ELŐTÖRTÉNET: 1,2-2,23

Jézus családfája

1Jézus Krisztus nemzetségtáblája, aki Dávidnak, Ábrahám fiának a fia.

2Ábrahám nemzette Izsákot; Izsák nemzette Jákobot; Jákob pedig nemzette Júdát és ennek testvéreit;

3Júda nemzette Fáreszt és Zárát Támártól; Fáresz nemzette Ezront; Ezron nemzette Arámot;

4Arám nemzette Aminádábot; Aminádáb nemzette Nahsont; Nahson nemzette Szálmont;

5Szálmon nemzette Boózt Ráhábtól; Boóz nemzette Obedet Rúttól; Obed nemzette Jesszét; Jessze pedig nemzette Dávid királyt.

6Dávid nemzette Salamont Uriás feleségétől;

7Salamon nemzette Roboámot; Roboám nemzette Ábiát; Ábia nemzette Ászát.

8Ásza nemzette Jozafátot; Jozafát nemzette Jórámot; Jórám nemzette Oziját;

9Ozija nemzette Jótámot; Jótám nemzette Ácházt; Ácház nemzette Hiszkiját;

10Hiszkija nemzette Manasszét; Manassze nemzette Ámont; Ámon nemzette Joziját;

11Jozija pedig nemzette Joakint és ennek testvéreit a Babilonba való áttelepítéskor.

12A Babilonba való áttelepítés után Joakin nemzette Salátielt; Salátiel nemzette Zerubbábelt;

13Zerubbábel nemzette Ábiudot; Ábiud nemzette Eljakimot; Eljakim nemzette Ázort;

14Ázor nemzette Szádokot; Szádok nemzette Ákimot; Ákim nemzette Eliúdot;

15Eliúd nemzette Eleazárt; Eleazár nemzette Mattánt; Mattán nemzette Jákobot.

16Jákob pedig nemzette Józsefet. Ő volt a férje Máriának, akitől született Jézus, akit Krisztusnak neveznek.

17Az összes nemzedék tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék; Dávidtól a Babilonba való áttelepítésig tizennégy nemzedék; és a Babilonba való áttelepítéstől Krisztusig tizennégy nemzedék.

Jézus születése

18Jézus Krisztus születése pedig így történt:
Anyja, Mária el volt jegyezve Józseffel. Mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy méhében fogant a Szentlélektől.

19József pedig, a férje, igaz ember lévén, nem akarta őt hírbe hozni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el.

20Amikor ezeket forgatta szívében, íme, az Úr angyala álmában megjelent neki és így szólt: »József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami őbenne fogantatott, a Szentlélektől van.

21Fiút fog szülni, és a Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.«

22Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az Úr szava, amit a próféta által mondott:

23»Íme, a szűz méhében fogan és fiút szül, és a nevét Emmánuelnek fogják hívni«. Ez azt jelenti: Velünk az Isten.
(Iz 7,14)

24József pedig fölkelt álmából és úgy tett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét,

25de nem ismerte meg őt, amíg az meg nem szülte a fiút; és a Jézus nevet adta neki.