal a közeli Szent Vince Kórházba, ahová a halottakat is vitték. A kórházban azok mellé az orvosok mellé kerültem, akik az első sebesülteket látták el. Az egyik orvos apja a torony 104. emeletén tartózkodott. Mondtam neki, hogy menjen apja segítségére, de válasza határozott volt: nem mehetek, itt a helyem. Napokkal később az orvos levélben értesített, hogy apja a négyezer áldozat között volt, akiknek holttestét nem találták meg. Sorai mély hitét tükrözték. Az elmúlt hónapokban, New Yorkban az életszentség új formája született meg, amelynek számos példájával találkoztam" mondta még Edward Egan, New York-i bíboros, érsek. VR/MK

HAZAI HÍREK

Helyreigazítás

Tegnapi számunkban közölt hírünk az ökumenikus esketési szertartások rendjének aláírásáról több pontatlanságot, illetve félreérthető fogalmazást tartalmazott. Az alábbiakban a javított változatot közöljük. Dokumentum rovatunkban pedig olvasható az Ajánlás teljes szövege.

A katolikus, református és evangélikus egyház vezetői aláírták az ökumenikus esketési szertartások rendjét

Budapest: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa által létrehozott közös bizottság kidolgozta a három történelmi egyház vegyes házasságra lépő hívei számára az ökumenikus esketési szertartások rendjét. A szertartások közösen kidolgozott és jóváhagyott rendjét tartalmazó kiadvány elé írt ajánlást Seregély István egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Bölcskei Gusztáv református püspök, a Zsinat lelkészi elnöke és Szebik Imre evangélikus elnök-püspök ünnepélyes keretek között írta alá december 3-án a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia székházában, a sajtó meghívott munkatársainak jelenlétében.

Az eseményen az aláíró egyházi vezetőkön kívül a három történelmi felekezet több püspöke is részt vett. Katolikus részről jelen volt Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, Bábel Balázs, kalocsa-kecskeméti érsek, Konkoly István, a szombathelyi egyházmegye püspöke, Veres András püspök, és Erdő Péter püspök, a PPKE rektora.

Mindhárom aláíró egyházi vezető hangsúlyozta, hogy a szertartás rendjének kidolgozásával, az ökumenikus szertartás lehetőségének megteremtésével az volt a céljuk, hogy a konfliktusokat, ellentéteket ne fokozzák, hanem kiegyenlítsék hiszen az erre való törekvés fontos keresztény feladat. A szertartásrend kidolgozásával azoknak kívánnak segítséget nyújtani, akik komolyan veszik a hitüket.

A szabályozás amely az aláírással egyidejűleg lépett érvénybe lehetővé teszi a különböző felekezetű házasulandók esetében, hogy mindkét egyház lelkésze a közös liturgia tevékeny résztvevőjeként legyen jelen a szertartáson, amelyet annak a felekezetnek a rítusa szerint végeznek, amelynek templomában a liturgiát végzik .

A tájékoztatón elhangzott: Ez a szabályozás a liturgiára, a szertartásrendre vonatkozik. Nem érinti az egyes egyházaknak a házasságról vallott tanítását, hiszen amint az Ajánlás fogalmaz: "Közismert tény, hogy a katolikus, a református és az evangélikus tanítás a házassággal kapcsolatban több eltérést mutat." Ám "A jelzett felfogásbeli különbségek ellenére a keresztség és a kegyelem ereje által az ún. vegyes házasságokban élő házastársak is megélhetik a lelki és erkölcsi értékek közösségét." Ezért jelentős ennek a dokumentumnak, illetve magának a szabályozásnak a megszületése. Az Ajánlás, illetve az Ökumenikus esketési szertartás szövege a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa közös kiadásában jelent meg. MK

DOKUMENTUM

AJÁNLÁS

Közismert tény, hogy a katolikus, a református és az evangélikus tanítás a házassággal több eltérést mutat.

A Katolikus Egyház felfogása szerint a házasság szentség. A házasságkötési szertartás lényege a házasságkötési szándék (consensus) kinyilvánítása, amelynek az Egyház képviselője és két tanú jelenlétében kell történnie. Ezt az új házastársak ősi magyar szokás szerint esküvel is megerősítik. Az érvényesen megkötött házasság Krisztus szava szerint felbonthatatlan: "Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza" (Mt 19,6).

A protestáns felfogás szerint a házasság szent, Isten teremtési rendjének része. A protestáns lelkészek az állami anyakönyvvezető előtt megkötött házasságra Isten áldását kérik. A szertartás fontos mozzanata az igehirdetés, a házassági eskü és a házasság megáldása.

A jelzett felfogásbeli különbségek ellenére a közös keresztség és a kegyelem ereje által az ún. vegyes házasságokban élő házastársak is megélhetik a lelki és erkölcsi értékek közösségét.

A lelkészeknek és a lelkipásztori munkában segítőknek kötelessége, hogy a vegyes házasság megkötésére készülő jegyeseknek tanítást és támogatást nyújtsanak a templomi esküvővel és a leendő közös életükkel kapcsolatban is.

Saját hitbeli felfogása iránti hűségben mindkét jegyes törekedjék arra, hogy egyre jobban megértse a másik vallási közösség tanításait és hitéleti gyakorlatait. Miközben a lelki egységre és összhangra törekszenek, ne kicsinyeljék le a fennálló felfogásbeli különbségeket és kerüljék el a vallási közömbösséget. Annak érdekében, hogy a jegyesek élni tudjanak a közös krisztusi örökségből, emlékeztetni kell őket arra, hogy milyen jelentős a lelki összhang szempontjából a közös imádság, valamint a Szentírás olvasása és tanulmányozása.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház megállapodtak a házasságkötés ökumenikus szertartásában. Az ennek elvégzéséhez szükséges engedélyeket és felmentéseket az illetékes katolikus lelkipásztoroknak a püspöküktől kell kérniük. A püspökök az engedélyt a forma alóli felmentés kivételével általános érvényűen is megadhatják.

A házasságkötés ökumenikus szertartásának alapelve az, hogy annak a keresztény közösségnek a szertartását követi, amelynek templomában az esküvő történik. A liturgiát az ott illetékes lelkipásztor vezeti; a másik lelkipásztor úgy vehet részt rajta, hogy szentírási részeket olvas, beszédet mond, esküt vesz ki, imádkozik és megáldja az új házaspárt.

Ennek megfelelően a házassági szándék (consensus) kinyilvánítása a katolikus templomban a katolikus pap előtt történik, míg az evangélikus templomban az evangélikus lelkész teszi fel az esketési kérdéseket. A protestáns templomban történő házasságkötés esetén a katolikus félnek felmentést kell kérnie az ún. kánoni forma alól (1127. kánon, 2 §).

Mindebből értelemszerűen következik, hogy nem megengedett két különböző esketési szertartás végzése: egy a katolikus, egy pedig a protestáns templomban.

Ugyanígy nem megengedett az sem, hogy az esketési szertartás keretében két (katolikus és protestáns) egyházi személy a saját felekezetéhez tartozó házasulandótól külön-külön vegye ki a házasságkötési szándékot. (vö. 1127. kánon, 3. §; Ökumenikus Direktórium 156. 157. 158. pontok).

A katolikus templomban az ökumenikus esküvő általában szentmisén kívül történik. Jogos ok miatt azonban a megyéspüspök engedélyezheti a szentmise keretében történő esketést is. (Ökumenikus Direktórium, 159. pont).

A jegyesek felkészítése, oktatása az egyházi előírásoknak megfelelően és kellő körültekintéssel történjék; továbbá szükséges, hogy az eskető lelkipásztorok mindkét jegyessel és egymással is találkozzanak a házasság szemléletének és a házasságkötés szertartásának megbeszélésére.

A házasságkötést ott anyakönyvezzék, ahol az esketés történt. Az anyakönyvi adatokat hivatalosan küldjék meg a másik fél lelkészi hivatalának, ahol a házasultak anyakönyvébe sorszám nélkül jegyezzék be azokat. (A katolikus plébános az előírásnak megfelelően értesítse a keresztelési plébániát a házasságkötés tényéről.)

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház egyetértően kinyilvánítja, hogy a házasságkötés ökumenikus szertartása a közösen kidolgozott és jóváhagyott esketési liturgiák szerint történjék.

A közös szertartás 2001. december 3-án lép hatályba.

Isten áldása kísérje mindazok életét, akik az ökumenikus közösséget családjukban már megélik.

Dr. Seregély István érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke; Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke és D. Szebik Imre püspök, a Magyarországi Evangélikus Egyház püspök-elnöke. MK


Vissza a főoldalra | Ugrás a lap tetejére

[© Minden jog fenntartva.]
Észrevételeit kérjük írja meg a wmaster [kukac] katolikus.hu címre.
Módosítva: 2001. 12. 10.