A hazatérők jegyzéke

1A tartománynak azok a fiai, akik a Nebukadnezár babiloni király által Babilonba hurcolt számkivetettek közül felkerekedtek és visszatértek Jeruzsálembe és Júdába, mindenki a maga városába, a következők voltak:

2Zerubbábellel vonultak: Józsue, Nehemiás, Szárája, Ráhelája, Nahámani, Mardokáj, Belsán, Meszfár, Bigváj, Rehum, Baána.
Izrael férfi-népe szám szerint a következő volt:

3Fáros fiai kétezer-százhetvenketten,

4Sefátia fiai háromszázhetvenketten,

5Área fiai hétszázhetvenöten,

6Fáhat-Moáb fiai Józsue és Joáb utódai közül kétezer-nyolcszáztizenketten,

7Élám fiai ezerkétszázötvennégyen,

8Zétua fiai kilencszáznegyvenöten,

9Zakáj fiai hétszázhatvanan,

10Báni fiai hatszáznegyvenketten,

11Bebáj fiai hatszázhuszonhárman,

12Azgád fiai ezerkétszázhuszonketten,

13Adonikám fiai hatszázhatvanhatan,

14Bigváj fiai kétezer-ötvenhatan,

15Ádin fiai négyszázötvennégyen,

16Átér fiai közül azok, akik Hiszkijától valók voltak, kilencvennyolcan,

17Becáj fiai háromszázhuszonhárman,

18Jóra fiai száztizenketten,

19Hásum fiai kétszázhuszonhárman,

20Gebbár lakói kilencvenöten,

21Betlehem lakói százhuszonhárman,

22Netufa férfiai ötvenhatan,

23Anatót férfiai százhuszonnyolcan,

24Azmávet lakói negyvenketten,

25Kirját-Jearim, Kefira és Berót lakói hétszáznegyvenhárman,

26Ráma és Gibea lakói hatszázhuszonegyen,

27Makmász férfiai százhuszonketten,

28Betel és Hái férfiai kétszázhuszonhárman,

29Nébó lakói ötvenketten,

30Megbis lakói százötvenhatan,

31a másik Élám lakói ezerkétszázötvennégyen,

32Hárim lakói háromszázhúszan,

33Lód, Hádid és Onó lakói hétszázhuszonöten,

34Jerikó lakói háromszáznegyvenöten,

35Szenáa lakói háromezer-hatszázharmincan.

A hazatérő papok és leviták jegyzéke

36A papok: Jedája fiai Józsue házából kilencszázhetvenhárman,

37Immer fiai ezerötvenketten,

38Feshúr fiai ezerkétszáznegyvenheten,

39Hárim fiai ezertizenheten.

40A leviták: Józsue fiai, vagyis Kadmiel, Binnuj, Hodavja hetvennégyen.

41Az énekesek: Ászáf fiai százhuszonnyolcan.

42A kapuőrök: Sallum fiai, Áter fiai, Telmon fiai, Akkub fiai, Hátita fiai, Sobáj fiai; összesen százharminckilencen.

43A templomszolgák: Szíha fiai, Hászufa fiai, Tabbaót fiai,

44Kerosz fiai, Sziáa fiai, Fádon fiai,

45Lebána fiai, Hágába fiai, Akkub fiai,

46Hágáb fiai, Semláj fiai, Hánán fiai,

47Gáddel fiai, Gáher fiai, Raája fiai,

48Rászin fiai, Nekoda fiai, Gazám fiai,

49Úza fiai, Fászea fiai, Beszáj fiai,

50Ászena fiai, Meuniták fiai, Nefuszim fiai,

51Bakbuk fiai, Hákufa fiai, Harhúr fiai,

52Beszlút fiai, Máhida fiai, Hársa fiai,

53Berkosz fiai, Sziszára fiai, Tema fiai,

54Nászja fiai, Hátifa fiai.

55Salamon szolgáinak fiai: Szotáj fiai, Szóferet fiai, Fáruda fiai,

56Jála fiai, Derkon fiai, Geddel fiai,

57Sáfatja fiai, Hátil fiai, Fókeret fiai, akik Aszebaimból valók voltak, Ámi fiai.

58A templomszolgák és Salamon szolgáinak fiai összesen háromszázkilencvenketten.

59Azok pedig, akik Telmelából, Telhársából, Kerubból, Ádonból és Immerből jöttek és nem tudták kimutatni, hogy családjuk és nemzetségük Izraelből való, a következők voltak:

60Dalája fiai, Tóbija fiai, Nekoda fiai hatszázötvenketten;

61a papok fiai közül pedig: Hóbia fiai, Kósz fiai, Barzilláj fiai, aki a gileádi Barzilláj leányai közül vett magának feleséget, és azok nevét kapta.

62Ezek keresték ugyan származásuk okmányait, de nem találták, ezért kizárták őket a papi szolgálatból.

63A kormányzó Atersáta ugyanis meghagyta nekik, hogy a szentségesből mindaddig ne egyenek, amíg pap nem támad az Urim és Tumim kezeléséhez.

A népszámlálás

64Az egész sokaság mintegy negyvenkétezer-háromszázhatvan főből állott,

65leszámítva szolgáikat és szolgálóleányaikat, akik hétezer-háromszázharmincheten voltak, közöttük kétszáz énekes és énekesnő.

66Lovuk hétszázharminchat volt, öszvérük kétszáznegyvenöt,

67tevéjük négyszázharmincöt, szamaruk pedig hatezer-hétszázhúsz.

68A családfők közül egyesek, amikor megérkeztek Jeruzsálembe az Úr templomához, önként ajánlottak fel adományokat az Isten háza javára, hogy azt felépítsék a maga helyén.

69Erejükhöz mérten hatvanegyezer drachma aranyat, ötezer mína ezüstöt, továbbá száz papi ruhát adományoztak a szolgálat céljaira.

70A papok és a leviták, meg többen a nép közül, továbbá az énekesek, a kapuőrök és a templomszolgák az ő városaikban telepedtek le, és egész Izrael a maga városaiban.