Saul megtérése.

1Saul pedig még mindig dühtől lihegve halállal fenyegette az Úr tanítványait. A főpap elé járulva kérte,

2adjon neki ajánlólevelet a damaszkuszi zsinagógához, hogy megkötözve Jeruzsálembe hozhassa azokat a férfiakat és asszonyokat, akikről ki tudja deríteni, hogy ezt a tanítást követik.

3Útközben már Damaszkusz közelébe érkezett, amikor hirtelen mennyei fény ragyogta körül.

4A földre zuhanva hallotta, hogy egy hang így szól hozzá: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?”

5Erre megkérdezte: „Ki vagy te, Uram?” „Én vagyok Jézus, felelte, akit te üldözöl. (Nehéz neked az ösztöke ellen rugdalóznod.” Erre megremegve és álmélkodva így szólt: „Uram, mit akarsz tőlem, mit tegyek?” Az Úr ezt válaszolta:)

6„Kelj föl, menj be a városba, ott majd megmondják, mit kell tenned.”

7Útitársai lenyűgözve álltak mellette, mert, bár a hangot hallották, senkit sem láttak.

8Saul meg, mikor föltápászkodott a földről, hiába a nyitotta ki a szemét, semmit sem látott. Úgy vezették be kézen fogva Damaszkuszba.

9Három napig nem látott s étlen-szomjan maradt.

10Élt akkor Damaszkuszban egy Ananiás nevű tanítvány. Ezt az Úr látomásban megszólította: „Ananiás!” „Itt vagyok Uram”, felelte.

11Az Úr ekkor ezt az utasítást adta neki: „Azonnal menj el az úgynevezett Egyenes utcába. Júdás házában keress föl egy Saul nevű tarzusi férfit, most éppen imádkozik.”

12Az látomásban megpillantott akkor egy Ananiás nevű férfit, amint belép és ráteszi kezét, hogy visszanyerje látását.

13„Uram, felelte Ananiás, többfelől hallottam erről az emberről, hogy milyen sokat ártott Jeruzsálemben szentjeidnek.

14Itt meg fölhatalmazása van a főpapoktól, hogy bilincsbe verje mindazokat, akik a te nevedet hívják segítségül.”

15Az Úr azonban így szólt hozzá: „Menj csak, mert őt választottam eszközül, hogy nevemet hirdesse a pogányok, királyok és Izrael fiai előtt,

16Megmutatom majd neki, mennyit kell értem szenvednie.”

17Ananiás elindult, belépett a házba és e szavak kíséretében tette rá a kezét: „Saul testvérem, engem az Úr Jézus küldött, aki megjelent előtted az ide vezető úton, hogy visszanyerd látásodat és eltelj Szentlélekkel.”

18Tüstént valami hályogféle vált le a szeméről és visszanyerte szeme világát.

Saul első föllépése.

19Erre azonnal megkeresztelkedett, majd ételt vett magához és erőre kapott.

20Ezután bizonyos ideig a damaszkuszi tanítványok között tartózkodott.

21Hamarosan hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten Fia.

22Azok pedig, akik hallgatták, csodálkozva megjegyezték: „Hát nem ő az, aki Jeruzsálemben vesztére tört azoknak, akik ennek az embernek hívei, s ide is azért jött, hogy bilincsbe verve hurcolja őket a főpapok elé?”

23Saul pedig mind nagyobb erővel lépett föl és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, mivel bizonyította, hogy Jézus a Messiás.

24Hosszabb idő elmúltával a zsidók azon kezdtek tanakodni, hogy megölik őt.

25Saulnak azonban tudomására jutott a tervük. Azok viszont még a kapukat is éjjel-nappal szemmel tartották, hogy meg tudják gyilkolni.

26Végül a tanítványok éjnek idején a falon keresztül szöktették ki, úgy, hogy egy kosárban bocsátották le.

27Jeruzsálembe érve a tanítványokhoz akart csatlakozni, de mindenki tartott tőle, mert nem akarták elhinni, hogy ő is tanítvánnyá lett.

28Végül Barnabás maga mellé vette és elkísérte az apostolokhoz. Elbeszélte nekik, hogyan látta meg útközben az Urat, hogy az mit mondott neki, s hogy milyen nyíltan kiállott Damaszkuszban Jézus ügye mellett.

29Ettől kezdve velük együtt járt-kelt Jeruzsálemben, s nyíltan megvallotta az Urat.

30A görög nyelvű zsidókhoz is beszélt és vitába szállt velük. Ezek azonban az élete ellen törtek.

Péter liddai és joppei tartózkodása.

31Amikor ez a testvérek tudomására jutott, lekísérték Cézáreába és Tarzusba küldték.

32Az egyház ekkor egész Júdeában, Galileában és Szamariában békét élvezett és tovább terjedt. Az Úr félelmében élt és a Szentlélek vigasza töltötte el.

33Péter ekkor mindenfelé körüljárt és így eljutott a liddai hívekhez is.

34Itt egy Éneász nevű béna emberre talált, aki már nyolc éve ágyban fekvő beteg volt.

35„Éneász, szólította meg Péter, Urunk Jézus Krisztus meggyógyít téged. Kelj föl és vesd be ágyadat.”

36Az föl is kelt erre azonnal. Lidda és Száron valamennyi lakója megtekintette és megtért az Úrhoz.

37Joppéban éIt akkor egy Tabita nevű asszony. A neve annyit jelent, mint gazella. Ez egészen a jócselekedeteknek és az alamizsnálkodásnak szentelte magát.

38Éppen azokban a napokban megbetegedett és meghalt. Lemosták tehát és kiterítették az emeleti teremben.

39Minthogy pedig Joppé közel van Liddához és a tanítványok meghallották, hogy Péter ott tartózkodik, két embert küldtek hozzá ezzel a kéréssel: „Ne sajnáld a fáradságot és jöjj el hozzánk!”

40Péter erre velük együtt útnak indult. Amint megérkezett, fölvezették a fölső szobába. Az özvegyek mind körülállták és sírva mutogatták neki azokat a köntösöket és ruhákat, amelyeket Tabita még életében készített számukra.

41Péter mindenkit kiküldött, azután térdre borulva imádkozott. Majd a halott felé fordulva így kiáltott: „Tabita, kelj föl!” Erre az fölnyitotta szemét, s mikor meglátta Pétert, fölült.

42Ő odanyújtotta kezét és fölsegítette. Azután behívta a híveket meg az özvegyeket és átadta nekik az életre keltettet.

43Az eseménynek egész Joppéban híre terjedt és sokan hívei lettek az Úrnak.

44Péter pedig még meglehetősen sok ideig Joppéban maradt egy Simon nevű tímárnál.