A Fiú és az angyalok

1Sokszor és sokféle módon szólt hajdan Isten az atyákhoz a próféták által,

A Fiú, mint az isteni ígéret beteljesedése: 1,1-4,13

2ezekben a végső napokban pedig Fia által szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé rendelt, aki által a világokat is teremtette,

3s aki – mivel az ő dicsőségének fénye és lényegének képmása, és mindent fenntart hatalmának igéjével –, miután a bűnöktől megtisztulást szerzett, a Fölség jobbján ül a magasságban.(Zsolt 110,1)

4Annyival kiválóbb lett az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk.

5Hiszen melyik angyalnak mondta valaha:
»Fiam vagy te,
a mai napon nemzettelek téged«
?
És ismét: »Én Atyja leszek,
ő pedig a fiam lesz?«
{2 Sám 7,14}
(Zsolt 2,7; 2 Sám 7,14)

6Amikor pedig újra bevezeti elsőszülöttjét a földkerekségre, így szól:
»És hódol előtte Isten minden angyala!«
(MTörv 32,43G)

7Az angyalokat illetően ugyanis így szól:
»Aki angyalait szelekké teszi,
és szolgáit tűznek lángjává«
.
(Zsolt 104,4G)

8Fiát illetően pedig:
»A te trónod, Isten, örökkön-örökké áll;
országod jogara az igazság jogara.

9Szeretted az igazságosságot és gyűlölted a gonoszságot;
azért kent fel téged, Isten, a te Istened,
az öröm olajával társaid felett«
.(Zsolt 45,7-8G)

10És:
»Kezdetben te, Uram, megvetetted a föld alapját,
és az egek a te kezed művei.

11Elmúlnak ezek, de te megmaradsz;
és mint a ruha, mind elavulnak,

12összegöngyölöd őket, mint egy köntöst,
és elváltoznak, mint a ruha;
te azonban ugyanaz vagy,
és éveid el nem fogynak«
.(Zsolt 102,26-28)

13Angyalai közül melyiknek mondta valaha is:
»Jobbom felől foglalj helyet,
míg lábad zsámolyává teszem ellenségeidet«
?
(Zsolt 110,1)

14Ők ugye mindnyájan szolgáló lelkek, s azok szolgálatára küldték őket, akiknek az a hivatása, hogy örököljék az üdvösséget?