KÜLFÖLDI HÍREK

Pápai köszönet

Vatikán: November 4-én, szerdán az általános kihallgatás során, amelyet a megszokott időpontban, délelőtt 10 órai kezdettel tartottak a Szent Péter téren, szívből jövő köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik névnapja alkalmából eljuttatták hozzá jókívánságaikat és biztosították imáikról.

Védőszentjéről, Borromeo Szent Károlyról szólva a pápa kifejezte csodálatát a nagy lelkipásztor iránt, akinek példája támaszként és kisérőjeként mindig előtte lebegett. "Az ő közbenjárását kérem minden püspök, pap és a saját szolgálatom számára" mondotta a pápa.

II. János Pál pápa névünnepén amely egyébként munkaszüneti nap a Vatikánban együtt ebédelt a 80 éven felüli római bíborosokkal. VR/MK

Fides et Ratio. Filozófiai tanárok köszönete

Róma: A római egyetemek filozófiai tanszékeinek ötven tanára köszönetet mondott II. János Pál pápának legutóbbi Fides et Ratio kezdetű enciklikájában hozzájuk intézett felhívásáért és kutatásaik iránti figyelméért. Közös nyilatkozatukban többek között ezt írják: egyetértenek azzal, hogy a mai kultúrának törődnie kell az emberi élet alapvető kérdéseivel, főként, ami a lét és a történelem értelmét illeti és vissza kell térni az igazi bölcsesség és igazság távlatához, amely a filozófiai gondolkodásnak mindenkor vezérfonala és vezetője volt. A nyilatkozat aláírói hangsúlyozzák, hogy a közép és felsőfokú oktatásban egyaránt nagyobb teret kellene kapnia a filozófiának, amely a fiatal nemzedékek számára azért fontos, mert fejleszti a kritikai érzéket, formálja az erkölcsi és társadalmi felelősségtudatot. Ez lehetne az útja a filozófiai és teológiai kutatás különböző területei közötti új dialógusnak is. A római filozófia tanárok nyilatkozata azzal a reménnyel zárul, hogy tervet dolgoznak ki a tudományágak közötti közös munkákra és ezzel elősegítik az együttműködés, a konfrontáció és a társadalmi szolgálat új tavaszának eljöttét. VR/MK

A Szentatya részvéttávirata a nicaraguai apostoli nunciusnak

Vatikán: II. János Pál pápa táviratban fejezte ki részvétét Luigi Travaglino érseknek, nicaraguai apostoli nunciusnak a Közép-Amerikában pusztító ciklon által okozott áldozatok miatt. Az üzenetben, amelyet Angelo Sodano bíboros államtitkár írt alá, a következő olvasható: "II. János Pál pápa mély fájdalommal értesült a Nicaraguát és Közép-Amerika egyéb térségeit sújtó ciklon pusztító hatásáról, amelynek számos áldozata, sok sebesültje van, jelentős az anyagi kár, számos család vált hajléktalanná. A Szentatya imádkozik az elhunytak lelki üdvéért és azért fohászkodik az Úrhoz, hogy adjon vigaszt mindazoknak, akiket ez a szerencsétlenség érint. A pápa arra buzdítja az intézményeket és minden jóakaratú embert, hogy a testvéri szolidaritás és a keresztény szeretet által vezérelve nyújtsanak hatékony segítséget a rászorulóknak, s részvétét fejezi ki a gyászoló családoknak és biztosítja őket atyai gondoskodásáról. Közel áll a sebesültekhez, a kárt szenvedettekhez és mindannyiuknak szívből adja vigasztaló apostoli áldását, mint a nicaraguai nép iránti szeretetének jelét. VR/MK

A vietnami püspöki kar meghívta a Szentatyát

Hanoi: A vietnami püspöki kar nemrég tartott értekezlete során úgy döntött, hogy hivatalosan meghívja II. János Pál pápát az országba. Ha a kormány jóváhagyja a meghívást a Szentatya jövő év augusztusában tehetne lelkipásztori látogatást Vietnamban a La Vang-i Mária jelenések 200. évfordulóját lezáró ünnepségek alkalmából. A vietnami főpásztorok október 11-18-ig tartó ülésük után közölték az állami hatóságokkal, hogy továbbra is az ázsiai püspöki konferenciák szövetségéhez kívánnak tartozni. A vietnami főpásztorok októberi értekezletük során megerősítették hivatalában Pham Dinh Tung bíborost.

A kormány közölte a püspökökkel, hogy a La Vang-i Mária zarándoklat ellen nincs kifogása, de rosszallását fejezte ki amiatt, hogy a Vatikán előzetes egyeztetés nélkül nevezte ki pápai legátusnak Pham Dinh Tung bíborost a La Vang-i ünnepségekre. Vietnamban a hatóságok engedélye szükséges ahhoz, hogy külföldi vallási szervezetekkel kapcsolatot tartsanak fenn. Hatósági engedély kell minden egyes döntéshez is, amelyet a főpásztorok üléseik során hoznak. Engedély kell ahhoz is, hogy használhassák a katolikus egyház új katekizmusát, közreadják a 2000. év alkalmából készült egyházi évkönyvet, zarándoklatot szervezzenek Rómába és a Szentföldre, kiadják a kánonjog fordítását. VR/MK

HAZAI HÍREK

Az egyházmegyék hírei

Pécsi Egyházmegye

A székesegyházban október 24-én tartott ünnepi szentmisével fejeződött be a pécsi egyházmegyei zsinat, amelyet Mayer Mihály pécsi megyéspüspök tavaly pünkösdkör hirdette meg. Zárására október 21-24-ig került sor. Az egyházi és világi személyekből álló zsinati bizottság dolgozott a beérkezett anyagok feldolgozásán, dokumentálásán. Az összesen tizenhat zsinati témakört négy szekció négy-négy munkacsoportban vitatta meg. Ezek a következők voltak: 1. liturgia (szentségek, szentmise; áhítat-gyakorlatok, nép vallásosság ; papság, papképzés ; szerzetesség) 2. oktatás nevelés (házasság, család ; keresztény életre nevelés, hitre nevelés ; egyházi iskola ; ifjúsági szervezetek, mozgalmak) 3. egyházközségek (világi munkatársak, pap nélküli plébánia ; egyházközség, plébánia ; karitász, és az egyház szociális tanítása ; ökumené), 4. küldetésünk a világban (helyünk a közéletben, politikában ; kisebbségek ; az egyházmegye struktúrája ; evangelizáció).

A munkában azok vettek részt, akik már az előkészítésben is aktívan dolgoztak, szám szerit harmincnyolc pap, és ugyanennyi civil, közöttük tizenegy nő. Várhatóan a jövő év első felében jelenik meg a szinódusról szóló kötet. Meghívott egyházi és világi személyek közreműködésével kidolgoztak egy lelkipásztori programot is. A zsinat idején az egyházmegyébe látogatott Karl-Josef Rauber érsek, apostoli nuncius is.

Megbékélés napja rendezvényt szervezett november 3-án a Dél-magyarországi Körzeti Kolping Szövetség. A pécsi köztemető ravatalozója előtt elhangzott emlékbeszédek után a jelenlévők sírokat kerestek fel, és emlékmécseseket gyújtottak. Az emlékmenet útvonala a következő volt: Siklósi út, Mártírok útja, Gettó, Pius templom. Itt este szentmisével fejeződött be a megemlékezés, amelyet Szabó Oszkár, a régió prézese celebrált.

Skóciai Szent Margit gyalogos zarándoklatot vezet Novotny Iván november 14-én szombaton, Skóciai Szent Margit születési helyére. A Pécsváradtól 14 km-es túra során a résztvevők Rékavárnál megemlékezést tartanak, majd Mecseknádasdon tisztelegnek a magyar-skót szent ereklyéjénél. A programot a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség nyílt túrájaként támogatja, a Pécsváradi Várbarát Körrel együtt.

A Keresztény Értelmiségi Fórum előadássorozatának keretében Bíró László püspök tart előadást, november 20-án, "A család válsága ma, kiútkeresés" címmel.

November 19-22-ig férfi, december 3-6-ig női cursilló találkozó lesz Pécsett. MK

Tíz éves a Magzatvédő Társaság

Budapest: A Magzatvédő Társaság tíz éves fennállása alkalmából jubileumi ünnepi ülést rendez november 7-8-ig. Nemzedékünk a jövő nemzedékéért címmel. A rendezvény színhelye a Benczúr szálloda Budapest terme. (Bp. Benczúr u. 35.) Az előadások és a kerekasztal-beszélgetések arra keresik a választ, hogy milyen együttműködés lehetséges az érintett állami, egyházi, és civil szervezetek között az életvédelmi prevenciós tevékenység hatékonyabbá tétele érdekében. Az ülés során emlékeznek meg emlékkő avatással, és emlékfák ültetésével a társaság azóta elhunyt alapító tagjairól, a magyar életvédelem kiemelkedő alakjairól: Gaizler Gyula, Kovács István és Vass Miklós orvos-teológusokról, ill. papokról. MK

A SZENTATYA ELMÉLKEDÉSE

Vatikán: November 4-én, az általános kihallgatás során a pápa folytatta a Szentlélekről szóló katekézisét. Ugyanaz a Szentlélek, aki átalakította Jézus Krisztus testét, amikor az Atya feltámasztotta a halottak közül, dicsőségével öltözteti fel a mi testünket is mondotta Szent Pál tanítására utalva. A test feltámadásába vetett keresztény hit már a kezdetektől fogva értetlenségbe és ellenállásba ütközött. Pál apostol személyesen megtapasztalja ezt, amikor azt athéni Aeropáguszon hirdeti az evangéliumot. "A halottak fültámadásának hallatára némelyek gúnyolódni kezdtek, mások meg azt mondták: 'Erről majd még máskor is meghallgatunk téged.'"

Ez a nehézség napjainkban is jelen van. Azok is, akik hisznek a halál utáni élet valamilyen formájában, kétkedve állnak az előtt a hitigazság előtt, amely Jézus Krisztus feltámadása fényében világítja meg a lét e nagy kérdését. Másokat az egyes keleti kultúrák vallási talajában gyökerező reinkarnáció, lélekvándorlás vonz.

A keresztény kinyilatkoztatás nem elégedik meg a halál utáni élet egyfajta tág fogalmával, bár méltányolja a halhatatlanság megfejtését, amely fellelhető egyes Istent keresők tanaiban. A lélekvándorlásba vetett hit is a halhatatlanság utáni erőteljes vágyakozás következményre. Hozzájárul az a felfogás is, miszerint az emberi élet egyfajta "próbatételt" jelent egy végső cél távlatában, valamint annak a megérzése, hogy a tökéletes megtisztulásra van szükség ahhoz, hogy eljussunk az Istennel való teljes szeretetközösségre.

A lélekvándorlás tana ugyanakkor nem hirdeti, hogy minden egyes emberi teremtmény egyedülálló önazonossággal rendelkezik, hogy Isten személyes szeretetének tárgya, hogy az emberi lény "megtestesült lélek".

Az Újszövetség hangsúlyozza: Jézus Krisztus testében is feltámadt. Az apostolok egyértelműen, nagy realizmussal tanúskodnak róla. Jézus feltámadt testével él az Atya mellett. Megdicsőült testről van szó, amelyre már nem vonatkoznak a tér és az idő törvényei, hanem amely átalakult az Atya dicsőségében. A Szentlélek kiáradása révén titokzatos, de valós módon mindenki, aki hisz Krisztusban, részesedik megdicsőült testének valóságából. A Katolikus Egyház Katekizmusa szerint az, hogy "hogyan" fog ez megvalósulni, "túlhaladja elképzelésünket és megértésünket; csak a hitben elérhető. Ám az Eucharisztiában való részesedésünk már megadja testünk Krisztus általi átalakulásának első ízét."

Jézus az Eucharisztiában, a kenyér és a bor színe alatt a Szentlélek által megdicsőített testét adja nekünk, hogy egész lényünkkel, testünkkel-lelkünkkel részt vehessünk feltámadásában. A Megtestesüléssel Isten Igéje magára öltötte az emberi testet, amelyet halála és feltámadása révén az Atya Egyszülött Fiát megillető dicsőség részesévé lett. A Szentlélek ajándékai és Krisztus Eucharisztiában megdicsőült teste által az Atya az ember egész lényét és magát a világegyetemet is eltölti az erre való vágyakozással. Szent Pál tanítása szerint: "A sóvárgással eltelt természet Isten fiainak megnyilvánulását várja... az a reménye, hogy a mulandóság szolgai állapotából fölszabadul Isten fiainak dicsőséges szabadságára." VR/MK


Vissza a főoldalra | Ugrás a lap tetejére

[© Minden jog fenntartva.]
Észrevételeit kérjük írja meg a wmaster [kukac] katolikus.hu címre.
Módosítva: 1998. 11. 07.