Szent Pál apostol megtérése

január 25.

Szent Pál, az üldözőből Krisztus tanújává válik, és egész életét a megismert örömhír hirdetésének szenteli.

Bartolomé Esteban Murillo: Szent Pál megtérése, Prado Múzeum, MadridBartolomé Esteban Murillo: Szent Pál megtérése, Prado Múzeum, Madrid

Kitartásával és lelkesedésével akarok én is hirdetője lenni Jézus örömhírének. A mai napon Krisztus Urunk végtelen irgalmát ünnepli az Anyaszentegyház. Szent Pál, ifjúkori nevén Saul, a farizeusok Írás-ismeretével és elvakult dühével ki akarta irtani a zsenge Egyházat. De úgy tetszett Annak, Aki anyja méhétől kiválasztotta, hogy amikor legnagyobb lánggal lobogott lelkében a gyűlölet, akkor hívja meg apostolának. Amikor Saul a damaszkuszi úton találkozott Jézussal, többé nem hallgatott testre és vérre, hanem hittel követte Krisztust. forrás: Hankovszky Miklós

Bővebben

A meggyőződés erejével hirdette:
Tudom, kinek hittem, és biztosra veszem: elég hatalmas ahhoz, hogy igazságos bíróként megőrizze a rábízott kincsemet az utolsó napig.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Krisztus maga hív általunk. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy a lélek ártatlanságával állhassunk Urunk, Istenünk elé.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki megjelentél a damaszkuszi úton:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki eleve arra rendeltél minket, hogy Isten gyermekei legyünk:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki mindenkit elvezetsz az üdvösségre:
Uram, irgalmazz!

DICSŐSÉG

A szentmise olvasmányai

SZENTLECKE ApCsel 22, 3-16; vagy 9, 1-22
Jézus isteni szeretetével megjelent Saulnak a damaszkuszi úton, hogy az üldözőt követésére hívja. Úgy tetszett neki, hogy rábízza az igehirdetést a pogányok között. Pál pedig - engedelmeskedve a hívó szózatnak - megtért, megkeresztelkedett, Krisztus követője lett.

EVANGÉLIUM Mk 16, 15-18
Jézus búcsúzásakor mintegy végrendeletként hagyta meg: Menjetek az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. A missziós küldetés nem csak az apostoloknak szól, hanem minden megkeresztelt ember hivatása.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, Urunkat, Jézus Krisztust, Aki minden embernek Üdvözítője akart lenni, hogy nyissa meg értelmünket a hit titkainak befogadására, és töltsön el bennünket Szent Pál apostol buzgóságával.

  1. Add, Urunk, hogy halogatás nélkül kövessük jóra ösztönző indításaidat.
  2. Add, hogy szakítva a bűnnel, többé már ne vétkezzünk.
  3. Add, hogy megtérésünk cselekedeteinket teljesen akaratod szerint formálja át.
  4. Add, hogy soha gyűlöletet ne hordozzunk szívünkben.
  5. Add, Urunk, hogy a ránk bízott kincs az utolsó napon kamatot hozzon az örök életre.
Urunk, Jézus Krisztus! Te a gyűlölködő Sault meghívtad és átformáltad apostoloddá és szentté. Kérünk, Szent Pál megtérése ösztönözzön bennünket, hogy mi is állhatatosan munkáljuk üdvösségünk művét, és apostoli lelkülettel vezessük el a ránk bízottakat Hozzád. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.