AZ IZRAELITÁK ÜLDÖZÉSE

A görög uralom kezdete

1Történt pedig, hogy Sándor, a macedóniai Fülöp fia, aki először Görögországon uralkodott, elindult Ketim földjéről, s miután megverte Dáriuszt, a perzsák és a médek királyát,

2sok ütközetet vívott, elfoglalta mindenfelé az erősségeket, megölte a föld királyait

3és eljutott a föld határáig. Zsákmányt hurcolt el számos néptől, és színe előtt elnémult a föld.

4Erős és igen nagy sereget is gyűjtött egybe. Erre gőg és elbizakodottság szállta meg szívét;

5hatalmába kerítette a nemzetek országait és fejedelmeit, ezek pedig adófizetőivé lettek.

6Ezután azonban ágynak dőlt, és mivel úgy érezte, hogy meg fog halni,

7magához hívatta nemes szolgáit, akik vele együtt nevelkedtek ifjúságától fogva, s még életében felosztotta közöttük országát.

8Tizenkét esztendeig uralkodott Sándor, aztán meghalt;

9a szolgái pedig kormányozni kezdtek, mindegyik a maga helyén. Halála után azután mindannyian koronát tettek fejükre, s utánuk fiaik is, sok esztendőn át. Meg is sokasodott a baj az országban.

Az árulók

10Közülük egy gonosz sarj támadt: Antióchosz Epifánész, Antióchosz király fia, aki mint túsz Rómában élt, és a görögök uralmának százharminchetedik esztendejében királlyá lett.

11Abban az időben istentelen nemzedék támadt Izraelben, s ő sokakat rábeszélt, ezekkel a szavakkal: Rajta, szövetkezzünk a körülöttünk lakó népekkel, mert azóta szakadt ránk a sok baj, amióta elkülönültünk tőlük.

12Ez a beszéd helyesnek látszott a szemükben,

13és néhányan a nép közül elhatározták, hogy a király elé járulnak. Az meg is engedte nekik, hogy a pogányok szokásai szerint éljenek.

14Így a pogányok módjára testgyakorló iskolát építettek Jeruzsálemben,

15nem metélkedtek körül, elszakadtak a szent szövetségtől és a pogányokhoz csatlakoztak. Eladták önmagukat, hogy gonoszat cselekedjenek.

A templom megszentségtelenítése

16Amikor Antióchosz úgy látta, hogy uralma megerősödött, azon volt, hogy Egyiptom földjére is kiterjessze hatalmát, és két országon uralkodjék.

17Ezért hatalmas sereggel, harci szekerekkel, elefántokkal, lovasokkal és tekintélyes hajórajjal Egyiptom ellen vonult,

18és hadba bocsátkozott Ptolemajosszal, Egyiptom királyával. Ptolemajosz megrettent színe előtt, elmenekült, és sokan elestek sebeikben.

19Erre ő elfoglalta a megerősített városokat Egyiptom földjén és magával vitte Egyiptom földjének zsákmányát.

20Egyiptom leverése után, a száznegyvenharmadik esztendőben aztán visszafordult Antióchosz és Izrael ellen vonult.

21Benyomult nagy sereggel Jeruzsálembe,

22belépett dölyfösen a szent helyre, magával vitte az aranyoltárt, a mécstartót és minden egyéb felszerelését: a kitett kenyerek asztalát, az italáldozatok csészéit, a tálakat, az arany füstölőket, a függönyt, a koszorúkat és az arany díszítést a templom homlokzatáról; egyszóval leszakított mindent.

23Elvitte az ezüstöt, az aranyat, meg a kívánatos berendezést, és elhurcolta az ott talált titkos kincseket. Mindezt magához vette és országába tért.

24Amellett embereket mészárolt le és igen gőgösen beszélt.

25Mélységes gyászba borult Izrael és annak minden települése.

26Sóhajtoztak a fejedelmek és a vének. Elsorvadtak a szűzek és az ifjak, s elváltozott az asszonyok szépsége.

27Jajveszékelt minden vőlegény, a nászágyon ült és gyászolt a menyasszony.

28Lakói miatt megrendült a föld, mert szégyenbe öltözött Jákob egész háza.

Jeruzsálem feldúlása

29Két esztendő múlva a király az adószedők főnökét küldte Júdea városaiba. Ez nagy kísérettel vonult be Jeruzsálembe

30és álnok módon békés biztatással szólt hozzájuk. Hittek is neki.

31Erre hirtelen megrohanta a várost, nagy csapással sújtott rá és sok embert megölt Izraelből.

32Megsarcolta és felgyújtotta tűzzel a várost; lerombolta házait és falait is körös-körül.

33Rabul ejtették az asszonyokat és a gyermekeket, s elhajtották a jószágot.

34A Dávid-város köré nagy, erős bástyát és hatalmas tornyokat emeltek, és azt várukká tették.

35Gonosz népséget helyeztek el benne, léhűtő embereket, akik befészkelték ott magukat. Elraktároztak ott fegyvert és élelmiszert, összehordták Jeruzsálemből a zsákmányt, és ott helyezték el. Így hatalmas csapdává lett a Vár.

36Kelepcéjévé vált a szent helynek, ártó ellenségévé Izraelnek.

37Ártatlan vért ontottak a szentély körül, és meggyalázták a szent helyet.

38Jeruzsálem lakói elmenekültek miattuk, és az idegenek hazájává lett. Idegenné vált saját ivadékának, mert gyermekei eltávoztak belőle.

39Szent helye elhagyott pusztasággá lett, ünnepnapjai gyászra fordultak, szombatjai pedig gyalázatra. Odalett a becsülete,

40dicsőségének foka szerint megsokasodott a szégyene, és fensége siralommá változott.

A hűséges izraeliták üldözése

41Akkor Antióchosz király egész országa számára írásban elrendelte, hogy eggyé legyen minden nép,

42és hagyja el mindenki a maga törvényét. Alkalmazkodott is valamennyi nemzet Antióchosz király rendeletéhez.

43Még Izraelből is sokan hajlottak az ő szolgálatára, áldoztak a bálványoknak és megszentségtelenítették a szombatot.

44A király Jeruzsálembe és Júdea minden városába követek által írásban azt a rendeletet küldte, hogy kövessék az ország pogány nemzeteinek szokásait,

45szüntessék be az egészen elégő-, vágó- és italáldozatokat Isten templomában, tiltsák meg a szombat és az ünnepek megülését,

46és megparancsolta, hogy tegyék tisztátalanná a szent helyet és a szent népet, Izraelt.

47Egyben elrendelte, hogy emeljenek oltárokat, templomokat, bálványokat, és sertéshúst meg egyéb tisztátalan állatokat mutassanak be áldozatul.

48Ne metéltessék körül fiaikat; engedjék, hogy beszennyeződjék lelkük mindenféle tisztátalansággal és utálatossággal;

49felejtsék el a törvényt és forgassák fel Isten minden szertartását.

50Az pedig, aki nem jár el Antióchosz király rendelete szerint, halállal lakoljon.

51E szavak értelmében adta ki írott rendeletét egész országa számára. Ugyanakkor felügyelőket is rendelt a nép fölé, hogy ennek megtartásáról gondoskodjanak, és Júdea minden egyes városában áldozatokat mutassanak be.

52Erre sokan csatlakoztak a nép közül azokhoz, akik elhagyták az Úr törvényét. Gonoszságot műveltek az országban,

53és rejtekbe meg a szökevények búvóhelyeire űzték Izrael népét.

54A száznegyvenötödik esztendőben, kiszlev hó tizenötödik napján Antióchosz király vészthozó undokságot épített Isten oltárán, és köröskörül Júdea minden városában is emeltek oltárokat.

55A házak bejáratánál meg a tereken tömjént égettek és mutattak be áldozatul.

56Isten törvénykönyveit összetépték és tűzben elégették.

57Akinél pedig találtak az Úr szövetségének könyveiből, és aki megtartotta az Úr törvényét, azt a király rendelete értelmében megölték.

58Így erőszakoskodtak Izrael népével, azokkal ugyanis, akiket a városban hónapról-hónapra rajtakaptak.

59Majd a hónap huszonötödik napján áldoztak azon az oltáron, amely Isten oltárán állt.

60Azokat az asszonyokat, akik körülmetélték fiaikat, Antióchosz király rendelete értelmében legyilkolták,

61és a gyermekeket házanként a nyakukba akasztották. Lemészárolták azokat is, akik a körülmetélést végezték.

62Mindazonáltal Izrael népéből sokan eltökélték magukban, hogy tisztátalant nem esznek,

63és inkább meghalnak, mintsem megfertőződjenek tisztátalan eledelekkel, mert nem akarták megszegni Isten szent törvényét. Ezért legyilkolták őket.

64Isten haragja ugyanis súlyosan nehezedett a népre.