Ferenc pápa a Szent István-társszékesegyházban

Ferenc pápa a püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal találkozott a Szent István-bazilikában magyarországi látogatásának első napján, április 28-án délután.

Miután kis Fiatjával megérkezett, a templom bejáratánál Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke és Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök, a bazilika plébánosa fogadta a pápát, aki meglepetésként a találkozó végén körbement a téren, és üdvözölte a jelenlévőket.

Ferenc pápa szokásához híven szeretettel üdvözölte a bazilikában azokat, akik mellett elhaladt. Hosszabban elidőzött a kerekesszékes Kardos Mihály atya mellett – aki betegsége miatt mindkét lábát elvesztette és egy hajléktalanokat ápoló kórházban végzi papi szolgálatát –, és kezet csókolt neki.

Ünnepélyes és imádságos légkörben várták a Szentatyát a bazilikában jelen lévők. A Szent Efrém Férfikart követően a rózsafüzér dicsőséges titkait imádkozták, a zenei műsorban közreműködött az In Medias Brass kamarazenekar, Virágh András Gábor és Szotyori Nagy Gábor orgonaművészek, az Egyetemi templom Don Bosco Énekkara Benyus Sándor és Bakonyiné Marton Katalin vezetésével, valamint a Szent István-bazilika kórusa Farkasházi Dávid vezetésével.

Veres András püspök a Magyar Katolikus Püspöki konferencia tagjai, a papok, a szerzetesek, a pap- és szerzetesnövendékek, valamint a katekéták nevében háláját fejezte ki, amiért másfél év elteltével ismét hazánkban köszönthetik a Szentatyát, megtapasztalják „pásztori közelségét”, szeretetét. Hangsúlyozta, hogy a pápa által korszakváltásnak nevezett változásoknak nemcsak szemlélői kívánnak lenni, hanem abban az evangélium tanításával tevékenyen részt is szeretnének venni. Az Egyház előtt álló kihívások felsorolása után a vallási élet reményteljes megnyilvánulásaira hívta fel a figyelmet. „Örömmel vesszük, ha több évtizedes lelkipásztori tapasztalatai alapján is útmutatással segít bennünket ezen az úton. Szeretnénk ebben a változó világban hitelesen tanúságot tenni arról, hogy nekünk Krisztus a jövőnk” – jelentette ki, és biztosította Ferenc pápát a magyar egyház történelmi hűségéről és szeretetéről.

Beszéde végén az MKPK elnöke ajándékot adott át a Szentatyának, a máriapócsi kegykép másolatát.

Brenner József szombathelyi egyházmegyés pap, a vértanú Boldog Brenner János testvéröccse a papság nevében köszöntötte Ferenc pápát. Megosztotta, hogy 66 éve pap, és felhívta a figyelmet arra, hogy akik megélték a II. világháborút, menekültek, majd évtizedeken keresztül a kommunizmus üldöztetését szenvedték el, közben mindvégig hűségesek voltak az Egyházhoz. Családjában hárman lettek papok, kisebbik bátyját az ateista hatalom 26 éves korában brutálisan meggyilkolta. Nagy tapssal üdvözölték, amikor elmondta, hogy Őszentsége 2018-ban a boldogok sorába iktatta. Hálát adott hívő szüleikért, akiket hiába fenyegetett a hatalom, bátran gyakorolták hitüket. Boldog Brenner János vértanú testvére papi jelmondatát idézte: „Az Isten-szeretőknek minden a javukra válik”, majd Szent Péter apostolt: „Hová mennénk, az örök élet igéi Nálad vannak”. Végül odament üdvözölni Ferenc pápát, aki megható gesztussal kezet csókolt a vértanú pap tanúságtevő fivérének.

Kondás Sándor miskolci egyházmegyés pap, a Görögkatolikus Médiaközpont stúdióvezetője tanúságtételében hálát adott Istennek, hogy magyarnak, görögkatolikusnak született, és belé oltotta a papi hivatás csíráját. Hálát adott családjáért, a gyermekre való várakozásukért és annak beteljesüléséért, örökbefogadott gyermekükért, és az utána született további gyermekeikért, köztük Down-szindrómás fiukért, és a keresztekért, amelyek nem lehúznak, hanem felemelnek. „Hálás vagyok Istennek, hogy már papi hivatásom kezdetén megszabadított a kishitűségtől, és képessé tett elfogadni a lehetetlen helyzeteket, mert ő éppen azokból tudja a legtöbbet kihozni” – mondta. Kifejezte örömét a papi szolgálatért, a bizánci rítusért, a templomokért, az ikonokért, a dallamokért, a könyörgésekért, amelyek Istenhez emelik a lelkét.

Liszt Ferenc Ave Mariája hangzott fel, majd Hernády Krisztina domonkos szerzetesnővér vallott hivatásáról. Kislány korában nagymamáját az Árpád-házi szentekről hallgatva született meg a szívében a vágy, hogy ő is szent legyen, ám fiatalkorában perlekedni kezdett Jézussal, eleinte nem volt elragadtatva attól, hogy Jézus szerzetességre hívja. Egy ferences nővér és egy piarista atya segítségével ismerte fel, hogy milyen örömteli Istennel közvetlen, személyes kapcsolatban lenni, és lassan kitisztult előtte, hogy számára az önátadás útja Szent Domonkos útja. Hódmezővásárhelyen él és tanít, ahol szembesül az emberek fizikai és különösképpen lelki mélyszegénységével, és ezzel együtt ott van az emberek szívében a jóra való nyitottság. Nővértársaival azon munkálkodnak, hogy Istennek olyan eszközei legyenek, akiken keresztül meg tudja mutatni az itt élők számára is az evangélium örömét.

A világi lelkipásztori munkatársak, az igeliturgiát végzők, az áldoztatók, a lektorok, az akolitusok, a katekéták nagyszámú közössége köszöntését Pavelczak-Major Dorina, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Hitoktatási Bizottságának szakmai főmunkatársa adta át Ferenc pápának. Hangsúlyozta, hogy nagy örömmel végzik Egyházunk nevében, megbízásából szolgálatukat. Mindennap szembesülnek azzal a ténnyel, hogy az emberségben való megmaradásnak nincs más útja, mint Jézus Krisztus, az Isten Fia, a Megváltó követése. „Egyre nagyobb szükség mutatkozik a kérügmatikus jelenlétre, amely a narráción, a kommunikáción keresztül jut el embertársainkhoz, és emiatt a szolgálatkor azt minél hatékonyabban kell megvalósítanunk, a mindennapokban” – tette hozzá. Elmondta, hogy a Szentatyától kapott rendelkezések nagy segítséget jelentenek számukra. Végül hálát adott azért, hogy mint az apostolok, megélhetik, hogy Jézus Krisztus a jövőnk, ő az út, az igazság és az élet.

Ferenc pápa beszéde közben többször személyes, közvetlen hangon fordult a papokhoz, szerzetesekhez, lelkipásztori munkatársakhoz. Végül latinul elmondta a Miatyánk imádságot, majd kezébe vette, és megcsókolta a Szent Jobbot. Kifelé menet is üdvözölte a résztvevőket, majd a téren – nem várt módon – hosszan körbejárt a jelenlévők között, üdvözölte azokat, akik onnan követték kivetítőről a találkozást.

*

Ferenc pápa beszéde teljes terjedelmében itt olvasható:   https://katolikus.hu/cikk/talalkozas-a-puspokokkel-papokkal-diakonusokkal-szerzetesekkel-papnovendekekkel-es-lelkipasztori-munkatarsakkal

Szerző: Thullner Zsuzsanna (Magyar Kurír)

Fotó: Magyar Kurír