Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát
H-9090 Pannonhalma
Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116
E-mail: asztrik@osb.hu

szül.: 1946. január 26. Sopron
anyja: + Horváth Rozália, apja: + Várszegi Ferenc
érettségi: 1964, Sopron, Berzsenyi Dániel Gimnázium
1964. augusztus 6. belép a Pannonhalmi Szent Benedek Rendbe
1964-1968. Pannonhalmi Főapátsági Szent Gellért Hittudományi Főiskola hallgatója
1968-70. sorkatonai szolgálat (Baja, Budapest, Sormás)
1970-1971. a teológiai főiskola befejezése Pannonhalmán
1971. augusztus 29. pappá szentelik
1971-76. Budapest ELTE BTK történelem-német szakos egyetemi hallgató
1976. történelem-német szakos középiskolai tanári diploma megszerzése
1975-76. gyakorló tanár Győrött a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban,
1976 – 1988. Pannonhalma, Bencés Gimnázium gimnáziumi tanár, Szent Gellért Hittudományi Főiskola főiskolai tanár (Szent Benedek Regulájának magyarázata, Bencés rendtörténet, Magyar Bencés Kongregáció Statutumai tárgyak), novíciusmester 1978-1986, l985-től főmonostori perjel.
1985 történelem tudományok doktora címet szerez az ELTE-n, ugyanott 1997. a PhD fokozat megszerzése, témája: Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát (1929-1950).
1988. december 23. püspöki kinevezés (culusi címzetes püspök, esztergomi segédpüspök, jelmondata: "fortitudo mea Deus" - "Erősségem az Isten.")
1989. február 11. püspökké szentelik Esztergomban
1989. március - 1991. július a Budapesti Központi Papnevelő rektora és püspöki helynök az Esztergomi Főegyházmegyében
l990. június - 1993. március a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára
1990 óta a Máltai Lovagrend káplánja
1989. február 2. a leuveni Katolikus Egyetem díszdoktorává fogadják
1991. január 5. pannonhalmi főapáttá választják
1991. augusztus 6-tól pannonhalmi főapát
1998 óta a Bajor Bencés Akadémia Történeti Szekciójának rendkívüli tagja
1999 óta Magyarországi Keresztény-Zsidó Tanács elnöke
2001 óta a Bolyai Műhely Programbizottságának elnöke
A MKPK médiaügyekkel megbízott püspöke (1991- 2000)
A MKPK Kultúra és Tudomány Bizottságának (korábban Egyháztörténeti Bizottság) elnöke
A MKPK Megszentelt Élet Bizottságának elnöke
A MKPK Oktatásügyi Bizottságának tagja

Függelék

Dr. Várszegi Asztrik OSB főapát, a Pannonhalmi Szent Gellért Hittudományi Főiskola, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (2000) rendtörténet tanárának publikációs jegyzéke, továbbá azon könyvek jegyzéke, amelyeknek felelős kiadója (1981-2003)

Nyomtatásban megjelent publikációk:

A./ Spirituális jellegű és vegyes írások:

 1. Várszegi A.: Imádkozzál és dolgozzál, Gondolatok a bencés életstílusról. in: Népek nagy nevelője... Szent Benedek születésének 1500. jubileumi évében, Budapest, 1981, Szent István Társulat, 272-288.
 2. Várszegi A.: "Eleven kövek módjára..." (1 Pt 2,5), in: Teológia 16. évf. 1982. 42-45.
 3. Várszegi A.: Biblia és imádság, in: Teológia 13 évf. 1979. 243-247.
 4. Várszegi A.: A szerzetesek szolgálata, in: Teológia 1990/1. 2-6.
 5. Várszegi A.: A párbeszéd egyháza, in: Teológia 1993/4. 199-202.
 6. Várszegi A. OSB: Kirekesztés és befogadás, Az egyház felelőssége és lehetőségei, in: Európai Szemmel 1994/2. 9-13.
 7. Várszegi A.: Lukács László beszélgetése Várszegi Asztrik püspökkel, in: Vigilia 56. évf. (1991/1), 60-65.
 8. Várszegi A.: Keresztény szabadság, in: Vigilia 59. évf. (1994/6), 418-420.
 9. Várszegi A.: A mester és a tanítvány, in. Pannonhalmi Szemle, 1993.I/3.117-121.
A.Várszegi: Die Kirche in Ungarn nach der Wende, in: Concilium, 1995/1.(ugyanez a cikk a folyóirat ugyanebben a számában: angol, francia, portugál, spanyol, holland nyelven is megjelent)
10)Várszegi Asztrik: Hitvilág és információs társadalom. in: Magyar Tudomány 1998/2. 254-257.
11)Várszegi A.: Pannonhalma és története címszó, továbbá Pannonhalma és az ökumenikus gondolat tanulmány, egyelőre kéziratban, megjelenik in: Magyarország Megyei Kézikönyv sorozat Győr-Moson-Sopron Megye Kézkönyve.
12)Asztrik Várszegi: Ein Portrait aus christlicher Sicht 129-134. pag. in: Otto von Habsburg, Ein Souveräner Europäer, Festschrift zum 85. Geburtstag (Hrsg. Walburga Douglas, Stephan Baier) 1997 by Amalthea
13)Várszegi A.: Horthy Miklós és Kelemen Krizosztom levelezése (1947-1950) - kéziratban, publikálásra készen.
14)Várszegi Asztrik: Magyar megfontolások a Soáról, in: Európai utas 1998.4. 61.62.
15)Várszegi Asztrik: Hitvilág és információs társadalom, in Magyar Tudomány, 1998/2. 254-257.
16)Várszegi Asztrik: Az egyházak és az emberi jogok, inActa Humana,Emberi jogi közlemények N. 34 24-28.
17)Várszegi Asztrik: A megoszthatatlan Európa - az egyház mint az egyetemesség és nemzeti jelleg együttes érvényesítésére szolgáló példa, in: Kisebbségkutatás 8. Évf. 1999/1.szám,25-25-30.
18)Lengyel László-Várszegi Asztrik: Beszélgetőkönyvecske, Helikon Kiadó, 1999

B./ Rendtörténeti témájú írások:

 1. Várszegi Imre Asztrik OSB: Kelemen Krizosztom (1929-1950), Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége, Bp., 1990, Pannonhalmi főapátok ( sorozat ) 1. Felelős kiadó: Várszegi Asztrik
 2. Várszegi A.: Pázmány és a magyar bencések in: Az Úr szolgálatának iskolája 1939-1989, A gimnázium tanárainak tanulmányaiból, Pannonhalma. 1990, 54-58.
 3. Várszegi: Pázmány Péter und die ungarischen Benediktiner, in: Studien und Mitteilungen aus der Geschichte des benediktinerordens, 99 (1988) 183-188.
 4. Várszegi: Die Aebteliste von Pannonhalma 996-1973, in: Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens, Herausg. von der Bayerischen Benediktienerakademie, Jhg.1990, Heft III./IV., EOS Verlag Erzabtei St. Ottilien
 5. Várszegi A.:Premontrei diákokból lett kiváló bencések, in: A Vajda János Gimnázium Évkönyve 1991-1992., Keszthely, 87-89.
 6. Várszegi A.: Klebelsberg Kunó és az egyház, in: Gróf Klebelsberg Kunó emlékezete, Szeged 1995. 7-12.
 7. Várszegi A. A hegyre épült város ( Pannonhalma történetének összefoglalása) in: Műemlékvédelem 1996/2. 89-92.
 8. Várszegi A.: Pannonhalma millenniuma, in: Diakonia 1996/ 6.
 9. Várszegi: Die Geschichte der ungarischen Benediktienerkongregation von 1918 bis 1996 in: Erbe und Auftrag 1996/1. Monatschrift der Benediktiner Beuron, Herausgegeben von der Erzabtei Beuron
10)Várszegi A. A Magyar Bencés Kongregáció története a XX. században ( 1916-1996) in: Mons Sacer 996-1996. I.-III. 636+381+320+1. Melléklet: Épületfelmérések. Szerk. Takács Imre, III. 340-356.
11)Várszegi A. Pannonhalma öröksége. A Főapátság fennállásának ezredik évfordulójára, in: História 1996/7. 34. A "Mons Sacer 996-1996. Pannonhalma 1000 éve I-III." című kötetek bevezetője
12)Várszegi A.: A magyar egyháztörténetírás feladatai a kisebbségi és az emigrációs magyarság körében. A Magyar Történészek Világszövetségének Kongresszusán 1996. augusztus 2-4-én Budapesten megtartott előadás, kéziratban a konferencia anyagaként nyomdában
13)Várszegi A.: Ora et labora. Jedlik Ányos halálának 100. évfordulójára. Megemélezés. in Fizikai Szemle XLV. évf. 1995/10. 401.
14)Várszegi A.: Bencések ezer éve a magyarság oktató-nevelői szolgálatában. Magyar Történészhallgatók Egyesületének tartott előadás. in: Egyház és kultúra, Budapest, 1997.
15)Várszegi A.: Történeti visszapillantás a bencés iskolák létrejöttének körülményeire és sajátosságaira. Magyar bencések kétszáz éve az oktatás és nevelés szolgálatában (1802-2002) in: Docete, Bencések a magyar oktatás és nevelés szolgálatában (1802-2002), szerk. Varga Mátyás, Pannonhalmi Főapátság 2003.
16)ugyanez a tanulmány német nyelven: Asztrik Várszegi Benediktinerschulen in Ungarn, Ung. Benediktiner im Dienst des Unrerrichts und der Erziehung seit 200 Jahren (1802-2002) in: Erbe und Auftrag, Benediktinische Monatsschrift, 79. Jahrgang August 2003/4

C./ Felelős kiadóként megjelentetett egyháztörténeti munkák:

A Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége (METEM) alapító tagja és felelős kiadója vagyok. Eddig megjelent kötetek:

 1. Kis Bibliai Atlasz, A Biblia történelme, földrajza és régészete, Kairosz-Piemme, Szerk.: Luciano Pacomio és Pietro Vanetti S.J.,Budapest, 1991.64. old.
 2. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, Regnum, Budapest, 1994/1-2, 3-4 sz.
 3. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok Regnum 1995,1-2, 3- 4.
 4. Szabó Ferenc S.J.: A teológus Pázmány. A grazi "theologia scholastica" Pázmány életművében, Róma, 1990. 356. old.
 5. Udvardy József: A Kalocsai Főszékeskáptalan története a középkorban, Budapest, 1992. 152. old.
 6. Jerzy Kloczowski-Lidia Müllerowa-Jan Skarbek: A katolikus egyház Lengyelországban, Budapest, 1994. 441. old.
 7. A katolikus egyház Magyarországon, Budapest 1991. 160. old.
 8. Chr. Suttner: A katolikus egyház a Szovjetunióban, Budapest, 1994. 123. old.
 9. Igazságot - szeretettel, Glattfelder Gyula élete és munkássága, Budapest-Szeged, 1995
10)Csapodi Csaba: Gróf Zichy Nándor élete és politikája, Budapest, 1994. 206. Old.
11)Kelet-Közép-Európa szentje: Adalbert (Vojtech-Wojciech-Béla), Budapest, 1994.
12)Muradin Katalin: Faragott kőszószékek Erdélyben, Budapest-Kolozsvár, 1994. 168.old.
13)Elmer István: Börtönkereszt, Budapest, 1994. 224. Old.
14)Fülöp Éva Mária: A magyarországi bencés kongregáció birtokainak gazdasági szervezete és irányítása (1848-1949), Budapest 1995. 252. Old.
15)Gerics József: Egyház, állam, gondolkodás Magyarországon a középkorban, Budapest, 1995. 318.old.
16)Reisner Ferenc: A Katolikus Szemle egyháztörténeti anyagának repertóriuma (1887-1944), Budapest, 1995. 178. Old.
17)Boba Imre: Morávia története új megvilágításban, Budapest, 1996. 197.old.
18)Orbán Gyula József: Friedenspriesterbewegung katholischer Priester in Ungarn, 1950-1956, Budapest, 1996. 380. Old.
19)Rónay Jácint: Napló, Budapest-Pannonhalma, 1996. 401. Old.
20)Magyarország és a Szentszék kapcsolatának ezer éve, (Szerk.: Zombori István), Budapest, 1996. 337. Old.
21)Galcsik Zsolt: szerzetesrendek feloszlatása Nógrád megyében (1950) (Dokumentumgyűjtemény), Bp., 1996. 316. Old.
22)Mező András: a templomcím a magyar helységnevekben (11-15. század). Bp., 1996. 314 old.
23)Sólymos Szilveszter: Szent Zoerárd-András (Szórád) és Benedek remeték élete és kultusza Magyarországon, Bp., 1997. 176 old.
24)Magyar Egyháztörténeti Bibliográfia (1980-1990), Bp., 223 old.
25)Jakó Zsigmond: Társadalom, egyház, művelődés. Tanulmányok Erdély történelméhez. Bp.,1997. 479 old.
26)Dóka Klára: Egyházi birtokok Magyarországon a 18-19. században. Bp.,1997. 463 old.
27)Hermann egyed Emlékkönyv. Bp., 1998. 206 old.
28)A Magyar Piarista Rendtartomány történeti névtára (1666-1997), Bp., 550 old.

Bencés Kiadó felelős kiadójaként:

MAGYAR BENCÉS GIMNÁZIUMOK sorozat
Eddig megjelent kötetek:
Mészáros István:

 1. A pápai bencés gimnázium története, Bp., 1988
 2. A pannonhalmi bencés gimnázium. Iskola Szent Márton Hegyén, Pannonhalma 1990.
 3. A budapesti és csepeli bencés gimnáziumok, Bp., 1994
 4. A soproni bencés gimnázium, Bp., 1994
 5. Előkészületben: Pannonhalmi Szent Gellért Főiskola, Győr, Kőszeg.
 6. Bánhegyi Miksa-Hapák József: A közösség asztala, A pannonhalmi apátság barokk ebédlője, Budapest, 1993. 80. old.

Pannonhalmi Szemle
évnegyedes folyóirat, megjelent 1993-ban, azóta folyamatosan


Vissza a főoldalra | Ugrás a lap tetejére

[© Minden jog fenntartva.]
Észrevételeit kérjük írja meg a wmaster [kukac] katolikus.hu címre.
Módosítva: 2003. 11. 06.