KÜLFÖLDI HÍREK

A pápa szentté avatta Boldog Kinga Árpád-házi királylányt

Vatikán: Bár kedden, 15-én az influenzás láz ágynak döntötte, a pápa szerdán reggel már jobban lett és folytatta eredeti programját. A köd miatt autón tette meg a 70 km-es utat Krakkóból Ószandecbe, ezért a szentmise több mint negyedórás késéssel kezdődött. A pápamobilon elhaladó Szentatyát a klarissza kolostor előtti hatalmas térségen összegyűlt 600 ezres hívősereg kitörő lelkesedéssel köszöntötte. A sok-sok lengyel és más zászló között feltűntek a magyar lobogók is, rajtuk a latin felírással: "Hungaria semper fidelis" (Magyarország mindig hűséges). Magyarországról tízezren zarándokoltak el az eseményre, de sokan érkeztek Székelyföldről is. Koncelebrált Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, jelen volt Göncz Árpád köztársasági elnök Kinga nevű leányával, Dávid Ibolya igazságügy-miniszter és Semjén Zsolt egyházi ügyekért felelős helyettes államtitkár.

A szentté avatás az ismert rendben zajlott le: a bűnbánati szertartás után a szentté avatási kongregáció prefektusa és titkára kérte Boldog Kinga szentté avatását, majd felvázolták a szent életét, ezután következett a mindenszentek litániájának eléneklése, majd a pápa elmondta a szentté avatási formulát.

"A szentek a szentek életéből élnek és szomjúhozzák az életszentséget" idézte homíliájában a Szentatya azokat a szavait, amelyeket harminchárom évvel ezelőtt ő maga mondott Lengyelország megkeresztelkedésének millenáris ünnepségén. Ma a pápa az Isteni Gondviselés akaratából a szentek sorába iktathatta Boldog Kingát, ahogyan két évvel ezelőtt szentté avatta a Wawel úrnőjét, Hedvig királynőt. Mindketten Magyarországról érkeztek, beléptek a lengyel történelembe és tovább élnek a nemzet emlékezetében. Csakúgy mint Hedvig, Kinga is ellenállt az idő könyörtelen törvényének, amely mindent eltöröl. Évszázadok múltak el és életszentsége nemcsak, hogy nem halványodik el, hanem még inkább ragyog a jövendő nemzedékek számára. Nem felejtették el a magyar király lányát, az ószendeci klarissza kolostor alapítónőjét és szerzetesnőjét. A Szentatya köszöntötte Göncz Árpád magyar államfőt és kíséretét, majd felidézte az új szent életútját. Kinga születésétől kezdve csodálatos módon megtapasztalta az életszentség üdvözítő kisugárzását. Az Árpád-házi IV. Béla magyar király családjában látta meg a napvilágot, abban a királyi dinasztiában, amely nagy buzgósággal ápolta a hitéletet és nagy szenteket adott az egyháznak. Az Árpád-ház szülötte Szent István, Magyarország legfőbb védőszentje és fia, Szent Imre, továbbá Szent László király. A család szentjei között sajátos helyet foglalnak el a nők: Árpád-házi Szent Erzsébet, Szent Hedvig, Lengyelország királynője, prágai Szent Ágnes és végül a három nővér, Szent Kinga, Szent Margit és Boldog Jolán. Nyilvánvaló, hogy a család életszentségének világossága vezette el Kingát Isten szent nevéhez. Milyen az a környezet, amely segíti az életszentségre való áhítozást, mit kell tenni, hogy a család, az iskola, a munkahely, a falvak és a városok, az egész ország szentek lakóhelye legyen, akik hatással vannak környezetükre, jóságuk, Krisztus tanításához való hűségük által? sorolta a kérdéseket a Szentatya. Szent Kinga és a XIII. század minden szentje és boldoga így válaszol: tanúságtételre van szükség, hogy ne rejtsék hitüket véka alá. A családon keresztül halad végig az ember, az emberiség üdvösségének történelme. Feladata, hogy küzdjön a jó erőinek felszabadításáért mondta a pápa, majd a következő kéréssel fordult a hívekhez: "E föld védőszentjével együtt arra kérem minden honfitársamat: a lengyel család őrizze meg Krisztusba vetett hitét! Tartsatok ki szilárdan Krisztus mellett, hogy Ő Bennetek maradjon! Ne engedjétek, hogy szívetekben kihunyjon az életszentség világossága! Ne féljetek szenteknek lenni! A végéhez közeledő évszázad, az új évezred legyen szentek korszaka!" Szent Kinga arra tanít bennünket, hogy mind a házasság, mind a Krisztussal egységben megélt szüzesség az életszentség útjává válhat. A házasság, a két személy közötti fölbonthatatlan szeretetközösség értéke nem vonható kétségbe. A házasság az életszentség útja még akkor is, amikor keresztúttá válik. Szent Kinga a tisztaságot és a szüzességet rendkívüli ajándékként fogadta el, amelynek köszönhetően az ember sajátos módon megtapasztalhatja belső szabadságát. A pápa arra buzdította a fiatalokat, hogy védelmezzék meg ezt a belső szabadságukat. Egyfajta hamis szégyenkezés ne térítse el őket a tisztaságtól. Azok a fiúk és lányok, akiket Krisztus arra hív meg, hogy megőrizzék szüzességüket egész életükön át, legyenek tudatában, hogy olyan kiváltságos életállapotról van szó, amelyben a legvilágosabban megnyilvánul a Szentlélek erejének működése. Szent Kinga Isten dolgaival törődött ezen a Földön is. Buzgón munkálkodott a Piastok örökségének egységén, atyai hozományát nem habozott az elpusztult ország felemelésére fordítani. Nevéhez fűződik többek között a Krakkó melletti sóbányák feltárása, de törődött a nemzet kultúrájának fejlődésével is. Az általa alapított kolostorban született az első lengyel nyelven íródott könyv, Dávid Zsoltároskönyve. Miért élt Szent Kinga alakja tovább a lengyelek emlékezetében, mi annak az erőnek a neve, amely ellenáll a "minden elmúlik" könyörtelen törvényének? A szeretet mondta a pápa, aki homíliája végén megköszönte Szent Kingának, hogy ezen a napon közös imába gyűjtötte össze Magyarország, Csehország, Szlovákia és Ukrajna híveit, felélesztve a lelki egység hagyományát, amelyen ő maga oly nagy odaadással munkálkodott.

Erdélyi magyarok székelykaput ajándékoztak a lengyeleknek

Boldog Kinga szentté avatása alkalmából Székelyföld magyar népe székelykaput ajándékozott Lengyelországnak, amelyet az ószendeci kolostor mellett állítottak fel. A monumentális méretű, 7 méter magas és 11 méter széles kapu elemeit május végén külön kamion szállította a helyszínre és összeszerelésén székely ácsok három napig dolgoztak. A tölgyfából készült kapura neves székely mesterek felfaragták Szent Kinga, Szent Hedvig, Magyarország, Lengyelország és a Vatikán címerét, valamint a "Szent Kinga, népünk oltalmazója" feliratot.

Szent Kinga élete

Kinga 1224-ben született Magyarországon IV Béla király és Laszkarisz Mária született bizánci hercegnő elsőszülött gyermekeként. Már egészen fiatalon arra az elhatározásra jutott, hogy életét teljesen Istennek szenteli. Szülei azonban a fenyegető tatár hadsereg miatt, a katonai segítségben bízva igent mondtak Boleszláv krakkói és szandomiri herceg leánykérésére. A házasságba Kinga is beleegyezett, de férjével együtt mindvégig szüzességben és jámborságban élt. Miután férje 1279-ben meghalt, Kinga belépett abba az ószandeci klarissza zárdába, amelyet egykor Boleszlávval együtt építtetett, és javadalmakkal látott el. A nővérek 1284-ben főnöknőjükké választották. 1287-ben egy tatár betörés elől el kellett menekülnie, nővértársaival együtt. Az ostromlókat Baksa Simonfia György magyar csapata futamította meg egy éjszakai rajtaütés alkalmával. A feldúlt kolostor újjáépítését Kinga 63 évesen irányította. A sok munka azonban felőrölte egészségét, és hosszabb betegeskedés után 1292 július 24-én meghalt. 1690-ben VIII. Sándor pápa avatta őt boldoggá, öt évvel később pedig XII. Ince tette meg Lengyelország egyik védőszentjévé.

Nem utazik Jerevánba a pápa

A vatikáni szóvivő közölte, hogy bár a pápa felgyógyult az influenzából, jereváni röplátogatása, amely a súlyos beteg Karekin katholikosznak szólt volna, ezúttal elmarad. A Szentatya tehát Lengyelországból egyenesen Rómába tér vissza csütörtökön este. VR/MK

HAZAI HÍREK

Ikonfestő tanfolyam lesz Szombathelyen

Ikonfestés tojástempera módszerrel 1999. július 18-ától 29-éig a Katolikus Továbbképző Intézetben.

Az ikonok az egész keresztény világ örökségét, közös kincsét jelentik, így az ikonfestés az ökumenizmus egyik jelentős, nagyhatású eszköze. Az ikonfestés szolgálat, a meditáció, az imádság és a kommunikáció eszköze. A tanfolyam célja: az ősi tojástemperával történő ikonfestés technikájának elsajátítása, az ikonfestés történeti, teológiai és liturgikus hátterének megismerése. Program: Ikontábla előkészítése. Vászon alapú gipszrétegekkel (leokasz) történő bevonása az ősi technika szerint. Rajzgyakorlatok eredeti minták alapján. Rajzok átvitele a fatáblára, esetleg bevésése. Aranyozás (különféle technikákkal). A festék előkészítése, emulziókészítés, ismerkedés a porfestékekkel. Festékkeverés, ecsetkezelés. Festés: nyitás, színharmónia, arcok, kezek alapozása (sankir). Az arcfestés technikái, feliratok. Az ikonfestés technikáját tanítja: Vollnhofer Mária, M. Győrffy Anikó ikonfestő közreműködésével. Liturgikus, teológiai és elméleti vezetés: Gábor Bálint József premontrei szerzetes. A tanfolyam ideje alatt előadásokat tartanak: Dr. Imrényi Tibor parochus, a Szent György Nagyvértanú Magyar Ortodox Egyházközség vezetője; Dr. Barsi Balás, Dr. Sill Aba Ferenc OFM; Brenner József püspöki helynök. Érdeklődni a Katolikus Továbbképző Intézetben (9700 Szombathely, Karmelita u. 1. Tel.: 94/329-712) lehet. Részvételi díj: 11.000.- Ft/fő. MK

R. Törley Mária kiállítása Esztergomban

Az Esztergomi Keresztény Múzeum rendezésében június 27-én vasárnap 16 órakor kerül sor R. Törley Mária szobrászművésznő kiállításának megnyitására a Múzeum épületében (Mindszenty tér 2.). A tárlatot Hámori József kulturális miniszter nyitja meg. A művésznő munkásságát Cséfalvay Pál művészettörténész, a múzeum igazgatója méltatja. Közreműködik: Ferencz Éva énekművész. A kiállítás megtekinthető: augusztus 29-ig, hétfő kivételével naponta 10-18 óráig. MK

Megjelent a júniusi Hitélet

Üdvözlet a városból, ahol a Duna a hidak fölött folyik; ahol egy asszony két éve áldott állapotban van, s ahol a sok apró vigasz elviselhetőbbé teszi az életet olvashatjuk a főszerkesztő Békekoldusok című írásában. "Egyetlen hidunk maradt: Krisztus." Ezt mondták a Hitélet munkatársának a különféle vallási közösségek tagjai, akik naponta együtt imádkoztak a jugoszláviai békéért. Egyesek finoman visszautasítják a közös békeimára való felhívást. Ennek okát megértjük, ha elolvassuk az: Isten úgyis mindent tud, minek segítségül hívni? című írást.

Az ítélkezés a keresztény közösség öngyilkossága olvassuk a Lelki abortuszokban. Boldog Kinga aranygyűrűjét tárnába dobta, az első kitermelt sótömbben azonban megtalálták. A sóbányák hercegnőjét e hó 16-án avatta szentté II. János Pál pápa. Olvasunk még egy új szentről, a júniusi honlap-ajánlatunkban szereplő Pio atyáról. Ki volt az oroszlánszívű pápa? Ki alapozta meg a középkort? Kit tartunk a szentképtisztelet védnökének? Mindezt megtudhatjuk, ha átböngésszük az Egyházdoktorok rovatot.

Az idős kor nemcsak nehézkes mozgást jelent, hanem gazdag élettapasztalatot, bölcsességet és hihetetlen emberi tartást is. A Bölcsesség koszorúja című írás többek között bemutat egy időset, aki a legnehezebb körülmények között is megmaradt emberi méltóságában. "Édesanya fejét fogta a felforgatott lakás láttán. Egyszerre sírt és nevetett..." S hogy mi is történt valójában, azt a legkisebbek megtudhatják Morcos és Micóka történetéből. MK


Vissza a főoldalra | Ugrás a lap tetejére

[© Minden jog fenntartva.]
Észrevételeit kérjük írja meg a wmaster [kukac] katolikus.hu címre.
Módosítva: 1999. 06. 18.