Válasszon évet, hónapot és napot.
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
Evangélium

Jn 5,31-47

Egy alkalommal Jézus ezeket mondta a zsidóknak: „Ha én tanúskodom önmagamról, a saját tanúskodásom keveset ér. Más tanúskodik rólam, (az Atya), és én tudom, hogy igaz az ő tanúsága, amelyet rólam tesz. Ti (Keresztelő) Jánoshoz fordultatok, és ő tanúságot tett az igazságról. Nekem azonban nincs szükségem emberi tanúságra. Ezeket azért mondom, hogy üdvözüljetek. Égő és világító fény volt János, de ti csak ideig-óráig akartatok az ő fényében gyönyörködni. Mellettem nagyobb bizonyítékok szólnak, mint János tanúskodása: az én tetteim, amelyeket az Atya akaratából cselekedtem. Azok bizonyítják, hogy az Atya küldött engem. Tehát maga az Atya, aki küldött engem, ő tett tanúságot mellettem. Ti viszont sem szavát nem hallottátok, sem arcát nem láttátok. De még igéje sem marad bennetek, mert nem hisztek abban, akit ő küldött. Vizsgáljátok meg az írásokat, hiszen azt tartjátok, hogy általuk nyertek örök életet! Éppen az írások tanúskodnak mellettem. Ti mégsem akartok hozzám jönni, hogy elnyerjétek az (örök) életet. Emberektől nem fogadok el dicsőítést. Ismerlek titeket. Tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én Atyám nevében jöttem, de nem fogadtatok el. Majd ha más valaki a saját nevében jön, azt elfogadjátok. Hogyan hihetnétek ti, akik egymást dicsőítitek, de nem keresitek azt a dicsőséget, amely Istentől származik? Ne gondoljátok, hogy én leszek a ti vádlótok az Atyánál. A ti vádlótok Mózes lesz, akiben pedig reménykedtek. Ha hinnétek Mózesnek, nekem is hinnétek, hiszen ő rólam írt. Ha azonban az ő írásainak nem hisztek, hogyan hinnétek az én tanításomnak?”
Tovább a Szentírás olvasó oldalra
Imádság

Imádság

Irgalmas Istenünk! A bűnöktől való szabadulás és a lelki megtisztulás lehetőségét te mindenkinek felkínálod és örömmel bocsátasz meg nekünk. Küldötteid által figyelmeztetsz, ha letérünk az igaz élet útjáról. Az idők teljességében pedig elküldted Fiadat, aki önfeláldozásával, szenvedésével és halálával megszerezte számunkra a megváltást, a veled való kiengesztelődést. Az Úr mennybemenetele után kiárasztottad a Szentlelket a bűnök bocsánatára. Önmagunkat nem tudjuk felmenteni a bűn alól, hanem te törlöd el azokat. Add meg nekünk bűneink bocsánatát és a lelki megtisztulást!
Elmélkedés

Elmélkedés

A mennyei Atya tanúságtétele az evangéliumokban többször előfordul. Amikor a Jordán folyónál tartózkodó Keresztelő Jánoshoz járul Jézus, hogy megkeresztelkedjék, az égből a mennyei Atya tanúskodása hangzott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik” (Mt 4,17). A színeváltozás hegyén a három kiválasztott apostol, Péter, Jakab és János abban az élményben részesül, hogy az Atya tanúságot tesz Jézus istenségéről (vö. Mt 17,5). A mennyei Atya tanúságtételei Jézusról igazak.
Az emberi tanúskodás nem minden esetben igaz. Isten megengedi, hogy a hamis emberi tanúskodás Jézus halálra ítéléséhez vezessen. A hamis tanúskodás időleges eredménye csak addig tarthat, amíg az Atya fel nem támasztja Fiát a halálból. Ez az Atya legmeggyőzőbb tanúságtétele arról, hogy Jézus valóban az Isten Fia.
A csodák, amelyeket Jézus az Atya nevében tesz, megerősítik mindazt, amit mond, s azt bizonyítják az emberek számára, hogy tanítása igaz. A csodákat, mint isteni jeleket azonban nem fogadják el egyesek, ahogyan korábban nem fogadták el sem Keresztelő János tanúságtételét, sem az Írások tanúbizonyságát. Jézus szava elítéli a hitetleneket és kételkedőket. Aki azonban hittel elfogadja tanítását, az örök üdvösségre jut. Az örök boldogság utáni vágy Krisztus megismerésének vágyával kezdődik. A nagyböjt kiváló alkalom arra, hogy felébresszem magamban a vágyat, hogy egyre jobban megismerjem és kövessem Jézust.
(c) Horváth István Sándor
Napi szent

Mongrovejói Szent Turibiusz püspök

március 23.

Dél-Amerikában Lima érseke. Fáradhatatlanul buzgólkodott az indián bennszülöttek megtérítésén, testi-lelki nyomoruk enyhítésén. Mint jó pásztor, buzgóságával megújította Peru vallási életét.

Sebastiano Conca: Mongrovejói Szent Turibiusz limai püspök, 1726, VatikánSebastiano Conca: Mongrovejói Szent Turibiusz
limai püspök, 1726, Vatikán

1538 körül Spanyolországban született. Salamancában jogot tanult. Granada kormányzója volt olyan eredményesen, hogy II. Fülöp Peru püspökségére egyedül őt találta alkalmasnak.

Hiába tiltakozott, Líma püspökévé nevezték ki. Az indiánok testi lelki nyomorának megismerése győzte meg és 1580-ban Amerikába ment. Megtanulta az indiánok nyelvét, hiszen közöttük élt. Megalapította Dél Amerika első nyomdáját.

Gyakran tartott eredményes zsinatot. Védte az Egyház jogait, gondozta és látogatta híveit. Gondoskodott bennszülött híveiről is. Szinte előkészítette az utat a híres paraguayi jezsuita állam, az ún. redukciók létrejöttét. Ezt azonban már nem érhette meg. 1606. március 23-án halt meg a Perui Limában.

1726-ban szentté avatták, és a zsinati időszak után bekerült a világegyház Kalendáriumába. Munkáját eredmény kísérte és megértésre talált, mert Jézus örömhírét élete példájával mutatta meg és csak másodsorban tanításával. forrás: Hankovszky Miklós

Példája: Nem tudod jövődet, ezért a legnagyobbra készülj!

Bővebben

Isten gondviselő jóságát magasztalja a szentmise kezdőéneke: Gondot viselek juhaimra - mondja az Úr, és pásztort támasztok közöttük, hogy legeltesse őket: Én, az Úr leszek Istenük!

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Újra és újra meg kell újítani belső világunkban mindent. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy szolgálatunk kedves legyen Urunk, Istenünk előtt.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki szeretetből emberré lettél, és eljöttél hozzánk:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki azért jöttél, hogy megújítsd az egész világot:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki tanítványaidat elküldted, hogy Isten szeretetének hírnökei legyenek:
Uram, irgalmazz!

SZENTLECKE 2Tim 1, 13-14; 2, 1-3
Urunk, Jézus Krisztus emberekre bízta a kinyilatkoztatás igéit. Ezt a reánk bízott kincset meg kell őriznünk, és tovább kell adni megbízható embereknek, hogy azok, akik alkalmasak rá, másokat is tanítsanak.

EVANGÉLIUM Mt 9, 35-38
Jézus Krisztus az Isten irgalmának követe az emberek között. Megesett a szíve az embereken, mert fáradtak és elcsigázottak voltak, mint a pásztor nélküli nyáj.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Testvéreim! Jézus parancsát: "Menjetek az egész világra és tanítsatok minden népet" sokan megértették és követték. A missziók ügyéért imádkozzunk közösen:

  1. Adj, Urunk, új hivatásokat, akik örömmel vállalják a küldetést.
  2. Áldd meg a missziókban tevékenykedők munkáját.
  3. Add, hogy Evangéliumod örömhíre eljusson minden emberhez.
  4. Adj erőt szavainknak, hogy mi imádságainkkal segíthessük az igehirdetőket.
  5. Valósítsd meg ígéretedet, hogy egy akol legyen és egy pásztor.
Urunk, Jézus Krisztus! Te missziós feladattal küldted apostolaidat az emberek közé. Kérünk, Szent Turibius imájára és közbenjárására hívj fiatalokat az igehirdetés munkájába, hogy növekedjen Egyházad, a Te Titokzatos Tested, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Istenünk, ki Szent Turibiusz püspök apostoli munkája és igazságszeretete által megszilárdítottad Egyházadat, kérünk, add, hogy szent néped folytonosan gyarapodjék a hitben és az életszentségben!


Tovább a szentekhez